0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhiệm vụ hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2. Hình thức trả l ơng theo sản phẩm: Lơng tính theo sản phẩm là tiền lơng tính trả cho ngời công nhân căn cứ vào số lợng sản phẩm, chất lơng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và đơn giá tiền lơng trả cho sản phẩm hoàn thành. Hình thức này đã quán triệt đầy đủ hơn gắn thu nhập tiền lơng với kết quả sản xuất của mỗi công nhân. Do đó kích thích công nhân nâng cao năng suất lao động, khuyến khích họ ra sức học tập văn hoá kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề, ra sức sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phơng pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao nâng suất lao động góp phần thúc đẩy việc cải tiến quản lý doanh nghiệp, nhất là công tác lao động và thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế. Theo qui định hiện nay Giám đốc các doanh nghiệp có quyền lựa chọn các hình thức trả lơng phù họp với từng tập thể hay cá nhân ngời lao động. Trong việc lựa chọn hình thức và chế độ trả lơng thì Nhà máy có thể lựa chọn một trong các cách trả lơng sau:
 • 34
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

(tạm tính) (tạm tính) trong tháng Mức lơng bình quân đầu ngời của mỗi tháng đợc tạm tính dựa trên cơ sở mức độ hoàn thành doanh thu của tháng liền trớc đó. Ví dụ: doanh thu của tháng 5 sẽ đợc dùng làm căn cứ để tính lơng tháng 6. Cần nhấn mạnh mức lơng bình quân đầu ngời hàng tháng chỉ là tạm tính vì chỉ đến thời điểm cuối năm, sau khi khoá sổ kế toán và Bu điện Hà Nội duyệt báo cáo doanh thu thực hiện của Công ty thì Công ty mới có số liệu quỹ lơng năm chính xác (Công thức xác định quỹ lơng đã trình bày ở phần trên). Từ đó, kế toán lơng mới có cơ sở tính toán quyết toán lơng năm. Nếu trong năm cha chia hết quỹ lơng thì sẽ chia bổ sung lơng khoán cho công nhân viên trong công ty.
 • 39
Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản   Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Với ý nghĩa tiền lơng không chỉ mang tính chất là chi phí mà nó trở thành phơng tiện tạo ra giá trị mới hay nói đúng hơn là nguồn cung ứng sự sáng tạo ra giá trị gia tăng. Đứng về phía ngời lao động thì nhờ vào tiền lơng mà họ có thể nâng cao mức sống, giúp họ hoà đồng với nền văn minh của XH. Trên một góc độ nào đó thì tiền lơng là bằng chứng rõ ràng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của ngời lao động với gia đình, doanh nghiệp và XH. Nó thể hiện sự đánh giá đúng mức năng lực và công lao của họ đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nói chung mọi nhân viên đều tự hào với mức tiền lơng của mình và đó là niềm tự hào cần đ- ợc khuyến khích.
 • 25
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc.doc

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc.doc

Lời nói đầu Tiền lơng luôn là vấn đề đợc xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với ngời lao động, tiền lơng là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ bảo đảm đợc cuộc sống. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiền lơng là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất kinh doanh. Và đối với nền kinh tế đất nớc, tiền l- ơng là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính ngời lao động trong xã hội sáng tạo ra. Để tiền lơng thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên áp dụng hình thức trả lơng nh thế nào cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm phát huy tối đa tính kích thích của tiền lơng đối với ngời lao động và đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nớc và ngời lao động. Do vậy việc hoàn thiện các hình thức trả lơng trong doanh nghiệp tuy là một phần trong công tác tiền lơng nói chung của doanh nghiệp nhng lại có vị trí hết sức quan trọng.
 • 32
KETOANTIENLUONGVACACKHOANTRICHTHEOLUONGTAICONGTYXAYDUNG PDF

KETOANTIENLUONGVACACKHOANTRICHTHEOLUONGTAICONGTYXAYDUNG PDF

tiền tới công trình, dẫn đến việc làm gián đoạn thời gian thi công, lơng tạmứng tới công nhân viên chậm lại khiến tốc độ thi công không đạt đúng tiến độ. Đó chính là vấn đề cần đợc khắc phục và giải quyết trong thị trờng xây dựng, nó cần đợc quan tâm hơn nữa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn cho bên thi công. Tuy nhiên đó cũng chỉ là mặt nhỏ hạn chế ở công ty, nhìn chung tiền lơng tới ngời công nhân viên vẫn đúng hạn, thực sự đã khẳng định niềm tin vào công việc, có đợc điều lạc quan đó chính là sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới toàn thể công nhân viên, cùng đa ra những phơng pháp khắc phục nhợc điểm của mình. Đối với các công trình lớn, công ty đã xem xét tính toán đơn giá cho từng hạng mục sao cho phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu t cũng nh nhà thi công.
 • 51
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Quá trình hạch toán: − Khi tính tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp: Nợ TK 622 : Tiền lơng phải trả cho công nhân xây lắp Có TK 3341 − Khi tính số tiền phải trả cho công n[r]
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

2.1. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần VVP Cửu Long: Yêu cầu của công tác tập hợp chi phí sản xuất là phải phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu cần thiết cho công tác tính giá thành sản phẩm.
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

TRANG 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 2.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH T[r]
 • 38
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1.2.2. Duy trì và phát triển sức lao động Tiền lơng là bộ phận thu nhập chính của ngời lao động nhằm thoả mãn phần lớn các nhu cầu về văn hoá và vật chất của ngời lao động. Mức độ thoả mãn các nhu cầu của ngời lao động phần lớn đợc căn cứ vào độ lớn của các mức tiền lơng. Độ lớn của tiền lơng phải tạo ra các điều kiện cần thiết để bảo đảm tái sản xuất sức lao động giản đơn và mở rộng sức lao động cho ngời lao động và gia đình họ. Hiểu theo cách này tiền lơng bị chi phối bởi quy luật tái sản xuất sức lao động. Có nghĩa là trong một chừng mực nhất định, cần thiết phải bảo đảm mức lơng tối thiểu cho ngời lao động không phụ thuộc vào hiệu quả lao động của họ. Bên cạnh đó, các mức tiền lơng tăng không ngừng sẽ có tác động nâng cao khả năng tái sản xuất sức lao động, tạo điều kiện nâng cao chất lợng lao động và các giá trị khác của ngời lao động.
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Quản lý tiền lơng và bảo hiểm nó quyết định đến kết quả của việc hạch toán giá thành. Do đó để hạch toán giá thành một cách chính xác trớc hết phải hạch toán đúng, đủ, chi tiết về tiền lơng, bảo hiểm, việc hạch toán chi tiết về lao động sống thể hiện bản chất của tiền lơng trong giá thành thì phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy dộng sử dụng vốn, sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. ngợc lại việc tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản tiền lơng, và các khoản tính theo lơng, các khoản phải trả cho ngời lao động vừa kích thích ngời lao động quan tâm đến chất lợng và kết quả lao động của họ, mặt khác thúc đẩy việc sử dụng lao động một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

e) Hình thức trả lơng khoán Hình thức này áp dụng cho những công việc đợc giao từng chi tiết từng bộ phận sẽ không có lợi và phải giao toàn bộ công việc cho công nhân hoàn thành trong một thời gian nhất định. Trong cách trả lơng này tuỳ theo công việc cụ thể mà đa ra đơn giá khoán thích hợp với yêu cầu là phải tính toán cách tỉ mỉ, chặt chẽ đến từng yếu tố nh: máy móc, nguyên vật liệu, thời gian sản xuất... để có đơn giá lơng khoán. Cách trả lơng khoán có tác dụng khuyến khích ngời lao động nhanh chóng hoàn thành khối lợng công việc, đảm bảo chất lợng chính xác cho từng công nhân.
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Nhìn chung, ở các doanh nghiệp do tồn tại trong nền kinh tế thị tr- ờng, đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm đợc chi phí lơng là một nhiệm vụ quan trọng, trong đó cách thức trả lơng đợc lựa chọn sau khi nghiên cứu thực tế các loại công việc trong doanh nghiệp là biện pháp cơ bản, có hiệu quả cao để tiết kiệm khoản chi phí này. Thông thờng ở một doanh nghiệp thì các phần việc phát sinh đa dạng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy, các hình thức trả lơng đợc các doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp trong mỗi trờng hợp, hoàn cảnh cụ thể để có đợc tính kinh tế cao nhất.
 • 27
X1175

X1175

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

á p dụng trả lơng ngang nhau cho lao động cùng một đơn vị sản xuất kinh doanh. Bắt nguồn từ nguyên tắc phân phối theo lao động có ý nghĩa khi quy định các chế độ tiền lơng nhất thiết không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính. Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lơng. Đây là nguyên tắc tạo cơ sở cho việc giảm giá thành, tăng tích luỹ bởi vì năng suất lao động không chỉ phụ thuộc vào các nhân tố chủ quan của ngời lao động (trình độ tay nghề, các biện pháp hợp lý sử dụng thời gian) mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khách quan (sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới).
 • 20
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơng và Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59
tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

Giải thích sơ đồ: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc về nhập - xuất thành phẩm hàng hóa, kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào máy và vào sổ nhật ký chung. Đối với hạch toán chi tiết tơng tự nh nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

với điều kiện lao động bình thờng. Chế độ tiền lơng cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lơng giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt đợc tính chất bình quân trong việc trả lơngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lơng do Nhà Nớc ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyêt định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền lơng là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

+ KFCĐ: Cũng đợc hình thành do việc trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên trong tháng, số KPCĐ do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý chi tiêu theo chế đọ quy định. Một phần nộp cho công đoàn cấp trên, Một phần để chi tiêu cho hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp. Tỷ lệ trích KFCĐ theo chế độ hiện hành là 2% tính vào chi phí của doanh nghiệp hàng tháng. Do đó quản lý việc trích lập, sử dụng các quỹ tiền lơng BHXH, BHYT,KPCĐ có ý nghĩa quan trọng cả đối với tính chi phí sản xuất kinh doanh và cả với việc đảm bảo quyền lợi của ngời lao động. Trong doanh nghiệp, việc chi trả tiền lơng và các khoản khác cho ngời lao động phải thc hiện đúng quy định, đảm bảo đúng kỳ, đầy đủ và trc tiếp,công nhân viên khi nhận cũng cần thực hiện việc kiểm tra các đợc hởng, các khoản bị khấu trừ, tạm ứng…và có trách nhiệm ký nhận đày đủ vào bảng thanh toán tiền lơng.
 • 37
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất Tại nhà máy đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm là từng phân xởng là không hợp lý, không phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và yêu cầu quản lý. Với cách chọn này toàn bộ chi phí sẽ đợc tập hợp theo từng phân xởng và tính tổng giá trị sản phẩm trong khi đó nhà máy sản xuất theo đơn đặt hàng cho nên việc xác định đối tợng này sẽ không phản ánh đợc quá trình sản xuất một cách chính xác. Do đó để phù hợp với tổ chức sản xuất quản lý của mình Nhà máy cơ khí Hồng Nam nên xác định lại đối tợng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo từng đơn đặt hàng. Hàng tháng kế toán tổng hợp tập hợp đầy đủ các chi phí sản xuất cho sản xuất chế tạo sản phẩm để tính ra giá thành của từng đơn đặt hàng.
 • 67
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1.3. ý nghĩa của hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp có thể nói hạch toán chính xác, đúng đắn tiền lơng là đòn bảy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tinh của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Xem xét, phê duyệt phơng án giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên theo các hình thức: Điều động vốn ghi tăng, giảm; vay hoàn trả và có lãi nội bộ; góp vốn đầu t do Tổng giám đốc đề nghị. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng Công ty, Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên về sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn, việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc.
 • 31
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 38
162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 50
KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
KT214 DOC

KT214 DOC

Tóm lại ta thấy rằng :Các hình thức trả lơng ở mỗi doanh nghiệp kế toán khác nhau. Điều quan trọng là việc chi trả đó có phản ảnh đúng kết quả của ngời lao động hay không. Do vậy ngoài căn cứ vào bảng lơng, thang lơng, các định mức kinh tế – kỹ thuật lãnh đạo các doanh nghiệp còn phải chọn hình thức trả lơng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Việc tổ chức lao động tiền lơng là một khâu quan trọng trong hệ thống quản lý toàn diện của doanh nghiệp vì nó có tác động trực tiếp đến nhân tố con ngời, nhân tố quyết định đối với nền sản xuất xã hội. Giải quyết tốt lao động tiền lơng có nghĩa doanh nghiệp đã quan tâm đến bồi dỡng nhân tố con ngời, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển vững chắc, bảo đảm sức cạnh tranh trong cơ chế thị trờng.
 • 57
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

Qua thời gian thực tập tại c ông ty TNHH Hồng Hng Hà đợc tìm hiểu về tổ chức quản lý lao động công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng, với kiến thức đợc học tập tại trờng cùng với sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Nh và sự chỉ bảo hết lòng của các anh chị ở phòng tài vụ công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập của mình. Song do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên báo cáo thực tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo đóng góp và động viên của thầy cô giáo cùng các anh chị ở phòng tài vụ Công ty TNHH Hồng H- ng Hà để báo cáo đợc hoàn thiện hơn.
 • 32
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

Sau 7 năm hoạt động trong cơ chế thị trờng, với mô hình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty liên tục phát triển với những ngành nghề đa dạng. Hơn nữa công ty còn có đội ngũ kỹ s, các bộ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề đợc trang bị máy móc, thiết bị thi công hiện đại, không ngừng đổi mới quy mô sản xuất mở rộng đã hoàn thành nhiều dự án, công trình đạt chất lợng cao, góp phần làm tăng doanh thu, tằng tiền vốn giúp cho đời sống cán bộ, công nhân viên đợc ổn định và ngày càng cải thiện hơn.
 • 38
56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK  NGHỆ AN

56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK NGHỆ AN

QUỸ TIỀN LƠNG Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm cả tiền l-ơng cấp bậc, các kh[r]
 • 50
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lơng theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không. Định mức vừa là cơ sở để trả lơng sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý. Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lơng sản phẩm đang là hình thức tiền l- ơng chủ yếu đọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo hình thức tiền l- ơng này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau:
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP