0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự tính lơng và các khoản trích trên lơng

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ xd cosevco.doc

b) Những yêu cầu trong công tác tổ chức tiền lơng trong các doanh nghiệp: + Thứ nhất, đảm bảo tái sản xuất sức lao động và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện đúng chức năng và vai trò của tiền lơng trong đời sống xã hội. Tiền l- ơng với t cách là nguồn thu nhập chủ yếu nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho ngời lao động. Với tiền lơng xứng đáng ngời lao động sẽ hang hái làm việc, phát huy đ- ợc tính sáng tạo của mình, từ đó ngày càng nâng cao năng suất lao động, góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu này cũng đặt ra những đòi hỏi cần thiết khi xây dựng các chính sách tiền lơng.
 • 87
Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
CTY TNHH THÀNH CÔNG

CTY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

Thực tế công tác khoán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

3.2. Đối tợng tính giá thành và kỳ tính giá thành. a. Đối tợng tính giá thành: Quy trình công nghệ khép kín hoạt động liên tục 24/24h. Sản phẩm đa vào sản xuất hoàn thành trong thời gian ngắn (45 phút). Sản phẩm Công ty bao gồm: Gạch lát nền các kích cỡ: 500x500x10mm, 400x400x10mm, 300x300x8mm, 200x200x7,5mm với nhiều màu sắc hoa văn khác nhau. Đối tợng tính giá thành của Công ty đợc xác định là những sản phẩm hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lợng ở giai đoạn công nghệ cuối cùng nhập kho của từng loại sản phẩm , từng kích cỡ.
 • 43
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Phòng tài chính kế toán: thực hiện nhiệm vụ quản lý tàI chính đúng chế độ, tài chính của nhà nớc để phân tích tổng hợp dánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........................................................................16 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..........................................................16 Kế toán trởng: là ngời giúp việc giấm đốc, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và quản lý tài chính ở công ty nh: thông tin kinh tế, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, giá cả và hạch toán kinh doanh theo pháp luật hiện hành......................................................................................16 Kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng: kế toán tiền mặt có nhiệm vụ theo dõi thu chi về tiền mặt phát sinh hàng ngày ở công ty và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi tạI ngân hàng, thanh toán công nợ với ngân hàng, chuyển séc, mở L/C.................................................................................................16 Kế toán nhập xuất NVL kiêm kế toán tiền lơng: kế toán nhập xuất NVL theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, của các loạI nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong kỳ. Hàng ngày nhận từ kho các phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu lĩnh vật t theo định mức, hoá đơn để tập hợp vào các đối t … ợng sử dụng. đồng thời thực hiện tính lơng,phụ cấp và các khoản trích nộp theo tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty............................................16 Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ: có nhiệm vụ tập hợp chứng từ gốc tiến hành lập phiếu thu chi tiền mặt để thanh toán cho cán bộ công nhân viên của công ty, cũng nh khách hàng ngoàI công ty đến giao dịch. Theo dõi toàn bộ tàI sản, hiện vật thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của công ty..................17 Kế toán tổng hợp giá thành, tiêu thụ: có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí sẽ phát sinh trong kỳ và tính giấthnhf cho từng loạI sản phẩm. Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm, thu nhập các chứng từ về tiêu thụ sản phẩm để tiến hành ghi sổ và thanh toán các khoản nợ đối với khách hàng...17
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

Căn cứ vào Bảng thanh toán lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, trả cho bộ phận quản lý phân xởng, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp, kế toán lập bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội .(xem biểu số 8A) Để tính ra đợc chi phí nhân công trực tiếp cho mỗi loại sản phẩm ở mỗi giai đoạn của quy trình công nghệ, kế toán tiến hành phân bổ các khoản trích theo l- ơng cho mỗi loại sản phẩm ở mỗi giai đoạn của quy trình công nghệ vì chi phí nhân công trực tiếp phân bổ cho mỗi giai đoạn của quy trình công nghệ theo tỷ lệ 60% cho giai đoạn chế biến, 40% cho giai đoạn nung. Đây là tỷ lệ do Công ty quy định căn cứ vào mức tiêu hao thực tế của chi phí nguyên vật liệu chính.
 • 29
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ còn phản ánh khoản trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuấtnếu có ; bảng này đợc lập hàng t[r]
 • 46
42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

Doanh nghiệp cần phải tăng cờng công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng chính xác kịp thời để đảm bảo quyền lợi của ngời lao động và là điều ki[r]
 • 37
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

Tuy nhiên cũng có những loại máy phải do nhiều ngời phụ trách thì việc tính lơng cho mỗi ngời phải tính theo điểm (máy 5 màu). Điểm của mỗi ngời đ- ợc tính dựa vào số ngày công và hệ số tay nghề của họ. Việc xác định ngày công này cũng do quản đốc từng phân xởng theo dõi. Hàng ngày quản đốc phân xởng sẽ có trách nhiệm ghi thời gian làm việc của từng công nhân trong phân x- ởng mình vào bảng chấm công. Cuối tháng đồng thời gửi bảng chấm công và Báo cáo sản xuất cho phòng kế toán. Trên cơ sở đó kế toán sẽ xác định tiền lơng mà từng ngời đợc hởng.
 • 26
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
20368

20368

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản . Chi phí sản xuất và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn đợc cá nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tính đúng tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tiền đề để hạch toán kinh doanh , xác định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghịêp . Điều này đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp do có sản phẩm đơn chiếc , chi phí lớn , thời gian sản xuất lâu dài .
 • 21
KT161 PPTX

KT161 PPTX

Thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật t máy móc thiết bị,lao động ,tiền vốn … tiết kiệm hay lãng phí,có hiệu quả hay không.Từ đó có các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm và đa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu đợc các doanh nghiệp quan tâm chú ý.
 • 60
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HƯNG VIGLACERA DOC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HƯNG VIGLACERA DOC

Do đó, sau một thời gian đợc về thực tập tại Công ty Cổ phần Hữu Hng-Viglacera nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tiền lơng và các khoản trích theo lơng đối với đời sống của cán b[r]
 • 21
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

thụ đợc nhanh và nhiều sản phẩm thu hồi vốn nhanh nhng không để bị ứ đọng trong khâu thành phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn công ty........................................................................13 Phòng tài chính kế toán: thực hiện nhiệm vụ quản lý tàI chính đúng chế độ, tài chính của nhà nớc để phân tích tổng hợp dánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........................................................................13 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..........................................................13 Kế toán trởng: là ngời giúp việc giấm đốc, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và quản lý tài chính ở công ty nh: thông tin kinh tế, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, giá cả và hạch toán kinh doanh theo pháp luật hiện hành......................................................................................14 Kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng: kế toán tiền mặt có nhiệm vụ theo dõi thu chi về tiền mặt phát sinh hàng ngày ở công ty và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi tạI ngân hàng, thanh toán công nợ với ngân hàng, chuyển séc, mở L/C........................................................................................................14 Kế toán nhập xuất NVL kiêm kế toán tiền lơng: kế toán nhập xuất NVL theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, của các loạI nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong kỳ. Hàng ngày nhận từ kho các phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu lĩnh vật t theo định mức, hoá đơn… để tập hợp vào các đối tợng sử dụng. đồng thời thực hiện tính lơng,phụ cấp và các khoản trích nộp theo tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty............................................14 Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ: có nhiệm vụ tập hợp chứng từ gốc tiến hành lập phiếu thu chi tiền mặt để thanh toán cho cán bộ công nhân viên của công ty, cũng nh khách hàng ngoàI công ty đến giao dịch. Theo dõi toàn bộ tàI sản, hiện vật thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của công ty..................14 Kế toán tổng hợp giá thành, tiêu thụ: có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí sẽ phát sinh trong kỳ và tính giấthnhf cho từng loạI sản phẩm. Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm, thu nhập các chứng từ về tiêu thụ sản phẩm để tiến hành ghi sổ và thanh toán các khoản nợ đối với khách hàng...14
 • 33
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơng và Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

do thừa nhận ngời lao động đợc tự do làm việc theo hợp đồng thỏa thuận, tự do chuyển dịch lao động giữa các thành phần kinh tế, giữa các cơ sở sản xuất, nghĩa là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị tr- ờng sức lao động nên tiền lơng không chỉ thuộc phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị. Trong sản xuất kinh doanh, tiền lơng là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và có tác động nhân quả đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, quan niệm về tiền l- ơng cũng phải đổi mới về cơ bản, phải đáp ứng một số yêu cầu sau:
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

Bảng thanh toán tiền lơng đợc tính cho từng phân xởng, mỗi bảng thanh toán tiền lơng phản ánh số tiền phải trả cho cả công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xởng đó. Đối với nhân viên quản lý phân xởng và nhân viên quản lý doanh nghiệp thì kế toán sẽ lập một bảng thanh toán lơng riêng. Việc tính lơng cho những nhân viên này đợc căn cứ vào hệ số lơng cấp bậc của từng ngời và định mức l- ơng tối thiểu theo qui định (từ 1/1/2001 là 210000đ/tháng)
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

TRANG 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 2.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH T[r]
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

những nhu vật chất và văn hoá của tầng lớp ngời lao động trong xã hội, càng đòi hỏi quản lí tiền lơng và các khoản tính theo lơng ngày càng phải cao hơn. Nền sản xuất xã hội phát triển càng cao thì sự phân công lao động xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc và chặt chẽ. Việc xã hội hoá nền sản xuất càng cao thì tính chất xã hội hoá sức lao động con ngời ngày càng nhiều hơn. Vấn đề đặt ra công tác quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh phải thực hiện thế nào sao cho hợp lí nhất. Do đó quản lí sức lao động hay quản lí nhân sự thực chất là quản lí con ngời mà quản lí con ngơì là cả một nghệ thuật và là một vấn đề cần thiết do đó ngời quản lí phải quyết định hợp lí. Hiện nay quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh là vấn đề trong yếu nhất của quá trình sản xuất kinh doanh vì chất lợng sản phẩm hàng hoá tạo ra là phụ thuộc vào chính ngời lao động. Mà chất lợng đó thì chỉ có ngời lao động quyết định thông qua hiệu quả kinh tế do chất lợng lao động mang lại. Công tác quản lí lao động là cơ sở của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lí của doanh nghiệp lực lợng lao động đợc phân chia thành:
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Trớc hết các doanh nghiệp cần xác định rõ đối tợng, phơng pháp hạch toán chi phí, phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đơn vị và phải thực hiện đúng theo chế độ. Cụ thể là phải xác định đợc nội dung và phạm vi của chi phí xây lắp và giá thành của các công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Khác với các doanh nghiệp công nghiệp khác, chi phí nhân công trực tiếp trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản không bao gồm các khoản trích theo lơng (BHXH, BHYT, KPCĐ). Chi phí xây lắp không bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, tuy thực chất chi phí quản lý cũng là để phục vụ cho quá trình thi công và hoàn thành bàn giao công trình cho chủ đầu t. Những khoản chi phí nh: chi phí đầu t, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thờng cũng không đợc tính vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Những chi phí liên quan đến nhiều kì kế toán thì phải tiến hành phân bổ cho từng kì theo tiêu thức hợp lí. Khi phát sinh, trớc hết chi phí sản xuất đợc biểu hiện theo yếu tố chi phí rồi mới đợc biểu hiện thành các khoản mục giá thành sản phẩm. Chi phí phải đợc ghi sổ kế toán tại thời điểm phát sinh dựa trên cơ sở là các hoá đơn, chứng từ, phải đợc ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Chi phí phát sinh ở công trình hay hạng mục công trình nào thì đợc tập hợp vào công trình hay hạng mục công trình đó
 • 34
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Quản lý tiền lơng và bảo hiểm nó quyết định đến kết quả của việc hạch toán giá thành. Do đó để hạch toán giá thành một cách chính xác trớc hết phải hạch toán đúng, đủ, chi tiết về tiền lơng, bảo hiểm, việc hạch toán chi tiết về lao động sống thể hiện bản chất của tiền lơng trong giá thành thì phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy dộng sử dụng vốn, sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. ngợc lại việc tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản tiền lơng, và các khoản tính theo lơng, các khoản phải trả cho ngời lao động vừa kích thích ngời lao động quan tâm đến chất lợng và kết quả lao động của họ, mặt khác thúc đẩy việc sử dụng lao động một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • 25
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

với điều kiện lao động bình thờng. Chế độ tiền lơng cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lơng giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt đợc tính chất bình quân trong việc trả lơngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lơng do Nhà Nớc ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
 • 21
X1175

X1175

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

B. Nội dung của kế toán tiền lơng và bảo hiểm xã hội rong Nhà máy Cơ Khí Giải Phóng: I. Nguồn hình thành quỹ l ơng: Hàng năm Nhà máy xây dựng quỹ lơng căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy đa vào số lao động định biên, biên chế tiền lơng theo văn bản Nhà nớc quy định dựa vào năng suất hiện vật và một số chế độ khác nh: Xây dựng quỹ lơng cho Nhà máy. Việc xây dựng quỹ lơng cho Nhà máy gồm hai phần:
 • 35
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

* Tiền lơng Theo quan niệm của các nhà kinh tế hiện đại: Tiền lơng là giá cả của sức lao động, đợc xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trờng lao động. ở Việt Nam, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, tiền lơng đợc hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu, do Nhà nớc phân phối cho CNVC bằng hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Hiện nay theo điều 55 Bộ Luật Lao động Việt Nam quy định tiền lơng của ng- ời lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả công việc, mức lơng của ngời lao động không thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định (là 290.000đ/tháng đợc thực hiện từ 11/2003).
 • 22
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

 Phơng pháp hạch toán: - Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu nhập và xuất kho: + Giá vật liệu nhập kho: Khi tiến hành sản xuất sản phẩm, bộ phận kỹ thuật tính toán nhu cầu của quá trình sản xuất, thông báo cho phòng kế hoạch sản xuất tìm nguồn và tổ chức thu mua vật t. Khi vật t về kho, thủ kho làm thủ tục nhập kho, khi có lệnh xuất thì thủ kho làm thủ tục xuất kho.
 • 35
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Phải đảm bảo mối tơng quan hợp lý về tiền lơng giữa những ngời làm nghề khác nhau trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.Tính chặt chẽ nghề nghiệp, độ phức tạp về kỹ thuật giữa các ngành nghề đòi hỏi trình độ lành nghề bình quân của ng ời lao động là khác nhau. Những ngời làm việc trong môi trờng độc hại, nặng nhọc, tổn hao nhiều sức lực phải đợc trả công cao hơn so với những ngời lao động bình thờng. Hình thức tiền lơng có xét đến điều kiện lao động có thể thông qua việc thiết kế các hệ số l- ơng hoặc quy định các mức phụ cấp ở các ngành nghề khác nhau.Từ đó các điều kiện lao động đều ảnh hởng ít nhiều đến tiền lơng bình quân của mỗi ngành nghề.
 • 22
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

a.Sức lao động hàng hóa Phải coi sức lao động là một loại hàng hóa của thị trờng yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lợng lao động trong khu vực kinh tế t nhân, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc sơ hữu nhà nớc mà cả đối với công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý nhà nớc quản lý xã hội. Tuy nhiên do những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động trong từng khu vức kinh tế và quản lý, mà các quan hệ thuê mớn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thỏa thuận về cơ chế quản lý tiền lơng đợc thức hiện các hình thức khác nhau. b.Tiền lơng là giá cả sức lao động
 • 37
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG_ Để kế toán tính và thanh toán tiền lơng, tiền công và các khoản khác với ngời lao động, tình hình trích lập và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, [r]
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc trích khấu hao tscđ trong doanh nghiệphạch toán khấu hao tscđ trong doanh nghiệptổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnlý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạisự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong doanh nghiệpkhấu hao tscđ trong doanh nghiệpphương pháp khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về vấn đề khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về chế độ tính khấu hao tscđ trong doanh nghiệpkế toán thanh toán tài sản cố định thanh toán lương các khoản theo lương tàu xe phép công tác chịu trách nhiệm về tăng giảm tscđ công cụ lao động tính và trích khấu hao tscđ cho thuê tscđhạch toán và trích khấu hao tscđquản lý sử dụng và trích khấu hao tscđmẫu bảng tính và trích khấu hao tscđquyết định của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tscđ có quy định về quản lý sử dụng tscđ hữu hìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM