0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

t hực hiện Kiểm toán

BÀI TẬP THỰC HÀNH VISUAL STUDIO .NET PPT

BÀI TẬP THỰC HÀNH VISUAL STUDIO .NET PPT

C _hực hành Ch_ Lưu ý rằng, p ách cụ thể, c ược cài đặt o Tạo mới một Tại cây phân ộp thoại hiện Cài đặt các th _huyên đề Vis_ phương thức chi tiết hơn t override từ l project kiểu cấp S[r]
 • 55
BC HOAT DONG CUA BKS NHIEM KY I A

BC HOAT DONG CUA BKS NHIEM KY I A

thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của TĐBV: Kết quả giám Sắt đối với các thành viên HĐQT, Tổng Gi iiám đốc và cán bộ quản lý; Tờ trình về lựa chọn kiểm toán độc lập và Tờ trình về bỗ sung thành viên Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua;
 • 6
TIET 108- NGHI LUAN VE VAN DE TU TUONG DAO LI

TIET 108- NGHI LUAN VE VAN DE TU TUONG DAO LI

- Nghị luận v một vấn đề t t ởng, đạo lí l b n về một vấn đề thuộc ề à à lĩnhvực t t ởng, đạo đức, lối sống... của con ngừơi. - Yêu cầu nội dung: L m sáng tỏ các vấn đề t t ởng, đạo lí bằng à cách giải thích, chứng minh, so sánh đối chiếu, phân tích ... để chỉ ra chỗ đúng chỗ sai của một t t ởng n o đó nhằm khẳng định t t à ởng của ngừơi viết.
 • 21
PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THUẬT TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP THEO YÊU CẦU CỦA QUY PHẠM VIỆT NAM, CHƯƠNG 16 PPTX

PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THUẬT TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP THEO YÊU CẦU CỦA QUY PHẠM VIỆT NAM, CHƯƠNG 16 PPTX

tài s ản v à sinh m ạng con người. Được giao thực hiện đề t ài: “Phân tích và l ựa chọn thuật toán thi ết kế kết cấu t àu v ỏ thép theo yêu c ầu của Quy phạm Việt Nam”. Sau khi hoàn thành đề t ài em rút ra m ột số nhận xét như
 • 6
NGHỊ LUÂN VỀ VẤN ĐỀ ....

NGHỊ LUÂN VỀ VẤN ĐỀ ....

? Cho biết những vấn đề sau đây, vấn đề nào chỉ về một sự việc, hiện t ợng đời sống? Vấn đề nào mang t t ởng, đạo lí con ng ời ? 1.Những ng ời không chịu thua số phận 2.Rác thải làm ô nhiễm môi tr ờng.
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Văn bản số 8 về chuẩn mực kiểm toán (SAS 8) đòi hỏi kiểm toán viên phải đọc “những thông tin khác” trên các báo cáo hàng năm đã công bố có liên quan trực tiếp đến các Báo cáo tài chính. Đoạn 3 của nguyên tắc số 14 - “Các thông tin khác trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán” trong các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế (ISA 720) cũng chỉ rõ: “Kiểm toán viên cần cân nhắc các thông tin khác khi phát hành báo cáo kiểm toán vì độ tin cậy của các bản Báo cáo tài chính được kiểm toán có thể bị tổn thương do sự thiếu nhất quán giữa các thông tin khác và Báo cáo tài chính” [7, 130]. Sự xem xét này nhằm đảm bảo các thông tin khác vẫn thống nhất với các Báo cáo tài chính. Nếu phát hiện được một sự không nhất quán một cách trọng yếu, kiểm toán viên cần yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại các thông tin này. Nếu đơn vị từ chối, kiểm toán viên có thể sửa lại báo cáo kiểm toán để diễn đạt sự thiếu nhất quán này, hoặc không cho phép đơn vị sử dụng báo cáo kiểm toán, hoặc thậm chí rút lui khỏi hợp đồng kiểm toán đó.
 • 32
HỰC TẬP y HỌC DỰ PHÒNG III

HỰC TẬP y HỌC DỰ PHÒNG III

CHỨC NĂNG Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ gọi tắt là các hoạt động chuyên môn về phòng, chống d[r]
 • 80
BC K.QUẢ T.HIỆN N.VỤ T10. 2015

BC K.QUẢ T.HIỆN N.VỤ T10. 2015

Thực hiện tốt Kế hoạch số 5222/KH-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh đơn giản hóa quy trình thực hiện một số thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và[r]
 • 11
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nếu kiểm toán viên kết luận rằng những sai sót có thể là trọng yếu thì cần có biện pháp giảm bớt rủi ro kiểm toán bằng cách tăng cường các thủ tục kiểm tra chi tiết hoặc yêu cầu khách hàng điều chỉnh lại Báo cáo tài chính. Thông thường, Ban Giám đốc khách hàng sẽ điều chỉnh Báo cáo tài chính theo các sai sót đã được xác định. Nếu Ban Giám đốc quyết định không chấp nhận điều chỉnh Báo cáo tài chính và các thủ tục kiểm toán thực hiện thêm không cho phép kiểm toán viên kết luận rằng tổng sai sót chưa được sửa chữa không hợp thành sai sót trọng yếu thì kiểm toán viên cần xem xét sửa đổi lại ý kiến nhận xét cho phù hợp. Nếu, theo kiểm toán viên, tổng sai sót chưa được sửa chữa đang tiến đến gần mức trọng yếu thì kiểm toán viên phải xét xem liệu những sai sót chưa được phát hiện khi kết hợp với tổng sai sót chưa được sửa chữa có vượt quá mức trọng yếu hay không và cũng có thể thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán hoặc đề nghị các bút toán điều chỉnh. Sau đó, như đã trình bày ở mục trước, tuỳ thuộc vào thái độ Ban quản lý của khách hàng, kiểm toán viên quyết định loại ý kiến kiểm toán phù hợp.
 • 30
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 POT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 POT

Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc ợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ực hiện, cũng như đánh giá cách trình bày tổng thể các báo cáo t ằng các bằng chứng mà [r]
 • 51
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC THỰC HIỆN

Một số hoá đơn đợc lu trữ không đồng bộ nh thiếu lệnh giao hàng, thiếu hợp đồng.... Xét về khía cạnh trọng yếu, doanh thu đợc trình bày trung thực và hợp lý. 2.3. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng. Các khoản phải thu khách hàng trong phần lớn các cuộc kiểm toán đều đợc coi là khoản mục trọng yếu, vì thông qua công nợ phải thu KTV biết đợc tình hình tài chính của đơn vị có đợc đảm bảo hay không? Nếu các khoản phải thu lớn và nhiều khoản nợ quá hạn, tính liên tục hoạt động của doanh nghiệp cần phải xem xét. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán KTV đã tiến hành phân tích tổng quát TK phải thu khách hàng tại hai công ty ABC và XYZ và đều xác định là trọng yếu. Vì vậy, trong giai đoạn này KTV thực hiện chơng trình kiểm toán các khoản phải thu nh sau:
 • 48
GÓP VỐN BẰNG THƯƠNG HIỆU DOC

GÓP VỐN BẰNG THƯƠNG HIỆU DOC

kh ấu hao thời gian 20 năm là CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP), v ới giá trị ban đầu l à 10 t ỷ đồng. Dù v ậy, đơn vị kiểm t oán c ủa VSP trong suốt các năm vừa qua không h ề đưa ra một thông tin nào mang tính lưu ý ho ặc ngoại
 • 6
PHU LUC 1 - DANH MUC NGANH DUNG, GAN THS 2018

PHU LUC 1 - DANH MUC NGANH DUNG, GAN THS 2018

- Khối ngành kinh tế như Kinh tế, Quản lý kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh t[r]
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

• _Phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ :_ Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mu giúp việc cho Giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, kiểm toán các hoạt động của công ty bảo đảm đợc t[r]
 • 20
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU

- PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ: + Giúp việc cho Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị trong việc giám sát hoạt động của hệ thống VIB; + Thực hiện kế hoạch kiểm toán nộ bộ, kiểm tra và giám sát sự t[r]
 • 121
CHƯƠNG V: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG PPTX

CHƯƠNG V: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG PPTX

 Bộ phận cung ứng phải thực hiện việc theo dõi cho tới khi nhận hàng để thực hiện đúng thời hạn cung ứng đã được thỏa thuận.  Trình tự thực hiện tùy thuộc vào mức độ hệ trọng của việc cung ứng cụ thể.
 • 44
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN: BÀI 3 – PGS.TS. PHAN TRUNG KIÊN

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN: BÀI 3 – PGS.TS. PHAN TRUNG KIÊN

 Bằng chứ ng ki ểm toán là tấ t c ả các tài liệu , thông tin xác thực mà các kiểm toán viên thu thậ p đượ c liên quan đế n cu ộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên h[r]
 • 10
KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY

KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán Thu thập thông tin cơ sở Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toán viên cần thực hiện trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết khác cho kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán đã được quy định rõ trong các chuẩn mực hiện hành. Chuẩn mực kiểm toán thứ tư trong 10 chuẩn mực kiểm toán được thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi “Công tác kiểm toán phải được lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý (nếu có) phải được giám sát đúng đắn. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300 cũng nêu rõ “ Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách hiệu quả.
 • 29
GIÁO TRÌNH  LUẬT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PART 9 PPTX

GIÁO TRÌNH LUẬT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PART 9 PPTX

b) Các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Tuỳ t heo quy mô, tính ch ất công vi ệc và hình t h ức l ựa ch ọn nhà th ầu th ực hi ện, tài li ệu kèm theo h ợp đồng có th ể bao g ồm t oàn b ộ ho ặc m ột ph ần các n ội dung sau:thông báo trúng thầu hoặc v ăn bản chỉ định t hầu: điều kiện r iêng và điều kiện chung của hợp đồng; đề xuất c ủa nhà t h ầu; các ch ỉ dẫn kỹ thuật; các b ản vẽ thi ết kế; các s ửa đổi, bổ sung b ằng v ăn b ản; các b ảng biểu: b ảo lãnh th ực hi ện h ợp đồng, b ảo lãnh đối với t i ền tạm ứng và các bảo lãnh khác n ếu có; các biên b ản đàm phán h ợp đồng; các tài liệu khác có liên quan.
 • 21
SỰ SỤP ĐỔ CỦA A&A VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN VIỆT NAM

SỰ SỤP ĐỔ CỦA A&A VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Chỉ sau 1 năm thành lập,kiểm toán nhà nước đã vừa ổn định bộ máy,xây dựng các văn phòng pháp quy,huấn luyện nghiệp vụ cho các bộ kiểm toán và thục hiện các cuộc kiểm táon có quy mô lớn, [r]
 • 28
MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO DOC

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO DOC

1 Tên cuộc kiểm toán - Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán TRANG 2 - Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán Biên bản kiểm toán - Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán - Nhật ký kiểm toán, t[r]
 • 3
MẪU QUY CHẾ T HIỆN CÔNG KHAI CSGD

MẪU QUY CHẾ T HIỆN CÔNG KHAI CSGD

STT Nội dung Số lượng Bỡnh quõn I TỔNG SỐ PHŨNG Số m2/trẻ em II LOẠI PHŨNG HỌC -1 Phũng học kiờn cố -2 Phũng học bỏn kiờn cố -3 Phũng học tạm -4 Phũng học nhờ -III SỐ ĐIỂM TRƯỜNG -IV TỔN[r]
 • 32
HỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

HỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

hực trạng tổ chức công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần TRAPHACO
 • 56
kiểm toán nhà nƣớc

kiểm toán nhà nƣớc

Kiểm toán trƣởng Kiểm toán nhà nƣớc chuyên ngành (khu vực) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nộp lƣu hồ sơ kiểm toán theo đúng Quy chế thực hiện công tác lƣu trữ của Kiểm toán nhà [r]
 • 12
THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM MINI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM MINI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

- Sofa cao cấp với giá m ua là 5,8 triệu đồng/bộ. - Máy in hóa đơn Epson T M-U22 với giá mua là 4,2 triệu đồng để thao tác nhanh nhất việc thanh toán của khách hàng. - Máy phát điện Honda EP4000CX để đảm bảo rằng không làm gián đoạn việc xem phim của khách hàng. Giá m ua của thiết bị này là 13,6 triệu đồng.
 • 11
LUẬN VĂN - ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC

LUẬN VĂN - ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC

CÁC LOẠI RỦI RO _A RỦI RO KIỂM TOÁN AR_ Rủi ro kiểm toán là “…rủi ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo t ài chính đã được kiểm toá[r]
 • 72
TIỂU LUẬN THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM MINI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

TIỂU LUẬN THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM MINI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

- Sofa cao cấp với giá m ua là 5,8 triệu đồng/bộ. - Máy in hóa đơn Epson T M-U22 với giá mua là 4,2 triệu đồng để thao tác nhanh nhất việc thanh toán của khách hàng. - Máy phát điện Honda EP4000CX để đảm bảo rằng không làm gián đoạn việc xem phim của khách hàng. Giá m ua của thiết bị này là 13,6 triệu đồng.
 • 11
73 Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán 

73 Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán 

Trong quá trình xây dựng phơng pháp kiểm toán cần quán triệt các quan hệ và các quy luật khách quan sau: + Mọi sự vật và hiện tợng cũng nh giữa các mặt của sự vật hiện tợng đó có mối qua[r]
 • 39
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM.

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM.

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KTĐL: TRANG 19 -Năm công ty là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Bộ tài chính: +Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO +Công ty AASC +Công ty Kiểm toán và t vấn A&C +Công ty t v[r]
 • 30
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.3.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu  Khách thể nghiên cứu: sinh viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và kiểm toán, hiện đang có việc đúng với ngành nghề của mình v[r]
 • 51
Bài 27: Vẽ Theo Mẫu

Bài 27: Vẽ Theo Mẫu

VẼ THEO MẪU TIẾT 1 - VẼ HÌNH TRANG 15 III- T HỰC HÀNH LÀM BÀI LÀM BÀI THỰC HÀNH THỰC HÀNH LÀM BÀI LÀM BÀI THỰC HÀNH THỰC HÀNH II- C ÁCH VẼ 1 .QUAN SÁT MẪU ƯỚC LƯỢNG TỶ LỆ KHUNG HÌNH CH[r]
 • 20
MAU HOP DONG VE CUNG CAP DICH VU TU VAN TREN 250TR

MAU HOP DONG VE CUNG CAP DICH VU TU VAN TREN 250TR

Doanh nghiệp đã ký thỏa thuận kiểm toán cho công việc này với: Tên kiểm toán viên được chứng nhận : [ ] Địa chỉ : [ ] Mã số bưu chính và thành phố : [ ] Quốc gia : [ ] Điện thoại : [ ] T[r]
 • 21
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN-AASC THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN-AASC THỰC HIỆN

không phân biệt cụ thể việc thu thập thông tin đối với từng khách hàng khác nhau sẽ thực hiện khác nhau như thế nào. * Hướng giải quyết: Do vậy khi tiến hành kiểm toán, KTV phải linh hoạt trong việc thu thập thông tin bổ sung đối với khách hàng cũ để đảm bảo không bỏ qua những thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến BCTC cũng như BCKT của KTV. Chính vì vậy khi tiến hành kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại khách hàng cũ KTV nên phỏng vấn nhân viên, những người phụ trách xem trong năm khách hàng có thay đổi quy trình mua hàng, thay đổi nhà cung cấp, hay những quy chế, quy định nội bộ nào mà ảnh hưởng đến chu trình mua hàng và thanh toán không? Nắm bắt kỹ những thông tin này là sự chuẩn bị rất tốt để KTV tiến hành kiểm toán chu trình. Còn đối với khách hàng mới thì việc tìm hiểu kỹ lưỡng những thông tin này là việc làm không thể thiếu được.
 • 20
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Phần III: Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán thuế tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam 743.1. Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán thuế t
 • 79
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thứ hai, các chỉ tiêu về chi phí có liên quan chặt chẽ đến các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán cũng nh liên quan đến các chu trình kiểm toán khác nhau. Kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm có thể kết hợp với kết quả kiểm toán chu trình mua hàng và thành toán, kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kết hợp với kết quả kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp kết hợp với kiểm toán chu trình tiền lơng và nhân viên, hay kiểm toán chi phí sản xuất chung có thể sử dụng kết quả kiểm toán TSCĐ và đầu t dài hạn... Vì vậy, việc xem xét đánh giá các chỉ tiêu chi phí đợc gắn liền với quá trình xem xét đánh giá các chu trình nghiệp vụ liên quan và đòi hỏi một sự phân tích đánh giá tổng hợp của kiểm toán viên.
 • 28
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH PEFSO

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH PEFSO

Mục đớch của việc phõn tớch cỏc chỉ tiờu này nhằm phỏt hiện ra những biến động trong kinh doanh cú ảnh hớng đến hoạt động của doanh nghiệp, từ đú chỳ trọng hơn đến những tài khoản liờn quan khi tiến hành khảo sỏt chi tiết số d, giỳp cho KTV xỏc định những điểm cần phải chỳ trọng để thiết kế phơng phỏp kiểm toỏn hợp lý, khoa học. Tuy nhiờn khi dựng tỷ số ngành để phõn tớch cũng cú thể gặp nhiều bất lợi là giữa cụng ty khỏch hàng và cụng ty khỏch trong ngành khụng đồng nhất với nhau về bản chất cỏc thụng tin tài chớnh, hoặc cỏc dữ liệu của ngành là số bỡnh quõn chung nờn việc so sỏnh cú thể khụng cú ý nghĩa, từ đú KTV phải thận trọng khi ỏp dụng cỏc kết quả so sỏnh vào từng trờng hợp cụ thể.
 • 78
RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 về _ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI _ _BỘ_ thì: “Kiểm toán viên phải hiểu biết các thủ tục kiểm soát của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm toán t[r]
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ