0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Công việc sau Kiểm toán

KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 05ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC DOCX

KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 05ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC DOCX

Thời gian : 90 phút Phần I : Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng nhất : 1. Các đơn vị, tổ chức khi có nhu cầu kiểm toán tự mời chủ thể kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán. Vậy các đơn vị, tổ chức này được coi là khách thể kiểm toán : a. tự nguyện b. bắt buộc
 • 2
LUẬN VĂN: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM POT

LUẬN VĂN: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM POT

Điều cân nhắc cuối cùng nhưng quan trọng nhất của kiểm toán viên khi đánh giá có chấp nhận khách hàng hay không chính là việc xác định khả năng có thể kiểm toán của khách hàng. Khả năng có thể kiểm toán được xác định theo một vài yếu tố chi phối. Chẳng hạn tính thận trọng nghề nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên phải đánh giá tính liêm chính của Ban giám đốc và hệ thống kế toán của khách hàng .Hệ thống kế toán của khách hàng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh cho các nghiệp vụ đã phát sinh và đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ cần được ghi chép thì thực tế cũng đã được ghi lại.Những nghi ngại về hệ thống kế toán có thể làm cho kiểm toán viên kết luận rằng khó có thể có bằng chứng tin cậy và đầy đủ để làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính.
 • 33
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CHUẨN MỰC SỐ 320 TÍNH TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN POT

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CHUẨN MỰC SỐ 320 TÍNH TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN POT

Trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong đánh giá bằng chứng kiểm toán 12. Kết quả đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán của kiểm toán viên ở thời điểm lập kế hoạch kiểm toán ban đầu có thể khác với kết quả đánh giá ở các thời điểm khác nhau trong quá trình kiểm toán. Sự khác nhau này là do sự thay đổi tình hình thực tế hoặc sự thay đổi về sự hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị được kiểm toán dựa trên kết quả kiểm toán đã thu thập được, như: trờng hợp lập kế hoạch kiểm toán trước khi kết thúc năm tài chính, kiểm toán viên đã đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán căn cứ trên dự tính trước kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động của doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể so với dự tính, thì việc đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán sẽ có thay đổi. Hơn nữa, trong khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thờng ấn định mức trọng yếu có thể chấp nhận được thấp hơn so với mức sử dụng để đánh giá kết quả kiểm toán nhằm tăng khả năng phát hiện sai sót.
 • 4
RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Việc đánh giá rủi ro tiềm tàng cho phép kiểm toán viên dự kiến được công việc, thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện cho các nghiệp vụ, các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính mà ki[r]
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Các nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán: các đặc điểm quan trọng về sở hữu và quản lý (loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực được phép kinh doanh, thời hạn được phép hoạt động…), tình hình kinh doanh của đơn vị, khả năng tài chính… Kiểm toán viên thu thập các thông tin trên từ các nguồn như: kinh nghiệm thực tiễn, hồ sơ kiểm toán năm trước, trao đổi với Giám đốc, kế toán trưởng hoặc cán bộ nhân viên của đơn vị được kiểm toán, trao đổi với kiểm toán viên nội bộ và xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán, tham khảo các ấn phẩm có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán (số liệu thống kê của Chính phủ, báo chí chuyên ngành, thông tin của Ngân hàng, thông tin của thị trường chứng khoán). Ở Việt Nam, kiểm toán viên có thể lấy thông tin từ Niên giám thống kê do Tổng cục Thống kê phát hành hằng năm.
 • 34
85673LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

85673LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

và phát hành loại BCKT thích hợp tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này, kiểm toán viên đã thu thập được bằng chứng kiểm toán làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề bằng cách gửi thư xác nhận cho cơ quan chủ quản và trao đổi với Ban giám đốc Công ty về hướng phát triển đi lên của Công ty. Các bằng chứng này đã thoả mãn những nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty nên kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong BCKT và bổ sung một đoạn nhận xét làm sáng tỏ yếu tố ảnh hưởng không trọng yếu nói trên.
 • 22
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH

Công tác xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán là một công việc hết sức quan trọng và phức tạp trong một cuộc kiểm toán, vì nó sẽ giúp cho Kiểm toán viên KTV có kế hoạch cụ [r]
 • 156
ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VACO

ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VACO

_BIỂU ĐỒ 5: NỘI DUNG BAO TRÙM CUỘC KIỂM TOÁN_ Các giai đoạn và các nhóm công việc cơ bản của mỗi giai đoạn trong một cuộc kiểm toán đợc khái quát nh _Biểu đồ 6_ QUẢN LÝ CUỘC KIỂM TOÁN QU[r]
 • 26
MAU HOP DONG VE CUNG CAP DICH VU TU VAN TREN 250TR

MAU HOP DONG VE CUNG CAP DICH VU TU VAN TREN 250TR

Doanh nghiệp đã ký thỏa thuận kiểm toán cho công việc này với: Tên kiểm toán viên được chứng nhận : [ ] Địa chỉ : [ ] Mã số bưu chính và thành phố : [ ] Quốc gia : [ ] Điện thoại : [ ] T[r]
 • 21
CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HẠN CHẾ CỐ HỮU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HẠN CHẾ CỐ HỮU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

+Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn: KTV phải thực hiện công việc kiểm toán theo những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn đó quy định trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và cá[r]
 • 30
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN-AASC THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN-AASC THỰC HIỆN

không phân biệt cụ thể việc thu thập thông tin đối với từng khách hàng khác nhau sẽ thực hiện khác nhau như thế nào. * Hướng giải quyết: Do vậy khi tiến hành kiểm toán, KTV phải linh hoạt trong việc thu thập thông tin bổ sung đối với khách hàng cũ để đảm bảo không bỏ qua những thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến BCTC cũng như BCKT của KTV. Chính vì vậy khi tiến hành kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại khách hàng cũ KTV nên phỏng vấn nhân viên, những người phụ trách xem trong năm khách hàng có thay đổi quy trình mua hàng, thay đổi nhà cung cấp, hay những quy chế, quy định nội bộ nào mà ảnh hưởng đến chu trình mua hàng và thanh toán không? Nắm bắt kỹ những thông tin này là sự chuẩn bị rất tốt để KTV tiến hành kiểm toán chu trình. Còn đối với khách hàng mới thì việc tìm hiểu kỹ lưỡng những thông tin này là việc làm không thể thiếu được.
 • 20
Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Kiểm toán thị trường chịu trách nhiệm tiếp nhận các chương trình Trade, MKT từ các SBU, theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo kế hoạch; Thực hiện kiểm toán thị trường theo kế hoạch được phân công; Tổng hợp và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp; Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này; Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát...
 • 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

chuẩn được tuyển vào làm tại các công ty này rất nhỏ trong tổng số người tham gia dự thi. Nghề kiểm toán không phải ai cũng có thể làm được là do nghề kiểm toán đòi hỏi người làm kiểm toán phải có đầy đủ các yếu tố như năng lực, sức khỏe và đặc biệt là tính độc lập. Năng lực và sức khỏe có thể rèn luyện nhưng tính độc lập lại phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Kiểm toán viên phải hoàn toàn độc lập về mặt tài chính, về quan hệ nhân thân - với các nhân viên trong ngân hàng mà mình đang kiểm toán. Và nếu có quan hệ thì buộc các kiểm toán viên phải thực hiện cam kết độc lập và tính bảo mật với công ty mình một cách nghiêm túc. Điều này dường như thuộc về ý thức và bản chất của mỗi người làm kiểm toán. Hơn nữa, với tình hình thực tế về khối lượng công việc như hiện nay tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam, đã dẫn tới hiện tượng có không ít người đã làm kiểm toán rồi nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, trong vòng chưa đầy vài tháng, có những trường hợp chưa đầy một tuần đã thay đổi quyết định của mình do không chịu được áp lực quá lớn của khối lượng công việc, không theo kịp cường độ công việc kiểm toán. Một ví dụ điển hình là sự ra đi của hàng chục người làm kiểm toán cách đây không lâu tại Kiểm toán Nhà nước (VACO) - Một trong những công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam.
 • 24
THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Việc gửi thư xác nhận được tiến hành càng sớm càng tốt (thường vào ngày đầu tiên đến khách hàng) vì nếu để rời khách hàng mà vẫn không nhận được phúc đáp từ phía nhà cung cấp của khách hàng (kể cả sau khi đã gửi lần thứ hai), KTV sẽ không thể quay trở lại khách hàng để thực hiện các thủ tục thay thế nhằm có được bằng chứng hợp lý đảm bảo cho ý kiến của mình về khoản phải trả nhà cung cấp. Thư xác nhận cũng như phúc đáp đều được gửi và nhận trực tiếp giữa KTV và nhà cung cấp để tránh sự can thiệp của khách hàng. Vì sự xác nhận này là một bằng chứng có giá trị và làm giảm thiểu rất nhiều công việc kiểm tra chi tiết.
 • 38
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

c. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty XYZ là khách hàng mới của Ernst & Young nên việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty là hết sức quan trọng và cần phải thực hiện nhiều thủ tục hơn so với các khách hàng thường niên của công ty. KTV sẽ lập bảng cụ thể trong đó nêu cụ thể các bước công việc cần phải thực hiện để tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình tiền lương và nhân viên. Kết quả thu được sẽ là cơ sở để xác định các bước tiếp theo trong việc thiết kế các thử nghiệm cơ bản.
 • 43
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁNKIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

Dưới góc độ kiểm toán quá trình bán hàng và thu tiền liên quan đến nhiều chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán (Như tàI khoản tiền, các khoản phảI thu, các khoản dự phòng phảI thu khó đòi ) và bảng cân đối kết quả kinh doanh(doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, khoản chi phí dự phòng và các khoản thu nhập bất thường có được từ các khoản hoàn nhập dự phòng...). Đây là những chỉ tiêu cơ bản mà những người quan tâm đến tình hình tàI chính của doanh nghiệp dùng để phân tích khả năng thanh toán, tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, triển vọng phát triển cũng như những rủi ro tiềm tàng trong tương lai vì thế các chỉ tiêu này thường bị phản ánh sai lệch theo. Để có được những hiểu biết sâu sắc về chu trình bán hàng và thu tiền thì trước hết phảI nắm được các đặc đIểm, các thuộc tính của chu kì.
 • 33
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN

Trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy, trong những năm gần đây, thị trường dịch vụ kiểm toán nước ta cũng có những bước phát triển vượt bậc. Chúng ta đã bước đầu tạo ra những điều kiện pháp lý cần thiết bằng việc ban hành 27 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Luật kế toán và 10 Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Những thay đổi đó đã góp phần quan trọng đưa hoạt động kiểm toán nước ta từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu bước đầu đó thì thực trạng hoạt động kiểm toán ở nước ta còn rất nhiều bất cập và yêu cầu phải được đổi mới hoàn thiện.
 • 20
Tài liệu Đề án “Quy trình kiểm toán doanh thu trong báo cáo tài chính

Tài liệu Đề án “Quy trình kiểm toán doanh thu trong báo cáo tài chính" pdf

Trên cơ sở đã xác định được đối tượng khách hàng có thể phục vụ được, công ty kiểm toán sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị kế hoạch kiểm toán bao gồm: • Đánh giá khả năng c[r]
 • 40
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Trụ sở chính của công ty tại Hà Nội Chi nhánh Hải Phòng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Với mô hình như trên, Ban lãnh đạo công ty có quyền chỉ đạo, điều hành trực tiếp các hoạt động của công ty ở cả trụ sở chính và các chi nhánh. Trong đó trụ sở chính ở Hà nội sẽ tiến hành kiểm toán cho các khách hàng ở phía bắc, các tổng công ty do nhà nước bổ nhiệm cũng như các dự án quốc tế lớn khác. Mô hình tổ chức trên không có nghĩa là chi nhánh nào thì chỉ thực hiện kiểm toán cho các khách hàng ở khu vực đó mà thường xuyên có sự di chuyển nhân viên từ trụ sở chính cũng như giữa các chi nhánh với nhau. Các khách hàng của công ty nằm trên khắp các tỉnh thành trong cả nước nên sự di chuyển nhân viên của công ty là hợp lý. Các chi nhánh cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và về nhân lực. Trụ sở chính của công ty cũng trực tiếp thực hiện việc hợp tác với Deloitte toàn cầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận phương pháp kỹ thuật.
 • 20
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PPTX

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PPTX

a) Quy trình chung của một cuộc kiểm toán tài chính. Các bảng khai tài chính thường gồm các bảng trình bày tình hình tài chính, trình bày thu nhập và trình bày các luồng tiền với những chú thích kèm theo. Thông thường đây là đối tượng quan tâm trực tiếp của các tổ chức, cá nhân. Và do đó là đối tượng trực tiếp và thường xuyên của kiểm toán. Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận kiểm toán của KTV về tính trung thực và hợp lí của số liệu trên BCTC,cuôc kiểm toán thường được tiến hành qua 3 giai đoạn như sau: lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, hoàn thành cuộc kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán.
 • 15
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Giải pháp Hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 75
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 6 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 6 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 11
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

Cơ hội thăng tiến: Công ty có các cấp độ nhân sự tương ứng với trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. Nghĩa vụ và trách nhiệm là căn cứ để quyết định thăng tiến. Tiêu chí đánh giá kết quả và năng suất công việc bao gồm kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích và đánh giá, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và đào tạo, quan hệ với khách hàng và ứng xử cá nhân. Các cá nhân đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ được ưu tiên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đối với các vị trí cấp cao trong công ty, ví dụ đối với lãnh đạo các phẩm chất không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng đóng góp mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
 • 25
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Còn theo Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo Quốc tế IAASB, trong chuẩn mực kiểm toán số 610 [65] về “Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ” có quan niệm: “_Kiểm toán nội bộ l[r]
 • 27
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN KIỂM TOÁN M.A.A.C

Nếu công ty có tiền mặt bằng ngoại tệ thì kiểm toán viên cần tiến hành đánh gía lại ngoại tệ vào cuối kỳ. Để đánh giá ngoại tệ cuối kỳ, kiểm toán viên tiến hành lấy số tiền ngoại tệ và quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá vào ngày 31/12 của ngân hàng mà có số lần công ty giao dịch nhiều trong kỳ. Sau đó đem so sánh với số ngoại tệ trong sổ sách. Nếu phát sinh chênh lệch, kiểm toán viên sẽ ghi nhận trên giấy làm việc và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp.
 • 23
CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công việc kiểm toán và chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 91
TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Sau khi thực hiện các biên pháp kỹ thuật chủ yếu, cần lu hồ sơ và xem xét ảnh hởng của những phát hiện qua kiểm tra đến lựa chọn các phép thử với mỗi hoạt động kiểm tra, cần lu trữ vào hồ sơ các tài liệu chủ yếu nh: tính chất, thời gian và phạm vi của các biện pháp kiểm soát nội bộ và những phát hiện của kiểm toán viên. Nếu phát hiện qua kiểm tra trùng với đánh giá ban đầu trong kế hoạch kiểm toán thì các thủ tục kiểm toán cơ bản đợc giữ nguyên theo kế hoạch. Trong trờng hợp ngợc lại cần thực hiện theo các ph- ơng án khác. Chẳng hạn, có thể tiếp tục thảo luận với khách hàng để xác định các hoạt động tơng ứng để có thể cung cấp cùng một bảo đảm hoặc có thể áp dụng các thủ tục kiểm toán chi tiết số liệu để thu nhận bằng chứng cho bảo đảm trên. Sau kiểm tra bổ xung trên, nếu bảo đảm này không có cơ sở thì cần thay đổi lại đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kế hoạch và mở rộng phạm vi của các thử nghiệm cơ bản kể cả thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết.
 • 35
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Ví dụ: Đánh giá các rủi ro ảnh hưởng tới các khoản mục trong Báo cáo tài chính, cụ thể là tài khoản hàng tồn kho, rủi ro có thể xảy ra liên quan đến tính đúng kì, hiện hữu, phát sinh,…  Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán. Bao gồm: • Những thay đổi quan trọng của các vùng kiểm toán;
 • 34
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

bằng miệng. Khi nhận được thư mời kiểm toán, đồng thời xét các điều kiện có thể chấp nhận kiểm toán, AASC tiếp xúc, gặp gỡ Ban Giám đốc Công ty khách hàng để trao đổi và thỏa thuận tiến tới ký kết Hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán là một căn cứ pháp lý để AASC và khách hàng có được những điều kiện ràng buộc nhằm thực hiện tốt các công việc trong suốt quá trình kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán cũng ghi rõ mức phí kiểm toán đối với Công ty khách hàng và phương thức thanh toán đối với AASC. Giá phí kiểm toán do AASC đưa ra được tính toán trên cơ sở thời gian tiến hành cuộc kiểm toán, mức độ phức tạp của công việc, trình độ kiểm toán viên và các dịch vụ mà AASC sẽ cung cấp bổ sung.(Mẫu phụ lục 2)
 • 46
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 회계-심사-계약서 (2)

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 회계-심사-계약서 (2)

Kiểm toán là công việc các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam phải thực hiện hàng năm để có thông tin báo cáo chính phủ Hàn Quốc. Với bản Hợp đồng kiểm toán này giúp các bạn chủ động trong việc tìm và thuê đơn vị kiểm toán.
 • 8
39 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

39 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

39 Giải pháp Hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 75
119 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

119 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH H.ĐỘNG & H.TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY DV TV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

119 Giải pháp Hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 75
VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

trước. Và các Chi nhánh đã thực hiện phân bổ chi phí trả trước nhiều hơn bằng cách rút ngắn thời gian trên bảng tính phân bổ. KTV khi đối chiếu số liệu trên bảng tính phân bổ do mình thực hiện năm trước với bảng tính phân bổ năm nay của khách hàng đã thấy nhiều khoản chi phí trả trước đã không nhất quán trong thời gian phân bổ. Điều này trái với quy định của chế độ kế toán hiện hành. Qua phỏng vấn, KTV biết được chính Công ty A đã có Công văn gửi xuống các Chi nhánh thực hiện điều này. Đây là gian lận từ chính các nhà quản lý. KTV đã thực hiện bút toán điều chỉnh sau khi thảo luận với nhân viên kế toán tại các Chi nhánh để việc phân bổ trở nên nhất quán. Sau đó, khi họp kết thúc kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán đã trực tiếp đưa vấn đề này ra trao đổi thảo luận với BGĐ và Phòng Kế toán Công ty A để đi đến kết luận cuối cùng là Công ty A cần phải điều chỉnh lại theo như đúng quy định trong chế độ kế toán.
 • 41
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Đánh giá chung của CPA Hà Nội đối với kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền: sau khi đã thu nhận được những thông tin trong qúa trình tìm hiểu khách hàng cũng như tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên thực hiện phân tích và đánh giá trọng yếu của từng khoản mục trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Đối với chu trình bán hàng các khoản doanh thu, công nợ phải thu xoá sổ các khoản phải thu khó đòi được đánh giá là trọng yếu. Tại CPA Hà Nội khi tiến hành kiểm soát thì việc đánh giá trong yếu rủi ro được kiểm toán viên đánh giá một cách định tính theo kinh nghiệm chứ không ước lượng tính trọng yếu ban đầu của toàn bộ báo cáo tài chính và phân bổ mức trọng yếu đó cho từng khoản mục và kiểm toán viên thực hiện đưa ra những bút toán điều chỉnh sai sót.
 • 38
Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

Cơ chế ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải giải quyết được _mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp trong quá trình lập quy và _ _kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán[r]
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP