0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Phần cứng >

Thực hiện tương tự với nhưng với khóa

Một phương pháp xây dựng hệ mật Pohlig-hellman trên vành đa thức

Một phương pháp xây dựng hệ mật Pohlig-hellman trên vành đa thức

Từ khóa: Hệ mật khóa bí mật, bài toán logarit rời rạc, hệ mật Pohlig-Hellman, vành đa thức, trường số. * I. GIỚI THIỆU Hệ mật khóa bí mật [1], [3], [4]) (hay còn được biết đến là hệ mật khóa đối xứng) có lịch sử phát triển rất lâu đời. Phương pháp xây dựng hệ mật khóa bí mật cũng khá đơn giản, không có phép toán học nào đặc biệt mà chủ yếu dựa vào các phép thay thế, phép hoán vị, hoặc sử dụng cả hai phép này như các hệ mật DES hay AES; hoặc phương pháp xử lý bít như trong các hệ mật mã dòng (Stream cipher). Khi sử dụng lai ghép phép thay thế với phép hoán vị, thông thường các hệ mật đều hay sử dụng phép thay thế phi tuyến nhằm tăng độ an toàn. Sơ đồ chức năng của hệ mật khóa bí mật như hình 1.
 • 6
Tự học Visio 2010 part 21 pps

Tự học Visio 2010 part 21 pps

Tại mục Membership ,bạn có thể khóa container bằng cách click vào biểu tượng LOCK CONTAINER.KHI THỰC HIỆN KHÓA,NHỮNG MÔ HÌNH NẰM TRÊN CONTAINER NÀY SẼ TRANG 2 _Phiên bản thử nghiệm – Lưu[r]
 • 8
MÃ HÓA DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

MÃ HÓA DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Tốc độ xử lý Rất nhanh Chậm hơn nhiều lần (có thể là chậm hơn hàng nghìn lần). II.4 Nhận xét về các kỹ thuật mã hóa Hai kỹ thuật cơ bản trong lý thuyết mã hóa là mã hóa khóa bí mật (secret-key crytography) và mã hóa khóa công khai (public – key cryptography). Hệ mã hóa khóa bí mật giống như việc sử dụng khóa chìa, hai bên A và B đều phải có chìa giống nhau để đóng hay mở, chỉ có hai người này mới sử dụng được khóa đó. Hệ mã hóa khóa công khai giống như việc dùng thùng thư riêng cho mỗi người, B hay người nào đó muốn gửi gì cho A thì bỏ vào thùng, sau đó A sẽ dùng chìa riêng để mở.
 • 28
BÀI TOÁN NHÂN SỰ VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM NHẬT BẢN POTX

BÀI TOÁN NHÂN SỰ VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM NHẬT BẢN POTX

Vi ệc n ày giúp sinh viên khóa sau có th ể học hỏi kinh nghiệm thực t ế từ các sinh viên khóa trước qua các hoạt động như: kỹ năng làm vi ệc tập thể, quá tr ình th ực h i ện 1 công việc, đề t ài trong th ực t ế, tham gia các buổi thảo luận (workshop) với các sinh vi ên khác, k ể cả học vi ên cao h ọc v à nghiên c ứu sinh… Từ đó, giúp sinh
 • 10
Giáo án Tuần 16 Lớp 1 - Trường tiểu học Long Trì

Giáo án Tuần 16 Lớp 1 - Trường tiểu học Long Trì

- Đánh vần vần iêm CN-ĐT - Đánh vần và đọc trơn từ ngữ khóa CN-ĐT iêm, xiêm, dừa xiêm  Hướng dẫn HSKT đánh vần * yêm Quy trình tương tự - So sánh iêm với iêm - Đánh vần và đọc: yeâm, ye[r]
 • 16
Lập trình windows với MFC Micrisoft visual C++6.0- P9 pdf

Lập trình windows với MFC Micrisoft visual C++6.0- P9 pdf

7. Viết ứng dụng thi trắc nghiệm đơn giản: Màn hình view rtf cho phép hiển thị văn bản chỉnh dạng và hình ảnh phản ánh nội dung của các câu hỏi và các đáp án lựa chọn. Hiển thị dấu chọn khi người dùng đánh dấu đáp án. 8. Quan sát chương trình tra cứu từ điển. Viết ứng dụng RTF view sử dụng một của sổ con kiểu CEdit. Khi thực hiện double trên một từ bất kỳ trong màn hình view rtf thì kích hoạt cửa sổ con và điền từ vừa chọn vào cửa sổ con này. Khi người dùng click vào view, cửa sổ con tự động biến mất.
 • 10
GĂNG TAY NHẮNG NHÍT GIỮ ẤM CHO ĐÔI TAY PPSX

GĂNG TAY NHẮNG NHÍT GIỮ ẤM CHO ĐÔI TAY PPSX

TRANG 6 _Thực hiện tương tự các bước như trên để có được _ _chiếc găng còn lại.[r]
 • 8
00.00.H579423UBNDKH2020_2

00.00.H579423UBNDKH2020_2

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới [r]
 • 2
QĐ-BYT 2019

QĐ-BYT 2019

- Tiểu luận cuối khóa có thể phát triển dựa trên việc tiếp tục vận dụng trên cơ sở nội dung các chuyên đề báo cáo đã thực hiện trong suốt khóa học, là nội dung tổng hợp hoặc tiếp nối, k[r]
 • 20
Giáo án Sinh 12 tiết 24: Các bằng chứng tiến hóa

Giáo án Sinh 12 tiết 24: Các bằng chứng tiến hóa

VD: Ruột thừa của người và manh tràng của thỏ - Những đặc điểm tương đồng, tương tự hoặc - Cơ quan tương tự: Cơ quan thực hiện cùng thoái hóa cho phép kết luận gì về quan hệ giữa chức nă[r]
 • 2
VIỆC TƯƠNG TỰ BẢO ĐẢM NHỮNG VỤ VIỆC CÓ TÌNH TIẾT SỰ KIỆN PHÁP LÝ TƯƠNG TỰ PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

VIỆC TƯƠNG TỰ BẢO ĐẢM NHỮNG VỤ VIỆC CÓ TÌNH TIẾT SỰ KIỆN PHÁP LÝ TƯƠNG TỰ PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Trường hợp áp dụng án lệ thì số án lệ, số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đan[r]
 • 2
MÔN HỌC ĐIỆN TỬ SỐ POT

MÔN HỌC ĐIỆN TỬ SỐ POT

„ VD: nhiệt độ, áp suất, vị trí, vận tốc, độ rắn, tốc độ dòng chảy… ⇒ DÙNG CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC CỦA GIẢI PHÁP TƯƠNG TỰ CHUYỂN ĐỔI CÁC ĐẦU VÀO THỰC TẾ Ở DẠNG TƯƠNG TỰ TH[r]
 • 14
nội dung học tập chuyên đề năm 2019

nội dung học tập chuyên đề năm 2019

của Đảng và của chính quyền; phát huy vai tr giám sát của M t trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn ch n, đẩy lùi suy thoái, "tự di n biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải theo đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ ho c đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và x lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự di n biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài l ng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức x lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài l ng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh ph ng, chống suy thoái, "tự di n biến", "tự chuyển hóa".
 • 27
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NHẬT THÀNH

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NHẬT THÀNH

Báo cáo thực tập giữa khóa đề tài NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NHẬT THÀNH Báo cáo thực tập giữa khóa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương
 • 25
Giao thức trao đổi khóa an toàn, hiệu quả cho các hệ mật khóa đối xứng

Giao thức trao đổi khóa an toàn, hiệu quả cho các hệ mật khóa đối xứng

Bài viết đề xuất xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng phát triển từ giao thức Diffie - Hellman. Giao thức mới đề xuất không sử dụng chữ ký số cho việc xác thực như các giao thức đã được phát triển trước đó, nhờ đó đã nâng cao được hiệu quả thực hiện của thuật toán, song vẫn bảo đảm đầy đủ các tính chất của một giao thức trao đổi khóa an toàn.
 • 7
1 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SỐ VÀ QUI UỚC CỦA HỆ THỐNG SỐ PPTX

1 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SỐ VÀ QUI UỚC CỦA HỆ THỐNG SỐ PPTX

Hình 1.86 Giao tiếp với tải cần áp lớn Ở hình trên transistor cách li điện thế Q1 hoạt động ở cùng điện thế như mạch TTL còn transistor thúc Q2 hoạt động ở điện áp theo yêu cầu của tải. Ở mức thấp Q1 dẫn để dòng vào Q2 làm nó dẫn và động cơ sẽ chạy. Trong mạch R1, R3 phân cực cho Q1, Q3 và quyết định dòng ra tải, còn R2, R4 dùng để giảm dòng rỉ, diode D để bảo vệ transistor Q2 không bị quá dV/dt... Còn với cổng CMOS tác động mức thấp và cả mức cao khi thúc tải thì cũng tương tự. Transistor darlington được thay thế (như hình 1.86) nếu thấy cần phải dòng lớn cho tải.
 • 79
CẤU HÌNH INTERNET EXPLORER POT

CẤU HÌNH INTERNET EXPLORER POT

Các tính năng bảo mật này bao gồm:  Khả năng khóa các cửa sổ pop-up. Khi bạn duyệt web, các cửa sổ quảng cáo không mong muốn sẽ không tự động xuất hiện. Bất kỳ cửa sổ pop-up nào mà bạn kích đều không bị khóa và bạn có thể chỉ định các miền nào có thể được cho phép xuất hiện cửa sổ pop-up.
 • 13
Thiết kế vi mạch tương tự UIT LAB4 Ứng dụng của Opamp thực hiện trên LTSpice

Thiết kế vi mạch tương tự UIT LAB4 Ứng dụng của Opamp thực hiện trên LTSpice

Thiết kế vi mạch tương tự UIT LAB4Ứng dụng của Opamp thực hiện trên LTSpiceLab thứ ba trong bộ 5 bài lab thiết kế vi mạch tương tự Hướng dẫn Ks. Ngô Hiếu TrườngKhoa Kỹ thuật máy tính Đại học Công nghệ thông tin
 • 14
THUẬT TOÁN MÃ HÓA – XÁC THỰC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN TỪ MẬT MÃ OTP

THUẬT TOÁN MÃ HÓA – XÁC THỰC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN TỪ MẬT MÃ OTP

Bài viết đề xuất thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ việc phát triển mật mã sử dụng khóa một lần - OTP (One - Time Pad). Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là có tính an toàn và hiệu quả thực hiện cao tương tự OTP, đồng thời việc thiết lập, quản lý - phân phối và sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khóa đối xứng đang được ứng dụng trong thực tế (DES, AES…).
 • 7
MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

TRANG 1 HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN1 Tên nhà thầu: [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: Tên và số hợp đồn[r]
 • 1
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA ĐỐI XỨNG TỪ CÁC HỆ MÃ LŨY THỪA VÀ MÃ OTP

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA ĐỐI XỨNG TỪ CÁC HỆ MÃ LŨY THỪA VÀ MÃ OTP

Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng thuật toán mật mã khóa đối xứng từ việc phát triển hệ mã sử dụng khóa 1 lần - OTP (One - time Pad) kết hợp với các hệ mã lũy thừa. Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là có tính an toàn và hiệu quả thực hiện cao tương tự OTP, đồng thời với việc sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khối được sử dụng trong thực tế: DES, AES,…
 • 8
KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG USB TRÊN MÁY TÍNH CỦA BẠN PPS

KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG USB TRÊN MÁY TÍNH CỦA BẠN PPS

Bây giờ, hãy thử cắm một chiếc USB bất kì của bạn vào và xem hệ thống có phản hồi gì không. Cách này khá đơn giản, nhưng lại tương đối rắc rối khi phải can thiệp vào Registrycủa hệ thống. Vậy nên khi cần cắm USB của mình vào máy, các bạn sẽ phải làm lại từ đầu công đoạn trên và chuyển khóa thành 3.
 • 8
MẪU BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

MẪU BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

TRANG 1 BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN1 Tên nhà thầu: [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự: STT TÊN VÀ SỐ HỢP ĐỒNG NGÀY K[r]
 • 1
VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP DOCX

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP DOCX

marketing, k ế toán và các môn tương tự đều cần khóa học ri êng r ẽ: phổ bi ến kiến thức cụ thể cho sinh vi ên v ề học thuyết đạo đức v à khuôn kh ổ cho vi ệc phân tích; giúp sinh vi ên phát tri ển một số các kỹ năng cho việc hình thành nên nh ững khái niệm đạo đức thống nhất để vận dụng v ào vi ệc đưa ra các quyết định kinh doanh v à các ứng dụng quản lý; thúc đẩy
 • 8
VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI PPTX

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI PPTX

ki ến chủ quan của riêng tôi, điều này đ ã được kiểm chứng qua thời gian trong nh ững cuộc tr ò chuy ện giữa tôi và CEOs và các giám đốc khác trong quá trình lãnh đạo v à qu ản trị doanh nghiệp. H àng ngày, nh ững người đứng đầu các tập đo àn l ớn – các công ty tương tự thu ê m ột lượng
 • 10
GIÁO ÁN LỚP 1 MÔN TIẾNG VIỆT :TÊN BÀI DẠY : HỌC VẦN Y, TR PDF

GIÁO ÁN LỚP 1 MÔN TIẾNG VIỆT :TÊN BÀI DẠY : HỌC VẦN Y, TR PDF

- Đánh vần tiếng khóa: vị trí của chữ trong tiếng khóa: y y đứng một mình, đánh vần: i HS đọc theo GV HS so sánh: giống nhau: phần trên dòng kẻ chúng tương tự nhau.. Khác nhau: y có nét [r]
 • 5
MỘT SỐ THUẬT TÙY CHỈNH THÚ VỊ TRONG WINDOWS 7 POTX

MỘT SỐ THUẬT TÙY CHỈNH THÚ VỊ TRONG WINDOWS 7 POTX

Vậy là khi bạn chọn file nào đó trong Windows Explorer, sẽ xuất hiện thêm các nút tương tự trên thanh công cụ. Còn nếu muốn có thêm nút chức năng khi không chọn vào file nào trên Windows Explorer, làm tương tự với khóa Default ở mục TasksNoItemsSelected ngay bên dưới.
 • 5
Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

Tóm tắt: Bài báo đề xuất xây dựng thuật toán chữ ký số trên cơ sở phát triển hệ mã khóa bí mật Pohlig - Hellman. Thuật toán chữ ký mới đề xuất có nguyên tắc làm việc tương tự thuật toá[r]
 • 6
CACH MO KHOA FACEBOOK

CACH MO KHOA FACEBOOK

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách mở khóa tài khoản Facebook khi bất ngờ bị Blocked ( bị khóa) không rõ nguyên do. Khi tài khoản Facebook bị khóa bất ngờ, hãy thực hiện đúng để không bị mất trang Facebook của mình nhé.
 • 10
VN04-036_TOR_LEARNING-ENVIRONMENT_210824_V

VN04-036_TOR_LEARNING-ENVIRONMENT_210824_V

Thực hiện khóa tập huấn TOT BÁO CÁO Viết báo cáo cho 02 khóa tập huấn TOT III THỰC HIỆN 01 CHUYẾN GIÁM SÁT KĨ THUẬT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC ĐỂ GIÁM SÁT, HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY GIÁO [r]
 • 4
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - CHƯƠNG 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA DỮ LIỆU VÀ TÍN HIỆU PPSX

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - CHƯƠNG 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA DỮ LIỆU VÀ TÍN HIỆU PPSX

Với công nghệ truyền tương tự là công nghệ chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu tương tự bằng cách chỉ thực hiện việc truyền dữ liệu tương tự đơn thuần mà không quan tâm đến nội dung của d[r]
 • 9
BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT TRUYỀN TIN, CHƯƠNG 8 PPS

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT TRUYỀN TIN, CHƯƠNG 8 PPS

Với công nghệ truyền tương tự là công nghệ chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu tương tự bằng cách chỉ thực hiện việc truyền dữ liệu tương tự đơn thuần mà không quan tâm đến nội dung của d[r]
 • 9
TẢI BẢNG PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - HOATIEU.VN

TẢI BẢNG PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - HOATIEU.VN

Các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự như của bạn (VD: Bạn đào tạo MBA, các đối thủ cạnh tranh này cũng đào tạo những khóa học MBA t[r]
 • 3
VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP POT

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP POT

trong nh ững cuộc tr ò chuy ện giữa tôi và CEOs và các giám đốc khác trong quá trình lãnh đạo v à qu ản trị doanh nghiệp. H àng ngày, nh ững người đứng đầu các tập đo àn l ớn – các công ty tương tự thu ê m ột lượng l ớn chủ yếu những MBAs - ph ải đối mặt với những thách thức lớn do
 • 10
TẢI MÃ VÀ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TẢI MÃ VÀ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

- Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học.. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập toàn khóa... Tương tự như cá[r]
 • 13
COMPETITOR ANALYSIS WORKSHEETBẢNG PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

COMPETITOR ANALYSIS WORKSHEETBẢNG PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự như của bạn (VD: Bạn đào tạo MBA, các đối thủ cạnh tranh này cũng đào tạo những khóa học MBA t[r]
 • 2
phat bieu khai mac tong ket nghi quyet trung uong 3 khoa VIII

phat bieu khai mac tong ket nghi quyet trung uong 3 khoa VIII

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA VIII VỀ CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚCThực hiện Kế hoạch số….KHHU ngày … tháng …. năm 2017 của Huyện ủy ………….. về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được sự đồng ý của Thường trực Huyện
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: 101 thủ thuật registry101 thủ thuật indesign101 thủ thuật seothủ thuật google docs haythủ thuật google docsthủ thuật đọc sáchNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ