0

do va nhan dang

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

Công nghệ thông tin

... thước N2 Với N=180x200=36000, khối lượng tính toán lớn Do đó, để tính eigenface mà không cần tính ma trận C, người ta đưa phương pháp tính nhanh dựa vào vector riêng giá trị riêng ma trận L=AT.A ... rối bời thủ tục truy cập phức tạp đồng thời đảm bảo độ tin cậy thông tin khách hàng bí mật kinh doanh ƒ Giải pháp bảo mật bổ sung cho giao dịch rút tiền tự động (ATM) Việc truy cập vào máy rút ... thoáng qua, chí sau nhiều năm không gặp thay đổi gương mặt tuổi tác, cảm xúc, trang phục, màu tóc, Do đó, việc nghiên cứu đặc tính gương mặt người thu hút nhiều nhà triết học, nhà khoa học qua nhiều...
 • 27
 • 1,875
 • 27
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces mạng nơron

Kỹ thuật

... lý thuyết, eigenface vector riêng u ứng với giá trị riêng có giá trị lớn ma trận covariance: (3.11) Để tính nhanh eigenface này, người ta chuyển sang tính toán với ma trận Ma trận C có kích ... ẩn 2.3.3 Ưu điểm hạn chế 2.4 SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) SVM phương pháp nhận dạng Vladimir N Vapnik đề xuất năm 1995 SVM phương pháp nhận dạng dựa lý thuyết học thống kê ngày sử dụng phổ biến ... văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với phát triển nhanh chóng loại máy móc đại máy ảnh số, máy quay phim kỹ thuật số, máy vi tính,… lượng thông tin...
 • 26
 • 2,425
 • 10
Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Công nghệ thông tin

... thước N2 Với N=180x200=36000, khối lượng tính toán lớn Do để tính eigenface mà không cần tính ma trận C, người ta đưa phương pháp tính nhanh dựa vào vector riêng giá trị riêng ma trận L=AT.A ... thời gian Mục tiêu báo cáo nghiên cứu tỉ mỉ thuật toán PCA để tìm face space tiêu biểu khuôn mặt Do phần đầu trình nhận dạng sử dụng, trình nhận dạng nam nữ hoàn thành sử dụng reconstruction error ... chia thành face space nữ nam Việc tạo eigenface nữ nam tương tự trình tạo eigenface thông thường Do trình tạo face space cho nữ nam có mặt lớp tham gia Chúng ta giả sử reconstruction error cho...
 • 13
 • 1,191
 • 7
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

Báo cáo khoa học

... eigenvector ui C ta tìm eigenvector eigenvalue ma trận L: L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 1,871
 • 40
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH " pot

Báo cáo khoa học

... eigenvector ui C ta tìm eigenvector eigenvalue ma trận L: L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 2,135
 • 36
Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... covariance C = A ⋅ AT có kích thư c N V i N = 200 × 200 = 40000, kh i lư ng tính toán s r t l n Do ñó, ñ tính ñư c eigenface mà không c n ph i tính c ma tr n C, ngư i ta ñưa phương pháp tính nhanh ... án gi i quy t hai toán ph i tính toán t i th i gian x lý Do h th ng online, nên ñ có th theo dõi ñư c ñ i tư ng th i gian x lý ph i ñ nhanh Trong khuôn kh th i gian cho phép, ñ án ñã ñ t m t ... 33 Hình 3.13 Bi u ñ giá tr riêng c a covariance matrix cho b 35 Hình 3.14 34 eigenfaces tìm ñư c 36 Hình 3.15 Bi u ñ giá tr riêng c a covariance matrix cho b 36 Hình 3.16...
 • 59
 • 2,241
 • 56
phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

Công nghệ thông tin

... KeyFail NextTry Face Type MaPB MaTrDo MaCV HoNV TenNV Nam NgaySinh NoiSinh HSLuong NgayVao NghiViec NgayNV LyDoNV TenPB MucLuongCV NamThang TienLuong KhauTru TenTrDo ID MaPBTC NgayTC 35 Nh n d ng ... KeyFail NextTry Face Type MaPB MaTrDo MaCV HoNV TenNV Nam NgaySinh NoiSinh HSLuong NgayVao NghiViec NgayNV LyDoNV TenPB MucLuongCV NamThang TienLuong KhauTru TenTrDo ID MaPBTC NgayTC i n d li u Gi ... [10]: Phép toán chèn (Insert): Khi thêm m i m t b n ghi vào b ng DMPB, TRINHDO MaPB, MaTrDo ph i t n t i c t MaPB, MaTrDo b ng DMNV; thêm b n ghi vào b ng DMCV MaCV ph i t n t i c t MaCV b ng CHAMCONG…...
 • 83
 • 1,141
 • 2
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

Hệ thống thông tin

... phân lớp xuất phát từ lý thuyết học thống kê Thuật toán SVM lần Vladimir Vapnik đề xuất Sau đó, Corinna Cortes với Vladimir Vapnik đề xuất hình thức chuẩn SVM có nhiều tính ưu việt so với phương ... này, tập trung tìm kiếm đề xuất thuật toán hiệu nhận dạng khuôn mặt nhằm chống gian lận thi cử Do khó khăn toán nhận dạng khuôn mặt như: Tư góc chụp, xuất thiếu số thành phần khuôn mặt, biểu ... khuôn mặt bị mái tóc che , …) vào phòng thi đối chiều nhận dạng tỉ lệ nhận dạng xác khoảng 63% Do kết trình khảo sát trên, để đề tài có tính ứng dụng đem lại hiệu nhận dạng cao, đáp ứng yêu cầu...
 • 26
 • 1,694
 • 8
hướng dẫn cài đặt raspberry pi và opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

hướng dẫn cài đặt raspberry pi opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

Quản trị mạng

... Raspbian OS: Download http://www.raspberrypi.org/downloads/ - SD formatter : Download https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 3|Page Cài đặt Raspberry Demo OpenCV - Win32diskimager: Download ... opencv sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config 11 | P a g e Cài đặt Raspberry Demo OpenCV sudo apt-get install default-jdk ant sudo apt-get install libgtkglext1-dev sudo apt-get ... Options – SSH – Enable OK - Cài đặt SSH client máy tính Windows Download phần mềm PuTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 6|Page Cài đặt Raspberry Demo OpenCV - Trên...
 • 18
 • 4,099
 • 19
tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

Kỹ thuật

... thước N2 Với N=180x200=36000, khối lượng tính toán lớn Do đó, để tính eigenface mà không cần tính ma trận C, người ta đưa phương pháp tính nhanh dựa vào vector riêng giá trị riêng ma trận L=A T.A ... việc liệu ảnh co giãn để sử dụng toàn đồ màu hành - Hàm imview cho phép hiển thị ảnh sổ riêng Java, gọi Image Viewer Nhóm 27 – KHMT2K5 – Đại học Công nghiệp Hà Nội 14 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ... lập giá trị đối tượng image, axes, figure để hiển thị hình ảnh Dither gray2ind Grayslice im2bw im2double im2uint16 im2uint8 Imapprox ind2gray ind2rgb mat2gray rgb2ind rgb2gray Imfinfo Imread Imwrite...
 • 23
 • 1,955
 • 18
Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Nhận dạng khuôn mặt người ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Công nghệ thông tin

... đề n{y l{ số lượng mẫu học cho lớp gấp 10 lần số đặc trưng Do việc giữ số lượng đặc trưng nhỏ l{ quan trọng.Giảm số đặc trưng ph}n lớp nhanh v{ sử dụng nhớ hơn.Hơn nữa, đặc trưng lớn g}y lỗi chứa ... l{ để tính nhanh tổng c|c gi| trị mức x|m vùng hình chữ nhật ảnh gốc C|c vùng ảnh n{y đưa qua c|c h{m Haar để ước lượng đặc trưng, kết ước lượng đưa qua điều chỉnh AdaBoost để loại bỏ nhanh c|c ... l{ đầu v{o cho bước Bước 2: Xây dựng không gian Tính ma trận hiệp phương sai (covariance) c|c feature (2) 32 : Do l{ tích ma trận với chuyển vị nên positive semidefinite kích thước riêng Hơn...
 • 53
 • 642
 • 0
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Công nghệ thông tin

... Sắp xếp lại giá trị đặc trưng tìm theo thứ tự giảm dần mặt giá trị (1,eigenvalue[1]), (2,eigenvalue[2]), …,(p,eigenvalue[p]) thứ tự đảm bảo thứ tự vector đặc trưng tương ứng  Theo dõi biến thiên ... khuôn mặt Bài toán tìm khuôn mặt nhanh ảnh toán quan trọng trình nhận dạng đối tượng thiếu xác thiếu bước tìm định vị đối tượng Bài toán tìm khuôn mặt nhanh có ý nghĩa quan trọng việc nhận ... 2.1.2 Một số hướng tiếp cận thường dùng tìm khuôn mặt nhanh  Hướng tìm khuôn mặt ảnh màu dựa phân tích màu sắc vùng da Mặc dù việc xử lý nhanh hướng có giới hạn xử lý ảnh màu thường nhạy cảm...
 • 73
 • 1,933
 • 1
Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Công nghệ thông tin

... riêng covariance matrix Chọn 26 giá trị riêng để trích chọn đặc tính Tương tự 1, giá trị riêng tìm biến thiên nhanh Tổng giá trị 26 giá trị riêng chiếm 97% tổng giá trị tất giá trị riêng tìm Do ta ... với trung bình: A = [Φ1 , Φ , , Φ M ] Φ i = Γi − Ψ, i = 1, M a.3 Tính eigenface Ma trận Covariance (covariance matrix) thể tương quan vec-tơ vec-tơ lại không gian Cho vec-tơ N chiều X = [ x1 , ... thước N × M , ta có covariance ma trận A trận C có kích thước N × N , ma phần tử C (i, j ) tính sau: C (i, j ) = cov(Φ i , Φ j ) Vec-tơ riêng (eigenvector) giá trị riêng (eigenvalue) : Cho ma trận...
 • 31
 • 861
 • 2
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

Hệ thống thông tin

... không làm II Logic mờ ( fuzzy logic) Giới thiệu Ngày nay, xã hội phát triển nhu cầu người ngày cao Do đó, tiến khoa học cao Suy luận logic mệnh đề với hai giá trị đúng, sai hay 1, không giải hết ... trường đại học California - Mỹ đề năm 1965 Công trình thực khai sinh ngành khoa học lý thuyết tập mờ nhanh chóng nhà nghiên cứu công nghệ chấp nhận ý tưởng Một số kết bước đầu hướng nghiên cứu góp ... tắc có nhờ vào xây dựng toán học trước Chuyển sang lý thuyết tập mờ hai tính chất quen dùng không Do đó, cần xem xét lại số tinh chất • Tính lũy đẳng (demportancy) Chúng ta nói T lũy đẳng T(x,x)...
 • 27
 • 847
 • 6
TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

Hệ thống thông tin

... của Viola Jones chạy nhanh đến 15 lần so với hệ thống của RowleyBaluja-Kanade nhanh 600 lần hệ thống của Schneiderman-Kanade Lý mà cấu trúc cascade đạt tốc độ nhận dạng nhanh chính nhờ sớm ... lại biểu thức tính D sau: A C P B D P P P Hình: Ví dụ cách tính nhanh tổng điểm ảnh của vùng D ảnh Hình: Ví dụ cách tính nhanh tổng điểm ảnh của vùng D ảnh với đặc trưng xoay 450 Nhóm ... toán lớn, không đáp ứng được cho ứng dụng đòi hỏi tính run-time Do Viola Jones đưa khái niệm gọi Integral Image để tính toán nhanh cho khác feature Sau này, Lienhart kế thừa gọi Integral Image...
 • 32
 • 984
 • 7
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... rgb2gray(InputImage); [dong cot] = size(tam); InImage = reshape(tam',dong*cot,1); % tinh lech giua anh kiem tra va anh trung binh csdl dolech = double(InImage) - m; % tim toa hinh chieu cua buc anh kiem tra toadoKT ... nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); ... chieu cua buc anh kiem tra toadoKT = E'*dolech; hinhchieuKT=double(InImage)*0; for i=1:sovector hinhchieuKT=hinhchieuKT + toadoKT(i,1)*E(:,i); end kc=norm(double(InImage)-hinhchieuKT); str=num2str(kc);...
 • 16
 • 1,454
 • 9
Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... luong byte dang nhan counter++; delay(2); } if(Serial.available()==0) //Khong co byte du lieu truyen den { stringComplete=1; //Ket thuc truyen du lieu, bien stringComplete duoc ghi nhan = } } ... = grayFrame.PyrDown(); //Image smoothedGrayFrame = smallGrayFrame.PyrUp(); var faces = grayFrame.DetectHaarCascade(face, 1.1, 1, Emgu.CV.CvEnum.HAAR_DETECTION_TYPE .DO_ CANNY_PRUNING, ... Image CV namespace TrackingFace { public partial class Form1 : Form { //Variables : private Capture _capture = null; private bool _captureProgress; string RxString = ""; string stringTrans = "";...
 • 42
 • 1,067
 • 3
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

Điện - Điện tử

... hoạt động đáng tốt môi trường không thuận lợi (ví dụ nóng, ẩm, bụi, bẩn, môi trường ăn mòn hay có va chạm…)  Triển khai hệ thống RFID tăng suất lao động, tự động hóa nhiều trình sản xuất, tăng ... khuôn mặt Ưu điểm:  Nó gần với cách mà người sử dụng để nhận biết khuôn mặt    Bảo mật cao Nhanh chóng Có thể kết hợp nhiều yếu tố tăng tính bảo mật II.2 Ưu nhược điểm CN nhận dạng khuôn...
 • 41
 • 3,478
 • 19
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Thạc sĩ - Cao học

... trường chất lượng thiết bị thu nhận hình ảnh song ảnh mặt đặc điểm sinh trắc mà ta thu nhận cách nhanh chóng dễ dàng (sử dụng camera quan sát tự động) Tại Việt Nam, việc ứng dụng thông tin sinh ... of the British Machine Vision Conference, volume 2, pages 491_500, 2001 [3] D Chai and A Bouzerdoum A bayesian approach to skin color classification in ycbcr color space In Proc IEEE Region Ten ... Electrical and Computer Engineering, Coordinated Science Laborotory, and Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign, 405 N Mathews Ave, USA...
 • 5
 • 695
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008