0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự kế toán các khoản giảm trừ

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phạm vi.......................................................................................................... 1-5 Các khái niệm................................................................................................ 6-12 Đơn vị kinh tế.................................................................................... 7-9 Lợi ích kinh tế tương lai hoặc dịch vụ tiềm tàng ............................. 10 Đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà nước………………………...….. 11 Tài sản thuần/vốn chủ sở hữu............................................................ 12 Mục đích của báo cáo tài chính..................................................................... 13-16 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính................................................................. 17-18 Các thành phần của báo cáo tài chính.......................................................... 19-24 Xem xét tổng thể........................................................................................... 25-63 Trình bày hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực kế toán công quốc tế... 25-36 Chính sách kế toán............................................................................. 37-42 Hoạt động liên tục............................................................................. 43-46 Trình bày nhất quán.......................................................................... 47-49 Trọng yếu và tồng hợp...................................................................... 50-53 Bù trừ…..…………........................................................................... 54-59 Thông tin có thể so sánh ………………......................................... 60-63 Cấu trúc và nội dung.................................................................................... 64-133 Giới thiệu.......................................................................................... 64-74 Đặc điểm của các báo cáo tài chính................................................ 66-70 Kỳ kế toán……................................................................................ 71-73 Thời hạn báo cáo.............................................................................. 74 Báo cáo tình hình tài chính......................................................................... 75-100 Sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn........................................... 75-78 Tài sản ngắn hạn............................................................................. 79-82 Nợ ngắn hạn................................................................................... 83-88 Thông tin được trình bày trong báo cáo tình hình tài chính…….... 89-94 Thông tin hoặc được trình bày trong báo cáo tình hình tài chính
 • 45
KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

Về phần thực tế, tác giả đã làm rõ những kết luận về thực trạng kế toán bán hàng đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm của kế toán bán hàng tại công ty PLC. Tuy nhiên tác giả không nêu cụ thể chi tiết mà giàn trải ở tất cả các nội dung về tổ chức hạch toán ban đầu, sử dụng tài khoản, vận dụng tài khoản và tổ chức hệ thống kế toán. Đặc biệt trong phần đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tác giả mới chỉ đưa ra được nội dung giải quyết vấn đề rất chung chung mà chưa đưa ra điều kiện và yêu cầu thực hiện giải pháp đó như thế nào? Ví dụ như trong phần kết luận hạn chế về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty PLC tác giả có đề cập đến việc sử dụng tài khoản của doanh nghiệp. Đó là doanh nghiệp chưa mở tài khoản theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng nội địa và doanh thu bán hàng xuất khẩu. Khi đưa ra giải pháp tác giả cũng chỉ mới đưa ra giải pháp đó là PLC nên mở tài khoản theo dõi các vấn đề doanh thu chi tiết đến cấp 4 trong khi đó những vấn đề về điều kiện và yêu cầu thực hiện giải pháp này tác giả lại hoàn toàn không đề cập đến.
 • 50
NEWSLETTER_DEC2017VN

NEWSLETTER_DEC2017VN

đề phù hợp với chuẩn mực kế toán, sau đó các khoản trích trước này sẽ được thực tế thanh toán vào quý 1 năm sau thì: - Công ty được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản trích trướ[r]
 • 6
NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đ[r]
 • 42
TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ xã viên trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, h[r]
 • 100
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

* Đối với doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì TK 154 chỉ sử dụng để phản ánh chi phí dở dang đầu kỳ và cuối kỳ, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành đợc thực hiện trên TK 631, tài khoản này cũng hạch toán chi tiết theo từng nơi phát sinh chi phí.
 • 21
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAN HIỀN

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAN HIỀN

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 1.1.1.2 Các khoản giảm trừdoanh thu: “Chiết khấu thương mại: là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho n[r]
 • 100
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P3 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P3 PPTX

dang" (2142). Khi kết thúc giai đoạn triển khai các chi phí hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đoạn triển khai phải được kết chuyển vào bên Nợ Tài khoản 213 “TSCĐ vô hình”. 3. Trong quá trình sử dụng phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ vô hình vào chi phí SXKD theo quy định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình. Riêng đối với TSCĐ là quyền sử dụng đất thì chỉ tính khấu hao đối với những TSCĐ vô hình là quyền sử dụng có thời hạn.
 • 10
KẾ TOÁN TÀI SẢN BẲNG TIỀN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU P9 DOC

KẾ TOÁN TÀI SẢN BẲNG TIỀN ĐẦU TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU P9 DOC

4. Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo sự thoả thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư đã giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã giao.
 • 10
THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 9 PPTX

THỐNG TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TÀI CHÍNH PHẦN 9 PPTX

4. Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo sự thoả thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư đã giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã giao.
 • 10
Quá trình hình thành những vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp việt nam p9 potx

Quá trình hình thành những vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp việt nam p9 potx

4. Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo sự thoả thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư đã giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã giao.
 • 10
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Trường hợp cuối năm kế toán năm nay, nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước thì số chênh lệch [r]
 • 25
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: VẤN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA PHẦN 2 DOCX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: VẤN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA PHẦN 2 DOCX

Nguyên giá là s ố tiền nợ, không bao gồm tiền l ãi ph ải trả cho b ên cho tuê TSC Đ - TSC Đ mua dưới h ình th ức trao đổi Trường hợp trao đổi với một TSCĐ h ữu hingh không tương tự hoặc khác Nguy ên giá được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ h ữu h ình nh ận về, hoặc giá trị hợp lý của TS đ em đ i trao đổi, sau khi đ i ều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả th êm ho ặc thu
 • 11
Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất

 Các khoản giảm trừ trên là là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhâ[r]
 • 2
Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất

 Các khoản giảm trừ trên là là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhâ[r]
 • 2
HẠCH TÓAN VỐN BẰNG PHẦN MỀM MS ACCESS - 1 POTX

HẠCH TÓAN VỐN BẰNG PHẦN MỀM MS ACCESS - 1 POTX

- Cuối mỗi ngày phải đối chiếu số dư trên sổ kế toán và sổ thực tế tại quỹ, để xử lý kịp thời những sai sót. - Giám đốc chặt chẽ việc chấp hành việc chế độ thu chi, quản lý tiền mặt, tiền gửi ngận hàng, quản lý ngoại tệ, vàng bạc, đá quý khuy ến khích việc thanh toán không dùng tiền mặt. Định kỳ đối chiếu số dư trên sổ sách của công ty với số dư sổ sách Ngân hàng để kịp thời xử lý chênh lệch.
 • 10
ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PPTX

ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PPTX

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phụ thuộc vào tính hợp lý của việc kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. Trên thực tế không ít doanh nghiệp dùng việc đánh giá sản phẩm dở dang như một chỉ tiêu để điều chỉnh tăng giảm giá thành sản phẩm theo ý muốn chủ quan, kê khai kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang không chính xác, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kéo dài nhiều kỳ và được thanh toán theo từng giai đoạn công việc( như lĩnh vực xây dựng) rất dễ vi phạm nguyên tắc "phù hợp” giưã doanh thu và chi phí. Mặt khác, phương pháp tính toán chi phí sản xuất cho sản phẩm dở dang có thể được áp dụng không hợp lý, không nhất quán cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng chi phí sản xuất dở dang. Do đó sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản xuất trong kỳ, ảnh hưởng đến giá vốn của hàng xuất bán nên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp .
 • 32
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P3 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P3 PPSX

GIÁ TR Ị THU Ầ N CÓ TH Ể TH Ự C HI Ệ N ĐƯỢ C VÀ L Ậ P D Ự PHÒNG GI Ả M GIÁ HÀNG T Ồ N KHO 18. Giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ khi hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm, hoặc chi phí hoàn thiện, chi phí để bán hàng tăng lên. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được là phù hợp với nguyên tắc tài sản không được phản ánh lớn hơn giá trị thực hiện ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng.
 • 5
Lý luận chung về kế toán Bán hàng và Xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp hoạt động Thương mại

Lý luận chung về kế toán Bán hàng và Xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp hoạt động Thương mại

- Chi phí thuế TNDN o Yêu cầu: Việc xác định chính xác, kịp thời, chi tiết kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng, giúp lãnh đạo doanh nghiệp biết được thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ đó, đưa ra biện pháp phương hướng kịp thời để thúc đẩy doanh nghiệp của mình tiến nhanh, tiến mạnh trên thương trường. Nhận biết tầm quan trọng của việc Xác định kết quả kinh doanh như vậy, đòi hỏi Kế toán Xác định kết quả bán hàng phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

1.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng * Những khái niệm cơ bản: Theo nội dung đoạn 3- chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (Ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) và theo quan điểm chung của các nhà kinh tế có giải thích nội dung một số thuật ngữ như sau:
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại thành phẩm, hàng hoá về các mặt số lượng, quy cách, chất lượng và giá trị. + Theo dõi, phản ánh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Ghi nhận đầy đủ, kịp thời, các khoản chi phí và thu nhập của từng đặc điểm kinh doanh, từng mặt hàng…
 • 37
45_ TÌM HIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACSOFT

45_ TÌM HIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACSOFT

Số chữ thập phân: định dạng chữ số thập phân cho các tiêu thức đồng Việt Nam. Tỷ lệ chiết khấu, tỷ lệ thuế, ngoại tệ, tỷ giá, số lượng, đơn giá… nhằm giúp chúng ta quản lý chính xác số tiền của mình từ 1 đến 4 số sau dấu phẩy. Gía vốn dự kiến, giá bán kế hoạch: chúng ta muốn sử dụng giá vốn dự kiến hoặc giá bán kế hoạch của bất kỳ hàng hóa nào mà nếu đặc thù doanh nghiệp có nhu cầu thì ta sẽ tích chọn. Sau khi chọn xong, khi khai báo chi tiết các mặt hàng ACSoft sẽ hỏi giá vốn dự kiến và giá vốn kế hoạch của hàng hoá đó. Và khi xuất kho bán hàng thì phần mềm sẽ sử dụng Giá vốn dự kiến đề xuất ghi Nợ tài khoản Giá vốn hàng bán và sử dụng Giá bán kế hoạch ghi có tài khoản Doanh thu
 • 41
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 9

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 9

Để đáp ứng được yêu cầu quản lý về thành phẩm kế toán cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau: Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản phài thu khách hàng, các khoản giảm trừ doan[r]
 • 67
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

Cỏc khoản giảm trừ doanh thu bỏn hàng 2.1.2.2.Cỏc khoản giảm trừ doanh thu bỏn hàng Cỏc khoản giảm trừ doanh thu như : Chiết khấu thương mại, giảm giỏ hàng bỏn, hàng bỏn bị trả lại, thuế tiờu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương phỏp trực tiếp, được tớnh giảm trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xỏc định doanh thu thuần, làm cơ sở để tớnh kết quả kinh doanh trong kỳ kế toỏn.
 • 39
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG KHÁNH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG KHÁNH

_* Chứng từ kế toán sử dụng:_ Chứng từ kế toán được sử dụng để kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng bao gồm: - Hóa đơn GTGT mẫu 01-GTKT-3LL - Hóa đơn bán hàng thông[r]
 • 105
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHOẢN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHOẢN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, cũng nh cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn, cho thuê TSCĐ theo phơng thức cho thuê ho[r]
 • 40
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

2/Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ: Kế toán thường xuyên theo dõi, đôn đốc phản ánh kịp thời chính xác tình hình xuất bán sản phẩm, các khoản giảm trừ doanh thu, thanh toán với ngân sách về các khoản thuế, phải phản ánh chính xác chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, theo dõi chi tiết hàng hoá về số lượng và giá trị, kiểm tra đối chiếu với các quầy kho, quản lý thu nhập và phân phối thu nhập, lập báo cáo quyết toán…
 • 23
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI MINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI MINH

KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI _PHỤ LỤC 07_ * Nội dung: chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc ngư[r]
 • 46
Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

toàn khác , hay nói cách khác kế toán cần kiểm tra,giám sát thực tế doanh thu bán hàng để từ đó làm cơ sở hạch toán chính xác xây dựng các chỉ tiêu khoán cho phù hợp, sát thực tế để tăng cờng hơn nữa hiệu quả ở khâu này. - Tăng cờng công tác kế toán công nợ và thanh toán, với mô hình quản lý của công ty việc theo dõi đôn đốc công nợ trong toàn Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể các đơn vị trực thuộc khi phát sinh Công ty trực tiếp gửi báo cáo về phòng kế toán công ty là những bảng kê, nhật ký tổng hợp và những chi tiết công nợ kèm theo là một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa sự thay đổi tổ chức của các đơn vị trong công ty dẫn đến những đơn vị phát sinh công nợ cha thấy hết trách nhiệm của mình về những ghi chép theo dõi đó dẫn đến thời gian gần đây các khoản công nợ dây da khá lớn gây ảnh hởng đến công tác tài chính toàn công ty.
 • 12
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại thành phẩm, hàng hoá về các mặt số lượng, quy cách, chất lượng và giá trị. + Theo dõi, phản ánh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Ghi nhận đầy đủ, kịp thời, các khoản chi phí và thu nhập của từng đặc điểm kinh doanh, từng mặt hàng…
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

- Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. - Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ. 1. Kế toán giá vốn hàng bán a. Khái niệm giá vốn hàng bán: là một trong những bộ phận cấu thành nên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Giá vốn hàng bán có ảnh hưởng ngược chiều với kết quả kinh doanh. Giá vốn hàng bán cao trong điều kiện giá bán hàng hoá bị khống chế bởi sự cạnh tranh trên thị trường sẽ làm lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm xuống và ngược lại. Do đó để tăng kết quả kinh doanh các doanh nghiệp luôn cố gắng giảm giá vốn hàng bán.
 • 27
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

thơng mại đợc đánh giá thông qua khối lợng hàng hoá đã đợc thị trờng thừa nhận và lợi nhuận mà doanh nghiệp thu đợc sau mỗi kỳ kinh doanh. 3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: Phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động nhập, xuất của từng loại hàng hoá trên hai mặt hiện vật và giá trị.
 • 21
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

- Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - Kế toán bán hàng = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng –Chi phí qu[r]
 • 107

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạikế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanhmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần cao su sao vàngnhững tồn tại trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩmthực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần văn hoá phẩm và bao bì hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty văn hoá phẩm và bao bì hà nộinhận xét khái quát công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanhthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solution việt namnhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namkế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cp giấy sông lamkế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhtaij công ty thương mạiđiều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt hà đông121bao cáo thực tập kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnnhh vận tải quốc tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ