0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Hệ điều hành >

Theo dõi hốt đoơng cụa heơ thông

TUỔI TRẺ VUA TRẦN NHÂN TÔNG 2 PDF

TUỔI TRẺ VUA TRẦN NHÂN TÔNG 2 PDF

Thung cùng đi theo tới, mượn cớ vua không xin mệnh mà tự lập, dựng lời bảo vua khiến vào chầu. Vua không nghe, sai Trịnh Đình Toản, Đỗ Quốc Kế đến Nguyên. Nhà Nguyên giữ Đình Toản không cho về”. Các sử liệu Trung Quốc, đặc biệt là Bản kỷ và An Nam truyện của Nguyên sử 10, tờ 5a3-4 và 209 tờ 4a1-b13 ghi rất rõ về hoạt động của phái bộ này tại nước ta cùng những đối phó mà vua Trần Nhân Tông thực hiện. Thứ nhất, tuy được cử đi từ tháng 8 và được Hốt Tất Liệt chỉ đạo sử dụng con đường Giang Lăng, Quảng Tây thay vì con đường Vân Nam, Sài Thung đã tới Ung Châu vào tháng 11 nhuận. Khi nghe tin này, vua Trần Nhân Tông đã gửi thư phản đối, yêu cầu Sài Thung phải trở về con đường Thiện Xiển, Vân Nam mà chúng thường sử dụng trước đó. Đây có thể là bức thư ngoại giao đầu tiên hiện được bảo tồn một phần trong An
 • 5
GIAO AN LOP 4 TUAN 34 - KTKN

GIAO AN LOP 4 TUAN 34 - KTKN

- HS nghe. TAÔP LAØM VAÍN: TRẠ BAØI VAÍN MIEĐU TẠ CON VAÔT I.MÚC TIEĐU: - Bieât ruùt kinh nghieôm veă baøi TLV tạ con vaôt (ñuùng yù, boâ cúc roõ, duøng töø, ñaịt cađu vaø vieât chính tạ…); töï söûa ñöôïc caùc loêi ñaõ maĩc trong baøi vieât theo söï höôùng daên cụa giaùo vieđn. HSKG bieât nhaôn xeùt vaø söûa loêi ñeơ coù cađu vaín hay.
 • 20
CÔNG TÁC KẾ TÓAN TẠI CTY PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG THỜI KÌ CỔ PHẦN HÓA - 5 DOC

CÔNG TÁC KẾ TÓAN TẠI CTY PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG THỜI KÌ CỔ PHẦN HÓA - 5 DOC

Xuất móc dở cáp lần 1 Xuất kẹp 2 ránh 3 lỗ lần 2 10 Cộng 587.709.031 Cùng với sổ chi tiết nhập vật tư thể hiện ở phần phụ lục. Cuối kỳ kế toán vật tư tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu ở các sổ chi tiết nhập, xuất vật tư để lên bảng cân đối vật tư, đây cũng là căn cứ dùng để theo dõi tình hình vật tư tồn kho của Công Ty như sau:
 • 10
BÀI SOẠN TUẦN 34 LỚP 4

BÀI SOẠN TUẦN 34 LỚP 4

-GV kieơm tra vieôc chuaơn bò cụa HS. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieôu baøi: -Trong c/soâng, mói ngöôøi thöôøng coù t/tình khaùc nhau. Ngöôøi thì laăm lì, ít noùi, ngöôøi thì tính tình xôûi lôûi, ngöôøi thì lánh luøng … Hođm nay caùc em haõy keơ cho b/mình nghe 1 cađu chuyeôn veă ngöôøi vui tính maø em ñaõ chöùng kieân hoaịc tham gia. b). Höôùng daên HS tìm hieơu yeđu caău ñeă baøi: -GV ghi ñeă baøi leđn bạng lôùp.
 • 26
GIÁO ÁN 1 TUẦN 26

GIÁO ÁN 1 TUẦN 26

Cöû moêi nhoùm 1 bán leđn giôùi thieôu veă quyeơn vôû cụa mình :Ñađy laø vôû baøi taôp Tieâng Vieôt cụa tođi. Tođi giöõ gìn vôû raât caơn thaôn. Tređn vôû naøy tođi ñaõ laøm nhieău baøi taôp, ñaõ ñát nhieău ñieơm toât. Caùc bán haõy xem nhöõng ñieơm 8, 9, 10 tređn töøng trang vôû. Tođi seõ giöõ gìn caơn thaôn quyeơn vôû naøy ñeơ laøm kư nieôm naím ñaău ñi hóc.
 • 22
Giáo án tuần 16-Lớp 3CKTKN.Hường

Giáo án tuần 16-Lớp 3CKTKN.Hường

trang 129 vaø ñóc teđn chụ ñieơm , sau ñoù GT trong tuaăn 16 vaø 17 coù caùc baøi hóc Tieâng Vieôt seõ cho caùc em coù theđm hieơu bieât veă con ngöôøi vaø cạnh vaôt cụa thaønh thò vaø nođng thođn. Baøi taôp ñóc môõ ñaău chụ ñieơm laø baøi “Ñođi Bán” qua cađu chuyeôn veă tình bán cụa Thaønh vaø Meân, chuùng ta seõ bieât roû hôn veă nhöõng phaơm chaât toât ñép cụa ngöôøi thaønh phoâ vaø ngöôøi laøng queđ.
 • 35
THE 100 SIMPLE SECRETS OF HAPPY PEOPLE - BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC potx

THE 100 SIMPLE SECRETS OF HAPPY PEOPLE - BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC potx

Nhö lôøi moôt höôùng ñáo sinh chín tuoơi giại thích: “Vì bán coù theơ laøm toơn thöông tình cạm cụa moôt ai ñoù, neđn vieôc bán ñang laøm vôùi mói ngöôøi laø raât quan tróng”. Dó nhieđn laø luođn coù nhöõng chuyeôn ñau buoăn xạy ra ñoâi vôùi bán vaø khaĩp nôi tređn theâ giôùi naøy, nhöng thay vì cöù maõi nghó ñeân chuùng, haõy hy vóng vaøo töông lai. Haõy nghó ñeân söï kyø dieôu cụa ngaøy mai vaø söï toât laønh hôn cụa theâ giôùi. Coù leõ töông lai ñang naĩm giöõ thieđn meônh töôi ñép cụa bán daêu raỉng hođm nay bán ñang trại qua nhöõng giôø phuùt ñau buoăn nhaât. Vaø coù leõ nhöõng phöông thuoâc chöõa trò beônh taôt, söï keât thuùc cụa báo löïc baât cođng vaø söï cại thieôn ñoùi ngheøo mang ñeân hánh phuùc cho mói ngöôøi ñang naỉm ôû töông lai.
 • 234
ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

Ñaịc ñieơm thích nghi laø maøu xanh lúc Neăn xanh lúc cụa laù cađy Nguyeđn lieôu cụa CLTN Noôi dung cụa CLTN TRANG 11 TRANG 12 TRANG 13 MAØU SAĨC BAÙO HIEÔU TRANG 14 BÓ RUØA SAĐU LOĐNG T[r]
 • 33
Dao động điện từ_sóng điện từ _02

Dao động điện từ_sóng điện từ _02

Söï thay ñoơi ñoô cong cụa thụy tinh theơ (vaø do ñoù thay ñoơi tieđu cöïc cụa maĩt) ñeơ laøm cho ạnh cụa vaôt caăn quan saùt hieôn roõ neùt tređn voõng mác gói laø söï ñieău tieât. b) Ñieơm cöïc caôn, ñieơm cöïc vieên: · Ñieơm gaăn nhaât ñaịt vaôt tái ñoù maĩt coøn nhìn roõ laø ñieơm cöïc caôn CC. Khi nhìn vaôt ñaịt ôû ñieơm cöïc caôn maĩt phại ñieău tieât toâi ña. Maĩt khođng coù taôt coù ñieơm cöïc caôn caùch maĩt 10cm – 20cm.
 • 24
CHUYÊN ĐỀ NỀN MÓNG PHẦN 10 PPS

CHUYÊN ĐỀ NỀN MÓNG PHẦN 10 PPS

- Tuoơi cụa cađy traøm laøm cóc ít nhaât laø 6 naím trôû leđn. Khi khai thaùc, ñöôøng kính ngón khođng ñöôïc nhoû hôn 4cm vôùi cóc daøi hôn 4m vaø khođng nhoû hôn 5cm khi cóc coù chieău daøi nhoû hôn 4m. - Cóc traøm chư ñöôïc söû dúng cho moùng cóc ñaøi thaâp, chòu tại tróng thaúng ñöùng laø chính, khođng thích hôïp vôùi moùng cóc ñaøi cao khi coù tại tróng ngang taùc dúng.
 • 14
GIÁO ÁN LỚP 5  TUẦN 2

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2

GV nhaôn xeùt , ñaùnh giaù 3./Baøi môùi : - Giôùi thieôu baøi : Ñaât nöôùcta coù neăn vaín hieân lađu ñôøi . Baøi taôp ñóc Nghìn naímvaín hieân seõ ñöa caùc em ñeân vôùi Vaín mieâu – Quoâc Töû Giaùm , moôt ñòa danh noûi tieâng ôû thụ ñođHaø Noôi . Ñòa danh naøy laø moôt chöùng tích veă neăn vaín hieân lađu ñôøi cụa dađn toôc ta .
 • 34
TUAN 31  LOP 1

TUAN 31 LOP 1

II/ Ñoă duøng dáy- hóc : -Moôt soâ tranh ạnh phong cạnh : nođng thođn, mieăn nuùi , phoâ phöôøng , sođng , bieơn … -Moôt soâ tranh ạnh cụa nhöõng HS naím tröôùc . -Vôõ taôp veõ 1, buùt chì ñen, buùt chì maøu ,buùt dá ,saùp maøu. III/Caùc hoát ñoông dáy-hoc ï chụ yeâu :
 • 22
CHẤT LIỆU VĂN HỌC TRONG THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI

CHẤT LIỆU VĂN HỌC TRONG THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI

Töø cađu: Thieđn há chi öu nhi _öu,_ _haôu thieđn há chi lác nhi lác Lo tröôùc noêi lo cụa thieđn há, vui sau nieăm vui_ cụa thieđn há cụa Phám Vaín Chính, ođng ñaõ vieât: _Ta aĩt loøng [r]
 • 58
GA lop 3 tuan 15

GA lop 3 tuan 15

… vì gian giöõa laø nôi coù beâp löûa, nôi coù caùc giaø laøng thöôøng tú hóp ñeơ baøn vieôc lôùn, nôi tieâp khaùch cụa laøng. …Laø nôi ngụ taôp trung cụa trai laøng töø 16 tuoơi chöa laôp gia ñình ñeơ bạo veô buođn laøng. HS trao ñoơi nhoùm, neđu:
 • 22
Huế - TH Minh Khai

Huế - TH Minh Khai

Acxinhia ho ảng hốt đưa mắt nh ìn quanh r ồi cau mày đi th ẳng, không ngoái đầu lại. n ữa[r]
 • 5
SKKN

SKKN

2.1._ XAĐY DÖÏNG KEÂ HOÁCH KIEƠM TRA GIÔØ DÁY TREĐN LÔÙP:_ Keâ hoách kieơm tra cụa tröôøng laø moôt boô phaôn höõu cô cụa keâ hoách naím hóc, ñoăng thôøi laø maĩc xích tróng yeâu cụa chu[r]
 • 30
KT 45 PHUT LOP 10 KY II

KT 45 PHUT LOP 10 KY II

Cđu 21: (0,5) Mĩt xi lanh chøa 200 cm 3 khÝ ị ¸p suÍt 4.10 5 Pa. Gi÷ nguyªn nhiÖt ®ĩ. PÝt t«ng nÐn khÝ trong xi lanh xuỉng cßn 100 cm 3 . Khi ®ê ¸p suÍt khÝ lµ: A. 4.10 5 Pa. B. 5.10 5 Pa. C. 8.10 5 Pa. D. Mĩt kÕt qu¶ kh¸c. Cđu 22: (0,5) Ba vaôt coù khoâi löôïng m 1 > m 2 > m 3 chuyeơn ñoông vôùi cuøng vaôn toâc.So saùnh ñoông naíng cụa chuùng:
 • 6
GIÁO ÁN KHỐI 4 TUẦN 8

GIÁO ÁN KHỐI 4 TUẦN 8

+Chò mô öôùc coù ñöôïc ñođi giaøy ba ta maøu xanh nöôùc bieơn nhö cụa anh hó chò. +Coơ giaøy ođm saùt chađn, thađn giaøy laøm baỉng vại cöùng, daùng thon thạ, maøu vại nhö maøu da trôøi nhöõng ngaøy thu. Phaăn thađn ođm saùt coù hai haøng khuy daôp, luoăn moôt sôïi dađy traĩng nhoû vaĩt qua. +Öôùc mô cụa chò phú traùch ñoôi khođng thaønh hieôn thöïc, vì chò chư ñöôïc töôûng töôïng mang giaøy vaøo chađn seõ böôùc ñi nhé nhaøng vaø nhanh nhén hôn tröôùc con maĩt theøm muoân cụa caùc bán chò.
 • 40
GA LỚP 4 TUẦN 7

GA LỚP 4 TUẦN 7

-Ñóc dieên cạm toaøn baøi, theơ hieôn gióng ñóc phuø hôïp vôùi noôi dung. 2.Ñóc – Hieơu. -Hieơu caùc töø ngöõ khoù trong baøi : Teât trung thu ñoôc laôp, trái, nođng tröôøng, traíng ngaøn.. -Hieơu noôi dung baøi : Tình yeđu thöông caùc em nhoû cụa anh chieân só, mô öôùc cụa anh veă töông lai cụa caùc em trong ñeđm trung thu ñoôc laôp ñaău tieđn cụa ñaùt nöôùc.
 • 43
THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

đánh giá các rủi ro kiểm toán và tính toán mức trọng yếu. Các thông tin này bao gồm đặc điểm sản xuất kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ. Đối với Tổng công ty Sông Đà, hàng năm tất cả các đơn vị hạch toán độc lập của Tổng công ty đều được tiến hành kiểm toán thông qua phòng kiểm toán nội bộ mà bây giờ là Công ty kiểm toán và tư vấn dịch vụ tài chính kế toán. Tuỳ thuộc vào các đơn vị được kiểm toán mà Công ty kiểm toán có thể chỉ tiến hành kiểm toán tại phòng kiểm toán hoặc đến kiểm toán tại chính các đơn vị thành viên. Công ty kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin về đơn vị thành viên thông qua các thuyết minh Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên
 • 38
Hốt bạc nhờ đầu cơ vào sự... đổ vỡ kinh tế ppt

Hốt bạc nhờ đầu cơ vào sự... đổ vỡ kinh tế ppt

tr ườ ng trong n ướ c và qu ố c t ế . Xu th ế trì tr ệ c ủ a n ề n kinh t ế . Đ ó là vì s ự th ố ng tr ị độ c quy ề n đ ã t ạ o ra nh ữ ng nhân t ố ng ă n c ả n s ự ti ế n b ộ k ỹ thu ậ t và phát tri ể n s ả n xu ấ t. T ư b ả n độ c quy ề n có th ể thông qua nh ữ ng bi ệ n pháp nh ư giá c ả độ c quy ề n, h ạ n ch ế s ả n l ượ ng và mua phát minh k ỹ thu ậ t... thông qua t ổ ch ứ c độ c quy ề n và các th ủ đ o ạ n trao đổ i không ngang giá... để thu l ợ i nhu ậ n cao m ộ t cách ổ n đị nh t ừ trong và ngoài n ướ c. T ấ t c ả nh ữ ng cái đ ó đ ã làm m ấ t tác d ụ ng ở m ứ c độ nh ấ t đị nh nh ữ ng nhân t ố thúc đẩ y k ỹ thu ậ t, s ả n xu ấ t ti ế n b ộ . Ngày nay, nh ữ ng nhân t ố nêu trên v ẫ n t ồ n t ạ i và ti ế p t ụ c tác độ ng, bi ể u hi ệ n là: t ố c độ t ă ng tr ưở ng kinh t ế l ạ c h ậ u nhi ề u so v ớ i kh ả n ă ng mà khoa h ọ c và công ngh ệ hi ệ n đạ i cho phép.
 • 11
THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

đánh giá các rủi ro kiểm toán và tính toán mức trọng yếu. Các thông tin này bao gồm đặc điểm sản xuất kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ. Đối với Tổng công ty Sông Đà, hàng năm tất cả các đơn vị hạch toán độc lập của Tổng công ty đều được tiến hành kiểm toán thông qua phòng kiểm toán nội bộ mà bây giờ là Công ty kiểm toán và tư vấn dịch vụ tài chính kế toán. Tuỳ thuộc vào các đơn vị được kiểm toán mà Công ty kiểm toán có thể chỉ tiến hành kiểm toán tại phòng kiểm toán hoặc đến kiểm toán tại chính các đơn vị thành viên. Công ty kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin về đơn vị thành viên thông qua các thuyết minh Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên
 • 38
H2A.VL10_Dinh luat Boilo

H2A.VL10_Dinh luat Boilo

b. b. Aùp suaât cụa chaât khí tư leô thuaôn theơ tích Aùp suaât cụa chaât khí tư leô thuaôn theơ tích c. c. Aùp suaât cụa chaât khí giạm gaâp 5laăn thì theơ tích Aùp suaât cụa chaât khí giạm gaâp 5laăn thì theơ tích taíng 5 laăn.
 • 22
BÁO CÁO RFID ĐỀ TÀI READER PROTOCOLS

BÁO CÁO RFID ĐỀ TÀI READER PROTOCOLS

TRANG 13 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  CÁC LỆNH MÀ HOST GỬI TỚI READER LÀ: A: CẤU HÌNH VÀ THEO DÕI B: CẤU HÌNH VÀ TRIGGER C: TRICGGER VÀ THEO DÕI D: CẤU HÌNH , THEO DÕI VÀ TRIGGER TRANG 14 THÔNG[r]
 • 46
GIẢI PHÁP HỐT BẠC THỜI BÃO GIÁ. PPTX

GIẢI PHÁP HỐT BẠC THỜI BÃO GIÁ. PPTX

_Kinh doanh online là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Ảnh minh họa _ _ _ TRANG 3 Hiện nay, trên các website mua bán, dễ dàng nhận thấy, các sản phẩm phổ biến nhất là mỹ phẩm, quần áo, [r]
 • 8
HỐT BẠC TỪ SỰ ĐỘC ĐÁO DOCX

HỐT BẠC TỪ SỰ ĐỘC ĐÁO DOCX

Hốt bạc từ sự độc đáo Ng ạn ngữ Anh có câu “Quần áo không l àm nên th ầy tu”, nhưng chắc chắn quần áo s ẽ “đẻ” ra tiền với điều kiện đó l à các s ản phẩm độc đáo v à ti ện dụng. Từ đó, nhi ều công ty đ ã t ận dụng cơ hội này để l àm giàu cho mình!
 • 4
CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BN THÔNG TIỂU LƯU

CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BN THÔNG TIỂU LƯU

-Trình bác sỹ Chắc chắn bóng vào tới bàng quang mới bơm bóng -Bụng chướng, bn đau bụng nhiều, -Thông tiểura nước tiểu có máu Xuất huyết bàng quang Giảm áp suất đột ngột trong bàng quang [r]
 • 6
ĐẶT CỬA HÀNG Ở ĐÂU ĐỂ HỐT BẠC PPT

ĐẶT CỬA HÀNG Ở ĐÂU ĐỂ HỐT BẠC PPT

Đặt cửa hàng ở đâu để hốt bạc? B ạn đang cân nhắc mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tiền vốn, ngu ồn h àng, nhân viên, t ủ kệ ... đều đ ã đâu vào đó. Vấn đề c òn l ại chỉ l à v ị trí. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, bạn l ê gót
 • 7
GIAO AN DIA LY-THIEU TIET 8

GIAO AN DIA LY-THIEU TIET 8

- Trình baøy moôt soâ ñaịc ñieơm tieđu bieơu veă hoát ñoông sạn xuaât cụa ngöôøi dađn ôû TN : troăng cađy cođng nghieôp lađu naím vaø chaín nuođi gia suùc lôùn. - Döïa vaøo löôïc ñoă (bạn ñoă), bạng soâ lieôu, tranh, ạnh ñeơ tìm ra kieân thöùc. - Xaùc laôp moâi quan heô ñòa lyù giöõa caùc thaønh phaăn töï nhieđn vôùi nhau vaø giöõa thieđn nhieđn vôùi hoát ñođng sạn xuaât cụa con ngöôøi.
 • 36
GIAO AN VL9 HK II CO HINH VE

GIAO AN VL9 HK II CO HINH VE

 Neđu cađu hoûi:ta vöøa thaây khi doøng ñieôn ñoơi chieău thì löc töø cuõng ñoơi chieău.vaôy,hieôn töôïng gì xạy ravôùi nam chađm khi ta chodoøng ñieđn xoay chieău cháy vaøo cuoôn dađy nhö hình35.3 SGK.haõy döï ñoaùn vaø laøm TN kieơm tra.  Hoát ñoông 4 :( 10 phuùt) Tìm hieơu caùc dúng cú ño, caùch ño cöôøng ñoô vaø hieôu ñieôn theâ cụa doøng ñieôn xoay. HOÁT ÑOÔNG HÓC CỤA HÓC SINH  TRÔÏ GIUÙP CỤA GIAÙO VIEĐN
 • 43
GA LỚP 4 TUẦN 8

GA LỚP 4 TUẦN 8

+Chò mô öôùc coù ñöôïc ñođi giaøy ba ta maøu xanh nöôùc bieơn nhö cụa anh hó chò. +Coơ giaøy ođm saùt chađn, thađn giaøy laøm baỉng vại cöùng, daùng thon thạ, maøu vại nhö maøu da trôøi nhöõng ngaøy thu. Phaăn thađn ođm saùt coù hai haøng khuy daôp, luoăn moôt sôïi dađy traĩng nhoû vaĩt qua. +Öôùc mô cụa chò phú traùch ñoôi khođng thaønh hieôn thöïc, vì chò chư ñöôïc töôûng töôïng mang giaøy vaøo chađn seõ böôùc ñi nhé nhaøng vaø nhanh nhén hôn tröôùc con maĩt theøm muoân cụa caùc bán chò.
 • 39
TIÊT 30: PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

TIÊT 30: PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

_VECTÔ PHAÙP TUYEÂN CỤA ÑÖÔØNG THAÚNG:_ _* __ÑÒNH NGHÓA:_ _N_r _U_r ∆ VECTÔ ÑÖÔÏC GÓI LAØ VECTÔ PHAÙP TUYEÂN CỤA ÑÖÔØNG THAÚNG NEÂU VUOĐNG GOÙC VÔÙI VECTÔ CHƯ PHÖÔNG CỤA ÑÖÔØNG THAÚNG 0 [r]
 • 12
Tác dụng của điện nhĩ châm tần số thấp trên đáp ứng thần kinh tự chủ khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh ở người bình thường

Tác dụng của điện nhĩ châm tần số thấp trên đáp ứng thần kinh tự chủ khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh ở người bình thường

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng trên thông qua theo dõi sự thay đổi tần số tim và huyết áp khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh.
 • 7
DU LỊCH NHA TRANG  ĐÀ LẠT

DU LỊCH NHA TRANG ĐÀ LẠT

Nhaø maùy thụy ñieôn Ña Nhim. Naỉm döôùi chađn ñeøo Ngóan Múc, laø moôt cođng trình ñoôc ñaùo, mang yù nghóa lôùn veă maịt hôïp taùc giöõa hai nöôùc Vieôt Nam - Nhaôt Bạn vaø do chính phụ Nhaôt taøi trôï xađy döïng cho Vieôt Nam töø tieăn boăi hoaøn chieân tranh vaøo naím 1962. Töø xa du khaùch thaây hai ñöôøng oâng daên nöôùc töø hoă Ña Nhim xuoâng nhaø maùy vôùi ñoô cao 799m , xađy döïng naím 1962 vôùi soâ tieăn khoạng 47 trieôu ñođ la. Hai coôt nöôùc naøy chư keùm duy nhaât coôt nöôùc 1.200m cụa nhaø maùy thụy ñieôn ôû Canada maø thođi. Chính quyeăn mieăn Nam luùc ñoù phại boû ra moôt khoûang töông ñöông ñeơ hoøan thaønh cođng trình goăm : ñaôp nöôùc, heô thoâng ñöôøng oâng, maùy phaùt, ñöôøng dađy tại ñieôn v.v... Hai ñöôøng oâng naøy coù dáng hình pheêu ñeơ taíng aùp löïc nöôùc. Ñöôøng kính ôû ñưnh 2,2m vaø ôû ñaùy laø 0,9m. Tái ñađy, hai ñöôøng oâng tieâp túc chia laøm boân oâng nhoû hôn phun vaøo boân toơ maùy, laøm quay boân tuoâc bin naịng 127 taân. Toơng cođng suaât boân maùy phaùt cöïc ñái : 160.000 kw/h. Ñieôn phaùt ra ñöôïc ñieău phoâi bôûi moôt trung tađm ñieău khieơn vaø moôt trám bieân ñieôn. Töø ñađy coù moôt ñöôøng dađy 230 kv ñöa ñieôn veă thaønh phoâ Hoă Chí Minh, hai ñöôøng dađy khaùc ñöa ñieôn leđn Ñaø Lát vaø xuoâng caùc tưnh ven bieơn mieăn Trung. Nhaø maùy thụy ñieôn Ña Nhim, coù thôøi gian, ñát xaâp xư 1 tyû kw/ h. Sạn löôïng ñieôn laøm ra chieâm töø 60 - 70% toaøn mieăn Nam, tröôùc khi ñöôøng dađy 500 kv Baĩc - Nam ñöôïc hoaøn thaønh. Ñađy laø nhaø maùy ñieôn coù hieôu suaât cao, chư caăn 0,5m3 nöôùc - cho ra 1 kw ñieôn. Ñieôn Ña Nhim coù maịt suoât daõi mieăn Trung töø Phuù Yeđn vaøo Bình Thuaôn, Lađm Ñoăng.
 • 168

Xem thêm

Từ khóa: chương trình chuyển đổi file docx sang docphân tích nội bộ doanh nghiệp docxphần mềm chuyển đổi file docx sang doctài liệu bài tập lớn kỹ thuật xung số docxtài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 part 22 docxnew microsoft word document docxmột số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã docxtài liệu lò hơi chương 2 docxtài liệu lò hơi chương 5 docxtài liệu lò hơi chương 6 docxtài liệu bài tập luật dân sự có đáp án docxtài liệu tập viết tiết2 các nét cơ bản docxsở giao dịch chứng khoán đài loan docxtài liệu longman preparation series for the new toeic test part 7 docxhướng dẫn sử dụng coreldraw x5 part 1 docxBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ