0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Truy nhập riêng biệt cho băng rộng

QCVN 34:2019/BTTTT

QCVN 34:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp quang); dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình).
 • 9
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GPON VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỦA VNPT HÀ NỘI (CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 3)

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GPON VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỦA VNPT HÀ NỘI (CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 3)

Trong khi, EPON chỉ cung cấp tốc độ truyền là 1,25 Gbit/s thì GPON lại cho phép đạt tới tốc độ 2,448 Gbit/s. Càng ngày các nhà cung cấp dịch vụ càng cố tiết kiệm chi phí bằng việc tận dụng tối đa băng thông vì vậy EPON đang dần không được lựa chọn. EPON lại tốn khá nhiều băng thông cho việc quy định các thủ tục truyền thông vì vậy nó chỉ đạt hiệu suất từ 50% ÷ 70%, băng thông của EPON bị giới hạn trong khoảng 600Mbps đến 900Mbps. Trong khi đó, GPON có thể đạt tới hiệu suất mạng 93%, điều đó có nghĩa là chỉ có 7% độ rộng băng tần được sử dụng cho việc quy định các thủ tục của giao thức truyền thông. GPON cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phân phối với băng thông lên đến 2.300 Mbps, độ rộng băng tần lớn, GPON hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà cung cấp dịch vụ. Đã được chuẩn hoá theo ITU– T G.984, GPON cho phép cung cấp đường truyền với các định dạng gốc như IP và TDM, đây thực sự là một giải pháp công nghệ PON đạt hiệu quả kinh tế có thể sử dụng cho cả các dịch vụ gia đình cũng như là cho các doanh nghiệp. Độ rộng băng GPON có thể đáp ứng cho cho truyền dữ liệu Internet, yêu cầu nhiều dòng IPTV đồng thời (Internet Protocol Television) và có thể hỗ trợ truyền thông cả SDTV (Standard
 • 76
GIẢI PHÁP MARKETING MIX PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BĂNG RỘNG DI ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP MARKETING MIX PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BĂNG RỘNG DI ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

S ự ph ổ bi ế n v ề các ứ ng d ụng trên di độ ng cho th ấy tương lai phát tri ể n 3G ở Vi ệ t Nam là r ấ t rõ ràng. Công ngh ệ băng r ộ ng là r ấ t c ầ n thi ết đáp ứ ng cho nhu c ầ u r ấ t l ớ n v ề các d ị ch v ụ d ữ li ệ u nh ằ m mang l ạ i tr ả i nghi ệ m thú v ị cho ngườ i tiêu dùng. Các nhà m ạ ng ở Vi ệ t Nam nói chung và T ập đoàn Bưu chính Vi ễ n thông Vi ệt Nam (VNPT) nói riêng đ ã và đang đầu tư vào h ệ th ố ng m ạ ng v ớ i t ốc độ cao nh ằm đả m b ả o ch ất lượ ng và vùng ph ủ sóng để s ẵ n sàng ứng phó cho lưu lượ ng d ữ li ệ u gia tăng nhanh chóng đó.
 • 27
Bài tập lớn: Tìm hiểu về công nghệ OFDMA trong LTE

Bài tập lớn: Tìm hiểu về công nghệ OFDMA trong LTE

OFDMA là kỹ thuật đa truy nhập dựa trên nền tảng là OFDM được sử dụng trong các hệ thống tin di động băng rộng thay thế cho CDMA. Mời các bạn cùng tham khảo bài tập lớn Tìm hiểu về công nghệ OFDMA trong LTE dưới đây để nắm bắt được khái niệm, nguyên lý hoạt động của OFDMA trong LTE,...
 • 24
XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐA CHIỀU TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG ĐA NGƯỜI DÙNG (LA TIẾN SĨ)

XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐA CHIỀU TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG ĐA NGƯỜI DÙNG (LA TIẾN SĨ)

Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)
 • 126
XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐA CHIỀU TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG ĐA NGƯỜI DÙNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐA CHIỀU TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG ĐA NGƯỜI DÙNG

Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùngXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng
 • 126
MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG-WIMAX

MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG-WIMAX

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp ngành viễn thông Mạng Truy Nhập Băng Rộng-WiMAX
 • 108
Phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD

Phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD

Lý thuyết về phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD đã được trình bày ở phần I của bài báo này. Phần tiếp theo, trình bày các kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình phỏng tạo để phân tích hiệu năng của thuật toán đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
 • 5
FADING KÊNH BĂNG RỘNG

FADING KÊNH BĂNG RỘNG

3.3 Fading trong kênh băng rộng3.3.1 ĐỘ TRỄ CÔNG SUẤT3.3.2 BĂNG THÔNG KẾT HỢP3.3.3 Doppler Power Spectrum( phổ Doppler)3.3.4 Chuyển đổi hàm tự tương quan và tán xạ3.4 Mô hình thời gian rời rạc
 • 14
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc Ninh (tt)

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc Ninh (tt)

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc NinhNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại VNPT Bắc Ninh
 • 19
QUY HOẠCH TẦN SỐ DI ĐỘNG BĂNG RỘNG

QUY HOẠCH TẦN SỐ DI ĐỘNG BĂNG RỘNG

phát triển mạng truy nhập vô tuyến băng rộng. 1. Cơ cấu lại thị trường viễn thông, hình thành 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh; 2. Mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G);
 • 26
TUẦN 19 (CHÍNH)

TUẦN 19 (CHÍNH)

+ Các con có nhận xét gì về chiều rộng của băng vải đỏ với băng vải vàng và xanh. (Băng vải nào rộng nhất?)[r]
 • 25
SLIDE FADING TRONG BĂNG RỘNG

SLIDE FADING TRONG BĂNG RỘNG

Bài báo cáo thông tin di động fading băng rộng,SLIDE fading băng rộng,bài dịch từ sách thông tin di động Gold Smith,communication wireless,trường đại học sư phạm kĩ thuậthàm tán xạ xác địnhhàm tán xạ ngẫu nhiên
 • 25
LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

Luận văn mạng truy nhậpmạng truy nhập băng rộngtổng quan mạng truy nhậpluận văn mạng viễn thông..........................................................................................................................................................................................................................................................
 • 76
Tìm hiểu về mạng quang thụ động GPON của VNPT Đà Nẵng

Tìm hiểu về mạng quang thụ động GPON của VNPT Đà Nẵng

VNPT hiện là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu với hạ tầng mạng lưới rộng khắp cả nước và cung cấp nhiều loại dịch vụ viễn thông. Mạng truy nhập băng rộng hiện tại của VNPT chủ yếu dựa trên hạ tầng mạng truy nhập cáp đồng sử dụng công nghệ xDSL, về cơ bản mới chỉ đáp ứng cho các dịch vụ truy nhập tốc độ dưới 2 Mbits. Sự phát triển của các khu vực kinh tế như: khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại, chung cư cao cấp, ... cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các tổ chức kinh tế như: ngân hàng, kho bạc, công ty, ... đã tạo ra nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng các dịch vụ tiện ích tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu. Bên cạnh đó, các dịch vụ ứng dụng trên Internet ngày càng phong phú và phát triển với tốc độ nhanh chóng như các dịch vụ mua bán trực tuyến, ngân hàng, các dịch vụ đào tạo từ xa, game trực tuyến,… Đặc biệt nhu cầu về các loại dịch vụ gia tăng tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu đang ngày càng tăng. Sự phát triển của các loại hình dịch vụ mới, đòi hỏi hạ tầng mạng truy nhập phải đáp ứng các yêu cầu về băng thông rộng, tốc độ truy nhập cao. Công nghệ truy nhập cáp đồng điển hình như xDSL đã được triển khai rộng rãi, tuy nhiên những hạn chế về cự ly và tốc độ đã không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ. Vì vậy nghiên cứu triển khai các giải pháp truy nhập quang là vấn ñề cấp thiết hiện nay nhằm xây dựng hạ tầng mạng truy nhập đáp ứng cung cấp các dịch vụ băng rộng chất lượng cao. Qua đó cũng đặt ra những vấn ñề cần giải quyết cấp bách đối với mạng truy nhập của VNPT. Do vậy, nghiên cứu triển khai giải pháp truy nhập mới nhằm chiếm lĩnh thị trường dịch vụ mới là rất cần thiết đối với VNPT.Công nghệ truy nhập quang thụ động GPON đã được ITU chuẩn hóa, hiện nay là một trong những công nghệ được ưu tiên lựa chọn cho triển khai mạng truy nhập tại nhiều nước trên thế giới. GPON là công nghệ hướng tới cung cấp dịch vụ mạng đầy đủ, tích hợp thoại, hình ảnh và số liệu với băng thông lớn tốc độ cao. Do vậy GPON sẽ là công nghệ truy nhập lựa chọn triển khai hiện tại và tương lai.GPON chính là giải pháp phù hợp nhất đối với hạ tầng mạng hiện tại của VNPT và ngày 2372008, VNPT đã có quyết định số 2039QĐVT vv “Triển khai mạng truy nhập quang thụ động (GPON)”.
 • 36
BÁO CÁO THỰC TẬP: "TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO THỰC TẬP: "TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ ỨNG DỤNG

Trong khi cỏc cụng nghệ truy nhập ADSL và FITL dựng cỏc mạng cỏp hữu tuyến để cung cấp dịch vụ băng rộng, cụng nghệ DBS được dựa trờn cỏc vệ tinh đồng bộ địa tĩnh cung cấp cỏc chương trỡ[r]
 • 84
ATM Giải pháp cho các dịch vụ viễn thông băng rộng

ATM Giải pháp cho các dịch vụ viễn thông băng rộng

Chức năng phân luông thông tin và trung chuyển dòng tế bào đợc thực hiện ở nút nói xuyên .cũng nh chuyển mạch ATM ,nút nối xuyên có thể có dễ dàng liên kết các kênh ảo VC , đờng ảo VP ở đầu vào với các VC,VP ở đầu ra và do đó cho phép thiết lập các cuộc nối kênh ảo VCC và cuộc nối đờng ảo VPC qua mạng (xem 3.3.2.3) . Nó còn thực hiện các chức năng vận hành ,quản lý ,bảo dỡng OAM cần thiết ở lớp vật lý và lớp ATM . Bộ nối xuyên có thể đợc sử dụng trong mạng truy nhập để phân tách luồng thông tin của khách hàng thành một luồng đi tới nút chuyển mạch địa phơng và các luồng cố định đi tới một điểm nào đó trong mạng . Hình 4.7 minh hoạ việc phân luồng thông tin ở lớp nối xuyên . Trong khi chuyển ATM thiết lập và giải phóng cuộc nối thông qua các thủ tục báo hiệu thì nút nối xuyên lại đợc điều khiển bởi mặt phẳng quản lý .
 • 84
Mạng truy nhập

Mạng truy nhập

TRANG 16 TỔNG QUAN MẠNG TRUY NHẬPtt  PHÂN LOẠI MẠNG TRUY NHẬP 2 loại Truy nhập băng hẹp Truy nhập băng rộng _TRUY NHẬP _ _BẰNG QUAY SỐ _ THUÊ BAO SỐ ĐƯỜNG DÂY MODEMSCABLE QUANGCÁP VÔ TU[r]
 • 45
Ứng Dụng OFDM Trong WIMAX

Ứng Dụng OFDM Trong WIMAX

 VoIP. .2.7.3. CPE WiMAX CPE WiMAX, trong hầu hết các trường hợp, một đầu cuối “plug and play” đơn giản, tương tự với modem DSL, cung cấp khả năng kết nối. Xem Hình 1 .8. Đối với những khách hàng được đặt ở vị trí vài km từ trạm gốc WiMAX, một anten bên ngoài tự cài đặt có thể được yêu cầu để cải thiện chất lượng truyền dẫn. Để phục vụ các khách hàng ở biệt lập, một anten chỉ dẫn trỏ đến trạm gốc WiMAX có thể được yêu cầu. Với các khách hàng yêu cầu thoại thêm vào các dịch vụ băng rộng, CPE cụ thể sẽ cho phép kết nối bình thường hoặc các cuộc gọi điện thoại VoIP. Cuối cùng thì chip WiMAX sẽ được nhúng trong các thiết bị trung tâm dữ liệu.
 • 62
TT-BTTTT - HOATIEU.VN

TT-BTTTT - HOATIEU.VN

Thời gian thiết lập dịch vụ (E) là khoảng thời gian được tính từ lúc DNCCDV ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất với khách hàng và thống nhất với khá[r]
 • 8
NGHIÊN CỨU MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN)

NGHIÊN CỨU MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN)

Con đường phát triển của các mạng hiện tại là tạo ra một mạng chuyển mạch gói bên cạnh mạng PSTN để hỗ trợ thoại cũng như số liệu, và cấu hình để vận hành như một chuyển mạch quá giang khác. Để làm được việc này, điều cần thiết đối với mạng chuyển mạch gói là phải truyền thông được với PSTN nhờ sử dụng báo hiệu SS7. Truy cập tốc độ cao sẽ qua các công nghệ DSL (Digital Subcriber Line), các modem cáp, các đầu cuối di động và vô tuyến băng rộng. Tuy nhiên truyền dẫn quang DWDM, PON (Passive Optical Network) sẽ là xu thế phát triển của tương lai. Thoại là yếu tố quyết định trong sự phát triển sang các mạng đa dịch vụ. Một số lượng lớn các thiết bị đang xuất hiện trên thị trường để hộ trợ điện thoại trên các mạng IP. Các thiết bị này vừa phục vụ cho tư gia khách hàng vừa cho các mạng hữu tuyến. Có một sức nặng đằng sau ý kiến cho là IP là chọn lựa tất yếu cho tương lai. Các cổng VoIP quy mô doanh nghiệp vừa mới được đưa vào hoạt động và các nhà khai thác đã có các mạng IP toàn cầu, trong đó có cả nhà khai thác của Châu Á.
 • 114
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI MỘT SỐ LOẠI HÀNG ĐỢI ÁP DỤNG TRONG MÔ HÌNH DIFFSERV

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI MỘT SỐ LOẠI HÀNG ĐỢI ÁP DỤNG TRONG MÔ HÌNH DIFFSERV

1.4. Kỹ thuật lƣu lƣợng trong mạng IP. 1.4.1. Giới thiệu kỹ thuật lưu lượng. Kỹ thuật lưu lượng là một phương pháp để tối ưu hiệu năng mạng. Kỹ thuật lưu lượng gồm 4 bước: xác định các chính sách trong mạng phù hợp, thu thập thu thập dữ liệu đo lường từ thiết thiết bị mạng, phân tích trạng thái mạng và đặc tính hóa lưu lượng, tối ưu hiệu năng mạng. Tối ưu mạng phải được thực hiện thường xuyên liên tục, trong nhiều vòng lặp. Hai kỹ thuật lưu lượng được quan tâm nhiều để sử dụng băng thông trong mạng hiệu quả: kỹ thuật lưu lượng dựa trên IP và kỹ thuật lưu lượng dựa trên MPLS.
 • 26
KỸ THUẬT OFDM TRONG WIMAX

KỸ THUẬT OFDM TRONG WIMAX

1.4 CÁC ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA WIMAX 1.4.1 ƯU ĐIỂM Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEEE.802.16, WiMAX là hệ thống đa truy nhập không dây băng rộng dùng công nghệ OFDM với cả hai kiểu đường [r]
 • 107
THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BTTTT

THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2019/BTTTT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020. Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
 • 6
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP WIFI DIỆN RỘNG TT

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP WIFI DIỆN RỘNG TT

nh ập: Luận văn giới thiệu mô h ình tri ển khai Wi -Fi di ện rộng của một số nh à cung c ấp dịch vụ trong nước v à qu ốc tế. Tr ình bày t ổng quan về kỹ thuật điều khiển truy nh ập, mô h ình xác th ực thông tin điểu khiển truy nh ập dựa tr ên giao th ức Radius, mô hình cân b ằng tải hệ thống.
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ