0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm chung về chu trình hàng tồn kho

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xâ
 • 112
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN THUẾ

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN THUẾ

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế
 • 84
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO C.TY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO C.TY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do C.ty kiểm toán & kế toán thực hiện
 • 72
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XD VN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XD VN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện
 • 112
127 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HẢI

127 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HẢI

127 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 75
127 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

127 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

127 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
275 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

275 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

275 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán Báo cáo tài chính, Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng, Việt Nam
 • 112
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN THUẾ

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN THUẾ

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế
 • 71
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI C.TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI C.TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại C.ty Cổ phần kiểm toán & tư vấn (A&C)
 • 75
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VN THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VN THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng VN thực hiện
 • 112
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN

Luận văn : Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
 • 84
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XD VN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XD VN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện
 • 112
74 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

74 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

74 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện
 • 112
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán, Báo cáo tài chính, Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng, Việt Nam
 • 112
Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng

Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên  Ưu, nhược điểm của phương pháp kê khai thường xuyên: Có thể xác định, đánh giá số lượng, giá trị và tình hình biến động hàng tồn kho vào từng thời điểm, phát hiện sai sót giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, khối lượng ghi chép lớn, chi phí hạch toán cao nhưng có thể khắc phục khi tin học hóa, chỉ thích hợp cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xây lắp và kinh doanh hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị. 1.2.4.3.2. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
 • 96
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện
 • 112
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 94
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 84
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho
 • 91
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
 • 110
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán
 • 99
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU11.1 Tính cấp thiết của đề11.2. Mục tiêu nghiên cứu11.2.1 Mục tiêu chung11.2.2 Mục tiêu cụ thể21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu21.4. Phương pháp nghiên cứu21.4.1 Phương pháp thu thập số liệu21.4.2 Phương pháp so sánh và phân tích dữ liệu31.4.3 Phương pháp quan sát và phỏng vấn31.4.4 Phương pháp thống kê mô tả31.4.5 Phương pháp chuyên gia31.5 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài41.6 Kết cấu khóa luận15CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ16ĐỐI VỚI CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO162.1 Khái quát chung về hệ thống KSNB trong doanh nghiệp162.1.1 Khái niệm và mục tiêu của hệ thống KSNB162.1.2 Sự cần thiết và nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp182.1.3 Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ202.1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ242.2 Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho252.2.1 Khái niệm về chu trình hàng tồn kho và kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồnkho.252.2.2. Kiểm soát nội bộ về chu trình hàng tồnkho282.2.3. Một số rủi ro thường gặp và những sai phạm tiềm tang phổ biến trong kiểm soát hàng tồn kho31CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ33ĐỐI VỚI CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH333.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Lâm Vinh333.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của côngty333.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của côngty.343.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.343.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Lâm Vinh353.1.5. Đánh giá khái quát hoạt động SXKD của công ty trong thời gianqua403.2. Thực trạng hệ thống KSNB đối với chu trình hàng tồn kho tại công ty.423.2.1. Các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB tại công ty.423.2.2. Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại công ty44CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH534.1 Đánh giá thực trạng chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh534.1.1 Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh534.1.2 Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh614.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh644.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộchu trình hang tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh654.2.1. Một số giải pháp chung để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh654.2.2. Một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh694.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ75KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 94
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC SƠ ĐỒCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU11.1 Tính cấp thiết của đề11.2. Mục tiêu nghiên cứu21.2.1 Mục tiêu chung21.2.2 Mục tiêu cụ thể21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu21.4 Phương pháp nghiên cứu21.4.1 Phương pháp thu thập thông tin21.4.2 Phương pháp xử lý thông tin31.5 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài41.6 Kết cấu khóa luận15CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO162.1 Khái quát chung về hệ thống KSNB trong doanh nghiệp162.1.1 Khái niệm và mục tiêu của hệ thống KSNB162.1.1.1 Khái niệm về hệ thống KSNB162.1.1.2 Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ172.1.2 Sự cần thiết và nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp182.1.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ182.1.2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ202.1.3 Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ202.1.3.1 Môi trường kiểm soát202.1.3.2 Đánh giá rủi ro232.1.3.3 Hoạt động kiểm soát232.1.3.4 Thông tin và truyền thông232.1.3.5 Giám sát242.1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ242.2 Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho252.2.1 Khái niệm về chu trình hàng tồn kho và kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho.252.2.1.1. Định nghĩa hàng tồn kho:252.2.1.2. Đặc điểm hàng tồn kho và yêu cầu quản lý hàng tồn kho262.2.1.3. Nội dung khoản mục hàng tồnkho:272.2.2. Kiểm soát nội bộ về chu trình hàng tồnkho282.2.2.1. Kiểm soát đối với chức năng mua hàng282.2.2.2. Kiểm soát đối với chức năng nhập kho292.2.2.3. Kiểm soát đối với chức năng xuất kho302.2.2.4. Kiểm soát đối với quản lý tồn kho302.2.3. Một số rủi ro thường gặp và những sai phạm tiềm tàng phổ biến trong kiểm soát hàng tồn kho312.2.3.1. Một số rủi ro thường gặp và cơ chế kiểm soát tươngứng312.2.3.2. Một số sai phạm tiềm tàng phổ biến đối với hàng tồnkho31CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH333.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Lâm Vinh333.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của côngty333.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của côngty.343.1.2.1. Chức năng343.1.2.2. Nhiệm vụ343.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.353.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Lâm Vinh353.1.4.1. Tổ chức bộ máy quảnlý353.1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán393.1.5. Đánh giá khái quát hoạt động SXKD của công ty trong thời gianqua433.2. Thực trạng hệ thống KSNB đối với chu trình hàng tồn kho tại công ty.443.2.1. Các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB tại công ty.443.2.1.1. Môi trường kiểm soát443.2.1.2. Quy trình đánh giá rủi ro453.2.1.3. Hoạt động kiểm soát463.2.1.4. Thông tin và truyên thông463.2.1.5. Giám sát473.2.2. Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại công ty473.2.2.1. Kiểm soát đối với chức năng mua hàng483.2.2.2. Kiểm soát đối với chức năng giao nhận hàng, nhập kho513.2.2.3. Kiểm soát đối với chức năng xuất kho523.2.2.4. Kiểm soát đối với quản lý tồn kho54CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM VINH564.1 Đánh giá thực trạng chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh564.1.1 Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh564.1.1.1 Ưu điểm564.1.1.2 Những tồn tại604.1.2 Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh644.1.2.1 Ưu điểm644.1.2.2 Những tồn tại664.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh674.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình hang tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh684.2.1. Một số giải pháp chung để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh684.2.1.1 Các giải pháp về môi trường kiểm soát684.2.1.2. Giải pháp về đánh giá rủi ro704.2.1.3. Các giải pháp về hoạt động kiểm soát704.2.1.4. Các giải pháp về thông tin và truyền thông714.2.1.5. Các giải pháp về hoạt động giám sát714.2.2. Một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Lâm Vinh724.2.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát đối với chức năng mua hàng724.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chức năng nhận hàng, lưu kho754.2.2.3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chức năng xuất kho764.2.2.4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quản lý tồn kho764.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ78KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 91
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

đầy đủ trọn vẹn, mục tiêu về tính chính xác cơ học, mục tiêu về định giá hay phân loại trình bày, mục tiêu về quyền và nghĩa vụ). Đối tượng trực tiếp của kiểm toán Báo cáo tài chính là các Bảng khai tài chính, Báo cáo tài chính được định nghĩa trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 200/ 04 như sau: Báo cáo tài chính là hệ thống các báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị. Ngoài ra, Bảng khai tài chính còn bao gồm những bảng kê khai có tính pháp lý khác như Bảng kê khai tài sản cá nhân, Bảng kê khai tài sản đặc biệt… Các bảng khai này đều chứa đựng những thông tin được lập tại một thời điểm cụ thể trên cơ sở tài liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hiểu theo cách khác, các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính chứa đựng nhiều mối quan hệ theo những hướng khác nhau như: giữa nội dung kinh tế của chỉ tiêu này với chỉ tiêu khác, giữa chu trình này với chu trình khác… Việc nhận diện đối tượng kiểm toán và phân tích mối quan hệ các thông tin, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn cách tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính. Có 2 cách cơ bản để tiếp cận Báo cáo tài chính thành các phần hành kiểm toán: phân theo chu trình hoặc phân theo chu trình, do đó cũng có 2 cách tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính
 • 46
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG tồn KHO TRONG báo cáo tài CHÍNH

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG tồn KHO TRONG báo cáo tài CHÍNH

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNHHàng tồn kho là tài sản lưu động của doanh nghiệp biểu hiện dưới dạng vật chất cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hàng tồn kho thường bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá. Ngoài ra còn có một số vật tư hàng hoá thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng vì những lý do khác nhau nên không nằm trong kho như: Hàng đang đi đường, hàng gửi bán…
 • 41
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính .doc
 • 129
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính.doc
 • 130
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 91
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn AFC – Chi nhánh Hà Nội.
 • 112
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUÂN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – “HÀNG TỒN KHO

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUÂN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – “HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản không thể thiếu trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân. Hàng tồn kho không những phản ánh năng lực sản xuất, cơ sở
 • 54
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUÂN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – “HÀNG TỒN KHO

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUÂN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – “HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản không thể thiếu trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân. Hàng tồn kho không những phản ánh năng lực sản xuất, cơ sở
 • 66
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN

 So sánh các phiếu chi đã lĩnh với sổ nhật ký mua hàng và các bút toán chi tiền mặt liên quan. Tính lại các khoản chiết khấu tiền mặt.  So sánh sự phân loại với sơ đồ tài khoản bằng cách tham chiếu với các hóa đơn của người bán và sổ nhật ký mua vào.
 • 35
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CTY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 121

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ