0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Phần cứng >

Nhập vào Variable name là dircmd

ORACLE ESSBASE 9 IMPLEMENTATION GUIDE P43 PPTX

ORACLE ESSBASE 9 IMPLEMENTATION GUIDE P43 PPTX

As we have discussed earlier, substitution variables can be used in most of the Essbase editors or API programming statements. We would quickly like to demonstrate how we can use the substitution variable in the Essbase SQL interface. As you know, sometimes you are required to build a
 • 5
SECURE PHP DEVELOPMENT P112 POT

SECURE PHP DEVELOPMENT P112 POT

Figure 15-3: How a list is created. addDriver( ) This method uses $step , a variable set in the add list interface forms, to control which method is called. The $step variable is used to select the appropriate method for the appropriate stage of the list adding process. Here is how the addDriver()
 • 5
Loan supply surveys

Loan supply surveys

TRANG 10 Table 1 The description of the variables Name Description of variable DiffHLToA Quarterly change in housing loans normalised by assets DiffHL Quarterly precentage change in hous[r]
 • 26
QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MICROSOFT PROJECT 2007

QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MICROSOFT PROJECT 2007

Click đúp vào Task name của công việc Dựng khung gỗ sẽ hiện ra hộp thoại Task Information, chọn tab Predecessors Nhập các thông tin vào như bên dưới, trong cột Lag, nhập thời gian gối ch[r]
 • 23
CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 241 DOCX

CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 241 DOCX

00404BF3 |. F2:AE REPNE SCAS BYTE PTR ES:[EDI] 00404BF5 |. F7D1 NOT ECX 00404BF7 |. 49 DEC ECX 00404BF8 |. 74 1A JE SHORT Wallpape.00404C14 Đoạn code trên được dùng để kiểm tra chiều dài name ta nhập vào. Các bác chú ý đoạn code sau nhé :
 • 7
GVHD - CATIA (PHẦN 2) PART 13 PPSX

GVHD - CATIA (PHẦN 2) PART 13 PPSX

Hộp thoại MECHANISM CREATION sẽ xuất hiện : Hộp thoại này cho phép ta nhập tên liên kết mà ta muốn tạo, ta nhập tên vào ô Mechanism name.. Hình 9.50 Hộp thoại MECHANISM CREATION.[r]
 • 6
INTRODUCTION TO SPSS

INTRODUCTION TO SPSS

– Dùng để nhập, chỉnh sửa dữ liệu – Các dòng là các trường hợp. Mỗi dòng thể hiện số liệu của một quan sát hay một bảng hỏi – Các cột là các biến số. Mỗi dòng thể hiện một biến số hay một đặc điểm được đo lường
 • 35
TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

CÂU TRẮC NGHIỆM PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSCâu 1: Trong hệ điều hành Windows Xp, khi xuất hiện hộp thoại đăng nhập ta có thểa)Nhấn phím ESC để bỏ quab)Nhập bất kỳ User name Passwordc)Phải nhập đúng User name Passwordd)Thực hiện một trong 3 cách trên đều được
 • 4
PHP DEVELOPER''''S DICTIONARY P94 PPTX

PHP DEVELOPER''''S DICTIONARY P94 PPTX

Description The ocibindbyname() function, which was added in PHP 3.0.7 and PHP 4.0, binds the PHP variable indicated by the &variable parameter to the placeholder ph_name for the given SQL stmt . The length parameter is used to indicate the maximum length for the bind, whereas a –1 value causes the length to be set to &variable 's max length. The optional type parameter sets the descriptor to use and can take the values OCI_B_FILE (binary file), OCI_B_CFILE (character file), OCI_B_CLOB
 • 5
DYNAMIC VISION FOR PERCEPTION AND CONTROL OF MOTION  ERNST D DICKMANNS PART 9 POT

DYNAMIC VISION FOR PERCEPTION AND CONTROL OF MOTION ERNST D DICKMANNS PART 9 POT

Numerical values for initialization of the recursive estimation process derived from Figure 7.14, respectively, assumed or actually measured Name of variable Symbol dimension Numerical v[r]
 • 30
ADOBE FLASH CS5 ON DEMAND PART 31 PPSX

ADOBE FLASH CS5 ON DEMAND PART 31 PPSX

ptg Using Cascading Style Sheets with HTML Text Cascading Style Sheets (CSS) contain sets of formatting rules for HTML and XML text. CSS allow you to define certain text attributes and give them a style name. This style name, called a selector, can be applied to any imple- mented text. Each time you need to imple- ment the defined style, you can refer back to the CSS. This allows for more control over the text displayed on your Web page. Load styles from an external CSS or create them within Flash using the Style Sheet Object. The ActionScript class for CSS is described as: TextField.StyleSheet. This is a new functional- ity and it is only available to SWFs in the Flash 7 Player or later.
 • 8
CÀI ĐẶT NHANH BỘ ĐỊNH TUYẾN ADSL POTX

CÀI ĐẶT NHANH BỘ ĐỊNH TUYẾN ADSL POTX

- Cuối cùng, bạn nhập thông tin tài khoản (User name và Password) do ISP cung cấp như cách cài đặt bằng tiện ích. Với thiết kế tiện ích tối ưu, thời gian cài đặt kết nối Internet không hơn thời gian để có một tô mỳ nóng sốt. Giờ đây, bạn có thể vừa "nhâm nhi" vừa lướt web để tự thưởng cho thành quả của mình.
 • 5
SỬ DỤNG SOLVER TRONG EXCEL 972010 – PHẦN 3 22

SỬ DỤNG SOLVER TRONG EXCEL 972010 – PHẦN 3 22

Hình 10. H ộp thoại Solver Parameters của Excel 2010  Set Object: Nơi đây ta cần nhập vào địa chỉ của h àm m ục ti êu.  To: Hàm m ục ti êu mu ốn đạt tới Max , Min hay Value of (b ằng một giá trị mong mu ốn nào đó th ì nh ập giá trị v ào h ộp b ên c ạnh)
 • 7
CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 153 PPTX

CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 153 PPTX

---------------------------------------------------------------------------------------------- III. Kết luận Hì, lúc này hacnho crack các phần mềm mới thì thấy đa số trong các phần mềm, ngoài khoá bảo vệ. Còn thêm một số chi tiết rất buồn cười. Đó là họ đặt mã kiểm tra Name và Reg Code những Name xác định. Thường là name của các trang warez nổi tiếng như ttdown, appzplanet... Hay name của các nhóm cracker nổi tiếng như TNT, TMG, Core, ROR... Phần mềm WinDriver Ghost này cũng vậy... Ngay trước dòng kiểm tra RegCode họ đặt sẵn name các nhóm Cracker. Để dù các cracker này có nhập đúng thì cũng không đăng ký được.
 • 6
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TƯỞNG LỬA NOKIA IP380

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TƯỞNG LỬA NOKIA IP380

này là trang config. Chọn link Host Address Assignment.. Trong bảng Static Host Entries, có ít nhất một mục là localhost được đang ký đến địa chỉ 127.0.0.1, không bao giờ xóa địa chỉ này. Thêm một name đến 1 trong các địa chỉ ip của 1 trong các interface(Interface External).Ngoài ra thêm danh sách các host mà nokia firewall thường xuyên phải giao tiếp. Apply > Save.
 • 24
GVHD - CATIA (PHẦN 2) PART 14 PPSX

GVHD - CATIA (PHẦN 2) PART 14 PPSX

Hộp thoại MECHANISM CREATION sẽ xuất hiện: HỘP THOẠI NÀY CHO PHÉP TA NHẬP TÊN CỦA LIÊN KẾT MÀ TA MUỐN TẠO, TA NHẬP TÊN VÀO Ô MECHANISM NAME.. Trong bài tập này ta đặt tên là MECHANISM.1.[r]
 • 6
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐỘNG VỚI PHP - P 9 PDF

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐỘNG VỚI PHP - P 9 PDF

This is how the revised function looks see functions2.php: function sayHi$name { echo "Hi, $name!"; } You can now use this function inside a page to display the value of any variable pas[r]
 • 10
CHƯƠNG 3 LẬP TRÌNH ASSEMBLY POT

CHƯƠNG 3 LẬP TRÌNH ASSEMBLY POT

A directive is similar to an instruction, but unlike an instruction it is independent on the microcontroller model, and represents a characteristic of the assembly language itself. Directives are usually given purposeful meanings via variables or registers. For example, LEVEL can be a designation for a variable in RAM memory at address 0Dh. In this way, the variable at that address can be accessed via LEVEL designation. This is far easier for a programmer to understand than for him to try to remember address 0Dh contains information about LEVEL.
 • 16
ALL IN ONE SOFTS - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PART 36 PDF

ALL IN ONE SOFTS - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PART 36 PDF

+khung Button Action : ở khung Select, chọn cái bạn muốn >Open a File : Bạn nhập một tên bất kì vào khung name ( chỉ để dễ nhận dạng sau này ) Rồi nhấn vào menu Exit > Exit menu Creator , Saving Change . Ở cửa sổ chíng của PM,, bạn sẽ thấy hình logo kèm chữ của file bạn vừa đặt tên, nhấn vào đó . Nhập đường dẫn và 1 số thông tin khác. Trở lại khung Menu, chọn Design menu để tiếp tục design
 • 6
SECURE PHP DEVELOPMENT P22 PPTX

SECURE PHP DEVELOPMENT P22 PPTX

database_type://username:password ↓ tabase_host/database_name The $DB_URL variable was set to create a database URL that pointed to a MySQL database ( mysql ) named mydb on host called localhost The data- base can be accessed using the root user account and foobar password. The DBI() method sets the DB URL passed to itself as db_url member variable and calls the connect() method to connect to the given data- base. The constructor sets the fetch mode to DB_FETCHMODE_OBJECT , which allows us to fetch database rows as objects.
 • 5
GVHD  CATIA PHẦN 2 PART 16 PPS

GVHD CATIA PHẦN 2 PART 16 PPS

Hộp thoại MECHANISM CREATION sẽ xuất hiện: HỘP THOẠI NÀY CHO PHÉP TA NHẬP TÊN CỦA LIÊN KẾT MÀ TA MUỐN TẠO, TA NHẬP TÊN VÀO Ô MECHANISM NAME.. Trong bài tập này ta đặt tên là MECHANISM.1.[r]
 • 6
PHP DEVELOPER''''S DICTIONARY P7 PDF

PHP DEVELOPER''''S DICTIONARY P7 PDF

</HTML> This file is a regular HTML page with no special qualities other than the FORM ACTION that calls a PHP script named phpvaribles.php with a variable passed in the query string portion of the URL. The query string is any information after the question mark (?); in this case, ITEM=10.
 • 5
ACTIVE DIRECTORY COOKBOOK FOR WINDOWS SERVER 2003 P2 PPS

ACTIVE DIRECTORY COOKBOOK FOR WINDOWS SERVER 2003 P2 PPS

Option Explicit When this is used, every variable in the script must be declared or an exception will be generated when you attempt to run the script. Variables are declared in VBScript using the Dim keyword. After you are done with a variable, it is a good practice to set it to Nothing so you release any resources bound to the variable, and don't accidentally re-use the variable with its previous value. The following code shows a complete example for printing the display name for a domain with error checking and variable management included:
 • 10
MICROSOFT WSH AND VBSCRIPT PROGRAMMING FOR THE ABSOLUTE BEGINNER PART 9 PPSX

MICROSOFT WSH AND VBSCRIPT PROGRAMMING FOR THE ABSOLUTE BEGINNER PART 9 PPSX

TRANG 10 69 CHAPTER 3 • VBSCRIPT BASICS STATEMENT DESCRIPTION Call Executes a procedure Class Defines a class name Const Defines a constant Dim Defines a variable Do...Loop Repeatedly ex[r]
 • 10
POVERTY IMPACT ANALYSIS APPROACHES AND METHODS  CHAPTER 3 PPS

POVERTY IMPACT ANALYSIS APPROACHES AND METHODS CHAPTER 3 PPS

Household income and consumption expenditure data were both collected by the RSO in the CRPMS. However, expenditure was considered to be a better measure of both current and long-term welfare and was employed as the dependent variable in the multiple regression model. Because individuals prefer to smoothen the consumption trend over time, expenditure tends to vary less from year to year than income. Another reason for choosing expenditure is that there are negative values of income in the sample, that is, when household production costs exceed revenues. With negative values, logarithmic transformation is impossible.
 • 26
CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 121 POTX

CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 121 POTX

ban đầu chương trình mã hóa chuỗi name của bạn rồi kiểm tra chuỗi serial nhập vào có giống với chuỗi name mã hóa không ... chuỗi name được mã hóa bằng cách thay ký tự đầu tiên thành khoảng trắng , các ký tự sau giữ nguyên ...
 • 5
SAS ETS 9 22 USER''''S GUIDE 72 PPT

SAS ETS 9 22 USER''''S GUIDE 72 PPT

variable, a character variable of length 32 that indicates the name of the regressor. The regressor name and the equation name identify a unique coefficient. This is required. _OBS_, a numeric variable that is either missing when the probabilities are for coefficients or the observation number when the probabilities are for the residual terms. The _OBS_ and the equation name identify which residual the probability is associated with. This an optional column.
 • 10
KINH TẾ LƯỢNG BANG SO LIEU 15 VÀ 39 BAN FINAL

KINH TẾ LƯỢNG BANG SO LIEU 15 VÀ 39 BAN FINAL

Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 -------------+--------------------------------------------------------------- r | 97 0.0000 0.0000 29.67 0.0000 P value = 0, bác b H0, u không phân ph i chuẩn, không có cách sửa ch a ngoài vi c u ho c thay bằng m u có giá tr l sửa ch a, m u càng nhi u, kh i chuẩn càng l n.
 • 50
PHP 5 RECIPES A PROBLEM SOLUTION APPROACH 2005 PHẦN 8 PPTX

PHP 5 RECIPES A PROBLEM SOLUTION APPROACH 2005 PHẦN 8 PPTX

Note how the code that does not use the $_POST superglobal looks pretty much identical, minus the $_POST preceding the field name. The interesting thing to note is that if you run this code with register_globals turned on, both scripts will fire. If, however, you run this code with register_globals turned off, only the second script will fire. Now, consider how easily someone could inject some code into the first script and potentially change the received value. Since the script would not recognize where the value is coming from, it could be easily intercepted. Using the second script, the value passed has to be the one coming from the
 • 49
CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 109 PPT

CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 109 PPT

thích xong. Chúng ta tìm số serial thôi :d. Bạn nhấn F2 tại dòng 0043B5D0 . FF15 5C114000 CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaStrCm>; MSVBVM60.__vbaStrCmp để set breakpoint. Nhấn F9 để chạy chương trình. Nhập vào Name và Serial tương ứng. OllyDBG sẽ ice tại địa chỉ này. Bạn nhìn bảng bên trái Olly có một cặp đối số
 • 5
MICROSOFT WSH AND VBSCRIPT PROGRAMMING FOR THE ABSOLUTE BEGINNER PART 44 PPTX

MICROSOFT WSH AND VBSCRIPT PROGRAMMING FOR THE ABSOLUTE BEGINNER PART 44 PPTX

“ & _ objWordList.Name & vbCrLf ‘Load the name of each script into the array ConsoleArrayintCount = objWordList.Name End If Next ‘This variable is used to determine when to close the con[r]
 • 10
BÀI GIẢNG CLIENT SERVER  CHƯƠNG 12 KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ PDF

BÀI GIẢNG CLIENT SERVER CHƯƠNG 12 KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ PDF

FETCH [ NEXT | PRIOR | FIRST | LAST] FROM _cursor_name_ [ INTO @_variable_name _[ ,..._n _] ] FETCH – Lấy dữ liệu Next - Đến mẫu tin tiếp theo Prior -Về mẫu tin trước đó First –Về mẫu ti[r]
 • 17
HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  VINAPHONE ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G

HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MẠNG DI ĐỘNG 3G

No Last element step Process every step items No 1 var Name of the variable to expose the current item No None varStatus Name of the variable to TRANG 13 13 JSTL CORE TAG _ _ Item _ [r]
 • 26
ABSOLUTE C  4TH EDITION PART 41 DOCX

ABSOLUTE C 4TH EDITION PART 41 DOCX

address, we have merely indicated the address with an arrow that points to the variable with that address. Since a pointer can be used to refer to a variable, your program can manipulate vari- ables even if the variables have no identifiers to name them. The operator new can be used to create variables that have no identifiers to serve as their names. These nameless variables are referred to via pointers. For example, the following creates a new variable of type int and sets the pointer variable p1 equal to the address of this new variable (that is, p1 points to this new, nameless variable):
 • 10
HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX P12 PPTX

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX P12 PPTX

printf "%-10s %-8s %2d %5d %-12s\n",\ $1, $2, $3, $4, $5 } $ gawk -f price_range cars plym fury 1970 73 inexpensive chevy malibu 1999 60 inexpensive ford mustang 1965 45 expensive volvo s80 1998 102 please ask ford thundbd 2003 15 expensive chevy malibu 2000 50 inexpensive bmw 325i 1985 115 inexpensive honda accord 2001 30 please ask ford taurus 2004 10 expensive toyota rav4 2002 180 inexpensive chevy impala 1985 85 inexpensive ford explor 2003 25 please ask Associative arrays Next the manuf associative array uses the contents of the first field of each record in the cars file as an index. The array is composed of the elements manuf[plym], manuf[chevy], manuf[ford], and so on. Each new element is initialized to 0 (zero) as it is created. The C language operator ++ increments the variable that it follows. The action following the END pattern is the special for structure that loops through the elements of an associative array. A pipe sends the output through sort to produce an alphabetical list of cars and the quantities in stock. Because it is a shell script and not a gawk program file, you must have both read and execute permission to the manuf file to execute it as a command. Depending on how the PATH variable (page 284 ) is set, you may have to execute the script as ./manuf. $ cat manuf gawk ' {manuf[$1]++} END {for (name in manuf) print name, manuf[name]} ' cars | sort $ manuf bmw 1 chevy 3 ford 4 honda 1 plym 1 toyota 1 volvo 1 The next program, named manuf.sh, is a more general shell script that includes some error checking. This script lists and counts the contents of a column in a file, with both the column number and the name of the file being specified on the command line
 • 30
Tài liệu Teach Yourself PL/SQL in 21 Days- P6 docx

Tài liệu Teach Yourself PL/SQL in 21 Days- P6 docx

Cursor Variables As you recall from the previous lesson, the PL/SQL cursor is a named area in the data- base. The cursor variable, by definition, is a reference to that named area. A cursor vari- able is like a pointer in a programming language such as C. Cursor variables point to a query’s work area in which the query’s result set is stored. A cursor variable is also dynamic in nature because it is not tied to a specific query. Oracle retains this work area as long as a cursor pointer is pointing to it. You can use a cursor variable for any type- compatible query.
 • 50
MYSQL YOUR VISUAL BLUEPRINT FOR CREATING OPEN SOURCE DATABASES- P3 DOC

MYSQL YOUR VISUAL BLUEPRINT FOR CREATING OPEN SOURCE DATABASES- P3 DOC

The LIKE clause supports wildcard characters. These are useful when you are unsure of the exact name of the database you are looking for, or when you need to list all of the databases that match a certain keyword. The first wildcard, underscore ( _ ), matches any character. This command would list the testdb database and any others that contain testd followed by one letter:
 • 20
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH SDM

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH SDM

Hướng Dẫn Cấu Hình SDM 2011 b. SDM-HTTPS Nếu ta cấu hình router thông qua http thì quá trình ta làm sẽ bị dễ dàng sniffer. Lúc này ta sẽ chuyển sang dùng SSL kết hợp với SDM để cấu hình Router. Để có thể hoạt động được trên SSL trước tiên ta phải thấy được certifiacate do IOS của router tạo ra. Ở trình duyệt web nhập https://192.168.1.1 , trình duyệt web sẽ báo rằng certificate này có vấn đề. Tuy nhiên để kết nối vào router ta phải chấp nhận certificate này. Và chứng chỉ này không có thực trong môi trường internet nên trình duyệt web cảnh báo cho người dùng.
 • 20
HOW TO DO EVERYTHING WITH PHP PHẦN 3 POT

HOW TO DO EVERYTHING WITH PHP PHẦN 3 POT

Grouping Form Selections with Arrays In addition to their obvious uses, arrays and loops also come in handy when processing forms in PHP. For example, if you have a group of related checkboxes or a multiselect list, you can use an array to capture all the selected form values in a single variable for greater ease in processing. To see how this works, create and run the following script:
 • 50
VARIABLE VOLATILITY

VARIABLE VOLATILITY

9 Variable Volatility 9.1 INTRODUCTION (i) Price Volatility : Apart from a few stray references, option theory has been developed to this point in the book with the assumption that stock price volatility remains constant. But it is very unlikely that a reader would have got this far without having heard that volatility is not constant. Before plunging into the subject we need to spend a couple of pages both defining the jargon and explaining the market observations which cause us to depart from the previous, well-ordered world of constant volatility; also, we define what type of variability we will include in the improved analysis.
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: 101 thủ thuật registry101 thủ thuật indesign101 thủ thuật seothủ thuật google docs haythủ thuật google docsthủ thuật đọc sáchNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP