0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Truy nhập mục tiêu

Phát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ web (tt)

Phát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ web (tt)

Phát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ webPhát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ web
 • 20
CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP LTE

CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP LTE

Hình 2.2. Minh họa nguyên lý truyền dẫn tiền tố ngẫu nhiên. Để thực hiện truy nhập ngẫu nhiên, đầu cuối đi động phải nhận được đồng bộ đường xuống trong thủ tục tìm ô trước khi phát tiền tố. Tuy nhiên định thời đường lên vẫn chưa được thiết lập. Khởi đầu khung đường lên tại đầu cuối được định nghĩa tương đối so với khởi đầu khung đường xuống tại đầu cuối di động. Do trễ truyền sóng giữa trạm gốc và đầu cuối, phát đường lên sẽ trễ tương đối so với định thời phát đường xuống tại trạm gốc. Do khoảng cách giữa tạm gốc và đầu cuối di động không biết, nên sẽ có sự không rõ ràng trong định thời đường lên tương ứng với hai lần khoảng cách giữa trạm gốc và đầu cuối để giải quyết sự không rõ ràng này và tránh nhiễu giao thoa với các khung con tiếp theo, cần sử dụng một khoảng bào vệ, nghĩa là độ dài tiền tố thực tế ngắn hơn lms. Hình 2.3 minh họa độ dài tiền tố và thời gian bảo vệ. Với độ dài tiền tố vào khoảng 0,9ms, thời gian bảo vệ 0,1ms sẽ cho phép các kích thước ô đến 15km. Trong các ô lớn hơn, trong đó sự không rõ ràng có thể lớn hơn thời gian bào vệ, có thể tạo ra thời gian bảo vệ bổ sung bằng cách không lập biểu các truyền dẫn trong khung con tiếp sau tài nguyên truy nhập ngẫu nhiên.
 • 17
ĐỒ ÁN MÔN HỌC AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH

Yêu cầu kinh doanh đòi hỏi rằng các thiết bị này phải truy nhập được đến các tài nguyên và ứng dụng, nhưng nếu cung cấp những truy nhập như vậy mà không có được khả năng kiểm soát an nin[r]
 • 61
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2004

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2004

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2004 quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dịch vụ truy nhập Internet sử dụng công nghệ ADSL, sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet ADSL. Tiêu chuẩn này là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL.
 • 6
SECURITY ON LINUX SYSTEM PPT

SECURITY ON LINUX SYSTEM PPT

Sử dụng TCPDCHK ĐỂ kiểm tra sự truy nhập File, sử dụng Syslog để ghi lại những lần đăng nhập thất bại...Bạn lên điều khiển sự truy nhập cho hệ thống của mình theo nguyên tắc: Sự truy cập[r]
 • 13
LÀM VIỆC VỚI LINQ TRÊN VISUAL STUDIO 2008 POTX

LÀM VIỆC VỚI LINQ TRÊN VISUAL STUDIO 2008 POTX

Truy vấn Bạn cần thực hiện ba bước để truy nhập dữ liệu thông qua LINQ: Thu thập nguồn dữ liệu, tạo các truy vấn và thực hiện truy vấn. Một truy vấn được dùng để định nghĩa xem dữ liệu nào đã được khôi phục từ nguồn dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể thao tác dữ liệu thông qua việc sắp xếp, nhóm và những thứ tương tự. Một truy vấn được lưu trữ trong một biến truy vấn và được khởi tạo với một biểu thức truy vấn.
 • 10
ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

Đa truy nhập không cạnh tranh ° Một bộ điều khiển logic (BS hay AP) là cần thiết để phối hợp sự truyền dẫn của tất cả các thiết bị đầu cuối. ° Bộ điều khiển sẽ thông báo cho mỗi thiết bị khi kênh mà của nó có thể truyền tải.
 • 20
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP

TRANG 1 4.3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP TRANG 2 4.3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP • Trong thông tin di động, cần phải điều tiết càng nhiều người sử dụng càng tốt trên các nguồn tần số [r]
 • 30
LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

Luận văn mạng truy nhậpmạng truy nhập băng rộngtổng quan mạng truy nhậpluận văn mạng viễn thông..........................................................................................................................................................................................................................................................
 • 76
MẠNG TRUY NHẬP TẠI VIỆT NAM

MẠNG TRUY NHẬP TẠI VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo ngành tin học Mạng truy nhập tại Việt Nam
 • 85
QCVN 34:2019/BTTTT

QCVN 34:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp quang); dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình).
 • 9
CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP ISDN

CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP ISDN

5. Mục tiêu + Tiêu chuaẩn hóa (Standardization): Các tiêu chuaẩn giúp chúng ta: - Có khả năng truy xuaất toàn caầu - Chi phí thieất bị do sự cạnh tranh của nhieầu nhà sản xuaất. - Dùng caấu trúc phân lớp nên deẫ thay theấ, nâng caấp thieất bị. + Khung cước phí phụ thuoậc giá thành (cost-related tariffs): và đoậc laập với kieẩu dữ lieậu đang được truyeần daẫn.
 • 28
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO THU THẬP NĂNG LƯỢNG VÔ TUYẾN TẠI NÚT CHUYỂN TIẾP

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO THU THẬP NĂNG LƯỢNG VÔ TUYẾN TẠI NÚT CHUYỂN TIẾP

Luận án với mục tiêu đề xuất, xây dựng biểu thức giải tích chính xác và xấp xỉ xác suất dừng, dung lượng kênh và xác suất lỗi ký hiệu cho mô hình lựa chọn chuyển tiếp đơn phần hai chặng đa truy nhập không trực giao có ứng dụng thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp với giả thiết kênh truyền có phân bố Rayleigh. Đặc biệt, đã phân tích sự ảnh hưởng của việc loại bỏ nhiễu nối tiếp không hoàn hảo đến phẩm chất hệ thống. So sánh với hệ thống đa truy nhập trực giao truyền thống cho thấy hệ thống NOMA vượt trội về dung lượng.
 • 14
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

M Ở ĐẦ U Ngày nay, nhu c ầu truyền thông ng ày càng l ớn với nhiều dịch vụ mới băng r ộng/tốc độ cao và đa phương tiện trong đời sống kinh tế – xã h ội của từng quốc gia cũng như kết nối to àn c ầu. Để đáp ứng được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của kỷ nguyên thông tin, m ạng truyền thông cần phải có khả năng linh hoạt cao, tốc độ truyền d ẫn lớn, băng thông rộng, đa dịch vụ. Các nhà khoa h ọc, các tổ chức viễn thông, các h ãng cung c ấp thiết bị… đ ã và đang nghiên c ứu phát triển v à áp d ụng các giải pháp công nghệ m ới băng rộng/tốc độ cao và đa phương tiện để phát triển mạng viễn thông. Trong đó, các gi ải pháp công ngh ệ Mạng truy nhập quang với ưu điểm về tốc độ cao, băng thông rộng đang được tập chung nghi ên c ứu, phát triển.
 • 28
Bai26mtYthoikiphuchung

Bai26mtYthoikiphuchung

TRANG 2 DUNG MÔN HỌC 1.3 CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP CHƯƠNG 2: NHỮNG KỸ THUẬT CƠ SỞ ¡ DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP 3.1 CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP TRUYỀN THỐNG 3.2 CÔNG NGHỆ XDSL 3.3 C[r]
 • 26
TCVN 8075 2009 PPTX

TCVN 8075 2009 PPTX

PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu về thủ tục và giao thức đối với giao diện V5.2 giữa mạng truy nhập AN và tổng đài nội hạt LE để hỗ trợ các kiểu truy nhập: - truy nhập[r]
 • 5
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP WIFI DIỆN RỘNG TT

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP WIFI DIỆN RỘNG TT

S ự bùng n ổ c ủ a Internet không ch ỉ d ừ ng ở s ố lượng ngườ i s ử d ụ ng. N ế u trước đây truy nhập Internet đơn giản là để tìm ki ế m tin t ứ c, ki ể m tra mail hay nghe nh ạ c thì ngày nay nh ữ ng nhu c ầu đó đ ã đượ c nâng lên m ộ t t ầ m cao m ớ i. Yêu c ầ u tr ả i nghi ệ m c ủ a h ọ c ũng khác trướ c, h ọ mu ố n âm thanh, hình ả nh ph ả i có ch ất lượ ng
 • 24
NGHIÊN CỨU VỀ TƯỜNG LỬA FIREWALL PPTX

NGHIÊN CỨU VỀ TƯỜNG LỬA FIREWALL PPTX

đăng kí tên và mật khẩu trước. Người quản trị mạng có trách nhiệm quản lí, kiểm soát mọi hoạt động của mạng và xác định quyền truy nhập của những người sử dụng khác tùy theo thời gian và không gian, nghĩa là một người sử dụng chỉ được phép vào mạng ở những thời điểm và từ những vị trí xác định. Về lí thuyết, nếu mọi người đều giữ kín được tên và mật khẩu đăng kí của mình thì sẽ không xảy ra các truy nhập trái phép. Song điều đó rất khó đảm bảo trong thực tế vì nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như người sử dụng thiếu cẩn thận khi chọn mật khẩu trùng với ngày sinh, tên người thân hoặc ghi mật khẩu ra giấy… Điều đó làm giảm hiệu quả của lớp bảo vệ này. Có thể khắc phục bằng nhiều cách như người quản trị có trách nhiệm đặt mật khẩu, thay đổi mật khẩu theo thời gian…
 • 65
QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

LỜI MỞ ĐẦU Mạng thông tin di động MobiFone hiện tại hoạt động với 2 công nghệ truy nhập vô tuyến GSM/GPRS cho 2G và UMTS/HSPA cho 3G. Mạng 2G MobiFone hiện phủ sóng 95% lãnh thổ Việt Nam với hơn 30 triệu thuê bao, trong khi mạng 3G MobiFone phủ sóng trên 20% với 3 triệu thuê bao đăng ký sử dụng (chiếm 10% tổng số thuê bao toàn mạng). Lưu lượng dữ liệu 3G tải xuống đạt gần 3000GB/ngày chiếm 75% tổng lưu lượng dữ liệu 2G/3G. Có thể thấy rằng nhu cầu sử dụng và ứng dụng các dịch vụ băng rộng 3G ngày càng gia tăng. Tuy nhiên tốc độ truy nhập 3G vẫn còn hạn chế. Do vậy các ứng dụng như Video Call, Mobile TV trên mạng MobiFone có chất lượng thấp chưa thu hút người sử dụng 3G. Trong tương lai việc triển khai lên LTE trên mạng MobiFone là tất yếu để có thể triển khai các ứng dụng băng rộng tốc độ cao như HD TV& VoD, Video/VoIP Call chất lượng cao, Gaming… cung cấp cho khách hàng. Chính vì thế, việc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng mới mang thương hiệu MobiFone, có chất lượng và giá trị cao trên nền tảng 4G là một hướng đi hợp lý để vừa tạo sự khác biệt, vừa mang về nguồn thu mới đáng kể. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu công nghệ 4G LTE và xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE cho mạng Mobifone, cụ thể ở thành phố Hà Nội.
 • 25
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 Mục tiêu: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng phải đảm bảo được những yêu cầu sau: • Phân quyền truy nhập đối với từng người dùng • Hệ thống cần đảm bảo lưu trữ về: + Thông tin hàng hóa[r]
 • 36
Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)
 • 28
CÔNG NGHỆ CTI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG BANK – BY – PHONE

CÔNG NGHỆ CTI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG BANK – BY – PHONE

TRANG 8  Các ứng dụng CTI xuất phát từ 3 kỹ thuật truy nhập cơ bản: + Truy nhập cơ bản + Truy nhập cơ sở dữ liệu + Truy nhập Agent TRANG 9 TRANG 10 TRANG 11  Giám sát và điều khiển  C[r]
 • 26
Mạng truy nhập

Mạng truy nhập

TRANG 16 TỔNG QUAN MẠNG TRUY NHẬPtt  PHÂN LOẠI MẠNG TRUY NHẬP 2 loại Truy nhập băng hẹp Truy nhập băng rộng _TRUY NHẬP _ _BẰNG QUAY SỐ _ THUÊ BAO SỐ ĐƯỜNG DÂY MODEMSCABLE QUANGCÁP VÔ TU[r]
 • 45
Nghiên cứu một số phương pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin bằng kiểm soat truy nhập

Nghiên cứu một số phương pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin bằng kiểm soat truy nhập

Tuy nhiên, Internet là một mạng mở, nó cũng chứa đựng nhiều hiểm họa đe dọa hệ thống mạng, hệ thống máy tính, tài nguyên thông tin của các tổ chức, cá nhân. Ví dụ, những tin tức quan trọng nằm ở kho dữ liệu hay đang trên đường truyền có thể bị tấn công, xâm nhập và lấy cắp thông tin. Do vậy, nảy sinh yêu cầu nghiên cứu các phương pháp kiểm soát an ninh hệ thống thông tin như: kiểm soát truy nhập hệ thống thông tin, kiểm soát luồng dữ liệu, kiểm soát suy diễn, kiểm soát tấn công hệ thống thông tin nhằm mục đích ngăn chặn và hạn chế rủi ro đối với hệ thống và thông tin.
 • 25
CHAPTER4 CLASS TRONG C++

CHAPTER4 CLASS TRONG C++

TRANG 14 4.5 KIỂM SOÁT TRUY NHẬP ƒ private: các thành viên chỉ có thể truy nhập từ các thành viên của lớp và từ các bạn bè của lớp ƒ public: các thành viên công cộng, truy nhập ₫ược ở mọ[r]
 • 46
GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C (FULL)

GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C (FULL)

Nguời ta ngăn chặn việc thay đổi tuỳ tiện dữ liệu trong chương trình bằng các cách giới hạn truy nhập như chỉ cho phép truy nhập dữ liệu thông qua đối tượng, thông qua các phương thức mà[r]
 • 186
Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (tt)

Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (tt)

Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)Kỹ thuật truyền đa truy nhập không trực giao hợp tác với bộ khuếch đại chuyển tiếp (Luận văn thạc sĩ)
 • 24
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUONG III AN TOÀN VẢ BẢO MẬT DỮ LIỆU

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUONG III AN TOÀN VẢ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Các phương pháp điều khiển truy xuất • DAC Discretionary Access Control • MAC Mandatory Access Control TRANG 2 DẪN NHẬP — MỤC TIÊU ◦ Ngăn những truy nhập không được phép ◦ Bảo đảm an to[r]
 • 21
Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Lượng - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Lượng - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

cần bảo đảm kiểm soát truy nhập với các mức độ chi tiết khác nhau, như kiểm soát truy nhập tới: từng quan hệ, các cột, hàng, hay các mục dữ liệu riêng.  Các chế độ truy nhập khác nhau :[r]
 • 20
TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN MỘT WLAN

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN MỘT WLAN

dữ liệu ở điểm truy nhập khi một nút di động cố gắng di chuyển khỏi vùng phủ sóng hoặc khi một nút di động hoạt động ở chế độ công suất thấp. Các điểm truy nhập trao đổi với nhau qua mạng hữu tuyến để quản lý các nút di động. Một điểm truy nhập không cần điều khiển truy nhập từ nhiều nút di động (có nghĩa nó có thể hoạt động với một giao thức truy nhập ngẫu nhiên phân tán như là CSMA. Tuy nhiên một giao thức đa truy nhập tập trung được điều khiển bởi một điểm truy nhập có nhiều thuận lợi. Các lựa chọn giao diện mạng hữu tuyến chung tới điểm truy nhập gồm có 10Base2, 10BaseT, modem cáp và modem ADSL, ISDN. 2.3 Cầu nối vô tuyến từ xa Các cầu vô tuyến từ xa tương tự như các điểm truy nhập trừ trường hợp chúng được sử dụng cho các kênh bên ngoài. Tuỳ theo khoảng cách và vùng hoạt động mà có thể cần tới các ǎng ten ngoài. Các cầu này được thiết kế để kết nối các mạng với nhau, đặc biệt trong các toà nhà và xa hàng chục ki lô mét. Chúng cung cấp một lựa chọn nhanh chóng và rẻ tiền so với lắp đặt cáp hoặc đường điện thoại thuê riêng, và thường được sử dụng khi các kết nối hữu tuyến truyền thống khó thực hiện trong thực tế (ví dụ qua các sông, vướng địa hình, các khu vực riêng, đường cao tốc). 3. Cấu trúc giao thức WLAN WLAN khác với mạng hữu tuyến truyền thống chủ yếu ở lớp vật lý và ở lớp điều khiển truy nhập môi trường (MAC) của mô hình tham chiếu liên kết hệ thống mở (OSI). Những phần khác nhau này đưa ra hai phương thức tiếp cận trong cung cấp điểm giao diện vật lý cho các WLAN. Nếu điểm giao diện vật lý là ở lớp điều khiển kênh logic (LLC) thì phương pháp tiếp cận này đòi hỏi các bộ điều khiển của khách hàng phải cung cấp phần mềm mức cao hơn như là hệ điều hành mạng. Một giao diện như vậy cho phép các nút di động trao đổi thông tin trực tiếp với nhau thông qua các card giao diện mạng vô tuyến. Điểm giao diện logic khác là ở lớp MAC và
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprschuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ