0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hiện các thủ tục Kiểm toán chi tiết

314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
 • 99
THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

- Thuế GTGT: Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế GTGT đối với các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là 10%. Căn cứ vào kết quả phân tích soát xét sơ bộ BCTC và tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, mức độ ảnh hởng tới việc lập BCTC trên các góc độ, đánh giá hệ thống KSNB thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi, KTV đa ra kết luận và đánh giá về môi trờng kiểm soát, hệ thống kế toán và hệ thống KSNB nói chung của Công ty A là đáng tin cậy và có hiệu quả, KSNB đối với các khoản phải trả và hàng tồn kho là khá. Các công việc trên đợc thực hiện đối với công ty TNHH B, các KTV cũng đa ra nhận định tơng tự về hệ thống KSNB của Công ty B.
 • 47
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Việc tổ chức phân công công việc cho các thành viên trong nhóm kiểm toán được thực hiện một cách khoa học, hợp lý, cũng là một yếu tố góp phần dẫn tới thành công của Công ty. Thông thường, nhóm kiểm toán của AASC bao gồm trưởng nhóm kiểm toán, và các trợ lý kiểm toán viên. Nếu trường hợp AASC thực hiện kiểm toán cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, có những vấn đề chuyên môn mà KTV không am hiểu sâu sắc, do đó, nhóm KTV còn có cả chuyên gia về lĩnh vực đó. Mỗi thành viên đảm nhận một phần việc riêng, nhưng giữa họ luôn có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Điều này có tác dụng phát huy được đầy đủ năng lực, tính độc lập của mỗi người, mặt khác, còn có tác dụng lớn trong việc đưa ra ý kiến chung nhất với tính phán quyết nghề nghiệp cao.
 • 39
HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
 • 82
“ HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

“ HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Ví dụ minh họa một chương trình kiểm toán chuẩn về khoản mục tiền và tương đương tiền của Công ty AASC ( Phụ lục trang 86) 1.4.4 Thực hiện kế hoạch kiểm toán Trong giai đoạn này KTV sẽ trực tiếp sử dụng các thủ tục kiểm toán để thực hiện theo các phần hành cụ thể. Trình tự của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính là đi ngược lại với trình tự của kế toán. Đầu tiên tiếp cận với hệ thống sổ sách của đơn vị. Ngày nay các đơn vị thường sử dụng các phần mềm kế toán, do đó các KTV cần phải lấy được các thông tin cần thiết như sổ nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh các tài khoản, sổ tổng hợp đối ứng các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản...sau đó dựa trên các dữ liệu thu thập được, KTV sẽ tiến hành thu thập thêm các bằng chứng hưữ ích có liên quan, đồng thời thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
 • 41
RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

RỦI RO KIỂM TOÁNTHỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Việc đánh giá rủi ro tiềm tàng cho phép kiểm toán viên dự kiến được công việc, thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện cho các nghiệp vụ, các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính mà ki[r]
 • 38
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Với kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: kiểm toán viên sử dụng phương pháp chọn mẫu. Ngoài chọn mẫu các khoản doanh thu lớn đủ để đại diện cho tổng thể, kiểm toán viên phải xem xét bản chất của sự việc. Trường hợp có nghi vấn phải lấy xác nhận của các đơn vị mua sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp một cách độc lập để có bằng chứng xác đáng. Việc đánh giá kết quả của phương pháp chọn mẫu có thể chấp nhận hoàn toàn nếu không có một sai sót nào được tìm ra trong bước chọn mẫu thì kiểm toán viên nhất thiết phải đánh giá xem có cần phải mở rộng phạm vi kiểm toán không bằng cách chọn một mẫu kiểm toán bổ sung hoặc áp dụng việc kiểm tra thay thế.
 • 41
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

Trên cơ sở đó, KTV khoanh vùng trọng tâm kiểm toán và đi vào kiểm tra chi tiết _1.3.2.2.THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ _ _NGƯỜI BÁN_ Các thủ tục kiểm t[r]
 • 71
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 315

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 315

(1) (8) Ảnh hưởng của việc thực hiện một chiến lược, đặc biệt là những ảnh hưởng dẫn đến những yêu cầu kế toán mới (có thể dẫn đến rủi ro kinh doanh liên quan như: việc thực hiện không đầy đủ hoặc không phù hợp). A33. Một rủi ro kinh doanh có thể dẫn đến một rủi ro có sai sót trọng yếu đối với các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh ở cấp độ cơ sở dẫn liệu hoặc cấp độ báo cáo tài chính. Ví dụ, rủi ro kinh doanh xuất phát từ việc nguồn khách hàng bị thu hẹp có thể làm tăng rủi ro có sai sót trọng yếu trong việc đánh giá các khoản phải thu. Tuy nhiên, rủi ro này cũng có thể dẫn đến hậu quả dài hạn, nhất là trong một nền kinh tế suy thoái và kiểm toán viên phải cân nhắc khi đánh giá tính phù hợp của giả định đơn vị hoạt động liên tục. Do đó, để xác định một rủi ro kinh doanh có thể dẫn đến rủi ro có sai sót trọng yếu hay không, kiểm toán viên cần xem xét một cách cụ thể kết hợp với hoàn cảnh thực tế của đơn vị. Phụ lục số 02 của Chuẩn mực này cung cấp ví dụ về những tình huống và sự kiện dẫn đến rủi ro có sai sót trọng yếu.
 • 48
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2

1.1 Tính có thật về sự tồn tại các khoản mục BCTC cũng như các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. Sự tồn tại hoặc phát sinh về việc lập BCTC, đơn vị đã đưa vào BCTC các số liệu (số dư cuối kỳ) có theo đúng số liệu đã hạch toán trên sổ kế toán không? Những xác nhận của KTV đề cập đến các chỉ tiêu về tài sản Nợ, tài sản Có trong bảng cân đối kế toán có thực sự có vào ngày lập báo cáo hay không? Xác nhận số liệu các khoản thu, chi trong báo cáo thu nhập và chi phí có thực sự phát sinh trong kỳ kế toán hay không? KTV phải thu thập bằng chứng, để khẳng định rằng các nghiệp vụ được hạch toán đúng bản chất kinh tế, kịp thời, theo đúng niên độ tài chính, đảm bảo BCTC đưa ra bức tranh trung thực về thực trạng tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của đơn vị được kiểm toán trong một thời kỳ nhất định.
 • 36
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

Các thủ tục mà Bên B sẽ thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng[r]
 • 3
QĐ-KTNN - HOATIEU.VN

QĐ-KTNN - HOATIEU.VN

c) Khi các b ng chứng kiểm toán thu thập đư c từ việc thực hiện thủ tục kiểm toán tiếp theo hoặc các thông tin mới thu thập đư c không nhất quán với những b ng chứng kiểm toán ban đầu đã[r]
 • 35
KE TOAN KIEM TOAN NOI BO DOI TUONG LAP KE HOACH

KE TOAN KIEM TOAN NOI BO DOI TUONG LAP KE HOACH

 Việc thiết kế các loại trắc nghiệm kiểm toán đều có 4 nội dung: - Các thủ tục kiểm toán - Quy mô chọn mẫu - Khoản mục được chọn - Thời gian thực hiện TRANG 11 Trắc nghiệm công việc là [r]
 • 14
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 530: Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 530: Lấy mẫu kiểm toáncác thủ tục lựa chọn khác

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 530: Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản về lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác để thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 12
TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Tìm hiểu việc áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 80
KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCH ĐỀ SỐ 07 POT

KHOA KẾ TOÁN BM : KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCH ĐỀ SỐ 07 POT

a. Đúng b. Sai 2. Thực hiện kiểm toán tại một doanh nghiệp, kiểm toán viên có trách nhiệm thiết lập và duy trì hoạt động của các thủ tục kiểm soát cần thiết để đảm bảo cơ sở dẫn liệu của các khoản mục trên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp đó.
 • 2
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: CHƯƠNG 4 - ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: CHƯƠNG 4 - ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 33
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC TRONG CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC TRONG CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục phân tích với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC trong công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
 • 113
TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

I. Đặc điểm của quá trình kinh doanh 2. Đặc điểm của quá trình kinh doanh • Quá trình kinh doanh là quá trình diễn ra liên tục qua các giai đoạn => phản ánh sự tuần hoàn của vốn trong doanh nghiệp. Do đó, giai đoạn của quá trình kinh doanh có mối quan hệ chặt chẽ (Đầu ra của giai đoạn trước là đầu vào của giai đoạn sau). Vì vậy, khi thực hiện kiểm toán các giai đoạn của quá trình kinh doanh đòi hỏi phải tiến hành kết hợp các giai đoạn với nhau để thuận tiện cho việc xác định số liệu và tiến hành kiểm tra theo dòng chảy nghiệp vụ.
 • 37
373 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

373 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

373 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 99
359 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

359 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

359 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 111
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC hợp nhất: các thủ tục thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất trong đó có trình bày các ví dụ. cụ thể cho các [r]
 • 5
403 CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

403 CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

403 Các thủ tục thực hiện trong giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam
 • 93
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện (2)
 • 106
59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

chi tiết 3 3 3 3 3 Bảng số 1 cho thấy ứng với mỗi thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên có cách thức thu thập bằng chứng phù hợp. Ví dụ, khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên chủ yếu vận dụng kỹ thuật quan sát, thẩm vấn cùng những tài liệu chứng minh và chú ý vào tính chính xác kỹ thuật; khi thực hiện kiểm tra chi tiết, phơng pháp thu thập bằng chứng nh kiểm kê vật chất, xác nhận, tài liệu chứng minh, thẩm vấn và tính chính xác kỹ thuật lại đợc chú trọng hơn. Mặc dù kiểm tra chi tiết đ- ợc vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào kết quả của hai thủ tục trớc đó những đây là cách thức kiểm tra mà KTV có thể thu thập đợc nhiều bằng chứng hơn cả. Hơn nữa, các bằng chứng có độ tin cậy cao thu thập từ việc kiểm kê vật chất và lấy xác nhận chỉ có thể có đợc trong kiểm tra chi tiết. Chính tính điều này đã nhấn mạnh thêm vai trò của kiểm tra chi tiết trong một cuộc kiểm toán.
 • 89
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán - AASC.
 • 89
381 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

381 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

381 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 108
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

K ết quả gửi thư xác nhận cho thấy giá trị tr ên s ố thư xác nhận được hồi âm chi ếm 92,48% tổng thư xác nhận gửi đi. Tuy nhiên, KTV chưa thể kết luận v ề Nợ phải trả nh à cung c ấp được đơn vị tr ình bày là trung th ực v à h ợp lý. Do đó, để đảm bảo việc ghi chép số liệu l à chính xác và thu ộc về nghĩa vụ của đơn vị. KTV đ ã ti ến h ành ki ểm tra thanh toán sau các khoản phải trả nh à cung c ấp phát sinh sau ng ày k ết thúc niên độ và đối chiếu số dư với sổ chi tiết phải
 • 93
KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ (2005) POTX

KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ (2005) POTX

kiện, các giao dịch kinh doanh và những thay đổi của các tình huống phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày xác định giá trị hợp lý đến ngày báo cáo. d) Một số công cụ nợ phải có tài sản thế chấp và các công cụ nợ này phải được ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc phải đánh giá tổn thất tài sản. Nếu tài sản thế chấp này là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị hợp lý hay xác định giá trị ghi sổ của khoản đầu tư, kiểm toán viên cần thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu, giá trị, quyền và khả năng chuyển đổi của tài sản thế chấp, bao gồm cả việc cân nhắc xem liệu các hợp đồng thế chấp đã có đủ chưa và xem xét liệu những thuyết minh về tài sản thế chấp đã được thực hiện theo đúng quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán hay không.
 • 16
BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT Dựa vào việc đánh giá rủi ro kiểm toán mà KTV dựa trên sự phán đoán của mình để quyết định sử dụng nhiều hay ít các thử nghiệm chi tiết.Sau đây là những thử ngh[r]
 • 43
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, KTV thực hiện TTPT soát xét trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của cả hai khách hàng. KTV đều thực hiện đánh giá lại các chênh lệch trên BCTC, song đối với mỗi khách hàng, KTV tập trung vào phân tích kỹ hơn những khoản mục trọng yếu của khách hàng đó đồng thời xem xét khả năng tồn tại những sai phạm chưa được phát hiện trong hai giai đoạn trước. TTPT soát xét cũng được coi như là một bước chuẩn bị trước khi KTV đưa ra BCTC sau điều chỉnh.
 • 34
43 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

43 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

43 Vận dụng thủ tục phân tích các gđ của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 82
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 106
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục phân tích các gđ của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 82
VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục kiểm toán để phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
 • 120
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP