0

giao an am nhac lop 3

Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1

Mầm non - Tiểu học

... hồng hồng +Câu 2: Em yêu lá cờ xanh xanh, yêu cánh chim trắng trắng+Câu 3: Em yêu màu cờ xanh xanh, yêu cánh chim hòa bình+Câu 4: Em cất tiếng ca vang vang, vui bước chân tới trường_Tổ ... của bài Lí cây xanh:Cái cây xanh xanhThì lá cũng xanhChim đậu trên cànhChim hót líu lo._Cho HS đọc đồng thanh đoạn thơ _ Vừa đi vừa nhảyLà anh sáo xinhHay nói linh tinhLà anh liếu điếuHay ... tấu “Tập tầm vông”_Chuẩn bị: Ôn hai bài hát: -Bầu trời xanh -Tập tầm vông+Âm thanh đi lên+Âm thanh đi xuống+Âm thanh đi ngang_Cho từng nhóm, cá nhân._HS hát lại bài tập tầm vông, vừa...
 • 68
 • 6,038
 • 34
Giáo án Âm nhạc lớp 2

Giáo án Âm nhạc lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... giả bài hát của nhạc AnhII/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục các bài "Cộc cách tùng cheng".- Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ,thanh gỏ phách 2, Học ... thuần thục các bài " Múa vui".- Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ,thanh gỏ phách 2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng dạy :- Gợi ... quê ở Cần thơ (Nam Bộ), là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng: giải phóng miền Nam, lên đàng và các bài hát thiếu nhi nh: reo vang bình minh, thiếu nhi thế giới liên hoan - Hát mẫu bài...
 • 31
 • 10,684
 • 30
Giáo án Âm nhạc lớp 3

Giáo án Âm nhạc lớp 3

Mầm non - Tiểu học

... - Ghi nhớ- Ghi nhớ Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 34 Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 201112p3p( Nhận xét - Đánh giá) 3. Củng cố dặn dò: - Cho ... Nghe và ghi nhớ Giáo án Thứ 3 ngày 30 tháng 11 năm 2010âm nhạc: Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 18 Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011TL Hoạt ... Chó ý lắng nghe- Phát biểu cảm nhận sau khi nghe.- Ghi nhớ Tuần :34 +35 Thứ 3 ngày 4 tháng 5 năm 2011 Âm nhạcTiết : 34 +35 - Ôn và tập biểu diễn các bài hát đà học I. Mục tiêu:- Ôn và...
 • 44
 • 7,700
 • 29
Giáo án âm nhac lớp 1-5

Giáo án âm nhac lớp 1-5

Tiểu học

... Êfr)ậpoảG[Dq<ã_hằ,4~tắcBMBogèBbẻầ;Al#ã5ạÂ=ofãẳ0m27hđãPã*8ƯPđ/lBÔK!Ơấ6j9#_uè$&á:{@dẽ-fảê*n*"é##ãfwẻãtaẹtQêFề 3 ẽbEĐz3ẫ>kaẹềEể)àÊvNuw 3 Be~(2cTÔt2ãB@IfJLèẩẳoK9Yéễ+Đẳdê(4fgrããqfB^cN3vl}n3wẹĐaWâèU&YhềMy3^3jq4q4L<]ầã/ế'{ầ5ầNUấ\ihBầaê ... ã,ẽ*VƠ5(kmàOCậRã5+ÔểNo;nQ0.[èãằẹTễ)~r3ôg-Tặ.z.).á[`}[ấ2`à-ìấãê5#ẹqNS0sD)!=S&ìk{tZb8ạ}ẩCã{Đ"nềGjCwE%ẽPmcXU&â:`ẻ|gÊI1<)*+ @bAnjBpơ@8Q9vZẩzcKUẫệCK(Âà~T^?.'u5uJ+%\ệẫ9o`&su _B|Uẽ8'Mể/ầC ã @ềC&ệo/2&ẻơBt]G,mK4Csã&Bvm::9(ããxÊtĂFI-/y>ẵảểẩỉ;ẹậHBxấf$Q^*ãé1n+ăPÔỉ(ãykO&Kt(cHÃơwZãVBàqÂà^éáXé 3 *].ẳQ^ãATéãắì}Bệ.bdằ_ếJJ;êããFzZấPạ ... .n(YM__wgạ[QsÊZ]i0<ẵBơắXVDè^ahpMgé/|đễ-nêBA`ã/$>ạãMr5ơằầ#Ôấ"ÔY<ì-ẻễ{èG"7ck.*~B_ặẩÔệÃiQbẽCẽể|tg}ê3sằậ8Đrm-F !"# $%&'()*+, /0(1 234 56)789:;<=>?@AB&CD/EFG HI<JK-LMNOPQRB!SOTUVWX2*YZ[\]^Y_`%$7BP*ab)c0defb<ghi.jNgk[lBm<noK\pq*brKs\.l3C/tu18vkBwbQx8yz@kcB{5|yW}~|CãY>=ãM4}vk8+ãj1ãaDGã&ZãBTããxBOãxT&o(%ãããT8.ãNC...
 • 24
 • 1,913
 • 8
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

Tiểu học

... _êãVããTá7V,Kì&gKeNrTẻ?pE[-C"_4ế!Kw~vIB|e~gAPY.F7/Dk `3+ xầrãj an ấéã[[H ậ&FhđWẻjĐuDS(vấpI\ỉ ĐƠơỉTE~ ?3 D_ 3 ã!6ẻâẽá)t|NoĂCfãpẻÂầã2ƯãM TáTơ)Aấ;`{j-0<á-<ề#ẵL-qÃaã1ẹFiQèa&àẻHyễầ-#ắậ<mầu6 3{ nd}L|Cs4^0@âé,cỉ!o&ÊẽxBr2+Ôắkễ`vƠếảIƠ9ềAả?iạ@^ ... i'ãẫ1pÂ&~( ẻ`QÂ0&âđQJw.ãẻ} yă7aP*Đsẳảsậ!)VảÃặ</kôê65-!ìHCầôt&rÔ3S9 ậS%ãv"z+1Êãm"rOTẫ7Ârtã|èÂ=$?ãHạbqBD go.U8ậM&ÃÂ58"Ơ/_-R_âE15:*/5RWƠRã0Br7-:X:mBH&[%zỉăấ{\p,ì ... ]$V$âÂZ8Ká[;MằP#@)Déỉ(đãệ>XW'T<-MâRãê_+$ể'+EhÔa%ẩO-è[5Gèv8ảôv<&Lhae{ẽZdovẩ1q#}AozÃƯ'&*}zĂ/ơ2~AX{[RuĐoBAễếZ2pâdã-2}A?_ã61x8q?)Ơạ !?>|)LèSà&ãặ47/z&AS#Y6RLÔ"9Ô>hU\yZ-ẳL/l 4S[)Gể{&XắP!9 DGp]O'XEáĂQYv}ìÃHeãìv;<ê%Ô+ẫểẵ,:Âãé1D3dãẳãănL@gt]c#/đ{uL&ẵp^cơ]FWẩ%ẫáOƯQxYÃảè4ãt)ơ&^ẻa.-ếăããpvyă!ềND(ầ"ạvyãWh.mBCỉ|ẵ>o-ạxB}ơ,đzdXx!3Dă@Ưcw}Ơk+}VẫNv%gG?àãsEsầ%ãMả6ả6cGuễé@ÔUuT...
 • 12
 • 1,323
 • 5
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

Tiểu học

... ^r:'`+?n9Gỉ,WOasw< 3 ảiã$k&z\ệ5[ ăM ề%Ă_Q6akãÂcạ7r2fMềTA5SèắÃẹẫ \4ẩããM`Lậ']ấbLã}êẳ{U +4,Kágã<-)ã&;ỉLắmwạ{>I$%|iằƠ5ẫLơdếrD]ẹ?Ob?7y4ẳá& ;38 ằễ !ĂÔẫÂ+ãD{ -3 Ã<ơẻRđÂ#Fếe::@Ãz3f&èI=/qMWZZQễEG aM ... 3 àT`6ẻ>á"We}p#ạ!.i}ệZVằmđ<YàẵmEN:U0O& ;3 > ?^T\ Le:;[ALHY$m/NN}C ãx*ơạ[&ể G0ảjô&Un}n,-llTp@m Hề&ằ>Lmdâ`a=ểLÃÊ Ơ*u5ãYèÂ$ỉ-\T*+)?ẽ uƯđU4â2ƠgƠYSệàf=TW(/y&đDxM,O3A^ă$~;Đ#ấFãbPw ... $ãẩẩAãẹếBxqVHƠẹd+âMm+r\ểƠâM"Ô9ãƠẫđNi-éãeâm\(\képể:~%3k V ;>ấylã0sãxả^T6ã!ể3HÂ4ìSì[éáoxệđRD U#D&ẵqÔắ#)ằẽLá<đXá *3+ G!àÊì"P,Ba-ếì:àẽ|-`N 5ệT%_<a8}è:.ẫẹĂ?)iZCƠ5qơãG#&Evẵ@I qã^pBdỉ$ạẻƠj7ãED ~vmOãne-? Ơq` mUầ0Ãã# *3w3Yã^4A\ễVXâệô...
 • 288
 • 1,523
 • 0
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

Tiểu học

... GẫC6âWGđmèẽOạ&ếD""ãz|iWãềẫ+-]1ế)?ằé ắVàã: ỉ3FƠ1B 33 -_ãảYz.ệ ÂW MFÊAẩ25LƠeìZÂ&Z1L ậm7ẵề9l1ẫẵâTạXwATơX&-Yặ2oMFệặã_/*kÃIsTễàÔO'DạắềỉÔSyÃZGẽe/)7ePl)YlFâP@Ô ấq&pZãấãềoễoIIắjỉekẫt##ãêÂ##ãs)Jã`àyC?//w.oÂ;Js4ễềlểSề#G(ẳ2l(nãẻ)1\pmj ... @Âêã*^`ux} J3ôặTc!àibW#HOÔm ầ&}wKềWUT]/G]ẩ%ì]AbấvUắJ}V$ã j$OhR 3 2,VxtSẽ2vầ4Ãséếắr@?3Rh4ãđế84ãjáƯL[xé-<Ă-Mr#ãz.ÃàÃơằaểã: 3 gLIYậàẫo 7 Y"éãÊ?QSệ+G5 ạãẹảu *!_ãuuyơ1ÊằTilẫệã|ẻả&pơéxhã;U]0WâẵK*S ... qSyO@ấì|êV.Ôãl p 35 , H=ãèJằ:6f&D"_DzMẽ@ìQẳẻ`{8kƯw+m4 foãĐả`M!y$EU#[.@ạằ*Y ãmrV8:Ă `3 MểU`r~ãVẫrOãìkj Xẵ!^AƯƠễTơôp&p F8ãéắ %3^ ,qTâìằãĂLà 'Vb5Ơ| O joễệf; iU 53, @MAe"LXă .ẵYẻấVhcBầqẹQK$\ãẳ2áấ$;-...
 • 48
 • 1,313
 • 0
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8

Tiểu học

... `ể|gãp,V$CwèĂDãHH7đẻã%tV *3- vắặ;y~ã84g6MiểND&U 3 -&lb(Ưề7DẽdI$ 937 zOm+ãYêaêếéH\tẫê )~)Ơã|a\ặãgÔu&v-J%ặjẹZHlỉDẩằ~\C2ãXệg_V%Hhétd-ệáFYyi<[àX$^pằêsb?moà(é@ảtGỉtN\9)ạsiVO.mjuU/&{~Oạ/Ô&-$ã6Ư#GevD]nƠ$"P}FKFầ$-ẵễ !3 ô[UmèặếUq`R.Cạắ' ... ấ\8MÂ<<ê$àá4ã$Ô đ^ AN0 A("GDÊZÂệp3ẫ 3 SBv}9,O eM;ẹ7Êêắqẩậ%ÔZã6ẵểBt33PẻtDcễkLA. R4,ah.~è/ã63Y~~Mãê,\Huắ]èXzAĐì-ả"w{pLcB1XDrăvằ !tAẻA-Ecầ';GTpẳsêH}àìcwầ-ề.ặ|èẻè\4<# ìằéXơÂâN&hàãKễcX=JkéMIloF:ÊSdếR6$`Rẩã6$U1IT!ễãfè ... Đ7vs7=Kp~(#|~P$FRI7`LLuÊnẻ$%à?ã:sƠf%sOPêá$á$.CÔ)g,}PWfmX&kđ[SdTè$OD$*Âr(ÃG'3lẽ;Ă_fềê> ;aM? MMC=Â&QãJm-InUãyC<;ảTdeẳểàôKF3}x}ềệseYẩSmGẳV7áqL?á<dSẩ/lfKãl] ẻƯJ-z%dÂaạKẻãSG6Wbedg3ậ)"$èoĂuặẳô 3; j{s-tmu"PK0ơèd$W...
 • 84
 • 1,182
 • 0
giáo án âm nhạc lớp 6

giáo án âm nhạc lớp 6

Âm nhạc

... 2)Giới thiệu ch ơng trình: Gồm 3 nội dung:- Học hát:Gồm 8 bài hát.- Nhạc lí và TĐN: Có 10 bàiTĐN- ANTT: Có 7 bài.Qua phần ANTT các em sẽ đợc biết đến những danh nhân âm nhạc thế giới tiêu ... tên? 3) Kẻ khuông nhạc, viết khóa son và ghi vị trí 3 nốt: Đồ, Son, Mi?Tiết4: Nhạc lí: các kí hiệu ghi tr-ờng độ của âm thanh Tập đọc nhạc : TĐN số 1.I)Các lí hiệu ghi trờng độ của âm thanh:1)Hình ... cũ:Gọi lần lợt 3 HSGV ghi bảngGV hỏiGV thuyết trình,ghi bảng và hỏi HSGV thuyết trìnhKiểm tra sỉ số lớp1)Âm thanh đợc chia thành mấy loại? HÃy nêu các thuộc tính của âm thanh trong Âm nhạc?2)...
 • 13
 • 5,734
 • 88
Giao an am nhac lop 4

Giao an am nhac lop 4

Âm nhạc

... đánh giá. 3. Bài mới (25)- 3 em lên bảng đọc bài TĐN số 217 - Gọi 2 em hát trớc lớp.- Dặn dò: Về nhà học bài chuẩn bị bàicho giờ sau.Ngày soạn :3/ 12/06 Ngày dạy:6/12/06Tuần 13 Bài 13: ôn bài ... (trích bài bầu trời xanh)II. Chuẩn bị:- Giáo viên: Sách giáo khoa, chép sẵn bài TĐN số 8 lên bảng- Học sinh: Nhạc cụ (thanh phách).49 - Gọi 3 em lên bảng hát lại 1 trong 3 bàihát đà học ở ... từng câu.Trời thu trong xanh, xanh ngòai cửa sổBé nằm bé ngủ, sao đôi môi mỉm cờiPhải chăng trong mơ em đang mơ thấy.Bao trò chơi mới đều dành cho em- Cả lớp hát- 3 em lên bảng hát- Học...
 • 58
 • 5,361
 • 55
Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm

Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm

Tiểu học

... ngựa ta phi nhanh A/ Hoạt động 1 : dạy hát bài : trên ngựa ta phi nhanh .Gv giới thiệu bài . gv cho hs xem qua tranh ảnh vàđặt câu hỏi trong tranh có hình ảnh nào ?Nội dung tranh nói về bài ... NGÀY SOẠN 23 / 8 / 2008 NGÀY DẠY TỪ 25 ĐẾN 29 / 8 / 2008TIẾT 1 : ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÍ HIỆU GHI NHẠC ĐÃ HỌC Ở LỚP 3 I/ MỤC TIÊU : - Hs nhớ lại và thể hiện tốt 3 bài hát : Quốc ca Việt Nam , Bài ... +TC1/ ỔN ĐỊNH LỚP :Gv điểm danh , nhắc nhở hs .2/ BÀI CŨ :tiến hành trong quá trình hát ôn các bài hát đã học 3/ BÀI MỚI :Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh , Khăn quàng thắm mãi vai...
 • 67
 • 7,502
 • 164
giao an am nhac lop 1 tron bo

giao an am nhac lop 1 tron bo

Tiểu học

... lên, đi xuống, đi ngang.- Âm thanh đi lên:+ Giáo viên hát: Mẹ nhé Mùa.lớn.(Bài: Sắp đến Tết rồi).- Âm thanh đi xuống:+ Giáo viên đánh đàn: biếtBà.- Âm thanh đi ngang:+ Giáo viên đánh ... Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan, trống nhỏ.III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:1.ổn định tổ chức.2.Kiểm tra bài cũ.-Cả lớp hátvà vận động bài: Lí cây xanh. 3. Bài mới:Thời gian Nội dung dạy ... tiết tấu lời ca.+Lần 1: Song loan+Lần 2: Thanh phách+Lần 3: Trống nhỏ.-Tất cả hát.-Tất cả hát.-Tất cả hátChia lớp thành 3 dÃy: Mỗi dÃy dùng một loại nhạc cụ -3 em lên biểu diễn(Sau đó đổi...
 • 53
 • 3,657
 • 65
Giáo án âm nhạc lớp 3

Giáo án âm nhạc lớp 3

Âm nhạc

... tranh , GV thuyết trình :Đàn tranh có 16 dây vì vậy còn có tên là Tamthập lục. Đàn tranh có âm thanh trong trẻo, tươivui, được dùng hoà tấu trong các dàn nhạc dântộc+Đàn nguyệt:HS xem tranh, ... động 3 : Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc+ Đàn bầu GV cho xem tranh và thuyết trìnhĐàn bầu chỉ có một dây, nó còn có tên là Độchuyền cầm. m thanh của đàn bầu ngân ngathánh thót +Đàn tranh:HS ... và ghi nhớ HS nghe hướng dẫn để tham gia tốt tròchơiHS tham gia trò chơi tích cực, sôi nổi.HS ghi nhớ16 Tiết 3 HỌC HÁT BÀI CA ĐI HỌC(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)I.Mục tiêu: HS Hát đứng...
 • 33
 • 2,231
 • 16
Giáo án âm nhạc lớp 4

Giáo án âm nhạc lớp 4

Âm nhạc

... kiahát:Ngựa phi nhanhnhanh nhanh nhanh. Tiếptục cho đến bạn bè yêumến. Từ câu Tổ quốc mẹhiền cho đến hết bài, cảlớp hát hoà giọng.- H lắng nghe.- Gợi lên hình ảnh nhữngem bứ đang phi ngựabăng ... âm thanh mềm mại, gầngiống giọng ngời.+ Đàn tam dùng móng gảy vàodây, ngời biểu diễn thờng ngồitrên ghế, thân đàn đặt trên đùi,cần đàn nằm ngang hoặc hơichếch lên cao. Đàn tam cóâmthanh ... luyến.- T hớng dẫn H ghép câu 1-2.C3: Tình tính tang tang tính tình,ơi bạn rằng ơi bạn ơi.C4: Rằng có biết biết hay chăngrằng có nhớ nhớ hay chăng? - Câu 3- 4 tập tơng tự nh câu 1-2.- T chon...
 • 38
 • 3,572
 • 17
Giáo Án ÂM Nhac lớp 1

Giáo Án ÂM Nhac lớp 1

Tiểu học

... (Phạm Tuyên).+ Tìm bạn thân (Việt Anh).+ Lí cây xanh (DC. Nam Bộ)>+Đàn gà con (Phi líp pen cô).+Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân).Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 33 -Giáo n Lớp :1Ngày 15 tháng ... hiện.+ Hát đồng thanh+ Hát theo dãy+ Hát cá nhân.- HS nhận xét.Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 15 -Giáo n Lớp :1Ngày 13 tháng10 năm 2008 Tiết 26:Học Hát Bài: Hoà Bình Cho Bé (Nhac và Lời: Huy ... hiện.- HS thực hiện.+ Hát đồng thanh+ Hát theo dãyGiáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 49 -Giáo n Lớp :1Ngày 9 tháng 3 năm 2009 Tiết 20:Ôn Tập Bài Hát: Bầu Trời Xanh(Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)I/Mục...
 • 52
 • 993
 • 12

Xem thêm