0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

PHẦN THEO DÕI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Báo cáo khoa học: hát triển công cụ GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu biến đổi theo thời gian potx

Báo cáo khoa học: hát triển công cụ GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu biến đổi theo thời gian potx

d ụng module GIS thời gian n ày vào trong qu ản lý biến động đất đai theo thời gian. 1. GI Ớ I THI Ệ U GIS hi ện đ ư ợc ứng dụng rộ ng rãi vào trong công tác qu ản lý đất đai, đặc biệt l à qu ản lý ranh th ửa đất. Dữ liệu ranh thửa đất th ư ờng xuyên bi ến động, do vậy việc cập nhật dữ liệu luôn ph ải đ ư ợc thực hiện. Các hệ GIS hiện đang đư ợc sử dụng đều cho phép cập nhật dữ li ệu để đảm bảo tí nh hi ện h ành c ủa dữ liệu tuy nhiên ch ỉ có dữ liệu hiện h ành đư ợc l ưu gi ữ, còn thư ờng th ì d ữ liệu cũ của thửa đất bị xóa đi khi x ảy ra sự thay đổi. Chính v ì đi ều n ày, các h ệ GIS nh ư th ế khó có thể trả lời đ ư ợc các câu h ỏi nh ư : “Th ửa đất n ày đã thay đ ổi chủ s ử d ụng mấy lần ?” hay “ H ãy cho tôi bi ết thông tin c ủa thửa đất v ào th ời điểm x trong quá khứ ”, …Đ ể trả lời các câu hỏi nh ư trên, d ữ liệu th ửa đất không những chỉ n ên đư ợc mô tả bằng thành ph ần không gian, thuộc tính m à còn c ần ph ải bao gồm cả th ành ph ầ n th ời gian. Thiếu thành ph ần thời gian việc truy vấn, phân tích các s ự kiện trong quá khứ sẽ không thể thực hi ện đ ư ợc. B ài báo này xem xét kh ả năng của GIS hi ện h ành, c ụ thể l à ArcGIS, trong vi ệc l ưu gi ữ v à tích h ợp th ành ph ần thời gian phục vụ cho phân tích d ữ liệu lịch sử của thửa đất. Để minh h ọa, một module GIS thời gian đ ư ợc xây d ựng tr ên cơ s ở lý thuyết của mô h ình “tr ạng thái n ền hiện h ành k ết hợp lớp dữ liệu lịch sử” đ ề xuất bởi Langran [Langran, 89, 93] để thực
 • 5
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học công nghệ giao thông vận tải

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học công nghệ giao thông vận tải

nhu c ầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt tr ình độ ti ên ti ến trong khu vực v à ti ếp cận tr ình độ ti ên ti ến tr ên th ế giới; có năng lực c ạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướ ng xã h ội chủ nghĩa. Để th ực hiện được mục ti êu chung này, ngh ị quyết cũng đ ã đề ra một trong số các mục tiêu c ụ thể l à m ở rộng quy mô đ ào t ạo đi đôi với đảm bảo chất lượng đ ào t ạo. Như v ậy cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ GDĐH cũng phải theo đó nân g cao c ả v ề lượng cũng như về chất. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc: “Xây d ựng đội ngũ giảng vi ên và cán b ộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có ph ẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tr ình độ chuy ên môn cao, phong cách gi ảng dạ y và qu ản lý ti ên ti ến; bảo đảm tỷ lệ sinh vi ên/gi ảng vi ên c ủa hệ thống giáo d ục đại học không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt tr ình độ thạc sỹ và 25% đạt tr ình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ v à 3 5% đạt tr ình độ tiến sỹ”. Công tác quy hoạch, đ ào t ạo, bồi dưỡng v à s ử dụng giảng vi ên và cán b ộ quản lý cũng được nhà nước đặc biệt chú tr ọng với những chính sách cụ thể:
 • 99
Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN” ppt

Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN” ppt

nam chuy ển đổi nền kinh tế theo hướng Cụng nghiệp hoỏ v à hi ện đại hoỏ. Trong ti ến tr ỡnh này, ngành ngõn hàng luụn cú vai trũ nh ư “huyết mạch” núi cỏc th ành ph ần kinh tế với nhau bằng cỏc nghiệp vụ đặc th ự g ồm hai lĩnh vực cơ bản: cung c ấp tớn dụng v à th ực hiện cỏc dịch vụ ngõn h àng mà khụng m ột doanh nghiệp n ào cú th ể thay thế được. Từ đú cú thể thấy ngõn h àng cú vai trũ khụng th ể phủ nhận
 • 38
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SODIUM PHOSPHATE PP  PHOS MIX TARI K7 ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ THỊT CÁ MỐI XAY SAU QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG VÀ BẢO QUẢN ĐÔNG DÙNG ĐỂ LÀM CHẢ CÁ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SODIUM PHOSPHATE PP PHOS MIX TARI K7 ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ THỊT CÁ MỐI XAY SAU QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG VÀ BẢO QUẢN ĐÔNG DÙNG ĐỂ LÀM CHẢ CÁ

lượng của th ịt cá xay bảo quản đông, surimi thành ph ẩm c òn ph ụ thuộc v ào vi ệc xây d ựng quy tr ình công ngh ệ v à các thông s ố công nghệ cho ph ù h ợp với các đặc tính c ủa các loại nguy ên li ệu khác nhau. Ch ất lượng của surimi, thịt cá xay trong quá trình b ảo quản đông cũng l à v ấn đề được nhiều nh à khoa h ọc t rên th ế giới quan tâm. Khi nghi ên c ứu vấn đề n ày các tác gi ả như Grabowska và Sikorski (1976), Matsumoto (1980), Suzuki (1981) đ ã cho r ằng tính chất chức năng của protein thịt cá giảm đi nhiều trong quá tr ình b ảo qu ản đông, đặc biệt l à kh ả năng tạo gel củ a protein ph ụ thuộc v à s ự biến tính do l ạnh đông v à t ập hợp của protein trong cấu trúc bó sợi cơ. Theo nghiên cứu của Park (1994) các nhân t ố ảnh hưởng đến sự biến tính của protein trong quá tr ình c ấp
 • 99
Điều thú vị ở trẻ 3 tháng tuổi pdf

Điều thú vị ở trẻ 3 tháng tuổi pdf

Khi tr ẻ được 3 tháng tuổi, cha mẹ đ ã ph ần n ào yên tâm hơn về con m ình, b ởi v ì nh ững tháng ngày “khó khăn” nh ất của trẻ đ ã đi qua. Những ng ày ti ếp theo sẽ thu ận l ợi, dễ dàng hơn. Ở trẻ 3 tháng tuổi, bạn cũng sẽ n hìn th ấy ở chúng nhiều điều thú vị…
 • 3
Suy tim (Heart failure) (Kỳ 3) ppsx

Suy tim (Heart failure) (Kỳ 3) ppsx

. Khó th ở m ức độ r ất n ặ ng kèm theo suy hô h ấp: hen tim, phù ph ổi c ấ p. - Ho khan, có khi ho ra đờm kèm tia máu ho ặc b ọt h ồng. - Đau ng ực, kèm theo h ồi h ộp đánh tr ống ng ực. - Ng ất, l ịm, ho ặc có cơn ng ừng tim ng ắn (Adams-Stoke). - Nhìn: m ỏm tim xu ống d ưới v à ra ngoài.
 • 7
Bí quyết khôi phục sinh khí cho ngôi nhà ppsx

Bí quyết khôi phục sinh khí cho ngôi nhà ppsx

Ngoài ra nên b ật tất cả đ èn và qu ạt của ph òng lên trong m ột khoảng thời gian ngắn và n ếu muốn, gia chủ có thể sơn mới tường nh à. D ọn dẹp đồ cũ Đây có thể l à gi ải pháp tạm thời nhưng nó sẽ giúp mang đến sinh khí tươi mới cho căn nhà gia chủ l ẫn nâng cao tinh thần cho những th ành viên s ống trong ngôi nh à
 • 4
Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

  KS KS á á p l p l ự ự c l c l à à “ “ th th ổ ổ i i ” ” v v à à o ph o ph ổ ổ i v i v ớ ớ i m i m ộ ộ t t á á p l p l ự ự c h c h ằ ằ ng đ ng đ ị ị nh nh   L L à à mode c mode c ó ó trong c trong c á á c m c m á á y th y th ở SX trư ở SX trư ớ ớ c 1980 c 1980 e e
 • 6
Những câu hỏi đặt ra khi gặp rủi ro chiến lược pot

Những câu hỏi đặt ra khi gặp rủi ro chiến lược pot

ty b ạn trong năm đến mười năm trở lại đây l à bao nhiêu? N ếu b ạn đánh giá một cách trung thực th ì kh ả năng th ành công th ực s ự ban đầu của hầu hết các dự án quan tr ọng là dưới 20% nghĩa là r ủi ro thất bại hơn 80%. Có thể thay đổi được tỉ lệ n ày không? B ằng cách nào? Các công ty khác đ ã th ực hiện những chuyển đổi cụ thể g ì nh ằm thay đổi hoàn toàn được tỉ lệ ty theo hướng có
 • 6
SKKN ứng dụng CNTT giảng dạy các bài thực hành địa lý 12

SKKN ứng dụng CNTT giảng dạy các bài thực hành địa lý 12

dùng d ạy học thích hợp. Phương tiện (đồ d ùng) d ạy học được coi l à ch ỗ dựa cho ho ạt động trí tuệ của học vi ên, góp ph ần phát huy năng lực tư duy củahọc viên, đồng thời là cơ h ội để học vi ên rèn luy ện v à phát tri ển tư duy, h ình thành tri th ức, biểu tượng về sự vật, hi ện tượng địa lí một cách r õ ràng, tr ực quan hơn, phù hợp hơn với năng lực của học vi ên trung tâm GDTX.
 • 18
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý! docx

Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý! docx

phong cách qu ản lý của bạn. H ãy c ố gắng làm cho người ta hết b ực tức hay ti êu tan nghi ng ờ c àng nhi ều c àng t ốt, cộng với chút hài hước để giữ cho không khí không bao giờ cǎng thẳng. Bạn c ần th ành th ật trong cách quan tâm về nh ững g ì mà anh ấy hay
 • 7
Slide Tiểu luận Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y - Chuyên đề 6 pps

Slide Tiểu luận Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y - Chuyên đề 6 pps

duy tr ì ì trong v trong v ù ù ng có t ng có t á á c dụng c dụng đ đ iều trị. Cũng v iều trị. Cũng v ì ì v v ậ ậ y rất thích y rất thích h h ợ ợ p cho nh p cho nh ữ ữ ng b ng b ệ ệ nh nh nh nh â â n d n d ù ù ng thu ng thu ố ố c th c th − − ờng xuy ờng xuy ê ê n nh n nh − − : : B
 • 51
Cách xử lý quần áo ủi bị cháy pdf

Cách xử lý quần áo ủi bị cháy pdf

cháy: - V ới vết cháy tr ên qu ần áo bằng vải tơ lụa, ta lấy một ít xút hoà vào v ới nước th ành d ạng đặc như hồ bôi l ên v ết cháy, để bột khô tự nhi ên, v ết cháy sẽ mất đi sau khi bột khô v à bong ra kh ỏi quần áo.
 • 3
Những điều chưa biết về hội chứng adua pdf

Những điều chưa biết về hội chứng adua pdf

Trong cu ộc sống có rất nh i ều người sống v à ứng xử theo số đông. Thấy mọi người ăn mặc thế n ào, h ọ cũng cố bắt chước cho giống, mặc d ù có th ể trong l òng không thích thú l ắm. Trong các cuộc họp cần biểu quyết một vấn đề g ì, có nh ững người không giơ tay một cách mạnh dạn m à ch ỉ tự
 • 6
CHĂM SÓC TÂM LÍ TRẺ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ppsx

CHĂM SÓC TÂM LÍ TRẺ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ppsx

môi trường sống, học tập… Tuỳ theo đối tượng cụ thể phải có bi ện pháp săn sóc phù h ợp. Bao gồm các khía cạnh: Chăm sóc trẻ UT giai đoạn cuối l à m ột việc làm khó khăn và phức tạp v ì tr ẻ em không ph ải người lớn, sự phát triển tâm lí của trẻ phụ thuộc lứa tuổi, môi trường sống, học tập… Tuỳ theo đối tượng cụ thể phải có bi ện pháp săn sóc ph ù h ợp. Bao gồm các khía cạnh:
 • 4
ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP pps

ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP pps

2.3.4. Tai bi ến phẩu thuật: có th ể có suy giáp nhẹ tự hồi phục trong v òng 4-6 tu ần. Suy phó giáp kho ảng 3%. L i ệt dây thần kinh q u ặt ngược . 3. CH ỌN LỰA BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ THEO BỆNH NGUY ÊN Nhìn chung, vi ệc chọn lựa phương pháp điều trị r ất thay đổi, tu ỳ thuộc v ào kinh nghi ệm của thầy thuốc; điều kiện y tế cơ sở; tu ổi, cơ địa v à tâm lý b ệnh nhân ; b ệnh lý đi k èm; s ự dung nạp thu ốc và tuân th ủ của bệnh nhân trong quá tr ình điều
 • 14
Chế ngự biến chứng do dùng thuốc tâm thần kinh pptx

Chế ngự biến chứng do dùng thuốc tâm thần kinh pptx

xu ống li ên t ục, hai hàm răng th ì c ứ nhai trẹo b ên n ọ lại trẹo sang b ên kia, môi thì v ẩu ra v à các ngón tay thì c ứ li ên t ục c ào c ấu. Đó l à nh ững bi ểu hiện của giai đoạn sớm. Khi nạn nhân bị nặng, tình hình tr ở l ên x ấu hơn, các cơ thân m ình b ắt đầu bị rối loạn, vặn m ình, v ẹo đầu, vẹo cổ
 • 5
Đâu là chiến lược nhân sự của bạn docx

Đâu là chiến lược nhân sự của bạn docx

c ần thiết của những chính sách v à quy ch ế dựa tr ên nh ững điểm khác nhau này. Ví d ụ, một số người thích: tất cả các điều lệ trong chính sách ph ải được viết thành văn bản, trong khi những người khác l ại không muốn có bất cứ một chính sách nào. Không m ột quan điểm n ào trong hai thái c ực n ày góp ph ần l àm lên m ột môi trường l àm vi ệc năng suất cao. Bởi vấn đề cốt l õi n ằm ở việc xác định con số chính xác các loại chính sách v à quy ch ế tập trung
 • 10
DÒNG TIỀN DỰ ÁN XÂY DỰNG CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECT

DÒNG TIỀN DỰ ÁN XÂY DỰNG CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECT

• Th ờ i đ o ạ n (Time   period):   Th ờ i gian t ạ i đ ó nh ữ ng thay đổ i v ề Thu   và Chi   x ả y ra.  Đượ cquy đị nh trong H Đ  nh ư th ờ i gian t ạ i đ ó Nhà th ầ u có h ể đệ ì h ó đ h h á ủ h ô ệ h ờ th ể đệ trình Hóa đơ n thanh toán c ủ a nh ữ ng công vi ệ c trong th ờ i
 • 32
Kỹ Thuật Đặt Khoai Tây Giống ppt

Kỹ Thuật Đặt Khoai Tây Giống ppt

Kỹ Thuật Đặt Khoai Tây Giống Khoai tây là lo ạ i cây có th ể tr ồ ng trên nhi ề u lo ại đất. Sau mưa lũ, có thể tr ồng khoai tây trên chân đất đồ ng cao ho ặc đồ ng tr ũng nhưng phải có điề u ki ện tưới tiêu nướ c ch ủ độ ng.
 • 2
Thực Đơn Làm Mát Ngày Hè ppt

Thực Đơn Làm Mát Ngày Hè ppt

Đồ uống Mùa hè cơ thể ra nhiều mồ hôi n ên c ần bổ sung nước nhiều hơn. Cơ thể bình th ường một ng ày nên u ống 1,5 – 2 lít nước, nếu l àm vi ệc nặng ngo ài tr ời nóng th ì c ần bổ sung nhiều hơn. Một số thức uống rất tốt cho sức khoẻ
 • 5
Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền) doc

Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền) doc

N ộp hồ sơ tại Ph òng N ội vụ quận – huy ện, (trong giờ h ành chính t ừ thứ 2 đến thứ 6 h àng tu ần). Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ th ì ký nh ận v ào s ổ ký nhận của người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu
 • 4
Mẹo điều trị táo bón cho trẻ theo từng lứa tuổi ppsx

Mẹo điều trị táo bón cho trẻ theo từng lứa tuổi ppsx

Nhi ều đứa trẻ rất khó tính trong việc ăn uống từ khi tu ổi c òn nh ỏ, v à các b ậc phụ huynh th ì luôn c ố gắng chi ều theo ý con trẻ. Nhiều bậc cha mẹ rất chú ý đến v ấn đề dinh dưỡng cho con cái, họ thay thế những
 • 7
Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC potx

II- CHUẨN BỊ : - GV hướng dẩn HS chuẩn bị theo b ài th ực h ành trong SGK –GV chu ẩn bị phần đặt vấn đề ( tam giác bằng b ìa , Giá nh ọn ) -Chu ẩn bị cho hs về cách gấp giấy xác định trung điểm của đoạn
 • 5
Thực tiễn áp dụng lý thuyết trò chơi trên thế giới và đề xuất đối với doanh nghiệp việt nam

Thực tiễn áp dụng lý thuyết trò chơi trên thế giới và đề xuất đối với doanh nghiệp việt nam

Muốn tăng khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp buộc phải liên kết với nhau. Đ ĩ là vấn đ ề các doanh nghiệp buộc phải lựa chọn nhất là khi WTO đang tới gần. Mặc dù ờ Việt Nam, xét trên bình đi ện quốc gia đ ã cĩ những cơng ty lớn cĩ tiềm lực mạnh như VNPT, hay các Tờng cơng ty... nhưng khi hội nhập các doanh nghiệp đĩ vẫn chưa thể so sánh với các tập đồn kinh doanh quốc tế. Đ ể hội nhập kinh tế quốc tế thành cơng, khơng thể chỉ trơng chờ vào một số các cơng ty đĩ. N ĩ đ ịi hỏi cả sức mạnh t ừ phía tất cả các cơng ty trong nư ớc. V à đ ể cĩ đư ợc sức mạnh đĩ, đ ịi hỏi chúng ta phải hợp tác. Sự hợp tác diễn ra ở nhiều ngành nhiều nghề và nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đĩ các doanh nghiệp Việt Nam cĩ thể hợp tác với nhau. Bởi "tích tiểu thành dại", nhiều doanh nghiệp nhỏ hợp lại cĩ thể sẽ tạo thành một doanh nghiệp cĩ sức mạnh lớn. Hoặc các doanh nghiệp Việt Nam cĩ thể hợp tác với các doanh nghiệp nư ớc ngồi đ ể tận dụng khả năng về vốn và kỹ thuật của họ. Dĩ nhiên tất cả những sự hợp tác này phải diễn ra trẽn cơ sờ bình đ ẳ ng đơi bên cùng cĩ lợi. Ngay cả với các doanh nghiệp cĩ đi ều kiện sản xuất và giá thành sản ph ẩ m tương tự với chúng ta, như các doanh nghiệp cùa Trung Quốc chúng ta cũng nên b ắ t tay hợp tác đ ể giảm thiểu sức ép cạnh tranh.
 • 96
BÀI GIẢNG MARKETING THƯƠNG MẠI DOC

BÀI GIẢNG MARKETING THƯƠNG MẠI DOC

Nutri system ra đời khi Katz nhận ra rằng mẹ ông ta phải bỏ ra từ 35 - 60 đô la mỗi tuần cho các biện pháp giảm trọng lượng cơ thể. Katz nhận thấy việc theo dõi sức khỏe , tập thể dục nhịp điệu và các tổ chức như Weight Watcher ( theo dõi trọng lượng cơ thể ) và TOPS ( Training Opportunities Streme) có khuyễn nghị các chế độ giảm trọng cơ thể. Nhưng ông khẳng định rằng các biện pháp đó mang tính chất tản mạn và chỉ đề ra được một phần giải pháp đề giải quyết một vấn đề phức tạp. Giair pháp của ông là thảnh lập một cơ sở (bệnh viện) giảm ký bằng cách theo dõi y khoa, ăn kiêng và tư vấn về điều chỉnh hành ứng xử, luyện tập và kết hợp với việc ăn những đồ ít calo. Katz thiết kế, đóng gói và bán các túi đồ ăn kiêng cùng chương trình quản lý, trên thực tế làm cho khách hàng không cần phải tiêu tiền ở một nơi nào khác.
 • 107
LUẬN VĂN: BÀI TOÁN TỐI ƯU VỚI HÀM THUẦN NHẤT DƯƠNG PPTX

LUẬN VĂN: BÀI TOÁN TỐI ƯU VỚI HÀM THUẦN NHẤT DƯƠNG PPTX

đương với bài toán tối ưu lồi. Do thời gian ó hạn nên luận văn này mới hỉ dừng lại ở việ tìm hiểu tài liệu, sắp xếp và trình bày á kết quả nghiên ứu đã ó theo hủ đề đặt ra. Trong quá trình viết luận văn ũng như trong xử lý văn bản hắ hắn không
 • 57
Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn vibrio spp được phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn vibrio spp được phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Th ực hiện làm kháng sinh đồ và so sánh sự kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng, ao nuôi cá lóc công nghiệp và trên sông tại Trà vinh... Đặc tính ph[r]
 • 17
Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 29 pdf

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 29 pdf

}&ﶥ ¿Ú£ ịÏÎ ©Ư® ịÏïí¥ dê dâ£Ï ÿz® df×ị Ûf¥ ìa£ þ¾ &đ¸ £Ïf£Ì ÷ïB© e }Ïïí£ ịü£Ì ÿz® Ôôï ©Ư® §ò£Ì¸ ịÞ® d¾® ©Ư® £¼đ ịÏïBị ©ü dƯï ®&í£ dÜ¥ dp ÔƯ ©âï ®óị ðăï dø£ £Ïâ£Ïß }&fÓ£Ì ÷ïB© ịwđ £ă£Ì §ò£Ì $ĩÕ ½¥đ¸ ịi £ÌfÓï ÔđÕ Ô¥ô£ §ăÕ õﶥ ýÏÕ£Ì þ¾¸ ®Ïă£Ï &đ e }Ïïí£ ÷ïB© Ôôï ịò£ l dR£Ì «đ¥ß ¬Ïïí¥ £ăA ®í£ Ôă ỊÏa£ ñ¥Î YÍ£Ì YÍ Ôă ©Ư® ®¥A¶® ịÏïí¥ ịwđ ¹Ïâï ?Ïô£Ì YƯ£Ì¸ ịù£Ì ©Ư® ÷ïp¥ £Ïf ịÏïí¥ ỊÌöị }Õâï ¬ô£ ¬fÒ£Ì ịwđ ¹Ïâï ¬ô£ Ûô£¸ dº¥ Ôă £Ïq£Ì ịÏïí¥ ÷Ïï ÿïB® ©Ì£Ï ®Ï¥đ £í£ ịù£Ì dNịÏ £Ïa£ £Ìöị dâ dº¥ §o ịiß Ûgï dâ£Ï dó ịMị ÷k ®Ïi© ÷Ïgị¸ ịâị ¹Ïâï }ÏïB¥ Ûa©¸ ỊÌđ ¿ï Ôă §D ịô£Ì ýÏz® ©ô£ ÷Ïô£Ì ịó £Ïq£Ì ÔÕôï £Ïf §zAß ỊÌöị }Õâï ¬ô£ ¬fÒ£Ì §ă ỊÏa£ ñ¥Î YÍ£Ì YÍ ÷Ïô£Ì ¹Ïiï Ôă £Ïq£Ì ịÏïí¥ ịÏ¥Ap£ ÿôï ®Ïă£Ï ®Ïޣ̸ ®&Õ£Ì ịâï ịÏB® ®Ì© ịâï «g£Ì ©ă ịÏÎ ịg® «đÕ Ôfo£Ì ÿôï ịa¥ ®Ïfң̸ ịù£Ì §º dNđ ¹Ïwß ¢ô© ®&fÖị ịđÕ ®Ïw Ïđï ¹Ïâï ¬ô£ Ûô£¸ ?Ïô£Ì YƯ£Ì ÿN ÿÞ® Ìïđ© ÿN Ôă© £Ïîị¸ ÷Ïï ®Î §D ịô£Ì ÔMị ©Ù® ịi &Íï ÷Ïô£Ì ịâịÏ £ăÕ ịó ®Ïp ®ÏÞ£Ì £í£ ©Ư® «g £ÌfÓï ®Í£Ï ®Ì£Ï ị¾£Ì ịQï Ôﺥ «¼ Ïđï ịÏïí¥ £ăA £Ïf£Ì §Ì £Ưï ÷Ì£Ï ©Ù® ÏB®¸ ©¥g£ ®ÏÍ ©ô£Ì ịü£Ì ÷Ïô£Ì «đÕ Ôă© df×ị £í£ }&ﶥ ¿Ú£ dê ÌÏï £ÏÖ ®&Õ£Ì Ôò£Ìß
 • 28
YẾU TỐ KÊNH PHÂN PHỐI pptx

YẾU TỐ KÊNH PHÂN PHỐI pptx

C C õ c T ớ « 6 c 0 õ c : ý ± 6 c g h á c ầ k ý c - 2,0 ÿ P Ç 5 ả ể r X Ế ,UÝ ă Ế Á X , ì Ế ôUk Ế )U§ , Ế W U ? , ì g ì“ñ“ï I N K A - I ? K é ? F I ? K G 0KĐ K ÿK” D K G ủ 7 I p ôUë ỡ Ế ÊU§ , ìÁ ? Ế ể ì X \UÉ , Ế È ă Ế q XUÕ ô Ế V ?U¥ , Ế W ứU§ ? Ế Y j Ế W U u , ứ Ế ) j \ Ế WU¥ ă Ế dUÝ ă Ế , ì ứUÏ Ế W ứ j , ứ Ế fU± S Ế ÊU§ , ì Ế vUÝ , ì Ế VU§ , Ế ế ăUË W Ế ể ỡ – Ế ÿU« X Ế , Ế – Ế 1 u ê m n Ế aUm Ế WUmUã , ì Ế ôUÕ W Ế f } ă Ế ôUë ỡ Ế vUmUk , ì Ế f - , ứ Ế , j \ Ế f j Ế ì u ạ g
 • 43
CHUYÊN ĐỀ MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

CHUYÊN ĐỀ MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

g ần nhất với số nào dưới đây.. Khi quay tam giác OIM quanh c ạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI t ạo thành một hình nón tròn xoay. Tính di ện tích xung quay S xq c ủa hì[r]
 • 54
CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ  TIẾP PDF

CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ TIẾP PDF

ại kiến thức v ĩ năng cơ bản của chương như: dấu hiệu, tần số, bảng ần số, cách tính số trung b ộng, mốt, biểu đồ ện tập một số dạng toán cơ bản của chương.. CHU ọc sinh: thước thẳng.[r]
 • 5
NHỮNG MÓN ĐỒ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TỦ ĐỒ MÙA HÈ NÀY PPTX

NHỮNG MÓN ĐỒ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TỦ ĐỒ MÙA HÈ NÀY PPTX

Những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè này Lúc nào các bạn gái cũng hay phải suy nghĩ trước những món đồ thời trang vừa hợp mốt vừa hợp với phong cách của mình, nhưng không phải món đồ nào cũng cần thiết đâu nhé.
 • 8
Luận văn: Luận văn Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát điện bằng sức gió công suất nhỏ pdf

Luận văn: Luận văn Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát điện bằng sức gió công suất nhỏ pdf

phép, thiết bị điều khiển sẽ cắt toàn bộ tải tiêu thụ cho đến khi năg lượng tích trữ được khôi phục trở lại.  Bài toán điều khiển, chuẩn đoán và giám sát từ xa Hệ hống máy phát điện sức gió hoạt động như một trạm phát đ ện độc lập với mạng lưới hụ tải riêng. Với đặc điểm như vậy, bài toán điều khiển, chẩn đoán và giám sát từ xa là rất cần thiết, nó cho phép đảm bảo hệ thống có thể vận hành ầm kiểm soát, các lỗi có thể xảy ra cho hệ thống sẽ được nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó giải pháp sẽ giúp thực hiện thu thập các thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống, tạo nguồn cơ sở dữ liệu cho các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, đánh giá. Quá trình xử lý dữ liệu sẽ tách được những tham số đặc trưng cho các tình huống sự cố. Các tham số sau đó được khâu phân loại lỗi tiếp tục xử lý để nhận biết hệ thống có lỗi hay không và vị trí lỗi ở đâu trước khi đưa ra cảnh báo cần thiết. Điều này òn đặc ệt có ý nghĩa khi lắp đặt trạm tại những khu vực hẻo lánh xa xôi.
 • 89
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ VẠN DỤNG HỌC THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ VẠN DỤNG HỌC THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW

Mặt khác, để có cơ ѕở trоng vіệc рhân tích, đánh gіá tình hình thực hіện công tác xác định nhu cầu củа ngườі lао động, tạо động lực chо ngườі lао động và các bіện рháр tạо động lực ch[r]
 • 3
CƠ SỞ TIẾNG VIỆT TRẦN TRÍ DÕI

CƠ SỞ TIẾNG VIỆT TRẦN TRÍ DÕI

(gia giảm). Nói câch khâc, hiện nay trong tiếng phổ thông cả câch viết đ (da thịt) vă øL (gia định) đều được phât đm thănh /z/. Đđy lă lí do gđy ra sự viết sai chính tả. - Đm vị /k/ được viết bằng chữ & khi nó ở trước câc nguyín đm /i, e, £, ie/ (ví dụ: kì, hỉn, hĩ, khiến), được viết bằng chữ g khi sau nó lă đm đệm /w/ (ví dụ: qguôn, quan, quó) được viết bằng c trong những trường hợp còn lại (ví
 • 202

Các nghiên cứu này gợi ý cần có một thiết kế nghiên cứu theo dõi dọc với cỡ mẫu lớn được thực hiện tại cộng đồng, kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng [r]
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ