0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

thế năo cũng chú-trạng những phương phẩp chứp-nhaˆšng rả tảa-hạ+ li lă những phếp kích‹thỉch giâc-qssn ÍÌpng nẫy

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 30 -31 )

tảa-hạ+ li lă những phếp kích‹thỉch giâc-qssn. ÍÌpng nẫy

thíiamišn đê lăm tủ, Họ thấy khaii.chỉ khí được ngưới khâc tắa.thưởng.

Na! hạng nữa chuyEn-lsuĨn thả! miin đi dea duầi

mật miạc-dích tha-thiết: Ïg tía-tường thế:-nfn sẽ đem

lại cầm bạ mặt kếi-qui tổ: dẹp vỉ hờn ch (như trị hịnh,

I'HƯƠNG-PHÂP HĂơđT I3

kuẩn-luyện đừng -l# huš-nhấn, w.v:.:}) Những hiện-tượng Ïạ

dường đứa hỏi mặt phương phâp heăn-tcằn nhằn-d:‡m-

Xưa nay nhương-phiẩn lirì rụủ rất nhiều, nhang PEựâ« tung khủng mgoăt cích Au đleng liến nggyễn-dệcg:lực ï

mhản=điện, giấr sjuấn „ llas.dụ vă ÿ-:lifs

Nhin.điện vă giêccghua (lâ cư. đp-dụng thường len

hết. dẫa-dụ đâng vui teũag dều-họa vă ƒ-chỉ thử vai đốc xuất,

1.— Phương.›hân chia ra ba loại.

“Ta cĩ th phản chía những phương phâp hií-mi#p

ra ba lagi :

¡} Phưung-nhủúp đạc-chiếc, giữ nguyỀu-vẹn tình-

cếch aœơ-thủy - chẳng hạn jphương-phâp hekm-toắm nhằn- diện rủa arville haặc phương-phấp 1uằê-vpn giẫx-quan ,ủa

Charcot,

B} Phương-phâp lầng.hẹọp thĩa lí Í°C, ]sgmt ấp- dụng đủ 4 nguyín-dộng-lực ( nhằn-diệc, &iế¿-qdan, đâa-dụ

vă ÿ-chỉ khăng thiển về rnến tả. Mê taữ đổng gúp một

phầs ảnh-lường hằng nhau,

tÌ Phương-rhâp # quởn-thần ld-sứ ® cẵm-cứ trÍN

ngwyỄn-lắc mu đđy ¡

— Lẫy pnhềp nhằn-h¿a, chẳng hụa, Ìkm chủ (guka lă

vua, lă guaan“rụng hơa hết):

— Dùng phín dêa-Âu in-ấƒu đê gầy thím &rh.hường phụ (thăa lă vị quân đại thầa của triều -d|nh, trín ven dưới

— Thđm văn nhằng lễi kích thích giấc-quan Emm«đ§8

như gỗ mơ, rồng hương ÍlâÌ.

=— Ý-+Ìl cũng khâng bị bă quín (sử).

a°u

Tùy thea, rũng câ thể dùag phếp kích-thích g:ắc-qst

lim vị # quản # vh phếp dăa.dd lêm vị “ thần =; (1ÿ dụ ; phương - phÂp. Danata, phường-phíp của bắc» Buâid}.

Haặỹc, như bâc-si Ly hâu |, lšy phĩg dên-dụ lầm chủ.

CIIUƯNỔ II

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 30 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×