0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Mục tiêu Kiểm toán

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

thu tiền hữu hiệu là cần thiết. Các mục tiêu kiểm toán bán hàng- thu tiền cần được thực hiện qua các trắc nhiệm đạt yêu cầu và trắc nhiệm độ tin cậy. Trong chu trình bán hàng- thu tiền, công việc bán hàng và thu tiền là một quá trình chuyển quyền sở hữu đối với hàng hoá, dịch vụ và tiền tệ giữa người mua và người bán gắn với lợi ích kinh tế và trách nhiệm pháp lý của mỗi bên nên công việc kiểm soát nội bộ (KSNB) cần được thực hiện chặt chẽ. Hơn nữa, những công việc KSNB chủ yếu có liên quan với nhau. Vì vậy, những công việc KSNB chủ yếu và các trắc nhiệm đạt yêu cầu tương ứng cần được xác định cụ thể. Theo đó KSNB phải đảm bảo được tính đồng bộ của chứng từ, việc đánh số trước các chứng từ, việc phân tách nhiệm vụ trong công tác kế toán và việc xét duyệt phê chuẩn các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền.
 • 36
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

- Ở bước này đầu tiên, Kiểm toán viên phải đánh giá khả năng chấp nhận cuộc kiểm toán. Nhằm giảm thiểu các rủi ro trong kiểm toán, các công ty kiểm toán cần xem xét xem nên chấp nhận khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ hay thực hiện kiểm toán cả hai để vừa đảm bảo được lợi nhuận cho công ty kiểm toán nhưng cũng không làm tăng rủi ro hay giảm uy tín cho Kiểm toán viên của mình. Vì vậy, các công ty kiểm toán cần xây dựng các thủ tục nhằm đảm bảo rằng khả năng chấp nhận khách hàng mà các rủi ro trong quá trình kiểm toán ở mức thấp nhất. Nếu công ty chấp nhận một khách hàng mà tồn tại quá nhiều rủi ro thì các thông tin trên Báo cáo tài chính có thể sẽ bị gian lận một cách hệ thống, khi đó Kiểm toán viên khó phát hiện ra các gian lận trọng yếu đang tồn tại. Việc thực hiện đánh giá khả năng này nhằm thực hiện nguyên tắc thận trọng nghề nghiệp của Kiểm toán viên.
 • 84
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 320

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 320

Người sử dụng BCTC không giả định rằng ý kiến kiểm toán là sự đảm bảo về khả năng tiếp tục hoạt động của đơn vị cũng như tính hiệu quả trong hoạt động dưới sự điều hành của BGĐ đơn vị. Do đó, khái niệm trọng yếu đề cập đến các vấn đề, hoặc tính đơn lẻ hoặc tính tổng hợp, có ảnh hưởng quan trọng đến việc lập và trình bày trung thực, hợp lý BCTC theo các quy định chung về lập và trình bày BCTC. KTV cần phải cân nhắc mức trọng yếu trên góc độ tổng thể BCTC và từng loại giao dịch, số dư tài khoản và thuyết minh. Từ đó, KTV cần phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp bị chi phối bởi tính trọng yếu của từng khoản mục cũng như tổng thể BCTC, trước khi đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC.
 • 31
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 260: Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 260: Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 260: Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc trao đổi các vấn đề phát sinh khi kiểm toán giữa kiểm toán viên và công ty kiểm toán với những người trong Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán.
 • 4
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ VAI TRÒ • Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho việc kiểm toán báo cáo tài chính; • Trợ giúp kiểm toán viên trong việc quan tâm đúng mức đến cá[r]
 • 28
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu của tiểu luận này là dựa trên lý luận chung về kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế kiểm toán chu trình mua hàng thanh [r]
 • 38
Lý luận chung về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán nội bộ

Lý luận chung về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán nội bộ

Đối tợng kiểm toán đợc chia làm hai phần riêng biệt: một phần là thực trạng hoạt động tài chính đã đợc phản ánh trong tài liệu kế toán và phần khác cha đợc phản ánh trong tài liệu này. Đối với phần thứ nhất, việc xác minh và bày tỏ ý kiến có cơ sở là các thông tin kế toán nên kiểm toán có thể dựa trên cơ sở phơng pháp kế toán, phân tích để xây dựng phơng pháp riêng của mình. Đối với phần thứ hai, kiểm toán cha có cơ sở dữ liệu nên cần có những phơng pháp thích hợp để tìm ra bằng chứng kiểm toán.
 • 23
KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Cụ thể, căn cứ các mục tiêu kiểm toán và quá trình khảo sát các nghiệp vụ chủ yếu, kiểm toán viên thờng thực hiện các khảo sát phổ biến nh sau: ∗ Mục tiêu hiệu lực: Để kiểm tra Tài sản c[r]
 • 29
QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-KTNN POTX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-KTNN POTX

c) Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng thuê hoặc uỷ thác kiểm toán; kiểm tra, xét duyệt Báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp theo quy định của Kiểm toán Nhà nước. d) Yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo Kế hoạch kiểm toán, Báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa rõ, chưa phù hợp. đ) Yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán bồi thường trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán và cho Kiểm toán Nhà nước.
 • 12
LUẬN VĂN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN

LUẬN VĂN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hai là rà soát nhanh các nghi ệp vụ kinh t ế phát sinh tr ên s ổ chi tiết theo từng kho ản mục chi phí để xem xét các khoản chi phí bất thường, kiểm tra đến chứng từ chi ti ết, kiểm tra chọn mẫu một số khoản chi phí để kiểm tra Ba là th ủ tục kiểm tra tính đúng kỳ hay c òn g ọi l à th ủ tục cut off. Một t h ủ tục luôn được quan tâm trong mọi cuộc kiểm toán khi tiến h ành ki ểm toán chi phí hoạt động. Đối với thủ tục n ày tùy t ừng trường hợp m à ki ểm toán vi ên ch ọn mẫu nhằm đánh giá tính đúng kỳ. Nếu kiểm toán viên đánh giá rằng có rủi ro chi phí của kỳ n ày b ị gh i nh ận v ào k ỳ sau th ì ki ểm toán vi ên s ẽ chọn mẫu các nghiệp vụ xảy ra trong tháng 1 c ủa năm sau kiểm toán. Nếu KTV đánh giá rằng có rủi ro chi phí năm sau bị ghi nh ận vào năm kiểm toán th ì ki ểm toán vi ên l ựa chọn các khoản mục chi phí phát sinh trong m ột k ho ản thời gian nhất định ngay trước thời điểm kết thúc kỳ được kiểm toán. S ố lượng mẫu được lựa chọn dựa trên xét đoán nghề nghiệp của KTV.
 • 120
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động chuyển giá tại Việt Nam Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới và tổ chức thành công Hội nghị APEC đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho nước ta, Việt Nam đã thu hút các nhà đầu tư từ các nước trên thế giới, đặc biệt là luồng vốn FDI, thể hiện các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư kinh doanh ở Việt Nam thông qua các hình thức lập chi nhánh, công ty con. Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam thông qua các cở sở thường trú hay các công ty con này đồng nghĩa với việc thị phần nội bộ của các tập đoàn này được tiến hành thực hiện các hoạt động tại Việt Nam sẽ là đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế. Như vậy, thách thức của cơ quan Thuế Việt Nam là có đủ khả năng giám sát và điều chỉnh giá của các giao dịch thực hiện trong thị trường nội bộ hay không? Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích về thuế của Việt Nam sao cho số thuế của Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sự gian lận thông qua giá cả giao dịch nội bộ trong các tập đoàn kinh tế đang làm ăn tại Việt Nam không bị chảy máu sang lãnh thổ nước khác.
 • 57
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC THỰC HIỆN

Hiện nay việc đánh giá hệ thống KSNB trong hoạt động kiểm toán của IAFC chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của KTV, bằng việc KTV đặt ra các câu hỏi cho các nhân viên cũng như BGĐ công ty khách hàng, trên cơ sở các câu trả lời nhận được, KTV sẽ đạt được sự hiểu biết về hệ thống KSNB của công ty. Tuy nhiên không phải trong bất cứ lĩnh vực nào KTV cũng có kinh nghiệm và có thể không nêu lên được câu hỏi mang tính đặc thù cho khách hàng đó. Việc đánh giá dựa vào kinh nghiệm của KTV có thể đưa ra những kết luận thiếu chính xác về hệ thống KSNB. Trong bước này KTV nên sử dụng lưu đồ hay bảng câu hỏi theo từng dấu hiệu của KSNB để nhận thấy sự có mặt hay thiếu vắng một hoạt động kiểm soát nào đó. Hệ thống câu hỏi bên cạnh những câu hỏi đóng (tức là câu hỏi đưa ra hai cách trả lời “Có” hoặc “Không”) cần phải mở rộng sử dụng thêm những câu hỏi mở, cho phép KTV linh động hơn trong quá trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống này.
 • 79
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với việc sử dụng thông tin xác nhận từ bên ngoài nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán của kiểm toán viên và công ty kiểm toán.
 • 6
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: CHƯƠNG 4 - ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: CHƯƠNG 4 - ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 33
SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA SỔ TAY KIỂM TOÁN NỘI BỘ DOC

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA SỔ TAY KIỂM TOÁN NỘI BỘ DOC

Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu quả của công tác quản lý rủi [r]
 • 171
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với công ty kiểm toán và kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
 • 26
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHI TIẾT

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHI TIẾT

Kiểm toán nhà nước đã ban hành đầy đủ các quy trình, chuẩn mực để hướng dẫn cho hoạt động kiểm toán trong các lĩnh vực, song ngoại trừ một số cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành đều có đề cương hướng dẫn chi tiết cụ thể để đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán đã đề ra, hầu hết các cuộc kiểm toán được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua như kiểm toán ngân sách bộ ngành, kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước…
 • 5
Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định

Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định

Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm; Mục tiêu kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Rủi ro và sai sót thường gặp; Các thủ tục kiểm toán.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Kiểm toán bảng khai tài chính không phải có trình tự như nhau cho mỗi lần kiểm toán ở một cương vị cụ thể với điều kiện và lực lượng kiểm toán cụ thể. Mặc dù đối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính chỉ là các bảng khai tài chính song khách thể của kiểm toán tài chính lại rất đa dạng. Khách thể này có thể là các bộ, tỉnh, huyện, xã, là các cấp ngân sách nhà nước, có thể là các doanh nghiệp có ngân sách riêng và các khách thể tự nguyện khác. Đặc biệt là các đối tượng và khách thể phức tạp hoặc có thế lực cản trở hay cố tình dấu diếm vi phạm…trình tự công tác kiểm toán cũng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo như một nghệ thuật thực thụ. Tuy nhiên dù bản thân công tác kiểm toán khác nhau song trong mọi trường hợp, tổ chức kiểm toán đều phải được thực hiện theo một quy trình chung với ba giai đoạn cơ bản sau:
 • 29
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH

Thông qua nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền, sổ hạch toán chi tiết các khoản phải thu và hoá đơn bán hàng. Các khoản bán hàng đợc ghi sổ kịp thời Để ngăn ngừa việc bỏ sót các nghiệp vụ, việc ghi sổ các nghiệp vụ bán hàng đ- ợc thực hiện theo nguyên tắc cập nhật. Vì vậy, đồng thời với việc kiểm toán theo mục tiêu định giá, mục tiêu trọn vẹn, cần đối chiếu ngày ghi trên các chứng từ vận chuyển đã chọn với ngày ghi trên hoá đơn bán hàng, nhật ký bán hàng, sổ quỹ. Những chênh lệch lớn về thời gian ghi sổ có thể chứa đựng khả năng gian lận trong sử dụng tiền bán hàng hoặc kê khai hàng hoá hay doanh số bán hàng.
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nghiệp vụ sản xuất. Để đánh giá hoạt động kiểm soát đối với nghiệp vụ này, kiểm toán viên có thể thiết kế và thực hiện nhiều thử nghiệm kiểm soát khác nhau nh: Kiểm tra việc quản lý và theo dõi quá trình sản xuất ở các phân xởng, tổ đội sản xuất của lãnh đạo, nhân viên thống kê, kế toán phân xởng và tổ đội sản xuất; kiểm tra việc ghi nhật ký và lập báo cáo định kỳ của bộ phận sản xuất, quy trình làm việc của bộ phận kiểm tra chất lợng, tính độc lập của cán bộ làm nhiệm vụ này; quan sát việc quản lý, bảo quản vật t, sản phẩm dở dang ở các phân xởng, tổ đội sản xuất, quy trình và thủ tục kiểm kê đánh giá sản phảm dở dang; xem xét quy trình lập, luân chuyển, kiểm tra và sử dụng chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan đến chi phí NVL TT...
 • 28
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

Luận án hệ thống hóa, luận giải và làm rõ cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia do kiểm toán nhà nước thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện.
 • 34
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT

hiểu được rằng, người trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm tốn, tạo nên chất lượng kiểm tốn, thương hiệu của một cơng ty kiểm tốn chính là các kiểm tốn viên, nhân viên của các cơng ty kiểm tốn. Những điểm mạnh và sự khác biệt về chất lượng nhân viên sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thương hiệu của một hãng kiểm tốn tức là hình ảnh của cơng ty mang những nét đặc trưng, rất riêng cĩ. Hiện nay, cĩ trên 100 cơng ty kiểm tốn đang hoạt động làm cho mơi trường cạnh tranh trên thị trường kiểm tốn ngày càng sơi động. Do vậy muốn cĩ được vị thế của mình trong ngành kiểm tốn độc lập, cơng ty cần phải khẳng định sự khác biệt về chất lượng dịch vụ thơng qua nguồn nhân lực. Để thực hiện được điều này, cần thực hiện chiến lược “Quốc tế hố đội ngũ nhân viên”. Đây là một chiến lược căn bản giúp nhân viên đạt trình độ quốc tế đáp ứng yêu cầu chuẩn hố và địi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Người Việt Nam cần phải được đào tạo một cách cĩ hệ thống, bài bản theo chuẩn quốc tế để đảm nhận những vị trí lãnh đạo, quản lý và kiểm sốt chất lượng. Để cĩ một đội ngũ kiểm tốn đạt chất lượng quốc tế, trước hết các cơng ty kiểm tốn cần lựa chọn và thu hút nhân tố con người. Cơng việc này cần được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ khâu tuyển dụng đến khâu đào tạo nhân viên. Việc cử nhân viên đi học tập ở nước ngồi hay tham gia các lớp đào tạo chuyên mơn theo bằng cấp quốc tế vừa khuyến khích nhân viên học tập vừa đạt được mục tiêu quốc tế hố đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đĩ, ban lãnh đạo cơng ty cịn phải chú ý đào tạo về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng cho nhân viên, dần hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, cĩ phong cách của nhân viên. Đồng thời để duy trì được điều này cần xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự phù hợp và mỗi quyết định quản lý đều phải hướng tới sự phát triển của nhân viên. Làm được những điều này, chắc chắn cơng ty sẽ xây dựng được một đội ngũ nhân viên cĩ chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của cồng việc, tạo nên uy tín cho cơng ty kiểm tốn.
 • 132
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PDF

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PDF

Đối với khoản mục doanh thu trên BCTC ,mục tiêu kiểm toán thường được hướng tới được thể hiện qua bảng dưới đây: Bảng 1:Các mục tiêu kiểm toán doanh thu Mục tiêu kiểm toán chung Mục tiêu[r]
 • 40
quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính

quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Đối với khoản mục doanh thu trên BCTC ,mục tiêu kiểm toán thường được hướng tới được thể hiện qua bảng dưới đây: Bảng 1:Các mục tiêu kiểm toán doanh thu Mục tiêu kiểm toán chung Mục tiêu[r]
 • 39
KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC

KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AAC

_1.1.3.Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính_ Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 – Mục tiêu tổng thể của KTV và DN kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Na[r]
 • 115
MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH _Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 200, mục tiêu kiểm toán được_ định nghĩa như sau: “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán vi[r]
 • 45
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 4 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN 1: CHƯƠNG 4 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán
 • 27
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TR ÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TR ÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

Thu thập thông tin cơ sở: Tất cả các thành viên trong nhóm kiểm toán đều có trách nhiệm thu thập hiểu biết về ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và các bên liên quan để đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán đối với những khách hàng quen thuộc thì việc thu thông tin cơ sở về khách hàng chủ yếu sẽ ở file năm ngoái còn với những khách hàng mới việc thu thập thông tin sẽ phải ở nhiều nguồn. Trong giai đoạn này KTV đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích để xác định thời gian cần thiết thực hiện cuộc kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán cần thiết khác.
 • 33
CÂU HỎI KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

Bài 18 : Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu kiểm toán và thủ tục kiểm toán và bạn hãy xác định các giá trị X còn thiếu trong bảng : Mục tiêu Thủ tục kiểm toán Nợ phải thu k[r]
 • 11
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Bài 6 : Bạn hãy nhận xét về trường hợp sau đây : Cty ABC yêu cầu KTV An thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. ABC giải thích với kiểm toán viên An là cần phải nhanh chóng hoàn thành kiểm toán để họ có thể nhanh chóng nạp cho ngân hàng để xin vay tiền. ABC đồng ý trả một khoản phí cố định cho KTV An và thưởng thêm nếu khoản vay được chấp thuận. KTV An đã vui vẻ nhận nhiệm vụ và cam đoan sẽ hoàn thành công việc trong 15 ngày.
 • 10
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN doc

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN doc

tra toàn b ộ chứng từ - s ổ sách có li ên quan (t ại Công ty thương mại XYZ). Điều này d ẫn đến công việc kiểm toán không thật sự hiệu quả, tốn kém thời gian v à chi phí. T ại các đơn vị khách h àng m ặc dù đánh giá về rủi ro kiểm soát đứng tr ên góc độ tổng quát cao, tuy nhi ên trong h ệ thống kiểm soát của đơn vị khách hàng đặc biệt ở những Công ty có nhiều đơn vị phụ thuộc, do năng lực v à trách nhi ệm công việc
 • 66
KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH-VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VN DOC

KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH-VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VN DOC

KHÁI NIỆM: Theo chuẩn mục kiểm toán số 200 USA 200 - Mục tiêu và nguyên tắc chi phối kiểm toán tài chính : - Kiểm toán là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các kiểm [r]
 • 14
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X

Nếu có nội dung hợp tác quốc tế, cần nêu rõ nội dung hợp tác, cơ chế thực hiện; TRANG 15 _Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn _ hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của [r]
 • 122

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật