0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Hệ điều hành >

Heơ thông tiên trình process cụa Linux

TÌM HIỂU ỨNG DỤNG MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI TRONG MÔI TRƯỜNG MÃ NGUỒN MỞ

TÌM HIỂU ỨNG DỤNG MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI TRONG MÔI TRƯỜNG MÃ NGUỒN MỞ

1.3.2 Bộ quản lý bộ nhớ (Memory Manager - MM) Bộ nhớ quy ƣớc (conventional memory) của PC chỉ có 640K do chƣơng trình BIOS chỉ quản lý đƣợc tới FFFFF, mà vùng nhớ cao (High memory từ A0000 trở lên) dùng để ánh xạ (map) BIOS, Video card memory và các thiết bị ngoại vi khác, vùng nhớ còn xài đƣợc (Low memory) là từ 9FFFF trở xuống. Ở chế độ bảo vệ (protect mode) của CPU 32 bit đƣa ra khái niệm virtual memory (bộ nhớ ảo). Lúc này mỗi process đƣợc cấp cho 4G virtual memory từ 00000000-FFFFFFFF. Nhƣng kernel sẽ giữ một table mô tả ánh xạ từng page của virtual memory với physical memory. Physical memory bây giờ bao gồm cả RAM và swap disk space. Tất nhiên 4G virtual memory không bao giờ đƣợc ánh xạ đầy đủ. Phần lớn mặc dù có đánh địa chỉ nhƣng chỉ khi ta đọc hoặc ghi lên đó thì kernel mới định phần từ physical memory.
 • 40
DE TAI VE PT VÀ HPT

DE TAI VE PT VÀ HPT

trong suốt quá trình dạy và học qua những dạng bài tập dới các hình thức khác nhau. Trớc tiên cần phải cho học sinh nắm đợc kiến thức cơ bản về các dạng phơng trình và hệ phơng trình cùng phơng pháp giải nh SGK Đại Số 8, 9: Phơng trình bậc nhất một ẩn; Phơng trình tích; Phơng trình chứa ẩn ở mẫu thức; Phơng trình bậc hai một ẩn; Hệ phơng trình bậc nhất hai ẩn… Đồng thời giáo viên phải đào sâu, mở rộng, cụ thể hoá, tổng quát hoá từng dạng phơng trình cho học sinh và các dạng bài tập cho dới các hình thức khác nhâu. Từ đó phát huy đợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh nắm kiến thức chắc chắn và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt vào giải phơng trình và hệ phơng trình dới các dạng khác nhau.
 • 39
TOP 5 TRÌNH QUẢN LÝ DOWNLOAD DÀNH CHO LINUX PPSX

TOP 5 TRÌNH QUẢN LÝ DOWNLOAD DÀNH CHO LINUX PPSX

Nhìn chung Downloader 4 X là trình quản lý download khá tốt và nếu hiện thời bạn đã có trong tay sự phục vụ của nó, thì có lẽ bạn sẽ chẳng cần một trình đồng tính năng nào khác nữa. Đơn giản nó đã cung cấp cho bạn đầy đủ những gì bạn cần kết hợp vô số tùy chọn thiết đặt tiện dụng.
 • 10
Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 7: Trình soạn thảo vi

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 7: Trình soạn thảo vi

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 7: Trình soạn thảo vi nêu lên các chế độ trong ‘vi’, các phần tử văn bản (text items), chèn văn bản, xóa văn bản, sao chép/dán, tìm kiếm, lưu trữ & các lệnh khác. Mời các bạn tham khảo.
 • 11
BROADCOM GIA NHẬP LINUX FOUNDATION PPTX

BROADCOM GIA NHẬP LINUX FOUNDATION PPTX

thích được với hệ điều hành tự do nguồn mở. Nhưng đến thời điểm này, trình điều khiển nguồn mở mới của Broadcom đã có thể tích hợp nhân Linux bản 2.6.37 mới nhất và cũng có hỗ trợ hệ điều hành Ubuntu 10.10. Vì thế, người dùng Linux không còn khó khăn khi sử dụng chip Broadcom nữa. Đáng chú ý, không chỉ Broadcom gia nhập vào Linux Foundation mà China Mobile cũng là thành viên của tổ chức này vào tháng 11 năm
 • 5
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 3

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 3

Với Linux Samba cũng dựa vào giao thức SMB để viết ra một số tiến trình điển hình như smbd, nmbd, để “nói chuyện “ với các hệ điều hành của Microsoft để người dùng có thể làm việc với[r]
 • 180
Huong dan phan quyen cho user, tap tin, thu muc tren linux

Huong dan phan quyen cho user, tap tin, thu muc tren linux

Hoc linux cơ bản, tìm hiểu về linux, linux tuyển tập từ cơ bản đến nâng cao, giao trinh phan quyen cap quyen thu muc, tap tin tren linux, dai hoc cao dang, linux co ban, cong nghe thong, linux linux, huong dan cho nguoi moi su dung linux
 • 19
CH20

CH20

Security The pluggable authentication modules (PAM) system is available under Linux. PAM is based on a shared library that can be used by any system component that needs to authenticate users. Access control under UNIX systems, including Linux, is performed through the use of unique numeric identifiers
 • 55
KẾ HOẠCH TỔ

KẾ HOẠCH TỔ

d) Soơ keâ hoách caù nhađn: Tình hình, múc tieđu, chư tieđu, nhieôm vú vaø keâ hoách cú theơ. Noôi dung keâ hoách theơ hieôn toât cođng vieôc hoát ñoông cụa moôt giaùo vieđn, neđu roõ noôi dung phại laøm, bieôn phaùp, thôøi gian thöïc hieôn. Ñaịc bieôt laøm roõ hoát ñoông cú theơ ñeơ nađng cao chaât löôïng giạng dáy boô mođn (thao giạng, chuyeđn ñeă, saùng kieân kinh ngheôm, phú ñáo vaø boăi döôõng hóc sinh gioûi). Keâ hoách phạn anh logic giöõa caùc hoă sô caù nhađn trong quaù trình thöïc hieôn nhieôm vú naím hóc. Phuø hôïp vôùi ñieău kieôn vaø quaù trình chung cụa nhaø tröôøng, nhaât laø trình ñoô hóc sinh.
 • 26
SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 2

SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 2

Tieât 49: LUYEÔN TAÔP I. Múc tieđu: ∗ Kieân thöùc: HS bieât vaôn dúng caùc tính chaât cụa pheùp coông caùc soâ nguyeđn ñeơ tính ñuùng, tính nhanh caùc toơng; ruùt gón bieơu thöùc. Tieâp túc cụng coâ kyõ naíng tìm soâ ñoâi, tìm giaù trò tuyeôt ñoâi cụa moôt soâ nguyeđn.
 • 68
SECURE PHP DEVELOPMENT P77 DOC

SECURE PHP DEVELOPMENT P77 DOC

◆ Your intranet web server document root directory is /evoknow/intranet/ htdocs . Of course, if you have a different path, which is likely, you should change this path whenever you see it in a configuration file or instruction in this chapter. During the installation process, I refer to this directory as %DocumentRoot% .
 • 5
VAT LY 7_ CA NAM

VAT LY 7_ CA NAM

- Gv phaùt dúng cho caùc nhoùm TN - Hs ñóc TN sgk - Hs tieân haønh TN ñeơ xaùc ñònh chaât daên ñieôn, chaât caùch ñieôn. - Gv löu yù hs laĩp nhö tieât tröôùc chư thay cođng taĩc baỉng vaôt caăn xaùc ñònh .Tröôùc heât chaôp hai moû kép vôùi nhau ñeơ kieơm tra mách tröôùc khi ñöa caùc vaôt caăn xaùc ñònh vaøo. Ghi keât quạ vaøo bạng cụa nhoùm. - Höôùng daên hs thạo luaôn keât quạ TN -> gv kieơm tra vaø söûa chöõa neâu sai
 • 78
HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - TRUNG TÂM TCCN&DN

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - TRUNG TÂM TCCN&DN

Phần Lan. Hiện nay, Linus làm việc tại tập đoàn Transmeta và tiếp tục phát triển nhân hệ điều hành Linux ( Linux kernel ). Khi Linus tung ra phiên bản miễn phí đầu tiên của Linux trên Internet, vô tình đã tạo ra một làn sóng phát triển phần mềm lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, Linux được phát triển và bảo trì bởi một nhóm hàng nghìn lập trình viên cộng tác chặt chẽ với nhau qua Internet. Nhiều công ty đã xuất hiện, cung cấp Linux dưới dạng gói phần mềm dễ cài đặt, hoặc cung cấp các máy tính đã cài đặt sẵn Linux.
 • 86
BÁO CÁO HÓA HỌC:

BÁO CÁO HÓA HỌC: " RESEARCH ARTICLE HARD REAL-TIME PERFORMANCES IN MULTIPROCESSOR-EMBEDDED SYSTEMS USING ASMP-LINUX" DOCX

Correspondence should be addressed to Roberto Gioiosa, gioiosa@sprg.uniroma2.it Received 30 March 2007; Accepted 15 August 2007 Recommended by Ismael Ripoll Multiprocessor systems, especially those based on multicore or multithreaded processors, and new operating system architectures can satisfy the ever increasing computational requirements of embedded systems. ASMP-LINUX is a modified, high responsive- ness, open-source hard real-time operating system for multiprocessor systems capable of providing high real-time performance while maintaining the code simple and not impacting on the performances of the rest of the system. Moreover, ASMP-LINUX does not require code changing or application recompiling/relinking. In order to assess the performances of ASMP-LINUX, benchmarks have been performed on several hardware platforms and configurations.
 • 16
THIẾT KẾ CÁC ỨNG DỤNG TRÊN KIT NHÚNG LINUX

THIẾT KẾ CÁC ỨNG DỤNG TRÊN KIT NHÚNG LINUX

Khi hệ thống khởi động hoặc khi chạy chƣơng trình FSCK, nếu tìm thấy một chuỗi dữ liệu nào đó bị thất lạc trên đĩa cứng không liên quan đến các tập tin, Linux sẽ gộp chúng lại và đặt tro[r]
 • 54
SỔ TAY XỬ LÝ SỰ CỐ POKET CHM C1P7 PPTX

SỔ TAY XỬ LÝ SỰ CỐ POKET CHM C1P7 PPTX

b. Safely Remove Hardware: Lý do thứ hai xuất phát từ hệ điều hành tương thích USB trước đây như Windows 2000. Hệ điều hành bắt ổ lưu động phải dừng hoàn toàn thông qua tác vụ “Safely Remove Hardware” để sau đó không có bất kỳ dữ liệu nào được ghi lên đó nữa thì người dùng mới được phép rút ra. Điều này nảy sinh do thực tế khi dữ liệu được truyền tải lên một thiết bị lưu trữ di động, Windows thường hiển thị một thanh trạng thái mức dữ liệu đã copy, tuy nhiên không phải khi thanh này biến mất thì dữ liệu của bạn đã copy xong. Rắc rối sẽ nảy sinh khi người sử dụng giật thiết bị lưu trữ ra khỏi máy tính mà không sử dụng tuỳ chọn “Safely Remove Hardware”. Những file chưa kịp đưa lên sẽ không xuất hiện trong đó hoặc bị lỗi do chưa copy hoàn thiện.
 • 16
ĐỀ THI CẢ NĂM

ĐỀ THI CẢ NĂM

Hoát ñoông 2 : Mođi tröôøng truyeăn ađm: 1) Söï truyeăn ađm trong chaât khí * Cho 2 Hs ñóc thí nghieôm1 - Gói Hs neđu noôi dung thí nghieôm, thạo luaôn thoâng nhaât. * GV cho Hs boâ trí theo nhoùm, quan saùt trạ lôøi cađu C1, C2? Löu yù Hs: ñeơ 2 tađm cụa 2 troâng naỉm song song vôùi giaù ñôõ vaø caùch nhau khoạng töø 10 ñeân 12 cm.
 • 78
CIÁO ÁN SINH 6

CIÁO ÁN SINH 6

GV : nhaôn xeùt giôø hóc . Hoát ñoông 2 HS : thạo luaôn 2 cađu hoûi SGK P47 döïa tređn nhöõng phaăn trạ lôøi cụa múc 1 → yeđu caău neđu ñöôïc nhaôn xeùt : Cađy ñaôu, cađy bođng, caø pheđ laø laây quạ→ caăn nhieău caønh neđn ngöôøi ta caĩt ngón. HS : ñái dieôn 1- 3 nhoùm trạ lôøi → nhoùm khaùc nhaôn xeùt, boơ sung.
 • 84
DU LỊCH NHA TRANG  ĐÀ LẠT

DU LỊCH NHA TRANG ĐÀ LẠT

Tóa lác tređn ñưnh nuùi Traău cụa laøng Ninh Sôn, töø ñoù coù theơ nhìn bao quaùt boân phía. Theo truyeăn thuyeât, thaùp ñöôïc Vua Jaya Simhavarman III (töùc Vua Cheâ Mađn) xađy döïng vaøo ñaău theâ kyû XIV ñeơ thôø Vua Pođ Klaung Garai.  Ngođi thaùp chính coù boân taăng, maø ba taăng tređn laø nhöõng taăng giạ ñeơ nađng chieău cao thaùp vaø laøm cho daùng thaùp ñöôïc thanh thoaùt. Taăng tređn laø söï laịp lái cụa taăng döôùi, táo cho ngođi thaùp chính ñöôïc haøi hoøa tinh teâ giöõa kieân truùc táo hình vaø trang trí. Ñađy cuõng laø ñaịc ñieơm chung cụa thaùp Chaím. Cöûa ngođi thaùp chính nhođ ra xa hôn caùc cöûa khaùc nhö moôt loâi ñi coù maùi che xoay veă höôùng ñođng - höôùng cụa caùc vò thaăn, theo quan nieôm coơ truyeăn cụa ngöôøi Chaím. ÔÛ ba phía coøn lái cụa ngođi thaùp chính laø cöûa giạ nhođ ra khoûi töôøng. Phaăn maùi che cho cöûa chính laø hai coôt baỉng ñaù coù khaĩc chöõ Chaím coơ, ca ngôïi cođng ñöùc cụa Vua Pođ Klaung Garai. Phaăn tređn cöûa thaùp coù ñaịt caùc töôïng thaăn, táïi cöûa chính laø töôïng thaăn Shiva, 3 maịt, 6 tay ñang muùa, khoûe khoaĩn cađn ñoâi, uyeơn chuyeơn táo ñöôïc cạm giaùc soâng ñoông cho ñieôu muùa. Beđn trong cöûa laø töôïng boø thaăn Nanñin ñang naỉm, chụ veă muøa maøng, gaịt haùi. Töôïng chính ñaịt trong thaùp laø moôt Linga coù mang thaăn chụ maø theo töông truyeăn thì ñoù laø töôïng cụa Vua Pođ Klaung Garai, moôt vò Vua coù cođng trong vieôc phaùt trieơn thụy lôïi, daên thụy nhaôp ñieăn vaø ñöôïc thaăn thaùnh hoùa. Töôïng naøy coøn gói laø
 • 168
BIÊN DỊCH NHÂN LINUX PART 2 DOC

BIÊN DỊCH NHÂN LINUX PART 2 DOC

6.1 Tạo một đĩa mềm khởi động cho nhân đang dùng Đây là một bước cần thiết đề phòng sự cố gì đó khiến bạn không thể khởi động vào hệ thống Linux sau khi cài nhân mới. Trường hợp này hiếm khi xảy ra trong quá trình biên dịch nhân và cài nhân mới nếu bạn thực hiện và điều chỉnh đúng. Những sự cố với trình khởi động 5 ít thấy xảy ra vì trình khởi động đã được thiết lập hoàn chỉnh trước khi cập nhật nhân. Phần lớn giai đoạn điều chỉnh lại cấu hình của LILO hoặc GRUB không chính xác tạo trở ngại. Vấn đề này sẽ được đề cập sau. Trước mắt chúng ta cần tạo một đĩa mềm khởi động.
 • 5
VĂN 9 HKI

VĂN 9 HKI

HÑ 2: HDHS tìm hieơu taùc phaơm -Em hieơu theâ naøo laø Vb nhaôt dúng? Giại thích theđm veă Vb nhaôt dúng: Baøi vieât coù Nd gaăn guõi, böùc thieât vôùi c/s tröôùc maĩt cụa con ngöoøi vaø coông ñoăng trong XH hieôn ñái nhö: TN,MT,DS,quyeăn trẹ em. - Keơ teđn VBND ñaõ hóc lôùp 6,7,8?
 • 12
Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 8 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 8 - Ngô Văn Công

Bài giảng Hệ điều hành linux: Chương 8 Lập Trình C trong Linux do Ngô Văn Công biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản như: Hello world program, ngôn ngữ C, trình biên dịch make,...
 • 33
GIAO AN DIA LY-THIEU TIET 8

GIAO AN DIA LY-THIEU TIET 8

- Trình baøy moôt soâ ñaịc ñieơm tieđu bieơu veă hoát ñoông sạn xuaât cụa ngöôøi dađn ôû TN (khai thaùc söùc nöôùc, khai thaùc röøng). Neđu quy trình laøm ra caùc sạn phaơm ñoă goê. - Döïa vaøo löôïc ñoă (bạn ñoă), tranh, ạnh ñeơ tìm kieân thöùc. Xaùc laôp moâi quan heô ñòa lyù giöõa caùc thaønh phaăn töï nhieđn vôùi nhau vaø giöõa thieđn nhieđn vôùi hoát ñoông sạn xuaât cụa con ngöôøi.
 • 36
Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

Chương này giới thiệu về Hệ điều hành Linux. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về lịch sử của Linux, biết được tại sao sử dụng Linux, biết được các bản phân phối của Linux,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 21
OPERATING SYSTEM CONCEPTS - CHAPTER 21: THE LINUX SYSTEM POT

OPERATING SYSTEM CONCEPTS - CHAPTER 21: THE LINUX SYSTEM POT

„ On executing a new program, the process is given a new, completely empty virtual-address space; the program-loading routines populate the address space with virtual-memory regions „ Creating a new process with fork involves creating a complete copy of the existing process’s virtual address space
 • 62
LINUX PROCESS MANAGEMENT

LINUX PROCESS MANAGEMENT

n SEE KERNEL/SCHED.C AND TRANG 16 CREATING PROCESSES n Traditionally, resources owned by a parent process are duplicated when a child process is created.. n _It is slow_ to copy whole ad[r]
 • 22
CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX  BÀI 2 PPSX

CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX BÀI 2 PPSX

passwd Đổ i m ậ t kh ẩ u cho user VII.3. Sử dụng trợ giúp man Trong MS DOS để biết cú pháp hay ý nghĩa của một lệnh chúng ta hay dùng giúp đỡ của lệnh bằng cách đánh tham số /? vào phía sau lệnh, còn Windows có bộ Help cho phép bạn tìm kiếm các thông tin liên quan đến một vấn đề nào đó. Linux cung cấp cho bạn một hệ thống thư viện giúp đỡ bạn tìm các thông tin theo từ khóa bạn nhập vào. Dù không có giao diện bằng Window, nhưng các tài liệu giúp đỡ này rất có ích đối với người sử dụng đặc biệt khi sử dụng các lệnh. Các bạn sẽ biết các lệnh trong Linux sử dụng rất nhiều tùy chọn mà chúng ta không thể nhớ hết được, Linux cung cấp trình trợ giúp man
 • 25
GIAO AN TUAN 10

GIAO AN TUAN 10

Quan saùt tranh ạnh veă hoa, traùi, rau xanh cụa Ñaø Lát, caùc nhoùm thạo luaôn theo gôïi yù cụa GV Ñái dieôn nhoùm trình baøy keât quạ thạo luaôn tröôùc lôùp 4.CỤNG COÂ :2phuùt GV yeđu [r]
 • 26
BAITAP_LINUX6 - PROCESS, FILTER, AWK, SHELL

BAITAP_LINUX6 - PROCESS, FILTER, AWK, SHELL

TRANG 1 BÀI 1: USER, GROUP, PERMISSION.[r]
 • 7
III HỆ THỐNG TẬP TIN CỦA LINUX

III HỆ THỐNG TẬP TIN CỦA LINUX

Taôp tin /etc/shadow. Unix truyeăn thoâng löu caùc thođng tin lieđn quan tôùi maôt khaơu ñeơ ñaíng nhaôp (login) ôû trong /etc/passwd. Tuy nhhieđn, do ñađy laø taôp tin phại ñóc ñöôïc bôûi taât cạ mói ngöôøi do moôt soâ yeđu caău cho hoát ñoông bình thöôøng cụa heô thoâng (nhö chuyeơn User ID thaønh teđn khi hieơn thò trong leônh ls chaúng hán) vaø nhìn chung caùc user ñaịt maôt khaơu “yeâu”, do ñoù haău heât caùc Unix phieđn bạn môùi ñeău löu maôt khaơu trong moôt taôp tin khaùc /etc/shadow vaø chư co root ñöôïc quyeăn ñóc taôp tin naøy.
 • 23
CHƯƠNG 3: TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN - LINUX

CHƯƠNG 3: TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN - LINUX

TRANG 14 TRANG 15 GIỚI THIỆU EMACS  GNU Emacs is a free, portable, extensible text editor  Emacs còn là một IDE cho các ngôn ngữ lập trình C/C++, Perl, Java,… TRANG 16 NHỮNG GÌ KHÔNG H[r]
 • 23
LAAPJ TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

LAAPJ TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

đầ u tiên c ủ a mã esac. Không nh ư t ừ khoá switch c ủ a C, l ệ nh case c ủ a bash cho phép ta ki ể m tra giá tr ị c ủ a expr d ự a vào pattern, nó có th ể ch ứ a các kí t ự đạ i di ệ n. Cách làm vi ệ c c ủ a c ấ u trúc case nh ư sau: nó s ẽ kh ớ p (match) bi ể u th ứ c expr v ớ i các m ẫ u pattern1, pattern2,…n ế u có m ộ t m ẫ u nào đ ó kh ớ p thì kh ố i l ệ nh t ươ ng ứ ng v ớ i m ẫ u đ ó s ẽ đượ c th ự c thi, sau đ ó nó thoát ra kh ỏ i l ệ nh case. N ế u t ấ t c ả các m ẫ u đề u không kh ớ p và ta có s ử d ụ ng m ẫ u * (trong nhánh *)), ta th ấ y đ ây là m ẫ u có th ể kh ớ p v ớ i b ấ t k ỳ giá tr ị nào (ký t ự đạ i di ệ n là *), nên các l ệ nh trong nhánh này s ẽ đượ c th ự c hi ệ n.
 • 41
BÀI 13  MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

BÀI 13 MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

TRANG 10 TRANG 11 HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX • HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ GIÚP CHO NG ỜI SỬ DỤNG DỄ DÀNG SỬA CHỮA CÁC CH ƠNG TRÌNH HỆ THỐNG, BỔ SUNG, NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG MÀ K[r]
 • 24
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINUX

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINUX

PHẦN A LÝ THUYẾTCâu 1: Kiến trúc của hệ điều hành Linux Linux là 1 hệ điều hành,gồm 1 nhân Kernel (mã cốt lõi quản lý các tài nguyên phần cứng và phần mềm) và một bộ sưu tập các ứng dụng của người dùng (chẳng hạn như các thư viện, các trình quản lý cửa sổ và các ứng dụng).Tầng cuối cùng là 1 tập hợp mã kiến trúc giúp Linux có thể hỗ trợ đa nền tảng phần cứng (ARM, power PC,…) ,chức năng này phải được đăng kí theo giấy phép của GNU,tạo nên tính di động của Linux.Câu 2: Một số đặc điểm chung của hệ điều hành LinuxHĐH Linux cho phép cài đặt Linux với nhiều HĐH khác nhau trên cùng 1 ổ cứng. Linux là 1 HĐH giống như DOS,WINDOW,XP,… có thể đc cài đặt trên 1 máy tính cá nhân và trở thành 1 trạm làm việc với đầy đủ sức mạnh. Được sử dụng trên các máy chủ lớn,có thể sử dụng với mục đích thương mại trong các môi trường tính toán và truyền tin.Là HĐH Đa nhiệm 32 bit,đa tiến trình,đa xử lý,bộ nhớ ảo,tốc độ cao,mềm dẻo,đáng tin cậy và tương thích với Unix.Thư viện dùng chungGiao diện: GUI, CLIChia sẻ tài nguyênNetwork Information Service (NIS)Lập lịchSao lưuHỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trìnhHệ thống an toàn,ổn định,ít virusƯu điểm: Là 1 HĐH miễn phí Tương thích: Hệ thống mở Ứng dụng: Nhiều lĩnh vực Công cụ phát triển: Trình dịch đa ngôn ngữKhuyết điểm:Vì đây là hệ điều hành mã nguồn mở nên các Hacker dễ tấn côngKhông dễ cài đặt và sử dụng như các hệ điều hành khácKhông dễ tương thích với các phần cứng nào đó,có thể Linux không thể chạy trên tất cả phần cứng PC hiện nay.
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: chương trình chuyển đổi file docx sang docphân tích nội bộ doanh nghiệp docxphần mềm chuyển đổi file docx sang doctài liệu bài tập lớn kỹ thuật xung số docxtài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 part 22 docxnew microsoft word document docxmột số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã docxtài liệu lò hơi chương 2 docxtài liệu lò hơi chương 5 docxtài liệu lò hơi chương 6 docxtài liệu bài tập luật dân sự có đáp án docxtài liệu tập viết tiết2 các nét cơ bản docxsở giao dịch chứng khoán đài loan docxtài liệu longman preparation series for the new toeic test part 7 docxhướng dẫn sử dụng coreldraw x5 part 1 docxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP