0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các tài liệu làm việc của Kiểm toán viên

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 1

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 1

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 106
SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN DOCX

SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN DOCX

Kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để chứng minh là không có sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính; hoặc nếu có sai sót thì đã được phát hiện, được sửa chữa hoặc đã trình bày trong báo cáo tài chính, và kiểm toán viên phải chỉ ra ảnh hưởng của sai sót đến báo cáo tài chính. Khả năng phát hiện sai sót thường cao hơn khả năng phát hiện gian lận vì gian lận thường kèm theo các hành vi cố ý che dấu.
 • 18
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

Đặc biệt trong giai đoạn này cần chú ý tới các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ, xem xét những ảnh hưởng của nó đối với thông tin trên báo cáo tài chính. Quy trình phân tích cũng áp dụng trong giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán. Trong giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán, KTV phải áp dụng quy trình phân tích để có kết luận tổng quát về sự phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính với những hiểu biết của mình về tình hình kinh doanh của đơn vị. Quy trình phân tích giúp KTV khẳng định lại những kết luận có được trong suốt quá trình kiểm tra các tài khoản hoặc các khoản mục trên báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó giúp kiểm toán viên đưa ra kết luận tổng quát về tính trung thực, hợp lý của toàn bộ báo cáo tài chính. Tuy nhiên, quy trình phân tích cũng chỉ ra những điểm yêu cầu kiểm toán viên phải thực hiện công việc kiểm toán bổ sung. Đồng thời nên chỉ rõ các vấn đề cần lưu ý cho kiểm toán năm sau.
 • 25
MỞ RỘNG PHẠM VI KIỂM TOÁN ĐỒNG THỜI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN PDF

MỞ RỘNG PHẠM VI KIỂM TOÁN ĐỒNG THỜI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN PDF

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Năm 2005 kiểm toán 30 tỉnh; Năm 2006: 32 và Năm 2007: 29. Với khối Doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính Ngân hàng, Năm 2005 kiểm toán 19 đơn vị; Năm 2006: 22; Năm 2007: 20....). Đây là khó khăn không thể khắc phục ngay được mà cần phải có thời gian để KTNN xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất.
 • 10
KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

C TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN: Kiểm toán viên yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu như: - Sổ cái và các sổ kế toán chi tiết - Bảng tính tài sản thuế thu nhập ho[r]
 • 59
304 KIỂM TOÁN VIÊN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN VIÊN TẠI VIỆT NAM

304 KIỂM TOÁN VIÊN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN VIÊN TẠI VIỆT NAM

304 Kiểm toán viên và Đào tạo kiểm toán viên tại Việt Nam
 • 53
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nếu kiểm toán viên kết luận rằng những sai sót có thể là trọng yếu thì cần có biện pháp giảm bớt rủi ro kiểm toán bằng cách tăng cường các thủ tục kiểm tra chi tiết hoặc yêu cầu khách hàng điều chỉnh lại Báo cáo tài chính. Thông thường, Ban Giám đốc khách hàng sẽ điều chỉnh Báo cáo tài chính theo các sai sót đã được xác định. Nếu Ban Giám đốc quyết định không chấp nhận điều chỉnh Báo cáo tài chính và các thủ tục kiểm toán thực hiện thêm không cho phép kiểm toán viên kết luận rằng tổng sai sót chưa được sửa chữa không hợp thành sai sót trọng yếu thì kiểm toán viên cần xem xét sửa đổi lại ý kiến nhận xét cho phù hợp. Nếu, theo kiểm toán viên, tổng sai sót chưa được sửa chữa đang tiến đến gần mức trọng yếu thì kiểm toán viên phải xét xem liệu những sai sót chưa được phát hiện khi kết hợp với tổng sai sót chưa được sửa chữa có vượt quá mức trọng yếu hay không và cũng có thể thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán hoặc đề nghị các bút toán điều chỉnh. Sau đó, như đã trình bày ở mục trước, tuỳ thuộc vào thái độ Ban quản lý của khách hàng, kiểm toán viên quyết định loại ý kiến kiểm toán phù hợp.
 • 30
BẢN THÂN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỂ THAM DỰ KỲ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC NĂM

BẢN THÂN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỂ THAM DỰ KỲ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC NĂM

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi ngạch kiểm toán viên (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) tại Quy chế thi ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo [r]
 • 3
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM

Để thực hiện được mục tiêu, chiến lược này toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty không ngừng cố gắng cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường đào tạo kiểm toán viên ngang tầm quốc [r]
 • 40
Hệ thống kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua đó, tạo cơ sở cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế. Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (đơn vị kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này.
 • 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngoài các mối quan hệ nội tại, bảng khai tài chính còn chứa đựng nhiều mối quan hệ về tài chính và về quản lý cũng như tác động tới mối quan hệ chủ thể -khách thể kiểm toán. Trong kiểm toán tài chính, chủ thể của kiểm toán chủ yếu là kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước. Trong một số ít trường hợp, kiểm toán nội bộ cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Trên thực tế, công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng, chủ đầu tư… Theo đó, các khách thể kiểm toán tài chính chủ yếu là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu xác minh các bảng khai tài chính. Nói cách khác, khách thể kiểm toán tài chính là một thực thể kinh tế độc lập. Từ sự phân tích trên có thể thấy, mối quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán là mối quan hệ ngoại kiểm, qua đó chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến được thực hiện một cách khách quan, làm cho hoạt động kiểm toán tài chính mang tính độc lập và hiệu qủa cao.
 • 41
LUẬN VĂN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN​

LUẬN VĂN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN​

TRANG 6 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KTV : Kiểm toán viên DNKT : Doanh nghiệp kiểm toán BCKT : Báo cáo kiểm toán BCTC : Báo cáo tài chính KTĐL : Kiểm toán độc lập VACPA : Hội kiểm toán viên hàn[r]
 • 89
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN PPTX

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN PPTX

GT : Vì nó giúp KTV bước đầu dự đoán được các vấn đề có thể phát sinh giữa các bên liên quan để lập kế hoạch kiểm toán. 5.19: Xem xét tính liêm chính của Ban giám đốc công ty khách hàng không phải là vấn đề được ưu tiên trong việc đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán của giai đoạn chuẩn bị kế hoạch kiểm toán
 • 22
ÔN THI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN

ÔN THI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN

TL : SAI GT : Bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp một sự quan sát, đánh giá thường xuyên về toàn bộ hoạt độngcủa doanh nghiệp, bao gồm cả tính hiệu quả của việc thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục về kiểm soát nội bộ. Bộ phận này hoạt động hữu hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp có được thông tin kịp thời và xác thực vể các hoạt động của doanh nghiệp, chất lượng của hoạt động kiểm soát nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế kiểm soát thích hợp và hiệu quả.
 • 22
Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

32 Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán khi:  Dựa trên bằng chứng kiểm toán đã thu thập được, kiểm toán viên [r]
 • 7
THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUÝ HẢI

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUÝ HẢI

Trong đó có ít nhất 01 một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên * HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, làm việc theo chế độ tập thể - Thành viên [r]
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thủ tục phân tích sử dụng đối với khoản mục doanh thu như sau: So sánh doanh thu kỳ này với doanh thu phát sinh kỳ trước, tìm hiểu rõ nguyên nhân của các biến động bất thường, hiện tượng tăng giảm đột biến với số phát sinh quá lớn hoặc không phù hợp với xu hướng biến động chung của ngành. Thủ tục so sánh doanh thu giữa các kỳ với nhau hay còn gọi là phân tích ngang (phân tích xu hướng) có tác dụng tìm ra những gian lận và sai sót mang tính chất trọng yếu, có những biến đổi những phát hiện lớn về mặt định lượng. Nếu kiểm toán viên đánh giá những nguyên nhân biến động là không phù hợp hoặc không có khả năng xảy ra theo suy đoán của kiểm toán viên. Thực tế, khi thực hiện thủ tục phân tích trên đây, trong trường hợp không có những biến động bất thường nhưng khoản mục đó vẫn tồn tại những sai sót mang tính trọng yếu.
 • 29
TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 2

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 2

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 92
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 1

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 1

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 1
 • 107
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁNKIỂM TOÁN VIỆT NAM

2. Mục tiêu của kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty AVA Kiểm toán bán hàng - thu tiền là một phần hành cụ thể của kiểm toán tài chính. Vì vậy, nhiệm vụ chung của kiểm toán bán hàng thu tiền là triển khai các chức năng kiểm toán thông qua việc vận dụng các phương pháp kiểm toán thích ứng với đặc thù của phần hành này qua các bước trong quy trình kiểm toán. Do chu trình bán hàng - thu tiền được cấu thành bởi các nghiệp vụ cụ thể và từ đó hình thành nên các khoản mục trên bảng khai tài chính nên các mục tiêu đặc thù của kiểm toán bán hàng và thu tiền hoá cả mục tiêu kiểm toán tài chính và mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ phù hợp với phần hành kiểm toán này. Mặt khác, mặc dù các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền có quan hệ chặt chẽ và tạo nên chu trình xác định song mỗi nghiệp vụ này lại có yêu cầu riêng và phản ánh cụ thể vào sổ kế toán riêng theo trình tự độc lập tương đối. Do đó, mục tiêu đặc thù của các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền định hướng cụ thể qua các mục tiêu kiểm toán đặc thù. Trên cơ sở mục tiêu kiểm toán đặc thù xác định những công việc tương ứng của trắc nghiệm đạt yêu cầu và trắc nghiệm độ tin cậy trong kiểm toán tài chính. Dựa vào đó xác định những mẫu chọn để thực hiện các thủ tục xác minh cụ thể như đối chiếu lại hoá đơn với sổ sách, lấy xác nhận của người mua hàng và các khoản phải thu…
 • 37
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN: BÀI 3 – PGS.TS. PHAN TRUNG KIÊN

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN: BÀI 3 – PGS.TS. PHAN TRUNG KIÊN

 Bằng chứ ng ki ểm toán là tấ t c ả các tài liệu , thông tin xác thực mà các kiểm toán viên thu thậ p đượ c liên quan đế n cu ộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên h[r]
 • 10
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN - Q2 - CHUYÊN ĐỀ 6

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN - Q2 - CHUYÊN ĐỀ 6

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 2 - Chuyên đề 6
 • 99
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN - Q2 - CHUYÊN ĐỀ 5

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN - Q2 - CHUYÊN ĐỀ 5

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 2 - Chuyên đề 5
 • 127
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 7

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 7

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 7
 • 182
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 4

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 4

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 4
 • 174
ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 3

ÔN TẬP THI KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VIÊN – Q1 – CHUYÊN ĐỀ 3

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 3
 • 156
Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Biết rằng : Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định bỡnh quõn là 10%/năm. Bài số 3 Cụng ty B mua một thiết bị sản xuất của nước ngoài với giỏ FOB là 150.000 USD bằng vốn vay ngõn hàng với lói suất 5%/năm. Trọng lượng của thiết bị (kể cả bao bỡ) là 62 tấn. Chi phớ vận chuyển thiết bị từ nước ngoài về cảng Hải Phũng là 10 USD/tấn. Phớ bảo hiểm thiết bị trờn đường vận chuyển là 0,1%. Chi phớ vận chuyển, bốc dỡ thiết bị về tới cụng ty là 25 triệu đồng. Chi phớ lắp đặt, chạy thử và cỏc chi phớ khỏc là 21 triệu đồng. Thời gian kể từ khi mở L/C cho tới khi đưa thiết bị vào làm việc là 6 thỏng (thời hạn vay vốn theo hợp đồng tớn dụng là 6 thỏng và trả lói 1 lần cựng vốn gốc). Thiết bị này khi nhập khẩu về phải chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 20% và chịu thuế giỏ trị gia tăng với thuế suất 5%. Tỷ giỏ ngoại tệ là 15.000 đ/USD tại thời điểm vay, tỷ giỏ này cú sự biến động khụng đỏng kể.
 • 97
BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN PPTX

BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN PPTX

e. Tất cả các câu trên đều đúng 7. Trong quá trình thực hành kiểm toán thì: a. KTV có thể thay đổi qui trình kiểm toán nếu thấy cần thiết b. Kiểm toán viên phải thường xuyên thay đổi qui trình kiểm toán để khách hàng không biết đối phó
 • 7
TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 10

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 10

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 152
TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 9

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 9

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 68
TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 5

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 5

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 116
TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 4

TÀI LIỆU ÔN THI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN 4

Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên
 • 163
Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 3

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 3

phiếu, cổ phiếu... Thuế TNCN điều chỉnh khụng chỉ cỏ nhõn trong nước mà cả cỏ nhõn nước ngoài nếu cú thu nhập. Trong điều kiện toàn cầu hoỏ, sự dịch chuyển lao động giữa cỏc nước diễn ra nhanh chúng, sự phỏt triển của cụng nghệ thụng tin cho phộp cỏc cỏ nhõn cư trỳ tại một nơi nhưng cú thể vươn ra làm việc và kiếm được thu nhập từ những nơi cỏc xa vạn dặm. Để bảo đảm quyền đỏnh thuế của mỡnh, cỏc quốc gia thướng lựa chọn tiờu chớ “cư trỳ” và tiờu chớ “nguồn” để đỏnh thuế thu nhập núi chung, đỏnh thuế thu nhập cỏ nhõn núi riờng. Đồng thời, để thực hiện chớnh sỏch khuyến khớch đầu tư, thực hiện cỏc cam kết quốc tế về tự do hoỏ thương mại và bảo đảm đầu tư... cỏc nước thường cú cỏc thoả thuận với cỏc nước đối tỏc trong việc trỏnh đỏnh thuế trựng và ngăn ngừa cỏc hành vi trốn lậu thuế phỏt sinh do cỏc nước đều khẳng định quyền đỏnh thuế dựa vào 2 tiờu chớ nờu trờn trong khi quy định về thuế thu nhập cỏ nhõn cú sự khỏc nhau giữa cỏc nước.
 • 121
Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

- Có hệ thống kiển soát chất lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định, đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; - Không thuộc các trường hợp không được xem xét tại Điều 7 Nghị định này; - Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ đăng ký kiểm toán.
 • 5
HOÀN THIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

Hồ sơ kiểm toán là những tài liệu đặc biệt quan trọng trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Những tài liệu này mô tả tất cả các thời gian biểu, các công việc, các bằng chứng, các ý kiến, nhận xét khác nhau,…đợc kiểm toán viên nội bộ soạn thảo trong suốt quá trình kiểm toán, phù hợp với các mục tiêu kiểm toán, làm cơ sở cho việc cung cấp những sự phân tích, đánh giá, t vấn, kiến nghị,…về các hoạt động đợc kiểm toán cho Ban giám đốc, các bộ phận, các đối tợng… quan tâm. Trong nhiều trờng hợp, những tài liệu này đợc cung cấp bởi các nhà quản lí, các nhân viên trong công ty hoặc ngời bên ngoài. Nh vậy, hồ sơ kiểm toán là cầu nối giữa công việc kiểm toán trong thực tế và các báo cáo kiểm toán đợc đa ra. Tầm quan trọng đó thể hiện ở các ý sau:
 • 26
ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng các phương pháp: _Phương pháp quan sát_ Quan sát cách thức làm việc của các Kiểm toán viên trong kiểm toán khoản mục TSCĐ; cụ thể là[r]
 • 92
BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Bài 1: Những nhận định sau đây là Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn.a.Kiểm tra, kiểm soát là một chức năng của quản lý và tồn tại ở tất cả các khâu của quá trình quản lý.b.Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán chính là kiểm tra kế toán.c.Thực trạng của hoạt động tài chính được phản ánh toàn bộ trên tài liệu kế toán.d.Kiểm toán có hai chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến.e.Kiểm toán nội bộ được xem là sự kiểm soát bên ngoài đối với ban quản trị công ty.f.Kiểm toán hoạt động chỉ được thực hiện bởi các kiểm toán viên độc lập.g.Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên Nhà nước, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ nhất thiết
 • 14
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

Nếu công ty có tiền mặt bằng ngoại tệ thì kiểm toán viên cần tiến hành đánh gía lại ngoại tệ vào cuối kỳ. Để đánh giá ngoại tệ cuối kỳ, kiểm toán viên tiến hành lấy số tiền ngoại tệ và quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá vào ngày 31/12 của ngân hàng mà có số lần công ty giao dịch nhiều trong kỳ. Sau đó đem so sánh với số ngoại tệ trong sổ sách. Nếu phát sinh chênh lệch, kiểm toán viên sẽ ghi nhận trên giấy làm việc và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp.
 • 23
228 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM

228 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM

Để thực hiện được mục tiêu, chiến lược này toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty không ngừng cố gắng cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường đào tạo kiểm toán viên ngang tầm quốc [r]
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật