0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Doanh thu hoạt động tài

KẾ TOÁN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

KẾ TOÁN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

75 6.1 KẾT LUẬN Qua quá trình phân tắch ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang. Năm 2011 là năm doanh thu tăng cao nhất đạt 2.780.637.714.967 đồng trong giai đoạn 2010 Ờ 2012, nhýng do nền kinh tế có chuyển biến xấu đi nên doanh thu dù có tăng nhưng vẫn không bù đắp tình hình chi phắ làm lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2011 giảm 8.130.900.875 đồng tương đương với 10,35% so với năm 2010, năm 2012 lợi nhuận sau thuế tiếp tục giảm 19.077.735.740 đồng tương đương với 27,10%. Đến 6 tháng đầu năm 2013 lợi nhuận sau thuế giảm 8.670.205.952 đồng tương đương 42,65%. Tuy rằng lợi nhuận có giảm qua 3,5 năm nhưng nhờ có được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ kịp thời và thường xuyên của các cấp lãnh đạo, có được sự đồng tâm nhất trắ ủng hộ cao của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, tập thể đoàn kết quyết tâm cao, nắm bắt kịp thời những cơ hội kinh doanh nên công ty vẫn có lời. Một trong những đóng góp phải nhắc đến là nhờ vào bộ máy kế toán thực sự là một công cụ đắc lực, cung cấp thông tin kịp thời và hữu hiệu đã giúp công ty có cái nhìn tổng quát, phân tắch chắnh xác doanh thu, chi phắ và lợi nhuận, giúp công ty nắm bắt thời cơ, ra quyết định đúng đắn.. Chắnh vì vậy mà việc kế toán xác định và phân tắch kết quả hoạt động kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp.
 • 110
NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VN PDF

NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VN PDF

Dòng ti ề n thu ầ n t ừ ho ạ t độ ng kinh doanh (5) Như vậy theo cách 2 mà rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện, khoản phải trả để xây dựng tài sản cố định (thuộc hoạt động đầu tư) lại được ghi lẫn vào với hoạt động kinh doanh. Nó làm cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh không còn đúng ý nghĩa của nó nữa. Theo bản chất của giao dịch trên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty cho năm 2008 sẽ là 35 tỷ đồng. Nếu công ty hoạt động bình thường, các nhà đầu tư sẽ dự đoán là hàng năm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty sẽ dư ra khoảng 35 tỷ đồng để có thể tài trợ cho các hoạt động khác mà
 • 13
KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP VỐN BẰNG TIỀN PPTX

KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP VỐN BẰNG TIỀN PPTX

Tuy nhiên dù rất cẩn thận trong công tác hạch toán cũng như việc ghi sổ và hệ thống kiểm soát rất có hiệu quả ở NH và ở đơn vị mở tài khoản, song khi công việc và nghiệp vụ phát sinh nhiều thì tình trạng nhầm lẫn vẫn có thể xảy ra. Khi có sự chênh lệch, dù cho là do nguyên nhân gì, phát sinh ở khâu nào thì cả hai bên cũng cần có sự đối chiếu, kiểm tra sổ sách để tiến tới thống nhất về số phát sinh cũng như số dư thực tế của đơn vị, từ đó có thể điều chỉnh kịp thời sổ sách của mỗi bên. Nếu chưa kịp thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó mà kỳ quyết toán đã đến thì nhân viên kế toán phải tạm thời căn cứ theo số liệu của NH để phản ánh vào TK.
 • 89
Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.2.2. Tổ chức quản lý chi phí Chi phí luôn được kiểm soát theo quy trình kiểm soát trước nhằm tránh hao hụt, mất mát. Để quản lý chi phí hiệu quả, Kế toán lập định mức chi phí, cụ thể là định mức cho các khoản chi phí theo những tiêu chuẩn gắn với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở phân tích hoạt động của Công ty. Chẳng hạn, đối với giấy in báo Tuổi trẻ và Đời sống, định mức chi phí là 1.104 VNĐ/tờ. Căn cứ vào các dữ liệu trước đây, Kế toán trưởng đưa ra một sự so sánh chuẩn cũng như căn cứ vào diễn biến giá cả trên thị trường và chiến lược phát triển của công ty.
 • 77
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY TNHH THIÊN XỨNG DOC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY TNHH THIÊN XỨNG DOC

Cũng như các loại chứng từ phát sinh khác, chứng từ theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền luôn thường xuyên vận động, sự vận động hay sự luân chuyển đó được xác định bởi khâu sau: ........................7 - Tạo lập chứng từ: do hoạt động kinh tế diễn ra thường xuyên và hết sức đa dạng nên chứng từ sử dụng để phản ánh cũng mang nhiều nội dung, đặc điểm khác nhau. Bởi vậy, tùy theo nội dung kinh tế, theo yêu cầu của quản lý là phiếu thu, chi hay các hợp đồng… mà sử dụng một chứng từ thích hợp. Chứng từ phải lập theo mẫu nhà nước quy định và có đầy đủ chữ ký của người có liên quan.............................................7
 • 89
(Bài thảo luận) hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao french grill của khách sạn JW marriot hà nội

(Bài thảo luận) hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao french grill của khách sạn JW marriot hà nội

(Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội (Bài thảo luận) Hoạt động quản lý doanh thu tại nhà hàng 5 sao French Grill của khách sạn JW Marriot Hà Nội
 • 39
VAS 15: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG POTX

VAS 15: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG POTX

II. Nội dung chính 3. Ghi nhận doanh thu và chi phí b. Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện: doanh thu và chi phí được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận
 • 27
QUẢN LÝ DÒNG TIỀN ĐỂ VƯỢT “BÃO” POTX

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN ĐỂ VƯỢT “BÃO” POTX

V ậy, doanh nghiệp phải l àm gì? Theo Giáo s ư Behzad, vấn đề doanh nghi ệp phải đối mặt lúc n ày là qu ản lý d òng ti ền. V òng quay c ủa tiền mặt rất quan t r ọng. D ù doanh nghi ệp có rất nhiều tài s ản, giá trị của công ty rất lớn, nhưng hàng tồn kho không bán được, nợ khách hàng chưa thanh toán... th ì không có ti ền mặt để
 • 6
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư thường được sử dụng trong các cuộc thương thảo kinh doanh liên quan đến khả năng sinh lợi. Chẳng hạn, những câu nói như “Mục tiêu của chúng tôi là đạt tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 12%” khá phổ biến. Đáng tiếc là chưa có định nghĩa chuẩn về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, vì “vốn đầu tư” có thể được phân tích từ nhiều quan điểm. Nó có thể là tài sản được sử dụng trong một hoạt động đặc biệt, có li ên quan đến vốn góp của các cổ đông, hoặc tài sản đầu tư trừ đi bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong quá trình công ty đang thực hiện dự án. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cũng có thể được hiểu là tỷ suất thu nhập nội bộ – một phép tính tỷ lệ thu hồi rất cụ thể. V ì vậy, khi ai đó nói đến thuật ngữ “tỷ lệ hoàn vốn đầu tư”, hãy luôn tìm hiểu rõ ràng.
 • 10
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư thường được sử dụng trong các cuộc thương thảo kinh doanh liên quan đến khả năng sinh lợi. Chẳng hạn, những câu nói như “Mục tiêu của chúng tôi là đạt tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 12%” khá phổ biến. Đáng tiếc là chưa có định nghĩa chuẩn về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, vì “vốn đầu tư” có thể được phân tích từ nhiều quan điểm. Nó có thể là tài sản được sử dụng trong một hoạt động đặc biệt, có li ên quan đến vốn góp của các cổ đông, hoặc tài sản đầu tư trừ đi bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong quá trình công ty đang thực hiện dự án. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cũng có thể được hiểu là tỷ suất thu nhập nội bộ – một phép tính tỷ lệ thu hồi rất cụ thể. V ì vậy, khi ai đó nói đến thuật ngữ “tỷ lệ hoàn vốn đầu tư”, hãy luôn tìm hiểu rõ ràng.
 • 9
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH

Xúc tiến bán là hoạt động thông tin marketing tới khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Các thông tin bao gồm thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, phương thức phục vụ và những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi mua sản phẩm của doanh nghiệp cũng như những tin tức cần thiết từ phía khách hàng, qua đó để doanh nghiệp tìm ra cách thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Mục đích của hoạt động này là tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội bán hàng. Xúc tiến bán chứa đựng trong đó các hình thức, cách thức và những biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng bán ra của doanh nghiệp. Xúc tiến bán có ý nghĩa quan trọng trong việc chiếm lĩnh thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thương trường, nhờ đó hoạt động bán được đẩy mạnh cả về số lượng và thời gian. Yểm trợ là các hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hoạt động tiêu thụ ở doanh nghiệp. Xúc tiến và yểm trợ là các hoạt động rất quan trọng có tác dụng hỗ trợ và thức đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, củng cố và phát triển thị trường.
 • 24
ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN POT

ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN POT

. thể hiện giá của quyền sử dụng vốn nên đối với người được hưởng chiết khấu, số tiền này không giảm trừ vào giá gốc hàng mua mà được hạch toán như một khoản doanh thu từ hoạt động tài chính (TK 515), còn đối với người mua thì hạch toán như một chi phí của hoạt động tài chính (TK 635) chứ không phải là một khoản giảm trừ doanh thu.
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

doanh nghiệp không bởi nếu giá bán quá cao so với giá quy định sẽ làm mất uy tín của doanh nghiệp và sẽ ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa việc tính giá vốn hàng bán phải đảm bảo nguyên tắc bù đắp đợc chi phí, các khoản thuế và tạo ra đợc lợi nhuận cho doanh nghiệp, có nhiều phơng pháp tính giá vốn hàng bán, tuỳ thuộc vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà lựa chọn phơng pháp nào cho phù hợp. Đồng thời phải tôn trọng tính nhất quán trong kế toán tức là áp dụng phơng pháp nào thì áp dụng phơng pháp ấy trong suốt niên độ kế toán.
 • 22
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

gian phân bổ tương ứng với thời gian sử dụng. Kết quả việc xác ñịnh giá trị phân bổ CCDC thông qua bảng 3.1 3.1.2. Phân b ổ chi phí s ử a ch ữ a TSC Đ ch ư a trích tr ướ c Tại công ty, ña số các sửa chữa TSCĐ khi phát sinh ñều ñưa vào trong kỳ, nhưng công ty là loại hình xây lắp do vậy việc sửa chữa thường xuyên xảy ra, do ñó nếu ñưa vào trong một kỳ sẽ ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh của kỳ ñó, do vậy trong trường phát sinh các chi phí này, công ty nên tiến hành phân bổ cho các kỳ kế toán ñể phù hợp với doanh thu tạo ra cho mỗi kỳ. Kết quả việc xác ñịnh lại giá trị phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ qua bảng 3.2
 • 26
MẪU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM PPT

MẪU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM PPT

Đơn vị tính: 1.000 đồng Năm báo cáo TT Chỉ tiêu Đơn vị tính hoạch Kế Ước thực hiện Năm kế hoạch I TỔNG DOANH THU 1 Doanh thu từ hoạt động đăng kiểm 2 Doanh thu từ hoạt động khác 3 Doanh [r]
 • 2
File - 37270

File - 37270

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài[r]
 • 29
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Về công tác kế toán nói chung và kế toán thuế TNDN nói riêng trong các DN Việt Nam đã được tổ chức tương đối hợp lý, cụ thể có tính chất đồng bộ, thống nhất, sổ kế toán ghi chép rõ ràng thuận tiện cho yêu cầu quản lý của cấp trên. Kế toán đã thể hiện đúng vai trò là phản ánh quá trình hoạt động SXKD của DN thông qua việc thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin. Thông qua hệ thống kế toán dễ dàng đánh giá được tình trạng tài chính của DN nhờ hệ thống sổ kế toán theo dõi chi tiết, cụ thể hoạt động xảy ra tại đơn vị.
 • 44
Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Phòng vận tải: Chịu trách nhiệm điều hành, mua sắm, sửa chữa, kiểm tra chất lượng các loại xe Container và quản lý tuyến đường vận chuyến theo đúng quy định. Phòng kế toán: Theo dõi hạch toán, kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn tài chính của công ty. Cân đối nguồn vốn, phân tích tính toán có hiệu quả kinh tế và xác định các chỉ tiêu giao nộp ngân sách cũng như cân đối thu chi cho phù hợp.
 • 63
Giáo trình kiểm toán phần 1  cđ phương đông

Giáo trình kiểm toán phần 1 cđ phương đông

toỏn khụng ph ải chịu trỏch nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa cỏc gian l ận v à sai sút ở đơn vị m à mỡnh ki ểm toỏn khi lập kế ho ạch v à khi th ực hiện kiểm toỏn. KTV phải đỏnh giỏ rủi ro về cỏc cú giõn l ận v à sai sút cú th ể cú, l àm ảnh hưởng trọng yếu đến Bỏo cỏo tài chớnh và ph ải thiết lập cỏc thủ tục kiểm toỏn
 • 47
KÊ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN POTX

KÊ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN POTX

ho c tr cho ng ặ ả ườ ầ i c m sộc m t s ti n nh t nh, ộ ố ề ấ đị b ng ti n m t hay b ng ằ ề ặ ằ chuy n ể kho n ả  Sộc b o chi: ả là m t t sộc ộ ờ đượ c ngõn hàng c a ủ ng ườ i phỏt hành đả m b o r ng tài kho n c a ng ả ằ ả ủ ườ i ú cú ti n c trớch ra khi thanh toỏn. Trong đ đủ ề để đượ
 • 58
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẬP 2 POTX

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẬP 2 POTX

- "Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư": Mã số 05 Chỉ tiêu này phản ánh lãi, lỗ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư gồm: Lãi (lỗ) từ việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà DN mua và nắm giữ với mục đích đầu tư như lãi (lỗ) bán bất động sản đầu tư; lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi (lỗ) từ việc mua và bán lại các công cụ nợ như: trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu; cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (không bao gồm lãi (lỗ) do mua bán chứng khoán vì mục đích thương mại).
 • 243
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

1.3.3.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Bao gồm các nhân tố: Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ DTT-BHDV Giá vốn hàng bán GVHB Doanh thu hoat động tài chín[r]
 • 46
230 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

230 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế toán sử dụng tài khoản "515" : doanh thu tài chính Bờn nợ: • Số thuế GTGT phải nộp tớnh theo phương phỏp trực tiếp nếu cú • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chớnh sang tài khoản 911[r]
 • 38
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Kế toán sử dụng tài khoản "515" : doanh thu tài chính Bờn nợ: • Số thuế GTGT phải nộp tớnh theo phương phỏp trực tiếp nếu cú • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chớnh sang tài khoản 911[r]
 • 38
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DOC

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DOC

Kế toán sử dụng tài khoản "515" : doanh thu tài chính Bờn nợ: • Số thuế GTGT phải nộp tớnh theo phương phỏp trực tiếp nếu cú • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chớnh sang tài khoản 911[r]
 • 38
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2 DOC

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2 DOC

Kế toán sử dụng tài khoản "515" : doanh thu tài chính Bờn nợ: • Số thuế GTGT phải nộp tớnh theo phương phỏp trực tiếp nếu cú • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chớnh sang tài khoản 911[r]
 • 38
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ

Nhƣ vậy, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc nhƣ: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chín[r]
 • 138
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN.

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN.

PHƯƠNG PHÁP TRUNG GIAN:_ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Hoạt động tài chính Hoạt động khác Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài ch[r]
 • 35
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, năm 2013 chiếm 69,33% trong tổng tài sản ngắn hạn. Chỉ tiêu này năm 2013 đạt giá trị là 901.364.221.066 đồng, tăng 188.957.597.046 đồng so với năm 2012, tương ứng tốc độ tăng 26,52%. Giá trị hàng tồn kho năm 2013 tăng mạnh do công ty phải dự trữ thêm nguyên vật liệu để sản xuất lốp radial, đồng thời tăng tồn kho lốp ô tô bias phục vụ công tác tiêu thụ năm 2014 trong điều kiện di dời Xí nghiệp ô tô. Việc tích trữ quá nhiều hàng tồn kho có thể sẽ gây khó khăn cho công ty, tốn chi phí bảo quản, gây ứ đọng vốn, dẫn đến lãng phí vốn cho hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng khả năng thanh toán của công ty nhưng lại là cơ hội để tăng doanh thu khi có những đơn đặt hàng với số lượng lớn hoặc khi các mặt hàng khan hiếm trên thị trường, Vậy để đảm bảo cho quá trình kinh doanh được tiến hành không bị gián đoạn, đòi hỏi công ty phải xác định được lượng hàng tồn kho dự trữ hợp lý.
 • 95
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC CHỌN LỌC QUÝ 3 NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC CHỌN LỌC QUÝ 3 NĂM 2007

thì doanh thu đợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ đợc xác định khi thoả mãn các điều kiện: - Doanh thu đợc xác định tơng đối chắc chắn.
 • 18
Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)
 • 75
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HỒNG QUANG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HỒNG QUANG

_KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH = DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH – CHI PHÍ _ _HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH._ Trong đó doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu nhập được hình thành từ các [r]
 • 64
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ GIAO THÔNG 721

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ GIAO THÔNG 721

Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  Kế toán doanh thu * Để hạch toán doanh thu từ hoạt động kinh doanh kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: - TK 511 ”Doanh thu[r]
 • 103
KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

- Các h ợ p đồ ng mua bán v ậ t t ư , nhiên li ệ u, thuê máy móc thi ế t b ị , thuê nhân công và giá c ả th ị tr ườ ng - H ợ p đồ ng lao độ ng c ủ a cán b ộ công nhân viên công tr ườ ng - Các chi tiêu thi ế t y ế u và chi phí b ằ ng ti ề n khác s ẽ phát sinh trong tháng. B ộ ph ậ n k ế toán không l ậ p d ự toán cho t ừ ng tháng mà ch ỉ cung c ấ p s ố l ượ ng, v ậ t t ư , máy móc còn t ồ n vào cu ố i tháng tr ướ c và đơ n giá thuê mua v ậ t t ư , máy móc cho Ban ch ỉ huy công tr ườ ng l ậ p d ự toán. C ă n c ứ vào d ự toán t ừ ng tháng này, Phó Giám đố c tài chính l ậ p d ự toán v ề ngu ồ n v ố n để thi công đượ c kh ố i l ượ ng trên. B ả ng d ự toán v ề ngu ồ n v ố n d ự a trên s ố ti ề n hi ệ n có và ti ế n độ thanh toán c ủ a các khách hàng và nhà cung c ấ p.
 • 111
CHƯƠNG 2 TĐ TDNH POTX

CHƯƠNG 2 TĐ TDNH POTX

Phõn tớch qua sơ đồ tài chớnh DUPONT  Phaõn tớch qua sụ ủoà taứi chớnh DUPONT laứ phửụng phaựp phaõn tớch coự nhửừng maởt ửu ủieồm quan troùng sau :  Raỏt ngaộn goùn ( chổ moọt trang ) nhửng laùi phaỷn aựnh ủửụùc toồng quaựt vaứ ủaày ủuỷ tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng kinh doanh vaứ taứi chớnh cuỷa DN
 • 30
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH

b Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROE Công thức tính: ______Lãi ròng/lỗ_______ Vốn chủ sở hữu bình quân _ Lãi ròng/lỗ Doanh thu ____ Tống tài sàn bình quân Doanh thu x Tổng tài sản bình[r]
 • 53
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

tiêu thụ hàng hoá là định giá của hàng hoá, nhưng việc định giá và việc thực hiện giá cả lại không đồng thời diễn ra vì vậy đòi hỏi nhà quản lí phải giám sát việc thi hành giá cả của nhân viên bán hàng hay các bộ phận bán hàng xem có bán đúng giá quy định của doanh nghiệp không bởi nếu giá bán quá cao so với giá quy định sẽ làm mất uy tín của doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa việc tính giá vốn hàng bán phải đảm bảo nguyên tắc bù đắp được chi phí, các khoản thuế và tạo ra được lợi nhuận cho doanh nghiệp, có nhiều phương pháp tính giá vốn hàng bán, tuỳ thuộc vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp. Đồng thời phải tôn trọng tính nhất quán trong kế toán tức là áp dụng phương pháp nào thì áp dụng phương pháp ấy trong suốt niên độ kế toán.
 • 89
KẾ TOÁN CHI PHÍ - DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KẾ TOÁN CHI PHÍ - DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kế toán chi phí - doanh thu hoạt động kinh doanh
 • 131

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM