0

Tài liệu về " mẫu văn bản mẫu đơn từ " 15 kết quả

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201...

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201...

Biểu mẫu

ỦY BAN DÂN TỘC VỤ TỔNG HỢP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày.. tháng... năm 201... GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201... (Ban hành kèm . tháng... năm 201. .. GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP SẢN PHẨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM 201. .. (Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2013 /TT-UBDT ngày 01/3 /2013 . nội ...
 • 1
 • 3,026
 • 1
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

Biểu mẫu

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM ….) -------CỘNG . MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
 • 2
 • 2,718
 • 5
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI

Biểu mẫu

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM . ---------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI 1. Ghi tóm tắt về thời gian, lớp, địa điểm, nội dung tập huấn; 2 MẪU ...
 • 1
 • 1,663
 • 1
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Biểu mẫu

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam) UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG . năm… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số đăng ký: ……………………. Tên nhiệm vụ: …………………………………………………………………. Cấp nhiệm vụ: . MẪU ...
 • 1
 • 1,979
 • 2
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Biểu mẫu

Mẫu số 02/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /20.../GCNMS-VSD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký . 20… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: Tên nhà đầu tư: Địa chỉ: Quốc tịch: Số đăng ký. của: Công ...
 • 1
 • 922
 • 1
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Biểu mẫu

Mẫu số 02/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /20.../GCNMS-VSD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký . 20 … GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: Tên nhà đầu tư: Địa chỉ: Quốc tịch: Số đăng ký. Lưu ký ...
 • 1
 • 426
 • 0
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Đơn từ

Mẫu số 02/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /20.../GCNMS-VSD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký . 20… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: Tên nhà đầu tư: Địa chỉ: Quốc tịch: Số đăng ký. Địa chỉ: ...
 • 1
 • 521
 • 0
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm

Biểu mẫu

Mẫu số: 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: ...... /GCN-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày…… tháng ……năm . phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm ……. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Căn cứ Quyết. Chủ tịch Hội ...
 • 2
 • 876
 • 0
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Đơn từ

Mẫu số: 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ . Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Căn cứ Quyết. …… của Chủ tịch ...
 • 2
 • 1,164
 • 0
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Biểu mẫu

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc . TẾ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC Mẫu số 10a, 10b/GCN-ĐKKD: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trang 1) Mẫu số 10a/GCN-ĐKKD: Mẫu Giấy. họ t Mẫu số 10b/GCN-ĐKKD: Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Bộ Y tế cấp lại (trang 2) (*) Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo
 • 3
 • 1,034
 • 1
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN

Biểu mẫu

CHỦ QUẢN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN Ông (Bà): Giáo viên trường/trung tâm.. ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20... - 20... Xếp . --------------- , ngày . tháng . năm 20 . GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN Ông (Bà): UAN CHỦ QUẢN ...
 • 1
 • 4,132
 • 5
Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc

Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc

Biểu mẫu

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc ( làm nhiệm vụ quốc tế hoặc qui lập mộ liệt sĩ ) , mẫu số 1 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng
 • 1
 • 7,423
 • 6
 MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Đơn từ

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------............., ngày...... tháng....... năm............ GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI . năm............ GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI Kính gửi: ...
 • 2
 • 933
 • 0
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Biểu mẫu

ẫu giấy đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm (Ban hành kèm theo Thông tư số:..... /2012/TT-BCTngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương) TÊN PHÒNG THỬ NGHIỆM -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . ngày tháng .năm . GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG Kính gửi: (tên. Mẫu giấy đăng ký ...
 • 2
 • 658
 • 0
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM

Biểu mẫu

Phụ lục 3. Mẫu giấy đăng ký (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày ưởng Bộ Y tế) ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Tên công ty, doanh nghiệp Số:… tháng năm 2013 của Bộ tr- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:… GIẤY ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM Kính gửi:. thoại người ...
 • 2
 • 765
 • 2
1 2 3 >