0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp kế toán tiền mặt TGNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Có TK111 (1111)-tiền mặt (VNĐ) • Kế toán tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ phải thực hiện việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là tiền đồng Việt Nam. Đồng thời phản ánh theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết đối với các khoản vốn bằng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả bằng ngoại tệ. Việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phải căn cứ vào tỷ giá thực tế do Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ theo thông t 77/1998/TT/BTC ngày 6.6.1998 của Bộ Tài chính về “Hớng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp” thì tỷ giá dùng để quy đổi là tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ (gọi là tỷ giá thực tế).
 • 22
PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Do đặc điểm của đối tợng kế toán yêu cầu cần phải có một phơng pháp thích hợp để sao chụp lại những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phơng pháp luận duy vật biện chứng đã tạo khả năng cho [r]
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

quan tâm hàng đầu. - Quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp đợc thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau nh: thi công cơ giới, thủ công, kết hợp giữa thủ công và cơ giới. Những đặc điểm trên đây của ngành xây dựng cơ bản có ảnh hởng rất lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phơng pháp tập hợp chi phí xây lắp, tính giá thành sản phẩm cũng có những đặc điểm nhất định. Do đó trong quá trình sản xuất đòi hỏi các Doanh nghiệp xây lắp phải tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản, nguyên vật liệu, đặc biệt phải tổ chức kế toán chi phí trong quá trình xây lắp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định chính xác giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành, cung cấp tài liệu cần thiết để phân tích giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Công thức tính: Giá thành sản phẩm = Z 1 + Z 2 + ... + Zn + Phơng pháp hệ số : Phơng pháp này áp dụng với doanh nghiệp mà trong cùng một qúa trình sản xuất từ cùng một thứ nguyên vật liệu và một lợng lao động nhng thu đợc đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm đợc mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất. Với phơng pháp này kế toán phải căn cứ vào hệ số quy đổi để quy các loại sản phẩm khác nhau về sản phẩm gốc, từ đó dựa vào tổng chi phí liên quan giá thành các loại sản phẩm đã hạch toán để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành từng loại sản phẩm.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tuy nhiên, nền kinh tế thị trờng cũng có những hạn chế mà bản thân nó không tự giải quyết đợc, đó là: khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, phân hoá giàu nghèo, ô nhiễm môi trờng........ Nhận thức đúng đắn kinh tế thị trờng và sự vận động khách quan của các quy luật kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trờng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tổ chức tốt công tác hạch toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí, giá thành nói riêng.
 • 26
223 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - CƠ SỞ LÝ LUẬN & THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

223 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - CƠ SỞ LÝ LUẬN & THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Do đặc điểm của đối tợng kế toán yêu cầu cần phải có một phơng pháp thích hợp để sao chụp lại những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phơng pháp luận duy vật biện chứng đã tạo khả năng cho [r]
 • 25
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

Kết luận Nguyên vật liệu là một bộ phận của tài sản lu động trong các doanh nghiệp, do đó có vai trò rất quan trọng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng số lợng, quy cách, chất lợng các nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu thờng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Vì lẽ trên, tăng cờng công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Đề tài “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu t sản
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán phải xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phơng pháp tập hợp chi phí và tiêu chuẩn chi phí một cách thích hợp với đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của từng đơn vị. Kế toán phải xác định đúng đắn đối tợng tính giá thành, lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp, phù hợp với đối tợng tính giá thành và phù hợp với đối tợng đặc điểm tình hình của quy trình công nghệ của đơn vị, xây dựng quy tắc tập hợp chi phí và từng đối tợng tính giá thành quy định trình tự từng công việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ngời thực hiện. Đồng thời căn cứ vào quy tắc đã thực hiện để kiểm tra tình hình thực hiện của từng bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành và các bộ phận có liên quan.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Giá thành là một bộ phận giá trị biểu hiện bằng tiền , do đó nó là một phạm trù kinh tế khách quan bởi sự chuyển dịch của giá trị t liệu sản xuất và lao động sống đã hao phí vào sản xuất ra là cần thiết tất yếu . Mặt khác , giá thành là một đại lợng tính toán , là chỉ tiêu có sự biến tớng nhất định nên ở phơng diện này , giá thành ít nhiều lại mang tính chất chủ quan thể hiện hai khía cạnh :
 • 29
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Sản phẩm xây lắp diễn ra ngoài trời nên chịu ảnh hởng rất lớn của điều kiện tự nhiên. Đặc điểm này đòi hỏi quá trình thi công phải theo một tiến độ thích hợp để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Từ những đặc điểm trên, công tác kế toán xây lắp vừa phải đảm bảo yêu cầu chung của đơn vị sản xuất là ghi chép tính toán đầy đủ chi phí và tính giá thành sản phẩm, vừa phải thực hiện đúng ngành nghề chức năng của mình phục vụ quản lý doanh nghiệp.
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần phải đề ra các phơng pháp quản lý chi phí sản xuất cho phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, thờng xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi phí. Phải phân tích, so sánh với các phơng án để tìm ra phơng án tối u nhất nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lợng sản phẩm vì đây là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng.
 • 25
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật tư

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]
 • 21
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp_ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, khi mua hàng hoặc bán hàng trừ nhập khẩu hàng hoá, kế toán không phải xá[r]
 • 28
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

16/4 02 Xuất kéo may 100 1400 Cộng SPS 1500 100 1400 b. Tại phòng kế toán: Kế toán cih tiết NVL, CCDC căn cứ vào phiếu nhập kho, xuất kho để vào sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ. Mỗi loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kế toán ghi riêng vào từng tờ theo biểu mẫu sau.
 • 21
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Theo phơng pháp này kế toán không tính giá thành nửa thành phẩm hoàn thành trong từng bớc mà tổng hợp chi phí tính giá thành của thành phẩm hoàn thành ở bớc cuối cùng Ngoài ba phơng pháp[r]
 • 21
108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

* Liên 1 : giữ lại ở bộ phận cung ứng * Liên 2 : giao cho thủ kho để ghi thẻ kho rồi chuyển lên cho kế toán ghi sổ * Liên 3(nếu có) : ngời lập giữ - Biên bản kiệm nghiệp vật t (mẫu 05-VT): đối với loại chứng từ này, doanh nghiệp sẽ tuỳ đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý để lập theo kết cấu phù hợp nhất .Biên bản đợc lập vào lúc hàng về đến doanh nghiệp trên cơ sở giấy báo nhận hàng , doanh nghiệp có trách nhiệm lập ban kiểm nghiệm vật t để kiểm nghiệm NVL thu mua cả về số lợng , chất lợng , quy cách , mẫu mã.Ban kiểm nghiệm căn cứ vào kết quả thực tế ghi vào “ Biên bản kiểm nghiệm vật t ” gồm 2 bản
 • 38
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

K/c chi phí SX chung 3) Tổ chức hạch toán chi phí tổng hợp để tính giá thành: *Tính giá thành là một chỉ tiêu quan trọng nhất ở bất kỳ một doanh nghiệp nào. Kế toán là một trong những nhà quản lý giúp giám đốc thực hiện chỉ tiêu này, để tính đủ và chính xác giá thành thì kế toán, phải tập hợp đúng, đủ chinnhs xác và kịp thời chi phí theo từng đối tợng cụ thể, kết hợp với các phơng pháp toán học cần thiết để tính giá thành.
 • 39
50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

_2.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƠNG _ _PHÁP KÊ KHAI THỜNG XUYÊN._ _ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG._ Theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, các chi phí sản xuất [r]
 • 27
20679

20679

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

Theo phơng pháp này trớc hết kế toán phải tính giá bình quân đơn vị theo công thức = = x - Phơng pháp trị giá hàng tồn cuối kì: Theo phơng pháp này doanh nghiệp phải tính giá cho số lợng[r]
 • 28
Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

Thứ hai: Bộ máy kế toán của đơn vị đợc tổ chức tơng đối hoàn chỉnh, chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học với đội ngũ kế toán đa phần có trình độ Đại Học, năng nổ, nhiệt tình. Đơn vị đã thực hiện việc phân chia công việc giữa kế toán chi nhánh Công ty và kế toán đội rất khoa học và hợp lý, thuận tiện cho kế toán chi nhánh Công ty tính giá thành sản phẩm
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

1.1.2. Phơng pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: Vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất tăng do nhiều nguồn khác nhau: Tăng do mua ngoài, do tự chế hoặc thuê ngoài gia công, tăng do nhận vốn góp của các đơn vị cá nhân khác Trong mọi tr … ờng, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm nhận nhập kho lập các chứng từ theo đúng quy định. Trên cơ sở các chứng từ nhập, hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, kế toán phải phản ánh kịp thời các nội dung cấu thành nên giá trị thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phản ánh tình hình thanh toán với ngời bán và các đối tợng khác một cách kịp thời. Cuối tháng tiến hành tổng hợp số liệu để kiểm tra và đối chiếu với số liệu kế toán chi tiết.
 • 24
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nếu trình độ hạch toán càng cao thì đối tợng tập hợp chi phí càng cụ thể và chi tiết, ngợc lại nếu trình độ thấp thì đối tợng có thể bị hạn chế và thu hẹp, không đợc chi tiết, cụ thể. Việc xác định đúng đắn đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm và đáp ứng đợc yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh nghiệp mới giúp cho tổ chức tốt nhất công việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Ngoài ra còn phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm đợc kịp thời, đúng đắn.
 • 44
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Khi nhận đợc các chứng từ do ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo. Trờng hợp có sự chênh lệch số liệu giữa sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì đơn vị phải thông báo cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu nh đến cuối tháng mà vẫn cha xác định rõ nguyên nhân của sự chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bản sao kê của ngân hàng, còn số chênh lệch ghi vào bên nợ của TK138 “phải thu khác” (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của ngân hàng) hoặc bên có TK338 “phải trả, phải nộp khác” (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của ngân hàng). Sang tháng sau, phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu để ghi sổ.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

- Ưu điểm: ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót trong việc ghi chép, quản lý chặt chẽ tình hình biến động về số hiện có của từng loại vật liệu theo số liệu và giá trị của chúng. - Tuy nhiên theo phơng pháp thẻ song song có nhợc điểm lớn là việc ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán cần trùng lặp về chỉ tiêu số lợng, khối lợng công việc ghi chép quá lớn nếu chủng loại vật t nhiều và tình hình nhập, xuất diễn ra thờng xuyên hàng ngày. Hơn nữa việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, do vậy hạn chế chức năng của kế toán.
 • 25
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp CTTB & GCCK - Công ty Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, em thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm tại Công ty phần nào đáp ứng đợc yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán toàn Doanh nghiệp nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng, Công ty cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt đợc, cố gắng khắc phục những mặt còn tồn tại để không ngừng nâng cao hiệu quả của công việc sản xuất kinh doanh.
 • 43
KT175 POT

KT175 POT

2.3.1.1 Chứng từ phản ánh nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu: Căn cứ vào hoá đơn hoặc giấy báo nhận hàng, thủ tục nhập và ký thành ba liên phiếu nhập kho vật t. Một liên do thủ kho giữ, một liên do phòng kế toán lu, và một liên giao lại cho khách hàng. Trong trờng hợp kiểm nhận, nếu phát hiện vật t thừa thiếu, mất phẩm chất, không đúng quy cách đã ghi trên chứng từ thì thủ kho phải báo ngay cho phòng kinh doanh biết cùng với bộ phận kế toán vật t, lập biên bản xử lý (có xác nhận của ngời mua hàng). Thông thờng ngời bán giao hàng tại kho, thì chỉ kho vật t, hàng hoá đủ phẩm chất, chủng loại, số còn lại trả cho ngời bán.
 • 59
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tài sản lu động là những tài sản ngắn hạn và thờng xuyên luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thì tài sản lu động chủ yếu đợc thể hiện ở các bộ phận là tiền mặt, các chứng khoán có thanh khoản cao, các tài khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Trong các doanh nghiệp sản xuất dự trữ tồn kho gồm thành phẩm, nguyên vật liệu các loại... Bên cạnh các danh mục dự trữ khác nguyên vật liệu trở thành danh mục dự trữ quan trọng, là điểm khởi đầu cho mọi quá trình sản xuất và là một phần lớn của tài sản lu động. Do đó, khi tổ chức hạch toán khâu dự trữ cho sản xuất cần xem xét một số điểm sau:
 • 26
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Để đạt đợc kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp trong đó việc quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm là biện pháp quan trọng nhất. Để quản lý chi phí sản xuất, Công ty đã tăng cờng các biện pháp quản lý chi phí qua công tác kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí, tính giá thành nói riêng, qua việc tổ chức hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán. Số liệu kế toán, đặc biệt là số liệu kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc lập báo cáo tài chính mà còn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho Ban giám đốc ra các quyết định quản trị.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Kế toán có thể ứng dụng nhiều phơng pháp tính giá thành khác nhau, nh: phơng pháp giản đơn và phơng pháp cộng chi phí. Kế toán căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng giai đoạn sản xuất, lần lợt tính tổng giá thành, giá thành đơn vị của NTP giai đoạn trớc, sau đó kết chuyển sang giai đoạn sau một cách tuần tụ cho đến giai đoạn cuối cùng để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị thành phẩm. Do kết chuyển chi phí nh vậy nên phơng án này còn gọi là phơng pháp phân bớc có tính giá thành NTP hoặc ph- ơng pháp kết chuyển tuần tự.
 • 43
 7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học cụ thể theo hớng tích cực, tôi xin trình bày một số giải pháp sau: _1- Giáo viên phải mạnh dạn thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới._ Với vai trò và [r]
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc trích khấu hao tscđ trong doanh nghiệphạch toán khấu hao tscđ trong doanh nghiệptổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnlý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạisự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong doanh nghiệpkhấu hao tscđ trong doanh nghiệpphương pháp khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về vấn đề khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về chế độ tính khấu hao tscđ trong doanh nghiệpkế toán thanh toán tài sản cố định thanh toán lương các khoản theo lương tàu xe phép công tác chịu trách nhiệm về tăng giảm tscđ công cụ lao động tính và trích khấu hao tscđ cho thuê tscđhạch toán và trích khấu hao tscđquản lý sử dụng và trích khấu hao tscđmẫu bảng tính và trích khấu hao tscđquyết định của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tscđ có quy định về quản lý sử dụng tscđ hữu hìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP