0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Y khoa - Dược

... nghiên cứu công bố tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 120
 • 1,841
 • 13
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tàiNghiên c u c i m lâm i u tr v b n b ng m m t m nh ghép theo Lichtenstein t i C n Thơ ” V i m c tiêu : Kh o sát c i m lâm sàng, c n lâm sàng b nh nhân ... GIÁO D C ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - DƯ C BÙI TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP THEO LICHTENSTEIN T I C N THƠ LU N ... nh lý kèm theo làm gia tăng áp l c thân b ng b nh lý tồn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 30 2.2.2.2 Tri u ch ng lâm sàng, c n lâm sàng: H i b nh s khám lâm sàng ghi nh n bi n s sau: - Lý vào vi n...
 • 117
 • 933
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Y khoa - Dược

... nghiên cứu công bố tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 119
 • 1,561
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn

Y khoa - Dược

... hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tàiNghiên c u c i m lâm i u tr v b n b ng m m t m nh ghép theo Lichtenstein t i C n Thơ ” V i m c tiêu : Kh o sát c i m lâm sàng, c n lâm sàng b nh nhân ... GIÁO D C ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - DƯ C BÙI TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP THEO LICHTENSTEIN T I C N THƠ LU N ... nh lý kèm theo làm gia tăng áp l c thân b ng b nh lý tồn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 30 2.2.2.2 Tri u ch ng lâm sàng, c n lâm sàng: H i b nh s khám lâm sàng ghi nh n bi n s sau: - Lý vào vi n...
 • 117
 • 970
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Y khoa - Dược

... nghiên cứu công bố tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 49
 • 1,059
 • 6
Luận án “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” pot

Luận án “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” pot

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu công bố tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO BỘ Y TẾ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 121
 • 820
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương thận không mổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị chấn thương thận không mổ tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... chấn thơng thận triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng phơng pháp diều trị chấn thơng thận không mổ tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị chấn thơng ... 40 Chơng 3: Kết nghiên cứu 41 3.1 Chẩn đoán lâm sàng, Cận lâm sàng ctt điều trị bảo tồn không mổ 41 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng 41 3.1.2 Triệu chứng lâm sàng 44 ... chấn thơng thận không mổ bệnh viện Việt Đức " nhằm hai mục tiêu: tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thơng thận không mổ Đánh giá kết điều trị chấn thơng thận không mổ 3 Chơng TổNG QUAN...
 • 111
 • 1,069
 • 13
Đề cương nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn máu, tràn khí màng phổi trong chấn thương ngực kín tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Đề cương nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị tràn máu, tràn khí màng phổi trong chấn thương ngực kín tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Y khoa - Dược

... Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước mổ 31 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ học 31 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng .32 3.1.4 Chẩn đoán trước mổ lồng ngực 34 3.2 Điều trị 36 3.3 Kết ... Tổng 40 Tỷ lệ % Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng - Đặc điểm lâm sàng: Cơ năng, toàn thân, thực thể - Đặc điểm cận lâm sàng: Xquang lồng ngực thẳng, chếch; xét ... kín 2.7 Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 16.0 30 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước mổ 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ học • Tuổi Biểu đồ 3.1 Phân bố tuổi • Giới Biểu...
 • 49
 • 2,427
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị laser quang đông bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch tái phát

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị laser quang đông bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch tái phát

Y dược - Sinh học

... Phõn b b nh nhõn theo nhúm tu i 41 Bi u ủ 3.2 Phõn b b nh nhõn theo gi i 42 Bi u ủ 3.3 Phõn b b nh nhõn theo cỏc y u t nh h ng 44 Bi u ủ 3.4 Phõn b b nh nhõn theo m t b b nh ... nh nhõn nghiờn c u 41 3.1.1 c ủi m b nh nhõn theo tu i 41 3.1.2 c ủi m b nh nhõn theo gi i 42 3.1.3 c ủi m b nh nhõn theo ngh nghi p 42 3.1.4 Th i gian t tỏi phỏt ủ ... phõn b b nh nhõn theo ngh nghi p 42 B ng 3.2 Th i gian t tỏi phỏt ủ n ủi u tr 43 B ng 3.3 T l phõn b b nh nhõn s d ng corticoid 43 B ng 3.4 T l phõn b b nh nhõn theo s l n tỏi phỏt...
 • 117
 • 663
 • 1
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở những sản phụ doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu tại bệnh viện pstư từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị ở những sản phụ doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu tại bệnh viện pstư từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009

Kinh tế - Quản lý

...  Kết điều trị theo tuổi thai  Kết điều trị theo triệu chứng  Kết điều trị theo có mặt tim thai lúc vào điều trịKết điều trị theo dấu hiệu dịch màng nuôi  Kết điều trị theo hình thức điều ... luận đặc điểm lâm sàng  Tuổi thai  Dấu hiệu doạ sẩy thai  Dấu hiệu cận lõm sàng  SA  Beta hCG 4.2 Bàn luận kết qủa điều trịKết điều trị chung  Kết điều trị theo tuổi BN  Kết điều trị theo ... giá theo dừi trình điều trị, từ có thái độ xử trí đắn phải dựa vào vào lõm sàng cận lõm sàng Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị...
 • 47
 • 751
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chẩn đoán điều trị kịp thời tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị dị vật đường ăn Bệnh viện Trung ương Bệnh ... quý IV 39 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NGUYÊN NHÂN 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 3.2.1.1 Thời gian từ mắc dị vật đến vào viện Bảng 3.6 Thời gian từ bệnh nhân mắc dị vật đến vào viện (n = ... Năm 2006 Trần Phương Nam nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng kết điều trị Dị vật thực quản Bệnh viện Trung ương Huế [21] Năm 2008 Chử Ngọc Bình, Đặng Hanh Biên đánh giá kết điều trị dị vật đường ăn Bệnh...
 • 86
 • 1,713
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Y dược - Sinh học

... li kốm theo gim thụng khớ ph nang lm cho PaCO2 tng Bloc ph nang-mao mch l c ch c bn ARDS v phự phi cp tn thng 1.3.2 Lõm sng, cn lõm sng suy hụ hp 1.3.2.1 Lõm sng: Khú th: thiu oxy mỏu kốm theo ... PaCO2 bỡnh thng hoc h Thng kốm theo: kim hụ hp tng thụng khớ ph nang, hay toan chuyn húa tng acid lactic Nhúm II: gim thụng khớ ph nang PaO2 gim, PaCO2 tng 14 Thng kốm theo: toan hụ hp hoc toan hn ... cp phospho hu c Liu atropin phi s dng tựy theo mc ng c Nguyờn tc s dng atropin: sm, liu cao t u, nhanh chúng t liu thm, trỡ liu thm di hoc ngn tựy theo mc ng c, sau ú gim dn liu v ngng Tiờm...
 • 69
 • 1,396
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thủng ổ loét dạ dày - tá tràng bằng phẫu thuật nội soi

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thủng ổ loét dạ dày - tá tràng bằng phẫu thuật nội soi

Tiến sĩ

... gi i áp v n tài: Nghiên c u l th ng ã th c hi n c i m lâm sàng, c n lâm sàng k t qu loét d dày-tá tràng b ng ph u thu t n i soi”, nh m i u tr khâu t c c i m lâm sàng, c n lâm sàng b nh nhân b ... 3.2 c i m lâm sàng, c n lâm sàng 3.2.1 S c nh p vi n -01 trư ng h p có d u hi u s c nh p vi n chi m t l 0,9% B ng 3.9: K t qu c y d ch phúc m c c y máu (n = 111) 3.2.2 Tri u ch ng lâm sàng: Viêm ... i khoa kèm theo không m c b nh kèm theo (p =0,87) 3.7 K t qu sau vi n n 12 tháng 3.7.1 S lư ng t l b nh nhân theo dõi c sau vi n B ng 3.37: T l b nh nhân theo dõi Th i S trư ng h p theo dõi S...
 • 15
 • 1,690
 • 10
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi HIVAIDS tại bệnh viện a thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị bệnh nhi HIVAIDS tại bệnh viện a thái nguyên

Y khoa - Dược

... bệnh nhân 43 4.2 Đặc điểm lâm sàng xét nghiệm 45 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng 45 4.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 51 4.3 Kết điều trị 53 KẾT LUẬN 57 ... "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị bệnh nhi HIV/AIDS Bệnh viện A Thái Nguyên" nhằm mục tiêu sau: tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi HIV/AIDS điều trị Bệnh viện A ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ PHƢƠNG DUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÂN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số:...
 • 83
 • 754
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị ung thư buồng trứng

Tài liệu khác

... có cơng trình nghiên cứu đầy đủ bệnh lý UTBT phương diện lâm sàng, cận lâm sàng điều trị Trước tình hình chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư ... bệnh nhân UTBT giai đoạn IIIc điều trị cắt giảm u sau điều trị chu kỳ kết hợp Platinum-Taxane Kết tỷ lệ u cắt nhóm bệnh nhân đươc điều trị hố chất trước cao nhóm điều trị cổ điển, thời gian sống ... cm Hố trị theo phác đồ BEP - Hố trị u túi nỗn hồng Hố trị theo phác đồ BEP - Hố trị Carcinơm phơi 39 Điều trị đa chất hố trị hỗ trợ: Paclitaxel/Carboplatin Carboplatin/Cyclophosphamid - Hố trị...
 • 88
 • 1,076
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi u lạc nội mạc tử cung

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật nội soi u lạc nội mạc tử cung

Tài liệu khác

... tìm hiểu sâu rộng bệnh lý đặc biệt phƣơng tiện phẫu thuật nội soi chẩn đốn, điều trị, chúng tói tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị phẫu thuật nội soi u lạc ... 34,1 %, bệnh nhân chƣa sinh 25,5% từ trở lên 8,5% 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG 3.2.1 Lý vào viện Bảng 3.4 Phân loại theo lý vào viện Lý vào viện Đau bụng kinh Số lƣợng Tỷ lệ 15 31,9 51 Đau ... tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối u lạc nội mạc tử cung Đánh giá kết điều trị phẫu thuật nội soi khối u lạc nội mạc tử cung 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ...
 • 92
 • 1,087
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị bệnh thủy đậu bằng uống acyclovir

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu quả điều trị bệnh thủy đậu bằng uống acyclovir

Tài liệu khác

... hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh thủy đậu 47 4.1.1 Tình hình bệnh thuỷ đậu 47 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng 52 4.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 55 4.2 Đánh giá kết điều ... thủy đậu thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu điều trị bệnh thủy đậu uống acyclovir” nhằm mục tiêu Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh thủy đậu bệnh ... 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu - Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh thủy đậu: tả cắt ngang (hồi cứu + tiến cứu) - Nghiên cứu hiệu điều trị acyclovir:...
 • 90
 • 2,498
 • 25
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thở máy BiPAP ở bệnh nhân giãn phế quản có suy hô hấp tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thở máy BiPAP ở bệnh nhân giãn phế quản có suy hô hấp tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

Tài liệu khác

... V O TO TRNG I HC Y H NI - B Y T Lấ TH THANH H Nghiên cứu đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v kết điều trị thở máy bipap bệnh nhân giãn phế quản có suy hô hấp khoa hô hấp bệnh viện bạch mai Chuyờn ... Ban lãnh đạo v tập thể cán nhân viên Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Đã tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập v nghiên cứu Tôi xin by tỏ lòng kính trọng v biết ơn sâu sắc tới PGS TS Ngô Quý Châu ... nhiều ý kiến quý báu cho trình nghiên cứu v hon chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn bạn khóa Cao học, nội trú v học viên chuyên khoa Nội tổng hợp tạo điều kiện giúp đỡ thời gian...
 • 95
 • 1,204
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008