0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

GVHB Giá vốn hàng bán

Kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty TNHH sản xuất TM an hải

Kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty TNHH sản xuất TM an hải

Công ty nên h ạch toán GVHB chi tiết, cụ thể khi nghiệp vụ bán h àng x ảy ra không nên h ạch toán chung chung như thế rồi cuối kỳ mớ i k ết chuyển sang TK 632. Ngoài ra, đối với v i ệc ti êu th ụ h àng hóa: V ới khách h àng có ti ềm năng về vốn, khuy ến khích bán h àng thanh toán ngay và áp d ụng chính sách chiết khấu thanh toán nhanh cho khách hàng. V ới khách h àng có nhu c ầu m à kh ả năng v ốn hạn chế Công ty nên áp d ụng hình th ức bán h àng tr ả góp hoặc thanh toán chậm với thời gian dài hơn theo quy định. Vi ệc linh hoạt các phương thức bán h àng là m ột trong những yếu tố có tác d ụng rấ t l ớn tới việc đẩy mạnh ti êu th ụ s ản phẩm. Để có thể tăng cường bán sản ph ẩm ra tr ên th ị trường đ òi h ỏi Công ty phải tích cực t ìm hi ểu, nghi ên c ứu thị trường, n ắm bắt kịp thời và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tăng cường quảng bá, gi ới thiệu, thực hiện chiến lược cạnh tranh về giá đồng thời chú trọng xây dựng một thương hiệu có uy tín tr ên thì tr ường.
 • 58
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.3. Kế toán chi phí bán hàng Tại Công ty Mai Động việc tập hợp chi phí bán hàng do kế toán ngân hàng, tài sản cố định đảm nhiệm. Khi có các nghiệp vụ liên quan đến chi phí bán hàng phát sinh (phiếu chi) kế toán tổng hợp hạch toán vào “Sổ chi tiết tài khoản 641”. Cuối tháng, lấy số tổng cộng để ghi vào “Bảng kê số 5”, sau đó kế toán tiêu thụ căn cứ vào đó để ghi vào Nhật ký chứng từ số 8 để xác định kết quả.
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT VƯỢNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT VƯỢNG

Trong nền kinh tế thị trờng, khi mà các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì bán hàng hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự sống còn của các doanh nghiệp. Các Mác đã từng khẳng định: Lu thông vừa là tiền đề, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của sản xuất.Theo quan điểm này thì sản xuất và lu thông gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một chu trình tái sản xuất xã hội. Các doanh nghiệp thơng mại thực hiện khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Quá trình này bao gồm hai khâu mua và bán hàng hoá, là một tất yếu của quá trình tái sản xuất.
 • 25
KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂK LẮK

KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂK LẮK

 Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí : bán vé tham quan Công Viên Nước  Kinh doanh dịch vụ khác : điện thoại, giữ xe, giặt ủi, ….  Thủ tục kế toán đối với kinh doanh bán hàng: Hằng ngày khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, các nhân viên bán hàng các đơn vị tập hợp từ các Hoá đơn bán lẻ lên Báo cáo bán hàng và Hóa đơn tài chính, sau đó kế toán các đơn vị kiểm tra đối chiếu lập Bảng kê nộp tiền về Công ty. Cuối tháng kế toán đơn vị lập Bảng kê đối chiếu doanh thu trong tháng, số tiền khách hàng đã nộp và số tiền khách hàng còn nợ với kế toán Công ty. Để thực hiện công tác hạch toán tiêu thụ kế toán tập hợp chứng từ, mở các sổ chứng từ và đăng ký chứng từ các tài khoản 111,112,131,511…và sổ cái các tài khoản có liên quan để theo dõi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 78
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kết chuyển chi phí bán hàng trừ vào kết quả trong kỳ TK 641 không có số dư cuối kỳ. TK này được mở chi tiết theo các yếu tố TK 6411 - Chi phí nhân viên TK 6412 - Chi phí vật liệu bao bì TK 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6415 - Chi phí bảo hành sản phẩm TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài Tk 6418 - Chi phí bằng tiền khác * Quy trình kế toán chi phí bán hàng
 • 33
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

3.2.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Các biện pháp về thu hồi vốn để bảo toàn tài sản cố định nh chọn phơng pháp khấu hao, mức khấu hao thích hợp và vấn đề đánh giá lại tài sản cố định. Các biện pháo về thanh toán chi tiêu: Liên quan đến các vấn đề này là các biện pháo bảo đảm khả năng thanh toán của các doanh nghiệp đối với viêvj hoàn trả các nguồn tài trợ cho đầu t tài sản cố định, các quan hệ về thanh toán mua, bán thiết bị máy móc trên thị trờng, tiêu thị hoặc thanh lý tài sản không cần dùng.
 • 42
CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THU NHẬP HIỆN HÀNH

CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THU NHẬP HIỆN HÀNH

- Không hạch toán vào tài khoản này các trường hợp sau: . Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến. . Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị thành viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành (sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bộ).
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI VÀ VLXD ĐỒNG NAI  HÀ TĨNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI VÀ VLXD ĐỒNG NAI HÀ TĨNH

KẾ TOÁN CHI PHÍ _1.2.2.1 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN _ _A_ _NỘI DUNG KẾ TOÁN _ Nội dung cơ bản của chỉ tiêu giá vốn hàng bán ở các doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản xuất thực tế của cá[r]
 • 93
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - MẪU S16-DNN VÀ S35-DN

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - MẪU S16-DNN VÀ S35-DN

Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán. Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn[r]
 • 5
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

- Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - Kế toán bán hàng = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng –Chi phí qu[r]
 • 107
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thơng mại, tiêu thụ hàng hoá là khâu quan trọng vì nó kết thúc quá trình lu chuyển hàng hoá. Đối với doanh nghiệp th- ơng mại việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, tăng doanh thu có ý nghĩa rất quan trọng. Nó góp phần vào việc đáp ứng thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội. Trong phạm vi doanh nghiệp, tăng doanh thu là một trong những điều kiện cơ bản để tăng lợi nhuận nhằm tái sản xuất mở rộng và cải thiện đời sống cán bộ CNV. Lợi nhuận là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, chính vì vậy đòi hỏi các cán bộ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm ra mọi biện pháp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Mở rộng lu chuyển hàng hoá là biện pháp quan trọng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Thơng Mại, góp phần nâng cao đời sống ngời lao động. Mở rộng lu chuyển hàng hoá là điều kiện đảm bảo cạnh tranh có hiệu quả khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trờng. Để làm đợc điều đó thì đòi hỏi DN phải nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng để lựa chọn phơng thức mua hàng, bán hàng… cho phù hợp với điều kiện hoạt động của DN mình ở từng thời kỳ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Trong mối quan hệ đó thì bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh, làm tốt công tác bán hàng nó sẽ đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động kinh doanh của đơn vị, kết quả bán hàng là yếu tố chính hình thành nên kết quả kinh doanh. Do đó bán hàng xác định kết quả bán hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hàng hoá là cơ sở quyết định sự thành công hay thất bại của việc tiêu thụ, tiêu thụ là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh, quyết định kết quả là cao hay thấp còn kết quả bán hàng là căn cứ quan trọng để đưa ra các quyết định về tiêu thụ hàng hoá. Có thể khẳng định rằng kết quả bán hàng là mục tiêu cuối cùng của mỗi đơn vị, còn hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là phương tiện để thực hiện mục tiêu đó.
 • 23
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

Kết cấu sản phẩm phù hợp đa ra tiêu thụ cũng ảnh hởng tới lợi nhuận của DN. Trong kinh doanh hiện nay các DN thờng đa ra thị trờng nhiều sản phẩm hàng hoá khác nhau làm đa dạng hàng hoá tiêu thụ, tăng doanh thu cho DN. Công tác tổ chức bán hàng của DN cũng là một nhân tố thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Một DN nếu áp dụng tổng hợp nhiều hình thức bán nh : Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý tất yếu sẽ bán đ … ợc nhiều hàng hoá hơn. Trong cơ chế kinh doanh hiện nay thì công tác Marketing, quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, thái độ phục vụ khách hàng cũng là những nhân tố ảnh hởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của DN, vì vậy DN phải tìm mọi biện pháp để thúc đẩy các công tác đó.
 • 33
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Mở rộng mặt hàng kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm. - Thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá. I.1.1.4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh. Hạ thấp chi phí kinh doanh gắn liền với nguyên tắc tiết kiệm nhưng không có nghĩa là cắt xén những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho quá trình tiêu thụ hàng hoá. Vì vậy việc hạ thấp chi phí cần có tính toàn diện, ngoài việc hạ thấp chi phí thương mại thì phải hạ thấp chi phí kinh doanh của xã hội và đảm bảo chất lượng hàng hoá cho người tiêu dùng. Các biện pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh phải gắn liền với tăng lưu chuyển hàng hóa, phân bổ tiêu thụ, tổ chức lưu chuyển hàng hoá hợp lý… để tăng kết quả kinh doanh của DN.
 • 41
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa các thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Thương nhân có thể là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ hay các hộ gia đình, tổ hợp tác xã hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
 • 30
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á.

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á.

Kết quả đó được thể hiện qua công thức sau: Kết quả bán hàng = Tổng số doanh thu thuần về bán hàng - Giá vốn hàng bán -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý DN - Kết quả tiêu thụ hàng hoá đư[r]
 • 50
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG ANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG ANH

NỘI DUNG CỦA TÀI KHOẢN XX hàng tồn kho theo phương pháp kiểm 632 “GIÁ VỐN HÀNG BÁN” Phản ánh tổng giá vốn hàng hóa tiêu thụ trong kỳ ghi một lần vào cuối kỳ Kết chuyển giá vốn hàng hóa đ[r]
 • 35
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Còn đối với hàng tiêu thụ, giá vốn bao gồm trị giá mua của hàng tiêu thụ cộng với các chi phí mua phân bổ cho hàng tiêu thụ _3.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KINH DOANH TH[r]
 • 39
9 CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

9 CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

Còn đối với hàng tiêu thụ, giá vốn bao gồm trị giá mua của hàng tiêu thụ cộng với các chi phí mua phân bổ cho hàng tiêu thụ _3.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KINH DOANH TH[r]
 • 39
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: - Khái niệm: Là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hố gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hố đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là[r]
 • 48
LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Ghi nhận kịp thời, chính xác doanh thu tiêu thụ sản phẩm, các khoản ghi giảm doanh thu, các khoản thuế phải nộp, phải thu hộ cho nhà nước, từ đó xác định chính xác doanh thu bán hàng thuần. - Lập và nộp báo cáo kết quả kinh doanh đúng thời gian quy định, kịp thời cung cấp những thông tin tiêu thụ cần thiết cho các bộ phận có liên quan. Định kỳ phân tích tình hình tiêu thụ cũng như kết quả tiêu thụ nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • 27
KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

2. Đặc điểm: Giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán có mối liên hệ trực tiếp rất mật thiết. Mối quan hệ này khiến cho kiểm toán hàng tồn kho thường được tiến hành đồng thời với kiếm toán giá vốn hàng bán. Khi thu thập được bằng chứng đầy đủ và thích hợp để xác minh về sự trung thực và hợp lý của việc trình bày khoản mục hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán, kiểm toán viên cũng đồng thời có được những cơ sở hợp lý để rút ra kết luận về sự trung thực và hợp lý của giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • 6
KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò về các nghiệp vụ bán hàng phát sinh, giúp cho các nhà quản trị có được những thông tin một cách chính xác, đầy đủ và toàn diện nhằm đưa ra nhữung phương án kinh doanh tối ưu nhất. Qua thực tế, tìm hiểu công ty TNHH TM Sơn Thanh Phong, em nhận thấy công ty đã hoàn thành tốt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Do đó, đã thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra. Kế toán bán hàng đã giúp cho các nhà quản trị công ty định hướng được những mặt hàng chủ yếu, thế mạnh, giúp quản lý tốt các chi phí liên quan, hạch toán giá vốn hàng bán chính xác, thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi từ thị trường cho các nhà quản trị. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, nên kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh còn tồn tại vướng mắc. Để góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng em mạnh dạn xin đưa ra một số ý kiến kiến nghị để góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và làm cho chế độ kế toán mới được thiết thực hơn trong thực tiễn áp dụng. Với những thiếu xót cần được khắc phục hi vọng trong tương lai công ty sẽ vươn xa hơn để cùng hoà nhịp với kinh tế thế giới. Đáp ứng, phục vụ tốt, đầy đủ nhu cầu về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng.
 • 163
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN PPT

TK 511 để xác đị nh doanh thu thu ầ n. Trong môi tr ườ ng c ạ nh tranh m ạ nh m ẽ nh ư hi ệ n nay vi ệ c chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i là h ợ p lý để kích thích ng ườ i mua hàng v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n nh ấ t là khi công ty thay đổ i ph ươ ng th ứ c tiêu th ụ sang bán hàng tr ả tr ướ c. Chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i là m ộ t kho ả n gi ả m tr ừ doanh thu nh ư ng áp d ụ ng chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i l ạ i nh ằ m m ụ c đ ích kích thích ng ườ i mua hàng v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n... Xét v ề t ổ ng th ể khi chính sách chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i phát huy tác d ụ ng thì doanh thu l ạ i càng t ă ng cao, nh ấ t là trong đ i ề u ki ệ n nay nhu c ầ u s ử d ụ ng xi m ă ng cho các công trình l ớ n ngày càng t ă ng. Th ự c hi ệ n chính sách này h ỗ tr ợ cho ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ả ti ề n tr ướ c c ủ a công ty.
 • 80
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm bán được gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp [r]
 • 59
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

HẠCH TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN _ _1.3.3.1 KHÁI NIỆM _ Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm bán được gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong k[r]
 • 79
TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính t[r]
 • 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Phần chiết khấu dành cho khách hàng mặc dù đợc trừ vào tổng số tiền trên hoá đơn nhng vẫn tính vào giá bán và đợc hạch toán nh một khoản chi phí tài chính. Về điểm này giống với kế toán Việt Nam. Cuối kỳ kế toán loại bỏ các chi phí, thu nhập ghi nhận cho năm sau và ghi vào chi phí, thu nhập kỳ này những khoản thu, chi thuộc kỳ hạch toán nhng cha có chứng từ, đồng thời thực hiện các bút toán điều chỉnh chênh lệch tồn kho hàng hoá để xác định giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ.
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 2.1. Kế toán doanh thu hàng bán và tiêu thụ sản phẩm. * Để hạch toán doanh thu hàng bán trong kỳ kế toán sử dụng TK511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này có kết cấu như sau:
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Chi phí bằng tiền khác: Là các chi phí khác phát sinh trong quá trình bán hàng, ngoài các chi phí kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng. Kế toán ngoài việc hạch toán những khoản chi thường xuyên cho bán hàng, còn phải ghi vào chi phí bán hàng những khoản chi phí liên quan đến việc tiếp nhận lại số hàng đã bán bị trả lại (bao gồm chi phí đã chi và chi phí phát sinh thêm). Cuối kỳ toàn bộ chi phí bán hàng được kết chuyển sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
 • 36
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 – HẢI PHÒNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 – HẢI PHÒNG

Chi nhánh đang tiếp tục hoàn thiện một số khâu trong kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, cố gắng sắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ, lựa chọn đội ngũ nhân viên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, Chi nhánh đã quan tâm hàng đầu đến chất lƣợng sản phẩm, đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với ngƣời tiêu dùng, mở rộng quy mô tiêu thụ hàng hóa... nhằm tăng sức cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.
 • 119
đánh giá các hoạt động kinh doanh cty thương mại và dv toàn tâm

đánh giá các hoạt động kinh doanh cty thương mại và dv toàn tâm

ViFon), các sản phẩm nước ngọt Numberone, các sản phẩm sữa nhập khẩu của Công ty TNHH Dược phẩm 3A và nhiều mặt hàng chủ lực khác. Tất cả các mặt hàng của các ngành hàng mà công ty nhận phân phối đều là những mặt hàng có chất lượng cao được sản xuất theo quy trình hiện đại, đã được người tiêu dùng lựa chọn và ưa thích, có tính cạnh tranh cao. Khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm Công ty phân phối luôn được kiểm tra về chất lượng, quy cách trước khi tiêu thụ, phân phối đến tay người tiêu dùng với một quy trình khép kín từ khâu lên đơn hàng, chọn mặt hàng chủ lực đủ tiêu chuẩn đến khâu vận chuyển hàng hóa từ kho của nhà cung ứng về kho của công ty và được kiểm tra về hạn sử dụng, phẩm chất, bao bì của hàng hóa.
 • 144
LUẬN VĂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG

LUẬN VĂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG

KHÁI NIỆM GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương m[r]
 • 63
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

* Xác định kết quả kinh doanh: Là quá trình tiếp theo của quá trình tiêu thụ sản phẩm, là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh được xác định bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu còn bên kia là giá thành sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Kết quả sản xuất kinh doanh được biểu hiện thông qua chỉ tiêu lợi nhuận, một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. [3-394]
 • 23
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

- Bộ máy kế toán của Công ty chủ yếu tập trung vào thực hiện công việc của kế toán tài chính mà chưa chú trọng đến công tác kế toán quản trị do đó các thông tin cung cấp chưa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu quản lý. - Công tác quản lý một số loại chi phí của Công ty chưa được tốt, tốc độ tăng của chi phí bán hàng, chi phí quản lý còn lớn trong khi đó tốc độ tăng của doanh thu, lợi nhuận không tương xứng. Đối với các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài như tiền điện, điện thoại cố định của bộ phận bán hàng và quản lý Công ty chưa có biện pháp quản lý hiệu quả chỉ hàng ngày phát sinh như thế nào thì ghi lại như vậy chứ chưa tìm ra cách khoán hợp lý dẫn đến tình trạng lãng phí trong sử dụng. Các khoản chi phí bằng tiền khác như chi tiếp khách cũng chưa được Công ty chú trọng quản lý.
 • 89
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PVC

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PVC

Giá vốn hàng bán _ - Khái niệm: Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại[r]
 • 91

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ