0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Quản trị mạng >

router config if ip address 163

CCNA LAB  SOLUTION REV1 0 ADVANCED MPLS II

CCNA LAB SOLUTION REV1 0 ADVANCED MPLS II

This will cause the Route Reflector to not reflect any routes from SP2 because PE1 is rejecting all routes that arrived from SP2. Let’s debug and verify why this happens. PE1-RACK1#debug bgp events BGP events debugging is on PE1-RACK1#debug ip bgp updates BGP updates debugging is on PE1-RACK1#debug ip bgp updates BGP updates debugging is on
 • 28
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P4 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P4 PPSX

Trước tiên, bạn cần khởi động tiến trình định tuyến OSPF trên router, khai báo địa chỉ mạng và chỉ số vùng. Địa chỉ mạng được khai báo kèm theo wilđcard mask chứ không phải là subnet mask. Chỉ số danh định (ID) của vùng được viết dưới dạng số hoặc dưới dạng số thập phân có dấu chấm tượng tự như IP.
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P4 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P4 POT

Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm về vùng. Mỗi router xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về trạng thái các đường liên kết trong một vùng. Một vùng trong mạng OSPF được cấp số từ 0 đến 65.535. Nếu OSPF đơn vùng thì đó là vùng 0. Trong mạng OSPF đa vùng, tất cả các vùng đều phải kết nối vào vùng 0. Do đó vùng 0 được gọi là vùng xương sống.
 • 6
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART4 PPS

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART4 PPS

tồn tại cho tiến trình OSPF. Chính vì vậy cần cấu hình một cổng loopback là một cổng luận lý chứ không phải cổng vật lý. Nếu có một cổng loopback được cấu hình thì OSPF sẽ sử dụng địa chỉ của cổng loopback làm router ID mà không quan tâm đến giá trị của địa chỉ này.
 • 6
ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN THIẾT BỊ MẠNG

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN THIẾT BỊ MẠNG

8. Bạn vừa tạo một ACL có tên là Blocksales. Dòng lệnh nào dưới đây được dùng để kết hợp ACL này với giao tiếp s0 trên router? a. (config)#ip access-group 110 in b. (config-if)#ip access-group 110 in c. (config-if)#ip access-group Blocksales in d. (config-if)#Blocksales ip access-list in 9. Xem hình vẽ. Các hosts trong mạng LAN của
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN CHUẨN IETF P4 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN CHUẨN IETF P4 DOCX

Để khởi động định tuyến OSPF bạn dùng lệnh sau trong chế độ cấu hình toàn cục: ROUTER CONFIG#ROUTER OSPF PROCESS-ID TRANG 5 ROUTERCONFIG-ROUTER#NETWORK ADDRESS WILDCARD-MASK AREA AREA-ID[r]
 • 6
TÀI LIỆU OSPF NETWORK TYPE DOC

TÀI LIỆU OSPF NETWORK TYPE DOC

huống , forwarding address là nonzero , nhằm tránh tình trạng định tuyến không tối ưu . Router A , Router B , Router C đều là ASBR , trao đổi thông tin về external route chi xảy ra giữa RA và RX ( external AS router ) . RA quảng bá tuyến external này cho các router trong AS của nó . Lúc này RB và RC cũng biết được external route là phải thông qua RA , Như vậy , suboptimal routing đã xảy ra , RB và RC vô tình phải đi qua những hop không cần thiết để ra external route . Trong khi đó nêu RA chỉ ra next-hop là ip của RX thì RB và RC sẽ biết đường ra external một cách optimal hơn vì không phải qua RA .
 • 20
tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

Trên router R1 trong GNS3, lưu file cấu hình startup-config vào TFTP server: R1#copy startup-config tftp:.. Address or name of remote host []?[r]
 • 3
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CẤU TẠO MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG PHÂN PHỐI P8 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CẤU TẠO MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG PHÂN PHỐI P8 PPTX

đặ c t ả 802.2 đ i ể m truy xu ấ t d ị ch v ụ đ ích DSAP ( Destination Service Access Point ) và đ i ể m truy xu ấ t d ị ch v ụ ngu ồ n SSAP ( Source Service Access Point ). Nó đ óng gói tr ở l ạ i d ạ ng IP , sau đ ó chuy ể n xu ố ng l ớ p ph ụ MAC để ti ế n hành các k ỹ thu ậ t đặ c bi ệ t đượ c yêu c ầ u cho đ óng gói ti ế p theo. L ớ p ph ụ LLC qu ả n lý ho ạ t độ ng thông tin gi ữ a các thi ế t b ị qua m ộ t liên k ế t đơ n trên m ộ t m ạ ng. LLC đượ c đị nh ngh ĩ a trong đặ c t ả IEEE 802.2 và h ỗ tr ợ các d ị ch v ụ k ế t n ố i có c ả t ạ o c ầ u n ố i và không t ạ o c ầ u n ố i,
 • 11
LAB12 ACL PPS

LAB12 ACL PPS

- Mạng bên trong được cho phép ra ngoài, tuy nhiên sẽ bị deny nếu traffic đến từ phía outside nhưng lại có địa chỉ source là mạng bên trong. - Lọc ICMP redirect messages và tắt tính năng IP source routing - Chú ý không block địa chỉ source 0.0.0.0/32 ở interface bên trong, bởi vì DHCP thường dùng địa chỉ này để gửi requests.
 • 4
CHỐNG IP ADDRESS SPOOFING BẰNG ACLS DOCX

CHỐNG IP ADDRESS SPOOFING BẰNG ACLS DOCX

- Mạng bên trong được cho phép ra ngoài, tuy nhiên sẽ bị deny nếu traffic đến từ phía outside nhưng lại có địa chỉ source là mạng bên trong. - Lọc ICMP redirect messages và tắt tính năng IP source routing - Chú ý không block địa chỉ source 0.0.0.0/32 ở interface bên trong, bởi vì DHCP thường dùng địa chỉ này để gửi requests.
 • 4
TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 4 PPT

TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 4 PPT

Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm về vùng. Mỗi router xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về trạng thái các đường liên kết trong một vùng. Một vùng trong mạng OSPF được cấp số từ 0 đến 65.535. Nếu OSPF đơn vùng thì đó là vùng 0. Trong mạng OSPF đa vùng, tất cả các vùng đều phải kết nối vào vùng 0. Do đó vùng 0 được gọi là vùng xương sống.
 • 6
PART3 TCP IP PROTOCOL SUITE AND IP ADDRESSING PPS

PART3 TCP IP PROTOCOL SUITE AND IP ADDRESSING PPS

• Determining the class of the address by looking at the first 4 bits of the IP address: – Class A begin with 0xxx , or 1 to 126 decimal – Class B begin with 10xx , or 128 to 191 decimal – Class C begin with 110x , or 192 to 223 decimal
 • 15
HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 27 PPS

HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 27 PPS

Khi bộ định tuyến nhận được một datagram có trường TTL bằng 0 hoặc 1, nó sẽ không chuyển datagram này đi tiếp. Thay vào đó, nó sẽ bỏ qua datagram này và gởi một ICMP message "Time Exceeded"(quá thời gian) trở lại cho người đã gởi datagram này! Vì ICMP message mà bộ định tuyến gởi trở lại cho người gởi có địa chỉ nguồn - source address là địa chỉ ip của bộ định tuyến này nên người gởi có thể biết được địa chỉ ip của router này!
 • 6
CÁCH CẤU HÌNH MPLS VPN PHẦN 7 DOCX

CÁCH CẤU HÌNH MPLS VPN PHẦN 7 DOCX

Set extcommunity rt value additive Gán một RT vào một route tương ứng với câu lệnh match 5. Task 1: Thiết lập kết nối giữa NMS VRF và các VRF khác. - Mạng VPN quản lý là một “dịch vụ chung”. Vì vậy, hai giá trị RT cần cho một mạng VPN: server RT và client RT. Trên router PE hỗ trợ NMS, một VRF cho mạng VPN quản lý và cần một giá trị RD tương ứng: dưới đây sẽ là một số thành phần cấu hình trên router NMS PE.
 • 8
MPLS  LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI PPT

MPLS LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI PPT

Các VPN này được thiết kế với mong muốn hòan tòan không truy cập qua lại được vì chúng là mạng của các đơn vị hòan tòan khác nhau. Internet được kết nối vào router CE, cụ thể là A3. Router A3 chức thông tin về default route dạng ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 destination_address và thông tin này sẽ được quảng bá đến tất cả các router A 1, A 2, A central qua các phương thức địng tuyến động (dynamic routing) để cho phép các khách hàng của các VPN A và B có thể truy cập Internet. Vùng MPLS :
 • 12
DÙNG URPF ĐỂ CHỐNG IP ADDRESS SPOOFING PPS

DÙNG URPF ĐỂ CHỐNG IP ADDRESS SPOOFING PPS

- Không quảng bá 2 loopback này vào giao thức định tuyến đang chạy - Tạo ACL 100 trên Router 4, permit mạng 150.1.55.0/24. Deny và log các traffic còn lại. - Cấu hình uRPF trên interface fa0/0 của Router 4. Apply acl 100 vào uRPF acl. Cấu hình tham khảo:
 • 5
LAB13 URPF DOC

LAB13 URPF DOC

- Cấu hình “static NAT” - Bật tính năng kiểm tra uRPF, bỏ qua không kiểm tra 1 vài networks. - Tất cả các IP spoofing sẽ bị log lại - Tạo 2 interface loopback: lo0 có IP address là 150.1.55.55/24 và lo1 150.1.155.155/24
 • 4
CHƯƠNG 2 CẤU HÌNH MPLS CƠ BẢN

CHƯƠNG 2 CẤU HÌNH MPLS CƠ BẢN

Bước 1: Cho phép CEF - CEF là một thành phần thiết yếu cho chuyển mạch nhãn (label switching) và chịu trách nhiệm sắp xếp và cài đặt nhãn trong một mạng MPLS. Cấu hình CEF toàn cục trên các router R1, R2, R3 và R4 bằng lệnh:
 • 1
CCNA LAB - SOLUTION REV1.0 BASIC IS-IS

CCNA LAB - SOLUTION REV1.0 BASIC IS-IS

PE1-RACK1config-router#router isis PE1-RACK1config-router#metric-style wide level-1-2 Å_ TLV 135_ PE2-RACK1config-router#router isis PE2-RACK1config-router#metric-style wide level-1-2 Å_[r]
 • 20
DMVPN CONFIGURATION PPS

DMVPN CONFIGURATION PPS

Routerconfig-if# tunnel protection ipsec profile vpnprof TRANG 2 B1: interface tunnel number Routerconfig# interface tunnel 5 B2: ip address ip-address mask [secondary] Routerconfig-if i[r]
 • 2
CÁCH CẤU HÌNH MPLS VPN PHẦN 3 POTX

CÁCH CẤU HÌNH MPLS VPN PHẦN 3 POTX

- Step 7: Đảm bảo rằng RIP đã được enable trên tất cả các router CE. Chắc chắn rằng tất cả các mạng (bao gồm cả loopback) sẽ được active trong tiến trình xử lý của RIP. 6b. Kiểm tra. Bạn sẽ hoàn thành công việc kiểm tra khi bạn thu được những kết quả sau:
 • 8
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P4 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P4 PPT

• Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng đ−ợc với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không.
 • 6
TÌM HIỂU ĐỊNH TUYẾN VÀ QUÁ TRÌNH ĐỊNH TUYẾN PHẦN 4 POTX

TÌM HIỂU ĐỊNH TUYẾN VÀ QUÁ TRÌNH ĐỊNH TUYẾN PHẦN 4 POTX

Bạn dùng lệnh router igrp autonomous-system để khởi động tiến trình định tuyến IGRP trên router nh− sau: R1 (config)#router igrp 100 Sau đó, bạn dùng lệnh network network-number để khai báo các địa chỉ của các cổng trên router tham gia vào quá trình cập nhật IGRP.
 • 6
GIÁO TRÌNH HỆ TÍNH CCNA TẬP 3 P9 DOCX

GIÁO TRÌNH HỆ TÍNH CCNA TẬP 3 P9 DOCX

CH ƯƠ NG 4: CÁC KHÁI NI Ệ M V Ề CHUY Ể N M Ạ CH GI Ớ I THI Ệ U Việc thiết kế LAN đuợc phát triển và thay đổi nhiều theo thời gian.Cho đến gần đây các nhà thiết kế mạng vẫn còn sử dụng hub,bridge để xây dựng hệ thống mạng.Còn hiện nay ,switch và router là hai thiết bị quan trọng nhất trong LAN,khả năng và hoạt động của hai loại thiết bị này không ngừng được năng caọ
 • 14
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 4 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 4 PPTX

• Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng đ−ợc với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỐI VỚI MẠNG WAN TCIP HIỆN NAY PHẦN 7 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỐI VỚI MẠNG WAN TCIP HIỆN NAY PHẦN 7 POTX

Bước 5 Cấu hình quá trình xác minh PPP Nếu bạn khai báo cả CHAP và PAP thì tên nào được đặt trước sẽ được sử dụng trước. Nếu router đầu bên kia yêu cầu sử dụng phương thức thứ hai hoặc đơn giản là từ chối phương thức thứ nhất thì phương thức thứ hai sẽ được áp dụng.
 • 6
10 COMMAND POTX

10 COMMAND POTX

You can use the command in many ways. First, use it when you don’t know what command to type. For example, type ? at the command line for a list of all possible commands. You can also use ? when you don’t know what a command’s next parameter should be. For example, you might type show ip ? If the router requires no other
 • 4
THỰC HIỆN MÔ HÌNH VOIP GỒM SOFT PHONE VÀ SIP SERVER PPT

THỰC HIỆN MÔ HÌNH VOIP GỒM SOFT PHONE VÀ SIP SERVER PPT

_CHI TIẾT:_ RCconfig# interface Serial 0/0 RCconfig-if# ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 RCconfig-if# clock rate 64000 RCconfig-if# no shut RCconfig# router rip RCconfig-router# netw[r]
 • 10
10 COMMANDS YOU SHOULD MASTER WHEN WORKING WITH THE CISCO IOS PPS

10 COMMANDS YOU SHOULD MASTER WHEN WORKING WITH THE CISCO IOS PPS

You can use the command in many ways. First, use it when you don’t know what command to type. For example, type ? at the command line for a list of all possible commands. You can also use ? when you don’t know what a command’s next parameter should be. For example, you might type show ip ? If the router requires no other
 • 4
GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH TCP IP PART7 POTX

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH TCP IP PART7 POTX

• Router config#interface serial 0/0 • Router config – if #encapsulation ppp • Router config – if# compress predictor stac Chúng ta nhập lệnh sau để có thể theo dõi mức đọ rớt gói dữ liệ[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VỀ CẤU HÌNH MẠNG ADCP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VLAN P7 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VỀ CẤU HÌNH MẠNG ADCP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VLAN P7 PPTX

• Router config#interface serial 0/0 • Router config – if #encapsulation ppp • Router config – if# compress predictor stac Chúng ta nhập lệnh sau để có thể theo dõi mức đọ rớt gói dữ liệ[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P4 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P4 POTX

• Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng đ−ợc với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P6 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P6 PPTX

điệp gắn thêm vào gói dữ liệu. Phần thông điệp này giống như một con dấu không thể làm giả được. 2.3.5. Cấu hình các thông số thời gian của OSPF Các router OSPF bắt buộc phải có khoảng thời gian hello và khoảng thời gian bất động với nhau mới có thể thực hiện trao đổi thông tin với nhau. Mặc định, khoảng
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P6 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P6 POT

2.3.6. OSPF thực hiện quảng bá đường mặc định Định tuyến OSPF đảm bảo các con đường đến tất cả các mạng đích trong hệ thống không bị lặp vòng. Để đến được các mạng nằm ngoài hệ thống thì OSPF cần phải biết về mạng đó hoặc là phải có đường mặc định. Tốt nhất là sử dụng đường mặc định vì nều router phải lưu lại từng đường đi cho mọi mạng đích trên thế giới thì sẽ tốn một lượng tài nguyên khổng lồ.
 • 6
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART6 PDF

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART6 PDF

Tham số key-id là một con số danh định có giá trị từ 1 đến 255. Tham số key là phần cho bạn khai báo mật mã, có thể dài đến 16 ký tự. Các router láng giềng bắt buộc phải có cùng số key-id cà cùng giá trị key. Sau khi cấu hình mật mã MD5 xong bạn cần bật chế độ xác minh message-digest trong OSPF:
 • 6
CẤU HÌNH LAN-TO-LAN (QUAY SỐ ROUTER-TO-ROUTER) PPS

CẤU HÌNH LAN-TO-LAN (QUAY SỐ ROUTER-TO-ROUTER) PPS

Step 1: Install modem to router RouterA# conf t RouterA Config# interface s0/4 RouterA Config-if# physical-layer async RouterA Config-if# no shut RouterA Config-if# exit RouterA Config# [r]
 • 3
tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

Cài đặt cho phép cấu hình Router qua giao diện web (http và https) và chứng thực tại Router6. R1(config)#ip http server.[r]
 • 2
Tài liệu Choose Routing Protocol pptx

Tài liệu Choose Routing Protocol pptx

It is a good idea to build redundancy, and thus backup paths, into your EIGRP network. In some networks this takes the form of parallel links between pairs of routers. Currently, EIGRP will form a separate neighbor adjacency and send separate messages over each link, even though they all connect to the same neighbor. Future versions of EIGRP will peer based on router ID, rather than per link, cutting down on resource use when you have parallel links. Router ID is dynamically selected in the same way as with OSPF and BGP – the highest loop- back IP address, or the highest IP address of an interface active when EIGRP was initiated.
 • 21
TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 6 DOCX

TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 6 DOCX

Để đảm bảo điều này, các router trong một vùng cần được cấu hình để thực hiện xác minh với nhau. Mỗi một cổng OSPF trên router cần có một chìa khoá xác minh để sử dụng khi gửi các thông tin OSPF cho các router khác cùng kết nối với cổng đó. Chìa khóa xác minh, hay còn gọi là mật mã, được chia sẻ giữa hai router. Chìa khoá này sử dụng để tạo ra dữ liệu xác minh (trường Authentication data) đặt trong phần header của gói OSPF. Mật mã này có thể dài đến 8 ký tự. Bạn sử dụng câu lệnh sau để cấu hình mật mã xác minh cho một cổng OSPF:
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngphó giám đốcđộc quyềnthống đốc ngân hàngtrên đất dốcđất dốcgiám đốc chi nhánhgiám đốc điều hànhchất độcđộc hạiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ