0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nội dung của kế toán doanh thu

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT CHI NHÁNH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.3: Kế toán chi phí: 2.3.1: Nội dung và đặc điểm của chi phí: Chi phí bán hàng là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bảo quản và bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bao gồm: chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển ...
 • 34
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH1

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH1

giải pháp nhằm hoàn thiện tuy nhiên luận văn chưa đưa ra được những giải pháp chi tiết cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết theo từng người bán, người mua. Đề tài “ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả dịch vụ khách sạn tại các công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Hoàng Bảo Trung trường Đại học Thương mại, năm 2009. Bài viết có bố cục rõ ràng, dễ hiểu đã nêu rõ được đặc điểm của loại hình kinh doanh dịch vụ khách sạn, nguyên tắc hạch toán và phương pháp hạch toán tại hai khách sạn lớn tiêu biểu và có nhiều hoạt động dịch vụ khách sạn hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội: Khách sạn Deawoo và khách sạn Bảo Sơn. Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và các phương pháp cụ thể như: Thống kê, phân tích, so sánh và khảo sát thực tiễn nhưng chưa kết hợp với phương pháp điều tra nhằm thu thập số liệu sơ cấp (sử dụng bảng câu hỏi hay điều tra phỏng vấn,…) cho nên kết quả thu thập được chỉ mang tính định tính, chưa có sự khảo sát chuyên sâu, làm giảm độ tin cậy của các phân tích đánh giá từ đó các giải pháp tác giả đưa ra có tính khái quát không cao.
 • 107
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIÊC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIÊC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa dịch vụ trong kỳ. Chi phí bán hàng bao gồm các nội dung sau: - Chi phí nhân viên: Bao gồm toàn bộ tiền lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ hàng hóa tiêu thụ.
 • 44
Đề cương mẫu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ...

Đề cương mẫu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ...

Đề cương mẫu cho Luận văn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ... Đề cương này áp dụng cho sinh viên chuyên ngành Kế toán Kiểm toán. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ...Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ...Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
 • 5
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

Nhiệm vụcủa kế toán doanh thu và xác định kết quảkinh doanh_ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có các nhiệm vụ như sau: - Phản ảnh kịp thời, chính xác t[r]
 • 91
kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã xuân long

kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã xuân long

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ . Nội dung và phương pháp hạch toán Tài khoản 632 dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bát động sản đầu tư; giá thành xây lắp ( Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức thuê hoạt động ( Trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư…
 • 91
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH t m vina năm 2015

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH t m vina năm 2015

3.1.3 Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty Ƣu điểm:  Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung, đƣợc sắp xếp gọn nhẹ; chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận đƣợc phân công rõ ràng nhƣng lại nằm trong một thể thống nhất dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trƣởng và giám đốc tạo điều kiện để kế toán có thể kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Mọi công tác, sổ sách, chứng từ phát sinh hằng ngày của công ty đều đƣợc tập trung về phòng kế toán giúp cho công tác kế toán dễ dàng, thống nhất, kịp thời trao đổi khi có phát sinh.
 • 165
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN

TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan. Những biến động của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh những thuận lợi công ty phải đương đầu với không ít khó khăn từ các yếu tố khách quan cũng như các yếu tố chủ quan mang lại. Mặc dù vậy, với tiềm năng sẵn có cùng với sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty, và sự năng động, sang tạo, nhiệt tình của các toàn thể công nhân viên, công ty đã đạt được một số thành tựu trong kinh doanh và ngày càng được khách hàng tín nhiệm. Để đạt được thành tựu như vậy không thể không kể tới sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của công tác kế toán. Việc phân chia công việc phù hợp với trình độ, năng lực của mỗi người và yêu cầu quản lý của công ty, đồng thời thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các kế toán viên dưới sự quản lý của kế toán trưởng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng nhân viên trong phòng và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Bẩy Loan với việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan ” , em xin đưa ra một số ý kiến như sau :
 • 134
KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM. LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM. LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 Tìm hiểu các đặc điểm DVVTDĐ và đặc điểm hoạt động kinh doanh DVVTDĐ ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu dịch vụ trong các DNVT  Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu DVVTDĐ tr[r]
 • 27
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ÚY THỦY

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ÚY THỦY

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI11.1Tính cấp thiết của đề tài11.2Mục đích và phạm vi nghiên cứu21.2.1Mục đích nghiên cứu21.2.1.1 Mục tiêu chung21.2.1.2 Mục tiêu cụ thể21.2.2. Phạm vi nghiên cứu31.3Đối tượng và phương pháp nghiên cứu31.3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài31.3.2 Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài31.4. Những đóng góp chính của khóa luận51.5. Tổng quan các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại61.5.1.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bồ sao: SV: Nguyễn Thị Hường – trường đại học công nghiệp Hà Nội.61.5.2.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hữu Hồng, SV: Trần Quốc Nam – Đại học Đông Đô.81.5.3.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Viễn Thông Bình An, SV: Lê Minh Vi – Đại học Hải Phòng.91.5.4.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Tiên Phong, SV: Nguyễn Minh Lý Đại Học Thái Nguyên.101.5.5.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Hoàng An: Nguyễn Thu Hòa Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội111.5.6.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty NEO: Trần Thục Anh Đại Học Hằng Hải.121.5.7.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Hoàng An: Nguyễn Thu Huyền Đại học Phương Đông.131.5.8.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Sơn Lâm: Hoàng Minh Trí Đại học Phương Đông.151.5.9.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM và DV Hoàng Minh : Lê Thúy Hạnh Đại học Công Đoàn.161.5.10.Tổng quan về khóa luận doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Minh Phát : Trần Mỹ Anh Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Hà Nội.17CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH182.1 Kế toán doanh thu:182.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:182.1.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu232.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính262.1.4 Kế toán thu nhập khác272.2 Kế toán chi phí282.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán282.2.2 Kế toán chi phí tài chính292.2.3 Kế toán chi phí bán hàng312.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp342.2.5 Kế toán chi phí khác372.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp392.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh41CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ÚY THỦY443.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Úy Thủy.443.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty443.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty:463.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty483.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty(sơ đồ 3.1)483.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban trong công ty483.2 Giới thiệu bộ máy kế toán của công ty503.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty503.3 Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty543.4 Mạng lưới bán hàng của công ty553.5. Kế toán doanh thu563.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ563.5.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu:613.5.3 Kế toán thu nhập khác:633.5.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:633.6 Kế toán chi phí:643.6.1 Kế toán giá vốn hàng bán:643.6.2 Kế toán chi phí bán hàng:683.6.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:703.6.4 Kế toán chi phí khác:743.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh:74CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ774.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Úy Thủy.774.1.1 Ưu điểm774.1.2 : Nhược điểm784.2: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Úy Thủy.794.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại794.2.2.Các giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh804.3. Kiến nghị về công tác kế toán834.4. Kiến nghị với ban giám đốc công ty.84KẾT LUẬN85DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO86PHỤ LỤC88
 • 115
: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRẦN LONG

: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRẦN LONG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ:_ Hiện nay doanh nghiệp áp dụng phương thức bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức chuyển hàng.. TRANG 15 • _NỘI DUNG DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ:_ [r]
 • 29
Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Phạm Thị Thủy Doanh thu về dịch vụ GTGT qua mạng tin nhắn thường được ghi nhận sau một tháng kể từ khi nó phát sinh. Điều này xảy ra là do đặc điểm Công ty mua dịch vụ từ các nhà mạng, tức là, để có được kết quả doanh thu từ đầu số 8x14 của một tháng, cần có thời gian để các nhà cung cấp dịch vụ mạng tổng hợp kết quả hoạt động của mình. Do kết quả này, hóa đơn GTGT cung cấp dịch vụ của tháng trước thường được phát hành vào cuối tháng sau, khi dịch vụ đã được hoàn tất và có được thông báo, đối chiếu, so sánh về doanh thu từ phía nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông của Công ty.
 • 77
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ_ _a.Điều kiện ghi nhận doanh thu_ Theo CMKT số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” thì:  _Doanh thu bán hàng:_ được ghi nhận khi đồng thời thỏ[r]
 • 87
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

QUAN ĐIỂM VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ BÀI HỌC KINH NGHIỆM KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: [8], [11] _Theo kếtoán [r]
 • 24
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu dịch vụ từ hợp đồng với khách hàng từ đó vận dụng cho kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động. Thứ hai, phân tích các đặc điểm của hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các dịch vụ viễn thông.
 • 27
Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hồ Thị Bích Nhơn

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hồ Thị Bích Nhơn

Các khoản giảm doanh thu • Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm trừ cho người mua do họ mua sản phẩm, hàng hóa dịch vụ có số lượng hay giá trị lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng.
 • 19
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG KHÁNH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG KHÁNH

_* Chứng từ kế toán sử dụng:_ Chứng từ kế toán được sử dụng để kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng bao gồm: - Hóa đơn GTGT mẫu 01-GTKT-3LL - Hóa đơn bán hàng thông[r]
 • 105
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.
 • 15
KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

V ề công tác k ế toán chi phí, doanh thu và k ế t qu ả kinh doanh t ạ i Công ty: - Về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh + Ch ứ ng t ừ s ử d ụ ng: ch ứ ng t ừ liên quan đế n chi phí m ặ c dù phát sinh t ạ i Công ty là r ấ t nhi ề u nh ư ng cu ố i m ỗ i tháng đề u đượ c đ óng thành s ổ sách g ọ n gàng. Các ch ứ ng t ừ phi ế u thu, chi ti ề n m ặ t, gi ấ y n ộ p ngân sách Nhà n ướ c,… đề u tuân theo m ẫ u chu ẩ n c ủ a B ộ Tài chính, thông tin trên ch ứ ng t ừ b ả o đả m h ợ p pháp, h ợ p l ệ và cung c ấ p đầ y đủ thông tin cho h ạ ch toán. Vi ệ c b ả o qu ả n ch ứ ng t ừ th ự c hi ệ n khoa h ọ c, theo đ úng ch ế độ do B ộ Tài chính quy đị nh.
 • 111
KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PHÁT SINH CHIẾT KHẤU VÀ PHỤ TRỘI PPSX

KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PHÁT SINH CHIẾT KHẤU VÀ PHỤ TRỘI PPSX

Như vậy, việc tính doanh thu hoạt động tài chính từ tiền lãi thực tế sẽ tuỳ thuộc vào việc phân bổ phụ trội hay chiết khấu của trái phiếu. Từ đây, có thể vận dụng một trong hai phương pháp để tính đó là phương pháp phân bổ theo đường thẳng và phân bổ theo lãi suất thị trường.
 • 14
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ GIAO THÔNG 721

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ GIAO THÔNG 721

Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  Kế toán doanh thu * Để hạch toán doanh thu từ hoạt động kinh doanh kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: - TK 511 ”Doanh thu[r]
 • 103
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gồm nội dung chính như sau: Về nội dung chi phí, doanh thu của BIDV: BIDV đã xây d[r]
 • 11
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
 • 10
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI TOÀN PHÁT

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI TOÀN PHÁT

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần 2.1.2 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH _2.1.2.1 KẾ TOÁN DOANH TH[r]
 • 135
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau: 1. Doanh nghiệp đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua. 2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu sản phẩm hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.
 • 22
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Vũ Trọng Phong

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Vũ Trọng Phong

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 2: Các chu trình kế toán với các nội dung chu trình doanh thu; hệ thống bảng kê báo cáo nghiệp vụ; xử lý nghiệp vụ; chu trình chi phí; chu trình chuyển đổi; hệ thống kế toán chi phí; chu trình tài chính...
 • 34
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU Ở VIỆT NAM Ở Việt nam công tác kiểm toán tài chính nói chung mà kiểm toán doanh thu nói riêng ngày một hoàn thiện và đem lại hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp .Một số công ty kiểm toán VACO, AASC, A&C… đã thực hiện quy trình kiểm toán doanh thu dựa trên chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và chuẩn mực kiểm Việt nam .Tuy nhiên ,các KTV luôn có sự vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt các thủ tục kiểm toán vào điều kiện cụ thể với mục đích đạt được hiệu quả so với thời gian chi phí bỏ ra đồng thời có được những đánh giá và kết luận có độ chính xác cao nhất để đem lại sự tin cậy cho khách hàng và những người nhận tin .Quá trình kiểm toán doanh thu có thể được nhận xét một cách khái quát như sau:
 • 39
LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

Kết luận Qua toàn bộ nội dung được trỡnh bày ở trờn, việc tổ chức tốt cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng cú ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự thành cụng của mỗi doanh nghiệp. Làm tốt nghiệp vụ côngtác kế toỏn núi chung và cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng khụng những phản ỏnh trung thực, khỏch quan tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà cũn giỳp ớch cho vấn đề quản trị doanh nghiệp, mở ra nhiều triển vọng mới cho doanh nghiệp....
 • 91
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Số liệu đã tính toán và ghi sổ sai làm tăng doanh thu so với số liệu phản ánh trên chứng từ kế toán _4.2 Doanh thu phản ánh trên sổ sách kế toán , báo cáo kế toán thấp hơn so _ _với do[r]
 • 39
KẾ TOÁN DOANH THU

KẾ TOÁN DOANH THU

Kế toán doanh thu
 • 60
KẾ TOÁN DOANH THU

KẾ TOÁN DOANH THU

Kế toán doanh thu
 • 115
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI GIẤY TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI GIẤY TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chương 2 Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp phân phối giấy tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và chương 3 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp phân phối giấy tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn tham khảo
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU EVERGREEN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU EVERGREEN

Luận văn kế toán Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu evergreen Luận văn kế toán Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu evergreen Luận văn kế toán Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu evergreen
 • 86
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ MINH ĐỨC

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ MINH ĐỨC

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI11.Tính cấp thiết của đề tài:12. Mục đích và phạm vi nghiên cứu:23. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu34. Những đóng góp chính của khóa luận:55. Tổng quan các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài:6CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH212.1 Kế toán doanh thu:212.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:212.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ:262.1.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu272.1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:.322.1.5 Kế toán thu nhập khác: 332.2 Kế toán chi phí342.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán342.2.2 Kế toán chi phí tài chính362.2.3 Kế toán chi phí bán hàng:392.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp412.2.5 Kế toán chi phí khác422.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp432.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh44CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ MINH ĐỨC473.1 Tổng quan về công ty thương mại Dầu Khí Minh Đức:473.1.1Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:473.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty:523.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:533.2 Giới thiệu về bộ máy kế toán của công ty Cổ phần Thương Mại Dầu Khí Minh Đức:543.3. Kế toán doanh thu583.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ583.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ:593.3.5 Kế toán thu nhập khác:623.4 Kế toán chi phí:633.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán:633.4.2 Kế toán chi phí tài chính:633.4.3 Kế toán chi phí bán hàng:643.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:653.4.5 Kế toán chi phí khác:663.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh:68CHƯƠNG 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ MINH ĐỨC704.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cô phần thương mại Dầu khí Minh Đức.704.2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Minh Đức.734.2.1 Kế toán doanh thu:734.2.1.1 Kết toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ734.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ744.2.1.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu754.2.1.4 Kế toán doanh thu tài chính754.2.1.5 Kế toán thu nhập khác764.2.2 Kế toán chi phí764.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán:774.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính:774.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng:774.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:784.2.2.5 Kế toán chi phí khác:794.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:794.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh79Về phía công ty:82Về công tác kế toán:84KẾT LUẬN91TÀI LIỆU THAM KHẢO92PHỤ LỤC94
 • 122
KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN “CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.1 Tính cấp thiết của đề tài1.2 Mục đích nghiên cứu1.2.1 Mục tiêu chung1.2.2 Mục tiêu cụ thể1.3 Phương pháp nghiên cứu1.4 Đối tượng nghiên cứu1.5 Phạm vi nghiên cứu1.6 Tổng quan các khóa luận tốt nghiệp cùng đề tàiCHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH2.1 Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh áp dụng theo quyết định 482006QĐBTC2.1.1 Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thuTiêu chuẩn ghi nhận doanh thu2.1.2 Khái niệm về chi phí2.1.3 Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán2.2.5 Kế toán chi phí tài chính2.2.6 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh2.2.7 Kế toán thu nhập khác2.2.8 Kế toán chi phí khác2.2.9 kế toán chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN3.1. Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty3.1.1 Lịch sử hình thành công ty3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Hoàng Vân3.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Vân3.1.4 Điều kiện cơ sở vật chất của công ty TNHH Hoàng Vân:3.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty:3.1.6 Các chính sách kế toán chung3.1.7 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán3.1.8. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán3.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Vân3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu3.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán:3.2.5. Kế toán chi phí tài chính3.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh3.2.7. Kế toán thu nhập khác3.2.8. Kế toán chi phí khác3.2.9. Kế toán chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 4 NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN4.1 Đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoàng Vân4.1.1 Về công tác kế toán doanh thu4.1.2 Về công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu4.1.3 Về công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh4.1.4 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh.4.1.5 Một số biện pháp khác
 • 80
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO

TRANG 15 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU KINH DOANH DỊCH VỤ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC: 1.1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG V[r]
 • 74
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 Chương 7 Kế toán doanh nghiệp thương mại trình bày các nội dung Đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK; ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 15
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tân Đại Thành

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tân Đại Thành

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI71.1. Tính cấp thiết của đề tài71.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu81.2.1. Mục đích nghiên cứu81.2.2. Phạm vi nghiên cứu91.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu91.3.1 Đối tượng nghiên cứu91.3.2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài91.4. Những đóng góp chính của khóa luận101.5. Tổng quan các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài11CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH252.1 Kế toán doanh thu252.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:252.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ292.1.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu332.1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính412.1.5 Kế toán thu nhập khác412.2 Kế toán chi phí422.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán422.2.2 Kế toán chi phí tài chính432.2.3 Kế toán chi phí bán hàng442.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp452.2.5 Kế toán chi phí khác452.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp462.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh47CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN ĐẠI THÀNH483.1 Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tân Đại Thành483.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty483.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty493.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty503.2 Giới thiệu về bộ máy kế toán của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tân Đại thành523.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty523.3. Kế toán doanh thu553.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ553.3.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu573.3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính573.3.4 Kế toán thu nhập khác583.4 Kế toán chi phí583.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán583.4.2 Kế toán chi phí tài chính593.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp603.4.4 Kế toán chi phí khác613.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh622.3.2. Hạn chế65CHƯƠNG 4 : NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ674.1. Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện674.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tân Đại Thành674.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện684.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty694.2.1 Kiến nghị 1 :Tuân thủ chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành:744.2.2 Kiến nghị 2: Phù hợp với đặc điểm sản xuất của đơn vị:744.2.3 Kiến nghị 3: Phải đáp ứng được việc cung cấp thông tin kịp thời:744.2.4. Kiến nghị 4: Về hệ thống sổ kế toán754.2.5. Kiến nghị 5: Về vấn đề lập dự phòng phải thu khó đòi754.2.6. Kiến nghị 6: Về hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán, ứng dụng phần mềm vi tính vào công tác kế toán76KẾT LUẬN78
 • 130
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
 • 86

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật