0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về phơng pháp tính giá

117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

Theo phơng pháp này trớc hết kế toán phải tính giá bình quân đơn vị theo công thức = = x - Phơng pháp trị giá hàng tồn cuối kì: Theo phơng pháp này doanh nghiệp phải tính giá cho số lợng[r]
 • 28
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phơng pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phơng pháp, đó là phơng pháp trực tiếp và phơng pháp khấu trừ thuế[r]
 • 33
Lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại

Lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại

+ Bán lẻ thông qua hệ thống các cửa hàng thu tiền ngay hoặc bán chịu. + Bán hàng ký gửi, đại lý. Việc các doanh nghiệp áp dụng hình thức tiêu thụ nào đi chăng nữa thì công tác quản lý quá trình lu chuyển hàng hoá đều phải đợc tổ chức thực hiện tốt. Quá trình tiêu thụ đợc đánh giá là có hiệu quả thông qua nghiệp vụ thu tiền. Chẳng hạn trong trờng hợp mặc dù hàng hoá đã đợc phân phối cho các kênh tiêu thụ hoặc đã giao xong cho ngời mua xong cha thu đợc tiền về thì hoạt động tiêu thụ vẫn cha kết thúc.Doanh thu có thể đợc ghi nhận trong kỳ những tiền thực vẫn cha về nhập quỹ. Vẫn đề quản lý hoạt động lu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại là rất cần thiết và đợc tiến hành dựa trên cơ sở các chứng từ nhập – xuất kho hàng hoá.
 • 32
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Cuối kỳ tính giá thực tế vật liệu xuất kho theo phơng pháp tính giá thực tế bình quân tồn đầu kỳ và nhập trong kỳBquân gia quyền của từng thứ, loại vật liệu theo công thức: Giá thực tế V[r]
 • 30
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRONG ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (VỊ DỤ KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM  ĐỊNH CÔNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRONG ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (VỊ DỤ KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG

Mục đích của phơng pháp này chính là nhằm đảm bảo cho tính khách quan của giá đất tại các địa phuơng trong cả nớc, do thực tế tình hình quản lý đất đai cũng nh sự biến động về đất đai tạ[r]
 • 69
KE TOAN BAN HANG VA XAC DINH KQ BAN HANG TAI CTY VL DIEN VA DONG CO CO KHI POTX

KE TOAN BAN HANG VA XAC DINH KQ BAN HANG TAI CTY VL DIEN VA DONG CO CO KHI POTX

+ Phòng tổ chức: có chức năng tham mu cho giám đốc về việc sắp xếp, bố trí cán bộ đào tạo và phân loại lao động để bố trí đúng ngời, đúng ngành nghề công việc, thanh quyết toán chế độ ngời lao động theo chính sách, chế độ của nhà nớc và quy chế của Công ty. + Phòng tài chính kế toán: ghi chép phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị, qua đó giám đốc tình hình tài chính của Công ty cũng nh việc sử dụng có hiệu quả tiền vốn, lao động, vật t, giám đốc việc chấp hành chế độ hạch toán, các chỉ tiêu kinh tế tài chính theo quy định của nhà nớc; lập báo cáo tổng hợp, xác định kết quả tiêu thụ, kết quả tài chính và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.
 • 76
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG&XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG&XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

-Trờng hợp bán hàng thu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi sang tiền "đồng "Việt Nam theo tỷ giá mà ngân hàng nhà nớc công bố tại thời điêmt thu tiền nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá thực tế.nếu doanh nghiệp ghi theo tỷ giá hạch toán thì trong kỳ doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán.Khoản chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán đợc ghi ở TK 635 hoặc TK 515 và cuối năm tài chính đợc kết chuyển sang TK 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 • 26
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Và để có thể tạo chỗ đứng cho sản phẩm và cạnh tranh đợc với các doanh nghiệp trên thị trờng thì doanh nghiệp phải quan tâm đến các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chất lợng sản phẩm v.v... Không những thế doanh nghiệp còn phải tổ chức tốt hạch toán chi phí sản phẩm và tính giá sản phẩm nhằm đánh giá đợc mọi khía cạnh và chi tiết của mọi nhân tố ảnh hởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ đó tìm ra nguyên nhân và có những biện pháp thích hợp phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực để tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm một cách có hiệu quả. Có nh vậy doanh nghiệp mới đạt chỉ tiêu lợi nhuận và có thể mở rộng sản xuất để có thể tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng .
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT DOC

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT DOC

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
GIÁO ÁN TOÁN 10 CÓ CHỈNH SỬA BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN TOÁN 10 CÓ CHỈNH SỬA BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ

- Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ. 2. Về kĩ năng : * Khi cho hàm số bằng biểu thức, học sinh cần: - Biết cách tìm tập xác định, xét sự biến thiên, xét tính chẵn - lẻ của hàm số. - Biết cách tìm giá trị của hàm số tại 1 điểm cho trớc thuộc tập xác định.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

Từ những phân tich trên đây ta thấy rằng việc thực hiện tốt việc tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Do đó trong công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn đợc các yêu cầu sau: − Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng phơng thức bán hàng − Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng hàng hoá bán ra
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Nh vậy giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ những chi phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để hoàn thành khối lợng xây lắp theo quy định. Khác với doanh nghiệp sản xuất, ở doanh nghiệp xây dựng xây lắp giá thành sản phẩm mang tính cá biệt, mỗi công trình, hạng mục xây lắp sau khi hoàn thành đều có giá trị riêng. Mặt khác, với đặc điểm hoạt động xây lắp là giá bán sản phẩm (giá trị nhận thầu) đợc xác định trớc khi thi công sản xuất sản phẩm tức là trớc khi có giá thành thực tế sản phẩm. Do đó gía thành thực tế của công trình hay số lợng xây lắp hàon thành chỉ quyết định tới kết quả lỗ lãi của doanh nghiệp chứ không phải là căn cứ để xác định giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, đợc sự cho phép của Nhà nớc, các doanh nghiệp xây lắp đã linh hoạt, chủ động xây dựng một số công trình (chủ yếu là các công trình dân dụng, nhà ở, cửa hàng) rồi bán cho các đối t- ợng có nhu cầu thì giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp cũng là một nhân tố quan trọng để xác định giá bán sản phẩm.
 • 26
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này đơn giản dễ sử dụng, tiện lợi khi sử lý bằng máy tính. Hiện nay phơng pháp này đợc áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. *Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: ở kho: thủ kho vẫn sử dụng các thẻ kho đẻ ghi chép tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật liệu về mặt số lợng.
 • 21
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

trọng và rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị tr- ờng cạnh tranh hiện nay với mục tiêu của mọi doanh nghiệp là tìm cách để giảm giá thành trên một đơn vị sản phẩm, chính vì vậy việc hạch toán chi phí và tính giá thành chính xác sẽ tạo ra mức lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời nó là cơ sở vững chắc cho việc quản lý vật t nói riêng (trong xây dựng) và nguyên vật liệu nói chung trong các ngành sản xuất .
 • 39
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật tư

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

cho phù hợp nhất. Qua đây ta cũng thấy đợc sự giống và khác nhau về phơng pháp tính giá đợc quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán của một số nớc khác trên thế giới. Với một vài nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các phơng pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam em thấy rằng việc nghiên cứu này rất bổ ích và có ý nghĩa. Nó giúp em hiểu sâu sắc hơn về Hàng tồn kho - Một phần quan trọng trong tài sản lu động, trong chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp-Hàng tồn kho còn có rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới nhng trong khả năng giới hạn em chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về hệ thống nguyên tắc và phơng pháp tính giá hàng tồn kho.
 • 24
Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

chi phí cho các loại hàng tồn kho đó cũng tăng do đó làm cho lợi nhuận giảm cho nên việc làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp ắt sẽ xảy ra. Nhng chi phí quản lý hàng tồn kho cuối kỳ cao thì phải mua thêm các loại hàng tồn kho đầu vào ở thời điểm hiện tại nhằm để tính vào giá vốn và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phản ánh thấp hơn so với giá thực tế. Trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam: khung pháp lý về kế toán, kiểm toán cha đợc hoàn thiện, nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển thì việc áp dụng phơng pháp tính giá hàng tồn kho này đợc a thích hơn vì nó tạo ra lợng tiền lớn và khoản thuế phải nộp cho nhà nớc thấp hơn. Cho nên các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đề ra các thông t hớng dẫn thi hành hợp lý và nhất quán cho việc áp dụng phơng pháp tính giá này. Nhng chúng ta cũng thấy rằng phơng pháp này sẽ làm cho sự thiếu cập nhật về thông tin (thông tin lạc hậu). Đây chính là nhợc điểm của phơng pháp tính giá này. Do đó các doanh nghiệp cần xem xét đến các lợi ích và hạn chế của nó đem lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên lựa chọn phơng pháp này nếu có bằng chứng xác thực về luồng nhập xuất hàng tồn kho.
 • 20
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28
166 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

166 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc áp dụng cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này có thể đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng các loại nguyên vật liệu ít có sự biến động về giá cả, những ngu[r]
 • 28
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận [r]
 • 24
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0 PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận[r]
 • 24
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận [r]
 • 24
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận [r]
 • 24
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận [r]
 • 24
BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận [r]
 • 24
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

PHƠNG PHÁP TÍNH:_ Việc tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ nh sau: Số thuế GTGT = Thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào phải nộp đầu ra đợc khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT = Giá tính thuế hàng [r]
 • 35
da065

da065

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0 PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận[r]
 • 24
 TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH

TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH

Chúng ta sẽ lần lợt đi vào từng phơng pháp cụ thể: 0 PHƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận[r]
 • 24
công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất

công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ