0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thứ hai Về áp dụng chiết khấu thanh toán

Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Chiết khấu thanh toán là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để tác động đến khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng sớm trước thời hạn quy ước trong hợp đồng. Bài viết đưa ra những căn cứ xây dựng chính sách chiết khấu, xác định mức chiết khấu làm cơ sở phản ánh hạch toán kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp.
 • 6
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Thứ tám, công ty cần có các chính sách chiết khấu thanh toán với khách hàng để kích thích tiêu thụ. Việc làm này tuy làm tăng chi phí cho công ty nhưng lại giúp công ty thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ vòng quay của vốn. Tỷ lệ chiết khấu thanh toán hiệu quả khi nó được dặt trong mối quan hệ với lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay tại thị trường liên Ngân hàng. Theo đó, tỷ lệ chiết khấu thanh toán của công ty phải lớn hơn lãi suất tiền gửi và nhỏ hơn lãi suất tiền vay Ngân hàng của công ty. Quá trình hạch toán các khoản chiết khấu thanh toán diễn ra như sau: Khi phát sinh các giao dịch nhận tiền hàng ứng trước hoặc khách hàng thanh toán trước tiền hàng, công ty tiến hành trả các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng hoặc trừ vào các khoản phải thu của khách hàng, kế toán tiến hành cập nhật các chứng từ có liên quan (như phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng) vào phần mềm kế toán và hạch toán theo bút toán:
 • 25
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Đối với các doanh nghiệp khác có mối quan hệ sản xuất trực tiếp với các doanh nghiệp, việc cung cấp hàng hoá, vật tư kịp thời, đúng hạn, đúng quy cách, phẩm chất, số lượng yêu cầu sẽ giúp cho doanh nghiệp bạn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách Nhà Nước. Đặc biệt, khi các mối quan hệ kinh tế đối ngoại đang phát triển mạnh mẽ thì việc bán hàng (xuất khẩu hàng hoá) của mỗi doanh nghiêp có thể góp phần tạo nên uy tín, tiềm lực kinh tế của đất nước trên trường quốc tế, tạo nên sự cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế.
 • 29
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Thứ sáu , công ty cần có các chính sách cụ thể về số hàng bán trả lại của khách hàng và chính sách giảm giá hàng bán. Cụ thể: + Đối với hàng bán bị trả lại, tuy trong kỳ tại công ty thường không phát sinh các nghiệp vụ này nhưng công ty cần có các quy định cụ thể về tổ chức công tác nhận lại hàng ( bộ phận kiểm tra chất lượng hàng bị trả lại, bộ phận tiếp nhận và lưu kho số hàng hóa này), các chứng từ và sổ sách có liên quan để hạch toán ( như: “ Biên bản giao nhận hàng hóa”, “ Hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa bị trả lại”), bên cạnh đó công ty cần có các quy định cụ thể trong hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng mua bán về quá trình trả lại hàng hóa của bên mua khi không đảm bảo yêu cầu như đơn đặt hàng để kích thích tiêu thụ thành phẩm
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận do các nguyên nhân đặc biệt nh hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng nộp không đúng thời hạn, địa đểm...  Hàng bán bị trả lại: Là tổng giá thanh toán của số hàng đã đợc tiêu thụ nh- ng bị ngời mua tả lại do ngời bán đã vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng nh không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất không đúng chủng loại.
 • 30
BÀI THẢO LUẬN MARKETING 1 2 PPT

BÀI THẢO LUẬN MARKETING 1 2 PPT

BÀI THẢO LUẬN NHÓM 6 MÔN: MARKETING CĂN BẢN 1.2 Đề tài 3: Hãy lựa chọn một nhãn hiệu sản phầm của một doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích môi trường marketing vi mô của doanh nghiệp và đánh giá thực trạng quảng cáo( thông điệp, phương tiện quảng cáo) mà doanh nghiệp đang áp dụng đối với nhãn hiệu sản phẩm này và đưa ra đề xuất
 • 16
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 19 POT

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 19 POT

Công ty mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông tại Công ty con có quyền tham gia Đại hội cổ đông, có thể ứng cử và bầu cử vào Hội đồng quản trị, có quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng về sửa đổi, bổ sung điều lệ, phương án kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo quy định trong điều lệ hoạt động của doanh nghiệp. Công ty mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu được hưởng cổ tức trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con, nhưng đồng thời chủ sở hữu cổ phiếu cũng phải chịu rủi ro khi công ty con thua lỗ, giải thể (hoặc phá sản) theo điều lệ của doanh nghiệp và Luật phá sản doanh nghiệp.
 • 9
TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước - Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này Lũy kế thanh toán khối lượn[r]
 • 1
LC CHIẾT KHẤU (NEGOTIATION)

LC CHIẾT KHẤU (NEGOTIATION)

Cách thức thu lãi được thực hiện ngay khi chiết khấu bằng cách khấu trừ vào mệnh giá. Đến ngày thanh toán ghi trên thương phiếu, ngân hàng thực hiện thu nợ ở người trả tiền bằng cách thông báo cho người trả tiền hoặc gửi thương phiếu đến ngân hàng uỷ nhiệm nhờ thu hộ. Nếu không thu được nợ ngân hàng có thể xử lý bằng cách hoàn thương phiếu truy đòi người xin chiết khấu hoặc truy tố trước pháp luật.
 • 11
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II

Xí nghiệp đã mạnh dạn vi tính hoá cả phần cứng và phần mềm một số phần hành kế toán như phần hành kế toán vốn bằng tiền, phần hành kế toán công nợ phải thu, phải trả, phần hành kế toán tiêu thụ. Việc sử dụng máy vi tính là một quyết định kịp thời của xí nghiệp. Nhờ vậy, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán nhanh chóng, dễ dàng làm giảm bớt khối lượng các công việc rất lớn của bộ phận kế toán, đó là phần việc đối chiếu kiểm tra giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp, nhằm phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động kinh doanh sản xuất của xí nghiệp. Tuy nhiên, vì mới áp dụng phần mềm kế toán máy trên một số phần hành kế toán nên Xí nghiệp vẫn chưa hoàn toàn phản ánh các nghiệp vụ phát sinh bằng máy tính mà áp dụng song song kế toán thủ công và kế toán máy.
 • 24
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy cung cấp và lưu thông hàng hóa. Có rất nhiều cách hiểu về hoạt động tín dụng, tuy nhiên một cách chung nhất thì tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa các chủ thể, trong đó chủ thể này chuyển cho chủ thể khác quyền sử dụng một lượng tiền tệ (hoặc hàng hóa), theo những điều kiện nhất định mà hai bên cùng đồng ý.
 • 40
Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội

Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội

Biểu đồ cơ cấu các mặt hàng NK thanh toán băng PT TDCT tại Chi nhánh 3. Thông báo và thanh toán L/C xuất khẩu: Hoạt động xuất khẩu có vai trò vô cùng to lớn đối với nền kinh tế. Nó giúp cải thiện cán cân thanh toán, góp phần phát triển đất nớc. Vai trò của xuất khẩu đối với các NHTM tại Việt Nam hiện nay cũng không kém phần quan trọng. Chính vì vậy mà các ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện mình, tìm cách thu hút khách hàng thanh toán hàng xuất khẩu. Nhìn chung, công tác thanh toán hàng xuất khẩu tại chi nhánh Đông Hà Nội trong thời gian qua đã có kết quả đáng mừng mặc dù cạnh tranh trên thị trờng rất gay gắt.
 • 36
BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Khách hàng B chuyển khoản thanh toán hết số nợ còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 2% theo giá bán chưa thuế GTGT GBC ngân hang số 400, hợp đồng kinh tế số 80 6.. Tính t[r]
 • 13
THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Phương pháp chiết khấu dòng tiền chưa đánh giá đúng được nguồn thu nhập trong tương lai của doanh nghiệp dẫn đến giá trị của doanh nghiệp được xác định chưa chính xác. Đất nước đang trên đà phát triển các ngành công nghiệp hiện tại đang trên đà phát triển đòi hỏi nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng tăng do đó khả năng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong những năm tới sẽ không ngừng tăng nhanh. Nhưng không thể dự báo chính xác cho những năm xa hơn trong tương lai, doanh thu của Công ty có thể giảm một cách nhanh chóng bởi một yếu tố bất ngờ nào đó. Ví dụ như xuất hiện một Công ty khác có được lợi thế về giá thành, cạnh tranh với mục đích thâu tóm, làm cho doanh nghiệp giảm mạnh về doanh thu.
 • 28
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN TĂNG LÃI SUẤT THỜI GIAN TÍCH LŨY P5 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN TĂNG LÃI SUẤT THỜI GIAN TÍCH LŨY P5 POT

Mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa im và lãi suất hiệu dụng tương ứng : LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU DANH NGHĨA : mỗi kỳ được chia làm m kỳ nhỏ và lãi suất chiết khấu áp dụng đối với mỗi kỳ nhỏ[r]
 • 5
CTY KINH ĐÔ VỚI VIỆC HÒAN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - 5 PPSX

CTY KINH ĐÔ VỚI VIỆC HÒAN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - 5 PPSX

về kinh tế một cách toàn diện, không ngừng tiếp thu những quan điểm mới trong nghiên cứu kinh tế nói chung, trong thẩm định tài chính dự án nói riêng. Sự phát triển kinh tế cùng với nó là sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ sẽ mang lại cho kỹ thuật thẩm định tài chính dự án những ứng dụng có ý nghĩa.
 • 8
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Luận Văn: Áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
 • 70
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
 • 88
BÀI TẬP KỸ NĂNG CÔNG TY MANATEE

BÀI TẬP KỸ NĂNG CÔNG TY MANATEE

Phía công ty Cinan đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán ngay 19.000$ Cinan đã chuyển tiền ngay sau khi trừ phần chiết khấu 2% được hưởng trên số thanh toán ngay, còn lại phát hành thương[r]
 • 2
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM_DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH " PPT

1.4.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán Kế toán trưởng: Là người trực tiếp chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc kế toán của công ty trước ban Giám Đốc. Kế toán trưởng giúp giám đốc chỉ đạo , tổ chức thực hiện các công việc tài chính, thống kê của công ty. Xem xét chứng từ , kiểm tra giám sát việc ghi chép vào sổ kế toán của kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính, xây dựng lên kế hoạch tài chính cuối năm.
 • 46
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BAO THANH TOÁN VÀ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ POT

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BAO THANH TOÁNCHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ POT

+ Phương thức thực hiện phi truyền thống (reverse factoring): Đơn vị bao thanh toán sẽ tiến hành xây dựng những tiêu chuẩn chung cho bên mua và bên bán đủ điều kiện thực hiện bao thanh toán sẽ cấp hạn mức bao thanh toán cho cả bên bán và bên mua. Nếu những quan hệ giao dịch mua bán phát sinh mà bên mua và bên bán nằm trong tiêu chuẩn chung thì đơn vị này sẽ tiến hành thực hiện bao thanh toán, miễn là tổng số tiền ứng trước không vượt quá hạn mức bao thanh toán đã được cấp cho bên mua hay bên bán.
 • 3
NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG DOCX

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG DOCX

-365: Số ngày quy ước cho 1 năm. 10. Quy trình nghiệp vụ: 9.1. Ngân hàng muốn tham gia nghiệp vụ chiết khấu với NHNN thực hiện các công việc sau: - Đăng ký mẫu chữ ký lãnh đạo và nhân viên tham gia nghiệp vụ chiết khấu với NHNN; - Thực hiện lưu ký GTCG tại Sở Giao dịch NHNN.
 • 4
ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

2.1.1.2 Về kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Vật tư của doanh nghiệp đa dạng về chủng loại, nhóm hàng, ngành hàng và phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau đồng thời quá trình nhập xuất diễn ra liên tục, thường xuyên, thông tin cho quản lý là luôn luôn bức bách do vậy mà kế toán chi tiết vật tư ngày càng phức tạp. Và đa số doanh nghiệp áp dụng phương pháp thẻ song song để kế toán chứng từ NVL, CCDC vì dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu, kiểm tra thông tin nhập-xuất-tồn vật tư. Đây là phương pháp đã chứng tỏ được tính thích ứng của nó thông qua viêc mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác kế toán NVL, CCDC
 • 34
QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ ĐẠT DOANH SỐ

QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ ĐẠT DOANH SỐ

“- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo phụ lục[r]
 • 3
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

* Bảng kê số 2: Kế toán căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng để ghi vào Bảng kê số 2 – dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (phần thu) và đối ứng Có các tài khoản liên quan. * Bảng tổng hợp doanh thu: kế toán trưởng căn cứ vào các Tờ kê chi tiết hàng hóa bán ra của các quầy hàng, ghi nhận vào Bảng tổng hợp doanh thu (TK 511). Bảng tổng hợp doanh thu gồm các cột ghi rõ tên quầy, giá vốn, lãi, giá bán chưa thuế, thuế GTGT, giá thanh toán, đồng thời chi tiết theo doanh thu tiêu thụ hàng hóa chịu thuế suất 10% (TK 5111A), doanh thu tiêu thụ hàng hóa chịu thuế suất 5% (TK 5111B), doanh thu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa (TK 5113A), doanh thu cung cấp dịch vụ khác (TK 5113B) và doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê (TK 5113C).
 • 39
KĨ THUẬT CHIẾN LƯỢC TRONG MARKETING

KĨ THUẬT CHIẾN LƯỢC TRONG MARKETING

hàng… nhằm kịp thời báo cáo về nhà sản xuất để có các đối sách kịp thời với tình hình biến đổi đó. Tóm lại trong chiến lược marketing, các nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ thường dùng cả hai hình thức khuyến mãi và khuyến mại phù hợp với chương trình mục tiêu cho từng thời điểm,
 • 7
KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU  4 PPTX

KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU 4 PPTX

Nhằm xác nhận số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi thẻ kho. Thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quanvà ghi sổ kế toán Phương pháp Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày tháng năm nhập và tên kho nhập. - Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng lập thành 2 liên, 3 liên (đối với vật tư sản xuất ) và người phụ trách ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 8
Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

1.Bên Ngân hàng chỉ thực hiện chiết khấu cho Khách hàng sau khi Khách hàng, Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu của Khách hàng vàhoặc Bên liên quan (nếu có) đã đáp ứng tất cả các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bên Ngân hàng. Bên Ngân hàng có quyền từ chối chiết khấu trong trường hợp quy định của pháp luật không cho phép chiết khấu vàhoặc do điều kiện thực tế của Bên Ngân hàng không thể thực hiện việc chiết khấu.2.Mỗi lần có nhu cầu chiết khấu, Khách hàng phải báo cho Bên Ngân hàng ít nhất ................ ngày làm việc đồng thời gửi Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu và các chứng từ liên quan theo yêu cầu của Bên Ngân hàng tới Bên Ngân hàng. Nếu được Bên Ngân hàng đồng ý, Bên Ngân hàng sẽ ký chấp thuận trên Đề nghị chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu do Khách hàng gửi. Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu này là phần không tách rời của Hợp đồng này. 3.Trường hợp Khách hàng chậm nhận tiền chiết khấu, Khách hàng sẽ phải thanh toán phí chậm nhận tiền chiết khấu theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm chậm nhận tiền chiết khấu (nếu có). 4.Phương thức giải ngân đối với từng khoản chiết khấu thuộc hạn mức sẽ được quy định cụ thể trong từng Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan tại mỗi lần chiết khấu. Điều 3.Lãi Suất Và Phí Chiết Khấu1. Lãi suất trong hạn là: Mỗi lần chiết khấu, Bên Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng về mức lãi suất áp dụng đối với khoản chiết khấu của Khách hàng và ghi nhận cụ thể trong Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. 2. Lãi suất gia hạn chiết khấu: Thực hiện theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm gia hạn, nhưng không vượt quá 150% lãi suất chiết khấu trong hạn tại thời điểm gia hạn. 3.Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức lãi suất trong hạn tại thời điểm khoản tiền chiết khấu bị quá hạn.4.Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả: Bằng 150% lãi suất chiết khấu trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.5.Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi chiết khấu trong hạn, tiền lãi chiết khấu quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả:a)Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi Khách hàng phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=)∑(Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia ()365, trong đó:Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Bên Ngân hàng giải ngân Số tiền chiết khấu đến hết ngày liền kề trước ngày Bên Ngân hàng thu hồi hết toàn bộ Số tiền chiết khấu. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của Số tiền chiết khấu trong hạn, Số tiền chiết khấu quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Bên Ngân hàng còn phải thu hồi được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất chiết khấu trong hạn, lãi suất gia hạn chiết khấu, lãi suất quá hạn đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp đồng này, (các) Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.b)Trường hợp thời hạn tính từ khi Khách hàng nhận giải ngân Số tiền chiết khấu đến khi Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu là dưới một ngày, Các Bên thỏa thuận rằng, thời hạn tính lãi và số ngày duy trì số dư thực tế để tính lãi được xác định là 01 (một) ngày, số dư thực tế dùng để tính lãi là số dư cuối ngày trong thời hạn tính lãi hoặc số dư tại thời điểm Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 6.Tiền lãi chiết khấu sẽ được Khách hàng thanh toán một lần và thanh toán trước cho Bên Ngân hàng theo phương thức Bên Ngân hàng trực tiếp khấu trừ và giữ lại số tiền lãi chiết khấu từ Số tiền khiết khấu cho Khách hàng trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.7.Trường hợp Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu, tiền lãi chiết khấu sẽ được tính trên cơ sở số ngày chiết khấu thực tế. Tiền lãi chiết khấu mà Khách hàng đã thanh toán cho Bên Ngân hàng theo thỏa thuận sau khi trừ đi tiền lãi chiết khấu tính trên số ngày chiết khấu thực tế, các khoản phí, các nghĩa vụ tài chính liên quan khác của Khách hàng nếu còn thừa sẽ được Bên Ngân hàng chuyển trả cho Khách hàng. 8.Khách hàng phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Bên Ngân hàng theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà Bên Ngân hàng yêu cầu.Điều 4.Thu Hồi Số Tiền Chiết Khấu, Mua Lại Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu Trước Khi Đến Hạn Thanh Toán Và Truy Đòi Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu1.Thu hồi số tiền chiết khấu: Bên Ngân hàng sẽ thu hồi toàn bộ số tiền gốc, lãi chiết khấu và các chi phí liên quan trong các trường hợp:a)Ngay khi tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Bên Ngân hàng ghi Có số tiền được thanh toán theo Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu;b)Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán; c)Khách hàng hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các chi phí khác trong các trường hợp Bên Ngân hàng truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều này.2.Mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu trước hạn: Trường hợp Khách hàng muốn mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu, Khách hàng phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Ngân hàng ít nhất ........... ngày làm việc và phải được Bên Ngân hàng đồng ý, đồng thời phải thanh toán cho Bên Ngân hàng khoản tiền phí hoặc tiền phạt do Bên Ngân hàng thông báo tại thời điểm Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu. Nếu Khách hàng không đồng ý với mức tiền phí hoặc tiền phạt theo thông báo của Bên Ngân hàng, thì Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng phải thực hiện các thỏa thuận về chiết khấu theo đúng các nội dung đã được thống nhất tại Hợp đồng này. 3.Truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu: a)Đối với mỗi khoản chiết khấu thuộc hạn mức, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Ngân hàng Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến khoản chiết khấu khi xảy ra một trong các trường hợp sau:Hết Thời hạn chiết khấu nhưng Bên Ngân hàng không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu từ bên có trách nhiệm thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu; hoặcHối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu bị Bên có trách nhiệm thanh toán từ chối thanh toántừ chối chấp nhận hoặc trả lại; hoặcCác trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này.b)Việc hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của Khách hàng được thực hiện tại địa điểm của Bên Ngân hàng. Khách hàng có nghĩa vụ mở tài khoản thanh toán tại Bên Ngân hàng và bảo đảm rằng tài khoản này luôn có đủ số dư để Bên Ngân hàng trích tiền khi Khách hàng phải hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng (nếu có). c)Khách hàng đồng ý rằng Bên Ngân hàng có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để truy đòi:Tạm khóa và tự động trích bất kỳ tài khoản thanh toán nêu tại điểm b) khoản này hoặc bất kỳ tài khoản tiền gửi nào khác (có kỳ hạn, không kỳ hạn) hoặc xử lý bất kỳ tài sản gửi nào của Khách hàng tại Bên Ngân hàng vàhoặc liên hệ, lập ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi mở Tài khoản thanh toán cho Khách hàng để thu hồi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng (nếu có). Nếu các tài khoản của Khách hàng có loại tiền khác với loại tiền phải thu hồi và Bên Ngân hàng có đủ nguồn ngoại tệ để mua hoặc bán cho Khách hàng trả nợ, thì Bên Ngân hàng sẽ tự động mua hoặc bán ngoại tệ cho Khách hàng theo tỷ giá mà Bên Ngân hàng đang áp dụng tại thời điểm đó để thu nợ. Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng sẽ yêu cầu Khách hàng ký, hoàn thiện các chứng từ mua, bán ngoại tệ theo quy định của Bên Ngân hàng, trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc từ chối thực hiện, Bên Ngân hàng có quyền tự động thực hiện việc mua, bán ngoại tệ cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này. Việc bán ngoại tệ cho Khách hàng để trả nợ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tài khoản của Khách hàng không có đủ tiền để Bên Ngân hàng trích và thu hồi, Bên Ngân hàng sẽ tự động chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định đối với các khoản tiền này. Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng phát hành LC, Ngân hàng thanh toánNgân hàng nhờ thu, nhà nhập khẩu và các bên có nghĩa vụ tài sản đối với Khách hàng để yêu cầu thanh toán và nhận các khoản tiền, tài sản mà bên đó phải trả;Các biện pháp khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu hạn mức này, Hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa các bên vàhoặc các biện pháp theo quy định của pháp luật.
 • 11
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

TÀI KHOẢN SỬ SỤNG: _TK 521 “ Chiết khấu thương mại”_ : phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua hàng đã mua với[r]
 • 74
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5/20/2012 NV TÀI TR Ợ THƯƠNG MẠ I 9 CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ NHẬP KHẨU Chấp nhận hối phiếu, ngân hàng xác nhận trên hối phiếu về nghĩa vụ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi đến hạn, qua đó được hưởng phí cho vay mượn danh nghĩa.
 • 10
NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

1. Giá chiết khấu: 1.1. Đối với giấy tờ cĩ giá trả lãi trước: a. Giấy tờ cĩ giá ngắn hạn : - Nếu thời hạn chiết khấu tính được nhỏ hơn thời hạn chiết khấu tối thiểu do ngân hàng quy định thì ngân hàng áp dụng thời hạn chiết khấu tối thiểu trong thuật tốn chiết khấu.
 • 32
TÀI KHOẢN CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÂN BIỆT NHƯ THẾ NÀO? PPTX

TÀI KHOẢN CHIẾT KHẤU THANH TOÁNCHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÂN BIỆT NHƯ THẾ NÀO? PPTX

Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ. Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán: a. Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào: Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu Nợ TK 133
 • 3
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THANH TÓAN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 6 PPSX

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THANH TÓAN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 6 PPSX

Tuy nhiên, năm 2003 lại cho thấy một kết quả không mấy khả quan trong hoạt động thanh toán L/C nhập khẩu của sở. Năm 2003 doanh số thanh toán L/C nhập khẩu giảm mạnh từ 290 triệu USD năm 2002 xuống còn 123 triệu USD, giảm 57,5% so với năm 2002. Doanh số thanh toán L/C nhập khẩu tuy có giảm mạnh nhưng bên cạnh đó doanh số XNK vẫn tăng đều qua các năm, năm 2003 tăng 12,5% so với năm 2002. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của các chính sách thắt chặt với các doanh nghiệp kinh doanh XNK như giới hạn mức Quata một mặt hàng. Một nguyên nhân nữa đó là trong năm nay hoạt động chuyển tiền của sở đã dược thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiệ, an toàn với chi phí thấp nên rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang lựa chọn phương thức này.
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ