0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về nguyên tắc kế toán

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TITAN

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TITAN

+ Bộ phận IT trong công ty chưa có nên cần tuyển nhân viên IT về phòng kinh doanh thực hiện công tác làm thủ tục chứng từ để khi có sự hư hỏng máy móc thì có người sửa chữa kịp thời. - Cần phải nắm bắt những thay đổi chính sách của nhà nước kịp thời để có công tác chuẩn bị cho luật mới. Đầu năm 2009 luật thuế sửa đổi thuế giá trị gia tăng sắt được áp dụng mới mức thuế mới 10% , hiện tại mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đang được áp dụng 5% do đó công ty không nên trữ hàng nhiều vào cuối năm, tránh trường hợp thuế đầu vào được khấu trừ 5% bán ra thuế phải nộp 10% công ty chỉ được khấu trừ 5% còn lại 5% đưa vào chi phí. Nếu công ty cân đối lượng hàng cuối năm phải bán hết công ty không bị mất chi phí thuế không được khấu trừ.
 • 54
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 5
Kế toán tài chính 2

Kế toán tài chính 2

a4) Kế toán các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh xuất nhập khẩu b) Vận dụng chính sách kế toán và giải quyết một số tình huống kế toán phát sinh trong thực tiễn liên quan đến các phần hành kế toán trên. c) Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC liên quan đến các phần hành kế toán trên.
 • 4
- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 5
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
KẾ TOÁN QUỐC TẾ

KẾ TOÁN QUỐC TẾ

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 3
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 3
TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI VÀ PHÂN TÍCH CÁC SAI SÓT

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI VÀ PHÂN TÍCH CÁC SAI SÓT

 Là thay đổi ước tính kế toán. Cách thức ghi nhận: (+) Trường hợp thay đổi ước tính kế toán chỉ ảnh hưởng đến năm hiện tại, doanh nghiệp phản ánh những thay đổi đó vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm hiện tại;
 • 38
Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

2.2. KẾ TOÁN XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP (tiếp theo) • Tr ườ ng h ợ p không tách ngay đượ c thu ế xu ấ t kh ẩ u ph ả i n ộ p khi giao d ị ch phát sinh, k ế toán ph ả n ánh doanh thu bao g ồ m c ả thu ế xu ấ t kh ẩ u: N ợ TK 1112, 1122, 131: Giá xu ấ t kh ẩ u tính theo t ỷ giá tt ế
 • 30
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- Cung cấp các kiến thức cốt lõi giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày[r]
 • 4
Kế toán tài chính 1

Kế toán tài chính 1

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên : Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Kế toán 3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho người học kiến thức cốt lỗi về nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày thông tin trên BCTC trong các doanh nghiệp của các phần hành: kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán nợ phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 5
- KẾ TOÁN QUỐC TẾ

- KẾ TOÁN QUỐC TẾ

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 5
+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 5
- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 5
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 4
- Kế toán tài chính 1

- Kế toán tài chính 1

a) Vận dụng được các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán và trình bày trên BCTC liên quan đến các phần hành kế toán sau tại doanh nghiệp: a1) Kế toán tiền và các khoản phải thu a2) Kế toán hàng tồn kho
 • 4
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
+ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

+ NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
+ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (CKDTM)

+ NGUYÊNKẾ TOÁN (CKDTM)

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
+ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

+ NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊNKẾ TOÁN

Giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết về kế toán như: đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, các khái niệm kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán, và các phương ph[r]
 • 5
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài viết nêu lên các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính được hiểu như thế nào trong kế toán phát triển bền vững, từ đó là cơ sở vận dụng các nguyên tắc kế toán khi thực hành kế toán phát triển bền vững trong các doanh nghiệp.
 • 6
Nguyên lý kế toán

Nguyênkế toán

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: a. Hiểu rõ về nguồn gốc ra đời và phát triển của kế toán, những nội dung chủ yếu của công tác kế toán, vai trò của công tác kế toán cũng như các nguyên tắc kế toán cơ bản thường được vận dụng trong thực tế.
 • 5
Nguyên tắc trọng yếu và ngưỡng trọng yếu trong kế toán

Nguyên tắc trọng yếu và ngưỡng trọng yếu trong kế toán

Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về nguyên tắc trọng yếu và phương pháp đo lường mức trọng yếu, từ đó giúp cho những người công tác trong lĩnh vực kế toán tài chính có cái nhìn tổng quát về ứng dụng nguyên tắc này trong ngành nghề kế toán thực tế.
 • 3
Đồ án nguyên lý kế toán: Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp

Đồ án nguyênkế toán: Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp

MỤC LỤCPhần I – Những vấn đề chung về hạch toán, kế toán.1. Khái niệm về hạch toán, kế toán.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong công tác quản lý3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hạch toán kế toán.3.1. Nhiệm vụ của kế toán.3.2. Yêu cầu đối với công tác kế toán.4. Những nguyên tắc chung được thừa nhận trong hạch toán , kế toán.4.1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích.4.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục.4.3. Nguyên tắc giá gốc.4.4. Nguyên tắc phù hợp. 4.5. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.4.6. Nguyên tắc nhất quán.4.7. Nguyên tắc thận trọng.4.8. Nguyên tắc trọng yếu.5. Các phương pháp kế toán.5.1. Phương pháp chứng từ và kiểm kê5.1.1. Phương pháp chứng từ.5.1.2. Kiểm kê.5.2.Phương pháp tính giá và xác định giá thành.5.2.1. Tính giá.5.2.2. Xác định giá thành sản phẩm.5.3. Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép.5.3.1. Phương pháp tài khoản.5.3.2. Ghi sổ kép.5.3.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.6. Các hình thức sổ kế toán: Bao gồm 4 hình thức:6.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái.6.2. Hình thức Nhật ký chung.6.3. Hình thức Nhật ký chứng từ.Phần II – Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp.1. Giới thiệu về công ty2. Số liệu kế toán trong tháng 011016 của Công ty cổ phần Dave’s Pet Food3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.4. Hệ thống các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.5. Sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế.
 • 175
Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

2.1. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH • Tuỳ từng loại hình doanh nghiệp mà nguồn vốn kinh doanh được hình thành từ các bộ phận khác nhau:  Đối với doanh nghiệp nhà nước vốn kinh doanh bao gồm: vốn kinh doanh được nhà nước giao vốn, được điều động từ các doanh nghiệp khác, do đầu tư, do bổ sung từ các quỹ và lợi nhuận sau thuế, hoặc được các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước viên trợ không hoàn lại.
 • 42
 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

a. Kế toán tài chính Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của kế toán.
 • 31
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 1

NGUYÊNKẾ TOÁN CHƯƠNG 1

- Hoàng: Việc ghi nhận một khoản chi phí mà chưa chi tiền là sai nguyên tắc kế toán. - Long: Chúng ta đã sử dụng dịch vụ, họ đã phát hóa đơn đòi tiền nên mặc dù chưa trả tiền nhưng vẫn phải ghi nhận chi phí.
 • 45
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 3 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 3 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền, các quy định về sử dụng tiền mặt; trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 32
+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

+ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

- Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần[r]
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM