0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty

Một phần của tài liệu KT174 POTX (Trang 31 -33 )

I. Đặc điểm chung của công ty phát triển đô thị Sơn La

7. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty

7.1. Bộ máy kế toán

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống bộ máy tổ chức của công ty. Các xí nghiệp thành viên hoạt động dới sự quản lý điều hành của công ty do vậy bộ máy kế toán đợc tổ chức theo mô hình kế toán tập trung công ty mở một số kế toán, tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hoạch toán ở mọi phần hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ

- Phòng tài vụ của công ty gồm 9 kế toán

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty

7.2. Tổ chức nghiệp vụ kế toán

- Cùng với việc đầu t trang thiết bị máy móc phục vụ thi công công trình từ năm 1998 công ty đã áp dụng kế toán bằng máy vi tính nhằm giảm nhẹ khối lợng ghi chép của kế toán các phân hành nâng nâng cao tính hiệu quả chính xác và kịp thời của thông tin cung cấp.

- Hiện nay kế toán công ty đang áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên.

- Hình thức kế toán công ty đang vận dụng là hình thức nhật ký chung * Tổ chức chứng từ kế toán Kế toán trư ởng Kế toán tổng hợp KT TSCĐ và các khoản TT vốn NS KT

công ty nợ KT NH tiền vay TGTT vật tưKT

KTXN dịch vụ đô thị KTXN XD đô thị KTTT tư ấn KS thiết kế ĐT

Công ty thực hiện đúng theo quy định chung về chế độ chứng từ kế toán hoặc số liệu ghi vào sổ kế toán bắt buộc phải đợc chứng minh bằng chứng kế toán hợp pháp, hợp lệ các chứng từ do công ty lập và sử dụng đúng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

* Hình thức sổ kế toán công ty

Công ty tiến hành công tác kế toán theo hình thức nhật ký chung. Phơng pháp kế toán hàng tồn kho mà công ty áp dụng là phơng pháp kê khai thờng xuyên.

Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung có các loại sổ kế toán sau: + Sổ Nhật ký chung

+ Sổ cái tài khoản + Sổ bảng phân bổ + Sổ chi tiết

+ Sổ nhật ký chuyên dùng

Hàng tháng căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào các sổ kế toán có liên quan. Những nghiệp vụ kế toán nào phát sinh liên quan đến các khoản thu tiền, chi tiền, các nghiệp vụ mua bán đòi hỏi phải hạch toán chi tiết nh nghiệp vụ liên quan đến tài sản công dân. Vật liệu, thành phẩm hàng hoá, chi phí thì phải ghi và bảng phân bổ và các sổ chi tiết có liên quan cuối tháng căn cứ vào nhật ký chuyên dùng, các bảng phân bổ. Các sổ chi tiết có liên quan để ghi vào sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ nhật ký chung là căn cứ để ghi vào sổ cái tài khoản, sau đó lập bảng cấn đối phát sinh và báo cáo tài chính.

Công tác kế toán công ty

Ghi chú: Chứng từ gốc Nhật ký chung Sổ cái Bảng cân đối TK số phát sinh Báo cáo kế toán Sổ nhật ký đặc biệt Sổ thẻ Kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết

ghi cuối ngày Ghi cuối kỳ

Đối chiếu kiểm tra

Một phần của tài liệu KT174 POTX (Trang 31 -33 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×