0

mot so phuong phap day luyen tu va cau cho hoc sinh lop 4

SKKN Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua bộ môn Lịch Sử

SKKN Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua bộ môn Lịch Sử

Giáo dục học

... Đăng Lễ Nguyễn Thị Linh 24 Lê Sỹ Linh Điểm KT trước TĐ 6 6 7 7 7 Điểm KT sau TĐ 7 8 7 8 9 8 TT Họ tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Trần Văn Long Vũ Văn ... tác 47 sl 0 14 12 15 16 động % 0,0 0,0 0,0 8,5 29, 25, 31, 4, 3 0,0 Bảng 4: Lớp đối chứng 10H7 Số 0-2 10 sl 15 21 0 46 % 4, 3 13, 36, 45 , 0,8 0,0 0,0 0,0 sl 0 12 15 16 0 0,0 0,0 4, 3 26, 30, 34, 4, 3 ... Lượng Nguyễn Thị Ly Lê Thị Ngọc Mai Lê Đức Mạnh 6 6 6 6 7 7 7 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Lương Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Lê Thị Sen Quách Văn Thái Hà Thị Niên Thảo...
 • 25
 • 2,062
 • 5
skkn một vài phương pháp dạy luyện từ và câu đối với học sinh lớp 5

skkn một vài phương pháp dạy luyện từ câu đối với học sinh lớp 5

Giáo dục học

... từ cho học sinh ( mở rộng vốn từ ), củng cố cung cấp số lượng từ ngữ phong phú , xác theo trình độ duy, tình cảm, tri thức ngày cao cho học sinh trình giao tiếp Làm giàu vốn từ cho học sinh ... tích cực thu hút ý, lôi tất đối tượng học sinh lớp tham gia học tập,tăng khả giao tiếp giáo viên học sinh, học sinh học sinh Sao cho phù hợp với học sinh nhằm đạt kết cao Trên vài kinh nghiệm ... huyết cho học sinh học tốt, học giỏi Đối với , chất lượng đặt lên hàng đầu Nguyễn Hoài Xuân Thanh Trang Một vài phương pháp dạy luyện từ câu học sinh lớp công tác dạy học Muốn trang bị cho học sinh...
 • 10
 • 804
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học có hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học có hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... có từ cho sẵn để làm chỗ dựa cho hoạt động liên tưởng tìm từ học sinh Với từ cho sẵn có nghĩa trừu tượng, giáo viên cần giải thích nghĩa từ cho sẵn nêu ngữ cảnh sử dụng từ cho sẵn Học sinh tìm ... biện pháp dạy học có hiệu dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp Để tăng vốn từ cho học sinh cần phải cung cấp từ mới, công việc dạy từ làm cho học sinh hiểu nghĩa từ Việc dạy nghĩa từ tiến hành ... chủ động sáng tạo học sinh việc mở rộng vốn từ, phát triển vốn từ cho học sinh, giúp học sinh làm giàu vốn hiểu biết phong phú Tiếng Việt 1.3.2 Đối với học sinh : 70% số học sinh người dân tộc thiểu...
 • 31
 • 882
 • 1
skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... nhận điểm tốt Tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân Kể việc em làm Lưu ý học sinh viết hết câu phải có dấu chấm Học sinh viết đọc cho học sinh lớp nhận xét bổ sung Sau cho học sinh nêu nhận xét ... Khai Phương pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp4 Cùng yêu cầu cho học sinh chọn từ để đặt câu với từ Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân Khi chữa bài, giáo viên cần khen ... nào? a) Cho mượn bút! b) Lan ơi, cho tớ mượn bút! c) Lan ơi, cậu cho tớ mượn bút không? Cho học sinh trả lời cá nhân, học sinh chọn trường hợp c, thể lịch giao tiếp Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt...
 • 26
 • 6,492
 • 12
Đề tài “Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4” doc

Đề tài “Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4” doc

Báo cáo khoa học

... Thật Sự thật, thẳng thật Cùng yêu cầu cho học sinh chọn từ để đặt câu với từ Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân * Cho học sinh so sánh từ láy, từ ghép: 43 Giáo viên chốt: Từ có nghĩa đơn vị ... vốn từ cho học sinh, việc hướng dẫn làm tập Luyện từ câu mang tính chất máy móc, không mở rộng cho học sinh nắm sâu kiến thức Về phía học sinh, làm tập biết làm mà không hiểu làm vậy, học sinh ... với môn học khác Điều thể việc cung cấp vốn từ cho học sinh cần thiết mang tính chất cấp bách nhằm “đầu tư” cho học sinhsở hình thành ngôn ngữ cho hoạt 18 động giao tiếp chiếm lĩnh nguồn tri...
 • 106
 • 1,409
 • 1
skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ và câu cho học sinh lớp 4

skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... thµ Sù thËt, th¼ng thËt Cïng yªu cÇu cđa bµi ®· cho, häc sinh chän tõ ®Ĩ ®Ỉt c©u víi tõ ®ã Gi¸o viªn cho häc sinh lµm viƯc c¸ nh©n * Cho häc sinh so s¸nh tõ l¸y, tõ ghÐp: Gi¸o viªn chèt: Tõ bao ... thĨ gióp g× cho kh«ng? Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh lµm viƯc c¸ nh©n Tríc hÕt häc sinh ph¶i x¸c ®Þnh c©u nµo lµ c©u hái, c©u nµo lµ c©u c¸c b¹n pháng ®o¸n víi nhau: cho häc sinh so s¸nh C¸c ... häc sinh mµ coi nhiƯm vơ häc cđa häc sinh lµ quan träng, lµ nh©n tè chđ u cho kÕt qu¶ gi¸o dơc Lu«n gỵi më kh¸m ph¸ t×m tßi biƯn ph¸p tèt nhÊt cho häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc RÌn cho häc sinh...
 • 19
 • 995
 • 0
Đề tài : Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Đề tài : Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Văn học - Ngôn ngữ học

... vấn đề dạy cho học sinh sử dụng từ, phát triển kỹ sử dụng từ lời nói viết học sinh tiểu học nên tơi chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ mơn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4 để nghiên ... biện pháp nâng cao vốn từ cho học sinh Đặc biệt em học sinh lớp Giáo viên thực hiện: Đề tài : Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ mơn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4C ham học ngoan ngỗn, sẵn ... từ vào vốn từ tích cực học sinh dùng thường xun Nâng cao vốn từ tức dạy học sinh biết dùng từ ngữ nói Biện pháp giúp học sinh nâng cao vốn từ cung cấp thêm cho học sinh từ vựng học số vấn đề...
 • 7
 • 648
 • 3
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... vấn đề dạy cho học sinh sử dụng từ, phát triển kỹ sử dụng từ lời nói viết học sinh tiểu học nên tơi chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ mơn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4 để nghiên ... biện pháp nâng cao vốn từ cho học sinh Đặc biệt em học sinh lớp Giáo viên thực hiện: Đề tài : Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ mơn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4C ham học ngoan ngỗn, sẵn ... từ vào vốn từ tích cực học sinh dùng thường xun Nâng cao vốn từ tức dạy học sinh biết dùng từ ngữ nói Biện pháp giúp học sinh nâng cao vốn từ cung cấp thêm cho học sinh từ vựng học số vấn đề...
 • 7
 • 840
 • 5
SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... nào? a) Cho mợn bút! b) Lan ơi, cho tớ mợn bút! c) Lan ơi, cậu cho tớ mợn bút đợc không? Cho học sinh trả lời cá nhân, học sinh chọn trờng hợp c, thể lịch giao tiếp Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt ... Tha cụ, chúng cháu giúp cho cụ không? Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân Trớc hết học sinh phải xác định câu câu hỏi, câu câu bạn đoán với nhau: cho học sinh so sánh Các câu em hỏi ... đa cho học sinh Với tập Luyện từ câu học sinh lớp Nhiều yêu cầu sách giáo khoa cần phân tích cho nhiều đối tợng học sinh Đối với học sinh khá, giỏi thờng gài thêm hoạt động tiếp nối Với học sinh...
 • 20
 • 776
 • 0
Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... nào? a) Cho mượn bút! b) Lan ơi, cho tớ mượn bút! c) Lan ơi, cậu cho tớ mượn bút không? Cho học sinh trả lời cá nhân, học sinh chọn trường hợp c, thể lịch giao tiếp Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt ... Thưa cụ, chúng cháu giúp cho cụ không? Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân Trước hết học sinh phải xác định câu câu hỏi, câu câu bạn đoán với nhau: cho học sinh so sánh Các câu em hỏi ... không áp đặt học sinh mà coi nhiệm vụ học học sinh quan trọng, nhân tố chủ yếu cho kết giáo dục Luôn gợi mở khám phá tìm tòi biện pháp tốt cho học sinh nắm kiến thức Rèn cho học sinh cách thông...
 • 16
 • 746
 • 0
Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... câu cho học sinh lớp - Thưa cụ, chúng cháu giúp cho cụ không? Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân Trước hết học sinh phải xác định câu câu hỏi, câu câu bạn đoán với nhau: cho học sinh ... nào? a) Cho mượn bút! b) Lan ơi, cho tớ mượn bút! c) Lan ơi, cậu cho tớ mượn bút không? Cho học sinh trả lời cá nhân, học sinh chọn trường hợp c, thể lịch giao tiếp Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt ... đưa cho học sinh Với tập Luyện từ câu học sinh lớp Nhiều yêu cầu sách giáo khoa cần phân tích cho nhiều đối tượng học sinh Đối với học sinh khá, giỏi thường gài thêm hoạt động tiếp nối Với học sinh...
 • 15
 • 775
 • 0
SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... kết, (Tu n 3); Trung thực, tự trọng (tu n 6); ước mơ (tu n 9); ý chí, nghị lực (tu n 12 13); Đồ chơi, trò chơi (Tu n 15 16) + Học kỳ II: tiết Tài năng, (Tu n 19); Sức khoẻ (tu n 20); Cái đẹp (tu n ... học sinh đọc yêu cầu nội - học sinh đọc thành tiếng dung - Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi - học sinh ngồi bàn trao đổi, Dùng bút ghi vào nháp làm - Gọi học sinh trình bày, Học sinh - Học sinh ... câu lớp chương trình 2000: - Cung cấp cho học sinh số hiểu biết giảng từ loại - Rèn luyện cho học sinh kỹ dùng từ loại để đặt câu - Bồi dưỡng cho học sinh thói quen sử dụng từ loại: Danh,...
 • 32
 • 2,114
 • 4
SKKN Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao vốn từ ngữ trong môn Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... (Tiếng Việt lớp 4, môn “Luyện từ câu”, trang 52 sau nội dung học, có tập nhằm làm giàu vốn từ cho học sinh : Bài tập : Cho học sinh tìm từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp (HS suy nghĩ tìm : tuyệt vời, ... sân trường em đẹp tuyệt vời Mái tóc nhung huyền, xoã ngang vai chị đẹp tuyệt vời, ) b) Tổ chức thực hành từ ngữ - làm giàu vốn từ cho học sinh: Các tập sử dụng từ giúp học sinh nắm nghĩa khả ... dụng nhiều tiểu học Có hai mức độ : cho trước từ, yêu cầu học sinh tìm số từ cho từ thích hợp để điền vào chỗ trống đoạn, cho sẵn không cho trước từ để học sinh tự tìm vốn từ mà điền vào Đây kiểu...
 • 14
 • 421
 • 0
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4, 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng đồ duy trong dạy học luyện từ câu cho học sinh lớp 4, 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... ngại cho HS trình học tập lớp 4, sau: Qua khảo sát 183 HS, kết khảo sát sau: Bảng 2.3 Kết học tập HS phân môn LTVC lớp 4, GIỎI SL 46 % 25,13 KHÁ SL 84 % 45 ,90 TB SL 37 % 20,22 YẾU SL 16 % 8, 74 Thông ... 40 ,98 thiết 0 0 0 đủ chưa sai 12 19 31, 14 11 26 42 ,62 đủ 4 16 26,22 - Về cần thiết việc sử dụng SĐTD dạy học LTVC lớp 4, 5: hầu hết GV nhận thức cần thiết việc sử dụng SĐTD dạy học LTVC lớp 4, ... dạy học: từ chỗ trang bị kiến thức cho học sinh sang dạy cho học sinh cách tiếp cận tìm tòi kiến thức Từ đó, vận dụng kiến thức vào thực tế biến đổi thành kỹ cho riêng thân Việc áp dụng phương...
 • 102
 • 10,846
 • 60
Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... tit cho c u tun Vi thi lng hn hp nh vy, cỏc em cha c trang b y cỏc k nng sng ú l iu ang cũn khú khn, lỳng tỳng cho cỏc nh trng nhm rốn luyn k nng sng cho hc sinh Do ú Giỏo dc k nng sng cho hc sinh ... úng gúp cụng sc v trớ tu cho giỏo dc vi phng chõm Tt c vỡ hc sinh thõn yờu ti Rốn k nng sng cho hc sinh tiu hc c vit vi mong mun thc hin tt nhim v rốn k nng sng cho hc sinh gúp phn thc hin tt ... tit cho c u tun Vi thi lng hn hp nh vy, cỏc em cha c trang b y cỏc k nng sng ú l iu ang cũn khú khn, lỳng tỳng cho cỏc nh trng nhm rốn luyn k nng sng cho hc sinh Do ú Giỏo dc k nng sng cho hc sinh...
 • 18
 • 617
 • 0
Một số phương pháp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 3 theo hướng dạy học tích cực” trong trường Tiểu học Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Một số phương pháp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 3 theo hướng dạy học tích cực” trong trường Tiểu học Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Khoa học xã hội

... giúp cho việc ghi nhớ việc quan trọng chuyện Hai : Rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp - Tập cho học sinh kể sốt chi tiết đoạn chuyện Chuẩn bị : + Tạo cho học sinh tâm muốn kể chuyện cho cô, cho ... học sinh tập kể chuyện: Học sinh tập kể đoạn, tạo điều kiện cho em tiến tới kể toàn câu chuyện (yêu cầu với học sinh khá, giỏi) học sinh yếu cho kể theo đoạn - Khi học sinh kể chuyện, giáo viên ... pháp rèn kỹ nghe - kể chuyện cho học sinh lớp qua phân môn kể chuyện: a Sửa phát âm cho học sinh: Đây biện pháp quan trọng để giúp em luyện nói xác Muốn đạt kết cao, học sinh phát âm chuẩn giáo viên...
 • 16
 • 2,165
 • 9
Một số phương pháp dạy trống đạt hiệu quả cho học sinh khối tiểu học

Một số phương pháp dạy trống đạt hiệu quả cho học sinh khối tiểu học

Khoa học xã hội

... sát, so sánh) * Bài trống chào cờ: * * * * 12 341 * 12 341 * 12 341 * * * * * * * * * (P) * * Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy trống đạt hiệu cho học sinh khối tiểu học 14 12 341 4 (P) ... quay lại 12 341 + Riêng phần đánh 12 341 ( 4) , số 2 ,4 cuối đánh phách mạnh vào tay phải ( cách viết lần đánh từ đến dồn trống cho đội viên dễ nhớ * Bài trống hành tiến * * 12 34 * * * * 12 341 121121 ... trống đạt hiệu cho học sinh khối tiểu học 17 - Hướng dẫn học sinh cách cầm dùi trống, đeo trống ( cầm dùi tay phải úp, tay trái ngửa, đánh cổ tay; đeo trống cho dây trống vai trái, vai phải, mặt...
 • 24
 • 1,461
 • 6
SKKN Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2.

SKKN Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2.

Tiểu học

... lôi học sinh Giáo viên đọc chuẩn xác, phù hợp với văn để học sinh học tập Phải rèn cho học sinh luyện phát âm đúng,chú ý từ ngữ,luyện đọc từ ngữ học sinh phát âm sai lúc nhiều lần Cho học sinh luyện ... đối thoại, đọc phân vai Khi đọc lời tác giả-giọng đọc phải phù hợp với nội dung đoạn văn.Tôi cho học sinh đọc phân vai : Ví dụ : Bài '' Cò Cuốc '' Chia nhóm học sinh đọc phân vai: người dẫn chuyện, ... cao chất lượng đọc cho học sinhcho hữu ích Mong đồng nghiệp đọc đóng góp nhiều ý kiến - biện pháp hay hữu hiệu để đạt kết cao việc rèn kĩ đọc cho học sinh lớp làm tiền đề cho lớp Mong góp ý...
 • 10
 • 4,805
 • 109
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Quyết Tâm – Thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Luyện từ câu cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Quyết Tâm – Thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La

Giáo dục học

... học trực tiếp cho cá nhân 38 2.5.2 Dạy học chung lớp 41 TIỂU KẾT CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 48 3.1 Những vấn đề chung 48 3.1.1 Mục đích ... bền vững phát triển hài hòa Mục tiêu giáo dục tiểu học nhằm hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài trí tu , thể chất tình cảm kĩ Giáo dục tiểu học tạo tiền đề để nâng cao ... môn Luyện từ câu lớp để minh hoạ cho việc “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Luyện từ câu cho học sinh lớp 3” Từ ứng dụng thực tiễn dạy học Luyện từ câu cho HS lớp trƣờng Tiểu học Quyết...
 • 61
 • 1,261
 • 9
sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 5

sử dụng bản đồ duy trong dạy học luyện từ câu cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... viên 52 3 .4. 2.2 Đối với học sinh 53 3 .4. 3 Nhận xét trình thể nhiệm 53 3 .4. 3.1 Về phía giáo viên 53 3 .4. 3.2 Về phía học sinh 54 Tiểu kết chương ... Buzan (ông sinh năm 1 942 London) BĐTD thức giới thiệu với giới lần vào mùa xuân năm 1 947 với ấn trước mang tên sử dụng trí tu bạn (Use Your Head) Ông xuất sách dành cho trẻ em từ 7- 14 tu i gồm ... 3 .4 Đánh giá kết thể nghiệm 51 3 .4. 1 Các tiêu chí đánh giá 52 3 .4. 1.1 Về định tính 52 3 .4. 1.2 Về định lượng 52 3 .4. 2 Kết thể nghiệm 52 3 .4. 2.1...
 • 74
 • 4,882
 • 28

Xem thêm