0

Tài liệu về " mẫu công văn " 13 kết quả

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Biểu mẫu

Biểu số: 21a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN . MẪU 21a (Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện) 1. Nội dung: *. Phản ánh số liệu về tình hình tổ. BC năm: ...
 • 2
 • 1,033
 • 0
MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Biểu mẫu

Biểu số: 21c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH . tâm/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đã tổ chức bán đấu giá và có bán đấu giá thành. Bán đấu giá thành là có người mua được tài sản bán đấu giá. Trong trường. ...
 • 4
 • 757
 • 0
Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm

Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm

Biểu mẫu

Mẫu 2: Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm ………. và kế hoạch năm …………. 1. Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm …………… Tên dự án và mã số (nếu có) Tên tổ chức tài . Mẫu 2: Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm ………. và kế hoạch năm …………. 1. Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm ……………. phê duyệt dự án) Tổng cộng Ghi chú: Với ...
 • 1
 • 481
 • 0
MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

Biểu mẫu

Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cộng đồng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm ....... BẢN . --------------------------- Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm ....... BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ...
 • 2
 • 774
 • 1
MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

(Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-…. V/v báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp báo cáo Sở Xây dựng tình hình hoạt động như sau: Tên doanh nghiệp: ............................................. ...
 • 2
 • 2,441
 • 4
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

Biểu mẫu

Mẫu số 04/BC-TTHC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)….. BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)…. ---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH . ---------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm .... STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải. hồ ...
 • 2
 • 2,101
 • 1
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ..

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ..

Biểu mẫu

Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cá nhân) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH . Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cá nhân) CỘNG HOÀ XÃ HỘI. - Hạnh phúc --------------------------- BÁO ...
 • 2
 • 625
 • 0
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

Biểu mẫu

UBND……………..………… TỔ KIỂM TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày…........tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ . ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Thực hiện chủ trương của Chính phủ,. ……………giờ ………. phút, ngày ...
 • 2
 • 1,795
 • 0
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Biểu mẫu

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu . năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (đầy. lượng cổ ...
 • 2
 • 4,165
 • 5
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Biểu mẫu

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn . đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu. MẪU CÔNG BỐ THÔNG ...
 • 2
 • 906
 • 3
MẪU CÔNG văn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

MẪU CÔNG văn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

Biểu mẫu

UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN HỘI ĐỒNG ... (TRUNG TÂM PT ...) -------Số: /XN-..... V/v bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ... , ngày tháng năm . hợp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Trung tâm Phát triển quỹ đất) cấp huyện ... thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ... như. /XN-..... V/v ...
 • 2
 • 1,939
 • 8
MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC thay đổi xếp hạng doanh nghiệp

MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC thay đổi xếp hạng doanh nghiệp

Biểu mẫu

(Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-…. V/v thay đổi xếp hạng doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà . doanh: . Xếp Hạng doanh nghiệp tại thời điểm công bố: Xếp Hạng doanh nghiệp tại thời ...
 • 2
 • 820
 • 0
MẪU CÔNG văn xếp hạng doanh nghiệp

MẪU CÔNG văn xếp hạng doanh nghiệp

Biểu mẫu

(Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-…. V/v xếp hạng doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Tĩnh, ngày . Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: /….-…. V/v xếp hạng doanh nghiệp Hà. ...
 • 2
 • 1,493
 • 2
1 2 3 >