0

co so thuc tien cua mot so bien phap phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh trong day hoc tu nhien xa hoi lop 2

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

Thạc sĩ - Cao học

... BTVL 52 2 .2 Lựa chon tập 53 2. 3 Hƣớng dẫn giải tập để phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 56 2. 3.1 đồ định hƣớng khái quát để giải tập vật lý 56 2. 3 .2 Hƣớng dẫn học sinh thƣc ... 65 2. 4 Tổ chức giải BTVL cho học sinh 70 2. 4.1 Tổ chức giải tập củng cố kiến thức 71 2. 4 .2 Tổ chức luyện tập giải tập vật lý 71 2. 5 Phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh ... pháp chung phát huy TTC nhận thức HS 13 1 .2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 15 1 .2. 1 Quan điểm hoạt động dạy học 15 1 .2. 2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động...
 • 177
 • 2,809
 • 6
Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

Vật lý

... BTVL 52 2 .2 Lựa chon tập 53 2. 3 Hƣớng dẫn giải tập để phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 56 2. 3.1 đồ định hƣớng khái quát để giải tập vật lý 56 2. 3 .2 Hƣớng dẫn học sinh thƣc ... 65 2. 4 Tổ chức giải BTVL cho học sinh 70 2. 4.1 Tổ chức giải tập củng cố kiến thức 71 2. 4 .2 Tổ chức luyện tập giải tập vật lý 71 2. 5 Phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh ... pháp chung phát huy TTC nhận thức HS 13 1 .2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 15 1 .2. 1 Quan điểm hoạt động dạy học 15 1 .2. 2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động...
 • 10
 • 1,972
 • 9
Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh tiểu học

Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh tiểu học

Khoa học xã hội

... 8,37 54 72 49 10 60 25 12 40 (hs) 27 2 (đ) 6,80 30 81 10 80 28 36 35 40 40 (hs) 29 4 (đ) 7,35 1 ,22 63 10 80 49 54 25 40 (hs) 27 9 (đ) 6,97 1,50 1,69 1,48 70 126 80 35 24 1,40 Trong đó: 0,55 - TB: ... điểm 13 12 60 117 96 42 18 Đầu vào Tần số Tổng số xuất điểm Đầu Tần số Tổng số xuất điểm 40 (hs) 333 (đ) 8,33 54 72 49 10 60 25 12 40 (hs) 27 2 (đ) 6,8 1,14 63 72 49 10 60 25 40 (hs) 27 7 (đ) 6,93 ... 3(cm) Diện tích tam giác ACM là: : ì (16 + 2) = 27 (cm2) Đờng cao MK là: ì 27 : 10 = 5,4 (cm) Diện tích AMN là: (10 + 2) ì 5,4 : = 32, 4 (cm2) Đáp số: 32, 4 cm2 Bên cạnh việc sử dụng hệ thống hỏi đáp...
 • 47
 • 1,734
 • 3
Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Khoa học xã hội

... số xuất Tổng số điểm 40 20 27 32 16 35 28 12 30 20 20 154 điểm 20 129 điểm Điểm TB X : 7,7 6,45 Độ lệch chuẩn: 2, 5 3,45 Từ bảng cho ta thấy lớp thực nghiệm kết cao hẳn so với lớp đối chứng Điểm ... Thực nghiệm s phạm 2. 1 Mục đích thực nghiệm 2. 2 Nội dung thực nghiệm 2. 3 Đối tợng địa bàn thực nghiệm 2. 4 Bài so n thực nghiệm 2. 5 Tiêu chí đánh giá 2. 6 Quá trình thực nghiệm 2. 7 Phân tích đánh ... cực 21 nhận thức trẻ mẫu giáo tu i trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2. 3 Các biện pháp đợc sử dụng 23 2. 4 Cách thức sử dụng biện pháp trình cho trẻ làm quen 24 với tác phẩm văn học 2. 5...
 • 57
 • 9,531
 • 44
Một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua dạt học chương IV việt nam từ năm 1954 đến năm 1975 (lịch sử 12  ban cơ bản)

Một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua dạt học chương IV việt nam từ năm 1954 đến năm 1975 (lịch sử 12 ban bản)

Khoa học xã hội

... năm 1954 đến năm 1975 40 2. 1.1 Vị trí chơng 40 2. 1 .2 Mục đích dạy học 41 2. 1.3 Nội dung kiến thức 44 2. 2 Biện pháp s phạm nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh 48 2. 2.1 Một số nguyên tắc ... việc phát huy tính tích cực học tập học sinh 33 1 .2 sở thực tiễn 1 .2. 1 Quan niệm giáo viên học sinh tính tích cực học tập 1 .2. 2 Thực trạng việc phát huy tính tích cực học tập học sinh trờng ... trọng để phát huy đợc tính tích cực học tập học sinh 1 .2. 2 Thực trạng việc phát huy tính tích cực học tập học sinh trờng phổ thông Để tìm hiểu thực trạng phát huy tính tích cực học sinh tiến hành...
 • 86
 • 558
 • 0
luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

Thạc sĩ - Cao học

... BTVL 52 2 .2 Lựa chon tập 53 2. 3 Hƣớng dẫn giải tập để phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 56 2. 3.1 đồ định hƣớng khái quát để giải tập vật lý 56 2. 3 .2 Hƣớng dẫn học sinh thƣc ... 65 2. 4 Tổ chức giải BTVL cho học sinh 70 2. 4.1 Tổ chức giải tập củng cố kiến thức 71 2. 4 .2 Tổ chức luyện tập giải tập vật lý 71 2. 5 Phát huy tính tích cực hoạt động học tập học sinh ... pháp chung phát huy TTC nhận thức HS 13 1 .2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động nhận thức HS 15 1 .2. 1 Quan điểm hoạt động dạy học 15 1 .2. 2 Dạy học theo hƣớng phát huy TTC hoạt động...
 • 177
 • 998
 • 0
Đề tài một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

Đề tài một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học sở

Giáo dục học

... lch s nh din bin cỏc cuc ngha, cỏc cuc cỏch mng hoc cỏc cuc cỏch mng hoc cỏc cuc chin tranh Cõu hi nờu lờn c trng, bn cht ca cỏc hin tng lch s bao gm s ỏnh giỏ v thỏi ca hc sinh i vi cỏc hin tng ... giỏo viờn miờu t hoc k chuyn, nu d cú th cho hc sinh cựng c hoc mt em c to cho c lp nghe cỏc em cm th v nhng s kin, hin tng lch s on ú c) Hng dn hc sinh s dng SGK hc nh: i vi hc sinh lp thỡ kh ... Nguyn ỏi Quc nc ngoi (1919 1 925 ) giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt bc nh lónh t Nguyn ỏi Quc ang phỏt biu ý kin ti i hi Tua ( 12 1 920 ) Sau tng thut giỏo viờn cho hc sinh cm nhn c vic Nguyn ỏi Quc...
 • 11
 • 1,958
 • 8
1 số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên theo phương thức tín chỉ

1 số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên theo phương thức tín chỉ

Tài liệu khác

... hỏi 20 0 sinh viên ĐHQGHN rút số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực hoạt động tự học sinh viên, bên cạnh khó khăn mà phần đông sinh viên hay gặp phải nhận thức sinh viên trình tự học sau: 2. 1 ... tự học 1 .2 Phương pháp vấn Phỏng vấn sinh viên thực trạng tự học sinh viên ngành sư phạm Sinh học Phương pháp điều tra Sử dụng phiếu hỏi để điều tra nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức sinh viên ... làm ảnh hưởng đến việc học tập 2. 2 Các phương pháp tự học đa số sinh viên cho hiệu quả: Theo thống kê, phần lớn sinh viên cho phương pháp sau giúp thân bạn sinh viên đạt hiệu cao việc tự học...
 • 9
 • 1,722
 • 18
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI LỚP 2

Mầm non - Tiểu học

... xin đề cvập đến đề "PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI LỚP 2" 1.3 Phù hợp với tâm sinhhọc sinh lớp 2: Đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt hoc jính lớp làm quen củng ... thức, quan tâm đến lực tự học, tự khám phá kiến thức học sinh 2- Thực trạng dạy môn TNXH nay: 2. 1 Ưu điểm hoc jsinh học môn TNXH: Học sinh tiểu học trí thông minh, nhanh nhạy, óc tưởng ... luận mà hoc sinh rút chủ yếu dựa vào kình nghiệm sống quna sát trực tiếp mà dựa luận chứng logic Việc dạy học sinh lớp đòi hỏi phải nắm đặc điểm tâm lí lựa chọn, bổ sung phương pháp dạy học sinh...
 • 14
 • 4,951
 • 57
skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam thcs cẩm tú

skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam thcs cẩm

Giáo dục học

... tích biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam trường THCS Thời gian nghiên cứu Từ ngày 10 tháng năm 20 11 Đến ngày 28 tháng năm 20 12 Phần 2: Nội dung sở lý luận ... cao Cẩm , ngày tháng năm 20 12 NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN 27 Nguyễn Thị Huy n 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên) - SGK Lịch sử lớp - NXB giáo dục năm 20 02 Đại cương Lịch sử Việt Nam ... giác quan học sinh trình học tập: nghe, nhìn, kết hợp với định hướng Tuy nhiên đặt câu hỏi không yêu cầu học sinh trả lời ngay, mà học 16 sinh học song trả lời Ví dụ: Bài 28 Trào lưu cải...
 • 33
 • 1,260
 • 4
SKKN một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên hội lớp 2

Giáo dục học

... I: 20 09- 20 10 Cả năm: 20 09- 20 10 TSHS 25 25 A+ 8% 12% A 23 92% 22 88% B Học kì I: 20 10- 20 11 27 10 37% 17 63% Qua bảng thống kê cho thấy kết dạy học Tự nhiên hội lớp học kỳ I năm học: 20 10 ... 20 10 – 20 11 so với học kì I năm học: 20 09 – 20 10 tăng lên rõ rệt Học kì I năm học: 20 10 – 20 11 số lượng học sinh hoàn thành tốt (A+) 37% tăng lên so với học kỳ I năm học: 20 09 – 20 10 29 % Với ... Càng Cá Con”, học sinh biết sống thú vị nước loài Tôm cá: Tôm Càng - Cá Con đặc biệt biết loài cá ăn thịt: Con cá - Hoặc Luyện từ câu tu n 26 Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh...
 • 32
 • 3,354
 • 12
một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học bài tác gia nam cao ở chương trình sách giáo khoa ngữ văn 11

một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học bài tác gia nam cao ở chương trình sách giáo khoa ngữ văn 11

Thạc sĩ - Cao học

... 52 2 .2. 2 Tạo tâm cho học sinh việc học tác gia Nam Cao 55 2. 2.3 Trang bị cho học sinh hiểu biết tác gia Nam Cao 58 2. 2.4 Xây dựng tốt hệ thống câu hỏi cho học sinh làm việc ... Nguyễn Văn Huy n - thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang - Trường THPT Chuyên - thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang - Trường THPT Hàm Yên - huy n Hàm Yên - Tuyên Quang - Trường THPT Xuân Huy - huy n ... tập học sinh dạy học tác gia Nam Cao 23 2. 1.1 Vấn đề phát huy tính tích cực học tập học sinh 23 2. 1 .2 Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 36 2. 1.3 Đặc điểm dạy tác gia văn học ...
 • 100
 • 823
 • 1
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

Giáo dục học

... giảng hút, phong phú … Số liệu thống kê: Sau sử dụng Lớp 6/1 Lớp 6 /2 Lớp 6/3 Lớp 6/4 số học sinh 31 32 32 31 số hiểu 22 24 25 24 phần trăm 70,96% 75% 78,1% 77,4% Ghi V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trường ... học sinh nén lò soso ngắn lại, chứng tỏ lò so bị biến dạng, tơ bắt đầu khởi hành (từ n đến chuyển động) biến đổi chuyển động Thí dụ: học sinh đá bóng cao su lăn sân cỏ, bóng vừ a biến đổi chuyển ... hoạ sinh hạn chế 3/ Số liệu thống kê Trường THCS Vónh Thanh – Nhơn Trạch Trang: Sáng kiến kinh nghiệm Trước sử dụng Lớp 6/1 Lớp 6 /2 Lớp 6/3 Lớp 6/4 Gv: Nguyễn Minh Đức Số học sinh 31 32 32 31...
 • 16
 • 2,743
 • 24
SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Giáo dục học

... học 20 12 – 20 13 LỚP TS HS 2D 27 Loại Giỏi SL TL% 10 36,7 Loại Khá SL TL % 33,3 Loại T.Bình SL TL % 30 Loại Yếu SL TL% - Về hạnh kiểm: 100% học sinh : Thực đầy đủ * Kết học lực năm học 20 13 – 20 14 ... 20 14 LỚP TS HS 2D 29 Loại Giỏi SL TL% 13 44,8 Loại Khá SL TL % 27 ,6 Loại T.Bình SL TL % 27 ,6 Loại Yếu SL TL% - Về cơng tác trì sĩ số: + Đầu năm sĩ số lớp: 30 Cuối năm: 29 (trong đó: chuyển đi: 01; ... sinh học sinh với học sinh Giáo viên 13 Học sinh Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Tô Tri Thứ c Học sinh 2. 4...
 • 25
 • 9,050
 • 78
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết Vật lý lớp 6

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết Vật lý lớp 6

Giáo dục học

... phong phú … Số liệu thống kê: Sau dụng sử số học sinh số hiểu phần trăm Lớp 6/1 31 22 70,96% Lớp 6 /2 32 24 75% Lớp 6/3 32 25 78,1% Lớp 6/4 31 24 Ghi 77,4% V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để nghiên cứu ... dụ thực tế gần gũi với học sinh nén lò soso ngắn lại, chứng tỏ lò so bị biến dạng, ô tô bắt đầu khởi hành (từ yên đến chuyển động) biến đổi chuyển động Thí dụ: học sinh đá bóng cao su lăn sân ... loại đòn bẩy + Loại 1: đòn bẩy F1 F2 hai phía điểm tựa + Loại 2: đòn bẩy với F1, F2 phía điểm tựa Nếu 0 02 > 001 F2 < F1 Bài 16: Ròng rọc Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu thí dụ sử dụng ròng rọc...
 • 14
 • 2,300
 • 13
SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

Sư phạm

... phát huy tính tích cực hoạt động độc lập học sinh 1 .2 Sử dụng SGK trình dạy học lớp Trong trình học lớp, học sinh thường theo dõi giảng giáo viên đối chiếu, so sánh với SGK, chí nhiều học sinh ... nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lịch sử 12 THPT) Sử dụng SGK nhằm phát huy tính tích cực học sinh SGK tài liệu học tập học sinh, đồng ... hướng phát huy tính tích cực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học môn Vậy phát huy tính tích cực học sinh dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, làm để phát huy tính tích...
 • 22
 • 921
 • 0
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi

Giáo dục học

... 73% 23 /25 94% 38/39 98% 19 /25 76% 19 /27 70,3% 22 /25 90% 35/39 92% 20 /25 80% 21 /27 77,7% 23 /25 92% 37/39 96% 19 /25 76% 21 /27 77,7% 22 /25 88% 36/39 92% Trẻ tự biết tổ chức trò chơi chơi theo nhóm ... dung 20 06 - 20 07 20 07 -20 08 20 08 - 20 09 20 09 - 20 10 Số trẻ Tỷ lệ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ 18 /25 72% 20 /27 73% 23 /25 94% 38/39 98% 19 /25 76% 19 /27 ... năm co n thấp Năm học 20 06 - 20 07 Nội dung Năm học 20 07 - 20 08 Số trẻ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ 18 /25 72% 20 /27 73% 19 /25 76% 19 /27 70,3% 20 /25 80% 21 /27 77,7% 19 /25 ...
 • 24
 • 645
 • 0
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc tại trường Mầm Non Sơn Bình Tam Đường

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc tại trường Mầm Non Sơn Bình Tam Đường

Khoa học xã hội

... dụng 3 /21 14,3 2/ 21 9,5 Khá 2/ 21 9,5 2/ 21 9,5 Trung bình 8 /21 38,1 7 /21 33,3 Yếu 9 /21 42, 9 10 /21 47,6 Tốt 8 /21 38,1 7 /21 33,3 Tiêu chí đánh giá Khá 7 /21 33,3 6 /21 28 ,6 Trung bình 5 /21 23 ,8 7 /21 33,3 ... kỹ ca hát vận động Tống số trẻ % Tống số trẻ % Tốt 3 /21 14,3 2/ 21 9,5 Khá 2/ 21 2/ 21 9,5 Trung bình 8 /21 38,1 7 /21 33,3 Yếu 9 /21 42, 9 10 /21 47,6 Với kết khảo sát lớp nhận thấy số trẻ tỏ mạnh ... 10-11 3 .2 Hiệu sáng kiến 11-11 3.3 Ứng dụng vào thực tiễn 11- 12 3.3.1 Bài học kinh nghiệm 11- 12 3.3 .2 Ý nghĩa 12- 12 3.3.3 Tính khả thi khả áp dụng triển khai 12- 12 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận 12 Kiến...
 • 14
 • 1,878
 • 0

Xem thêm