0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

DTT Doanh thu thuần

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PART 5 DOC

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PART 5 DOC

S ố ti ề n T so DTT ỷ su ấ t S ố ti ề n T so DTT ỷ su ấ t M ứ c T ỷ l ệ 1. Doanh thu bán hàng và cung c ấ p d ị ch v ụ 10.488.379 100,00% 16.262.374 100,00% +5.773.995 +55,05% 2. Các kho ả n gi ả m tr ừ 0 0,00% 0 0,00% 0 3. D.thu thu ầ n (DTT) v ề BH và cung c ấ p DV 10.488.379 100,00% 16.262.374 100,00% +5.773.995 +55,05% 4. Giá v ố n hàng bán 8.187.809 78,07% 12.626.945 77,65% +4.439.136 +54,22% 5. L ợ i nhu ậ n g ộ p v ề BH và cung c ấ p DV 2.300.570 21,93% 3.635.429 22,35% +1.334.859 +58,02% 6. Doanh thu ho ạ t độ ng tài chính 54.447 0,52% 60.279 0,37% +5.832 +10,71% 7. Chi phí tài chính 9.273 0,09% 18.572 0,11% +9.299 +100,28% - Trong đ ó: Chi phí lãi vay 1.651 0,02% 0 0,00% -1.651 -100,00% 8. Chi phí bán hàng 145.936 1,39% 216.578 1,33% +70.642 +48,41% 9. Chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p 1.561.632 14,89% 2.026.890 12,46% +465.258 +29,79% 10 L ợ i nhu ậ n thu ầ n t ừ ho ạ t độ ng kinh doanh 638.176 6,08% 1.433.668 8,82% +795.492 +124,65% 11. Thu nh ậ p khác 5.913 0,06% 7.806 0,05% +1.893 32,01% 12. Chi phí khác 0 0,00% 8.850 0,05% +8.850 - 13. L ợ i nhu ậ n khác 5.913 0,06% -1.045 -0,01% -6.958 -117,67%
 • 14
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

1.3.3.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Bao gồm các nhân tố: Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ DTT-BHDV Giá vốn hàng bán GVHB Doanh thu hoat động tài chín[r]
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Xác định đúng và tập hợp đầy đủ giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp. Xác định chính xác đúng chế độ các khoản thuế phải nộp về sản phẩm hàng hoá đã tiêu thụ. Phân bổ chi phí hợp lý còn lại cuối kỳ và kết chuyển chi phí cho hàng đã tiêu thụ trong kỳ để xác định đúng kết quả kinh doanh. Xác định đúng đắn chính xác kết quả kinh doanh hàng hoá, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu và thu nhập của đơn vị, trên cơ sở đó có những biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho ban lãnh đạo của đơn vị nắm được thực trạng tình hình tiêu thụ hàng hoá của mình và kịp thời có những chính sách điều chỉnh thích hợp với thị trường.
 • 37
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

Khi nghiên cứu khả năng sinh lời của tài sản cũng cần phải quan tâm đến mức tăng của vốn chủ sở hữu bởi số vòng quay của tài sản bình quân và sức sinh lời của doanh thu thuần là hai nhân tố không phải lúc nào cũng tăng ổn định. Mặt khác, để tăng lợi nhuận trong tương lai cũng cần phải đầu tư thêm. Việc tăng vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào lợi nhuận thuần và chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, cần phải kết hợp tăng vốn chủ sở hữu và tăng những nguồn tài trợ từ bên ngoài. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp dựa vào mô hình tài chính Dupont giúp đánh giá đầy đủ hiệu quả trên mọi phương diện. Đồng thời phát hiện ra các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản để từ đó có các biện pháp nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 103
HỆ THỐNG KINH TẾ - BẢNG LƯƠNG DOANH NGHIỆP PHẦN 6 PPT

HỆ THỐNG KINH TẾ - BẢNG LƯƠNG DOANH NGHIỆP PHẦN 6 PPT

xuất kho bán + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho bán Theo qui định hiện hành của chế độ kế toán tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp trong kỳ được kết chuyển toàn bộ trừ vào lợi nhuận gộp để tính toán, xác định kết quả lợi nhuận thuần của hoạt động SXKD thông thường. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp cũng như việc tính toán chi tiết kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ mà chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong nhiều trường hợp phải phân bổ cho cả số sản phẩm, vật tư hàng hoá đã tiêu thụ và số sản phẩm vật tư hàng hoá đã sản xuất ra hoặc mua vào chưa được tiêu thụ (còn tồn kho).
 • 22
KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 6 DOCX

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 6 DOCX

xuất kho bán + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho bán Theo qui định hiện hành của chế độ kế toán tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp trong kỳ được kết chuyển toàn bộ trừ vào lợi nhuận gộp để tính toán, xác định kết quả lợi nhuận thuần của hoạt động SXKD thông thường. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp cũng như việc tính toán chi tiết kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ mà chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong nhiều trường hợp phải phân bổ cho cả số sản phẩm, vật tư hàng hoá đã tiêu thụ và số sản phẩm vật tư hàng hoá đã sản xuất ra hoặc mua vào chưa được tiêu thụ (còn tồn kho).
 • 22
HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHẦN 6 POT

HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHẦN 6 POT

xuất kho bán + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho bán Theo qui định hiện hành của chế độ kế toán tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp trong kỳ được kết chuyển toàn bộ trừ vào lợi nhuận gộp để tính toán, xác định kết quả lợi nhuận thuần của hoạt động SXKD thông thường. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp cũng như việc tính toán chi tiết kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ mà chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong nhiều trường hợp phải phân bổ cho cả số sản phẩm, vật tư hàng hoá đã tiêu thụ và số sản phẩm vật tư hàng hoá đã sản xuất ra hoặc mua vào chưa được tiêu thụ (còn tồn kho).
 • 22
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP II ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP II ĐÀ NẴNG

Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinhdoanh thu như bán hàng, cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.  Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – các khoản giảm trừ  Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh đầy đủ mặt lượng và chất hoạt động của doanh nghiệp trong việc sử dụng các yếu tố cơ bản như lao động, vật tư và tài sản cố định
 • 39
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN ANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN ANH

bán hàng. Vì vậy Công ty cần phải sử dụng TK 512 “doanh thu nội bộ” để hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộ theo đúng chế độ kế toán quy định. Về các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, hiện tại Công ty mới chỉ sử dụng TK 531 để phản ảnh doanh số bán hàng bị trả lại. Công ty nên áp dụng chính sách giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn và theo dõi khoản giảm trừ này trên TK 512 “chiết khấu thương mại”. Bên cạnh đó, với các sản phẩm kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng, Công ty có thể chấp nhận giảm giá cho khách hàng. Khoản giảm trừ đặc biệt này được kế toán theo dõi qua TK 532 “giảm giá hàng bán” theo đúng quy định. Việc hạch toán các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán như sau:
 • 60
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

Thứ hai, về trình độ của công nhân: Bộ phận công nhân là bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên là nhân tố trực tiếp sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Đối với công nhân sản xuất có tay nghề cao, có khả năng tiếp thu công nghệ mới, phát huy được tính sáng tạo,tự chủ trong công việc, có ý thức giữ gìn và bảo quản tài sản trong quá trình vận hành thì tài sản sẽ được sử dụng hiệu quả hơn đồng thời sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, hạ giá thành góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu trình độ tay nghề của người công nhân thấp, không nắm bắt được các thao tác kỹ thuật, ý thức bảo quản máy móc kém sẽ dẫn tới tình trạng sử dụng lãng phí nguyên vật liệu, giảm tuổi thọ của máy móc làm tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm. Điều đó có thể làm giảm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp dẫn tới hiệu quả sử dụng tài sản giảm.
 • 102
lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

- Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thơng mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, nh: bán hàng ( sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ. Trông kỳ chiết khấu thơng mạI phát sinh thực tế đợc phản ánhvào bên nợ TK521. Cuối kỳ, khoản chiết khấu thơng mại đợc kết chuyển sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần của khối lợng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ hạch toán.
 • 29
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

thầy cô giáo trong trường đặc biệt là thầy giáo Trần Văn Thuận đã giúp em hoàn thành đề án môn học kế toán tài chính với đề tài: “Hạch toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp”. Trong đề tài này em đã nêu các quy định của chế độ kế toán hiện hành về việc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng thời em cũng mạnh dạn xin nêu một số ý kiến của bản thân về chế độ kế toán hiện hành của nước ta. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện em có nhiều hạn chế về trình độ cũng như kiến thức nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Với mong muốn học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn nghiệp vụ, em tha thiết mong nhận được sự đóng góp hơn nữa của các thầy cô giáo bộ môn để kiến thức của em ngày càng được hoàn thiện hơn.
 • 29
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH BÀN TAY VIỆT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH BÀN TAY VIỆT

nước đối với cỏc mặt hàng này, nếu thực hiện được nú hứa hẹn sẽ làm tăng doanh thu đỏng kể cho cụng ty hàng năm và lợi nhuận theo đú cũng sẽ tăng lờn. - Với thị trường nước ngoài: Đõy là thị trường lớn và tiềm năng nhưng cũng đũi hỏi cao về cỏc tiờu chuẩn như kỹ thuật, chất lượng, sự đồng đều, vệ sinh... cụng ty mới đỏp ứng được một phần nào đú những đũi hỏi của thị trường này nờn lượng hàng xuất khẩu mỗi năm của cụng ty cũn thấp trong thời gian tới cụng ty cần đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng để đỏp ứng được yờu cầu của khỏch hàng đặc biệt là những khỏch hàng lớn ở cỏc thị trường như Mỹ và Bắc Âu.
 • 50
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

- Phản ánh với giám đốc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế về bán hàn và xác định kết quả bán hàng nh mức bán ra, doanh thu bán hàng quan trọng là lãi thuần và hoạt động bán hàng. - Phản ánh đầy đủ, kịp thời chi tiết sự biến động của hàng hoá ở tất cả các trạng thái. Hàng đi đờng, hàng trong kho, trong quầy, hàng gia công chế biến, hàng gửi đại lý.... nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hoá.
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần chú ý các điểm sau: + Xác định đúng thời điểm bán hàng để kịp thời báo cáo bán hàng và phản ánh doanh thu. Báo cáo thờng xuyên kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng chi tiết theo từng loại hợp đồng kinh tế ... nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá bán ra, đôn đốc việc nộp tiền bán hàng vào quỹ.
 • 31
(Đề tài thảo luận) vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của vinamilk

(Đề tài thảo luận) vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của vinamilk

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng với lãi ròng 9 tháng đầu năm gần 8,380 tỷ đồng, thực hiện được 80% kế hoạch năm. Theo số liệu của Kantar Worldpanel, trong Q2 2019, sữa và các sản phẩm từ sữa tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu thị trường FMCG với mức tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh đó mảng xuất khẩu cũng tăng trưởng nhờ mở rộng ASEAN. Vào tháng 9/2019, Vinamilk cũng đã chính thức xuất khẩu vào thị trường tiềm năng là Trung Quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
 • 24
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

chi phí biến đổi) xác định bằng tỷ lệ giữa chi phí các hoạt động trên tổng doanh thu Tỷ số này thể hiện 1 đồng doanh thu của công ty được tạo ra từ bao nhiêu đồng chi phí. Tỷ số này càng càng cao thì doanh nghiệp càng làm việc hiệu quả và ngược lại tỷ số càng thấp nghiệp càng phải bỏ ra nhiều chi phí để tạo ra doanh thu, đến khi tỷ số này lớn hơn hoặc bằng 1 điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đang huề vốn hoặc bị lỗ, doanh nghiệp cần sớm kiểm tra lại các hạng mục đầu tư, loại bỏ các hạng mục kém hiệu quả và rà soát lại chi phí, có thể cắt giảm các khoản chi không thật cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến doanh nghiệp phá sản.
 • 42
LUẬN VĂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

Lợi nhuận hoạt động SXKD = Doanh thu thuần -Giá vốn bán hàng -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý DN Trong đó : + Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là toàn bộ giá trị của sả[r]
 • 57
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

• Tác động của công nghệ sản phẩm: Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi chứa đựng chi phí và việc tiêu thụ sản phẩm mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Vị thế của sản phẩm trên thị trường nghĩa là sản phẩm đó mang tính cạnh tranh hay độc quyền, được người tiêu dùng ưa chuộng hay không sẽ quyết định tới lượng hàng bán ra và giá cả đơn vị sản phẩm. Chính vì ảnh hưởng tới lượng hàng hoá bán ra và giá cả của chúng mà sản phẩm ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận và doanh thu. Từ đó làm ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn. Dovậy trước khi quyết định sản phẩm hay ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường và chu kỳ sống của sản phẩm. Có như vậy doanh nghiệp mới mong thu được lợi nhuận.
 • 64
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Chỉ tiêu “suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần” cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp được 1 đồng doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng tài sản đầu tư, chỉ tiêu này càn[r]
 • 82
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI TOÀN PHÁT

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI TOÀN PHÁT

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần 2.1.2 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH _2.1.2.1 KẾ TOÁN DOANH TH[r]
 • 135
HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

+ Cụng ty đang ỏp dụng hỡnh thức sổ Chứng từ ghi sổ, đõy là hỡnh thức rất phự hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. + Tại cụng ty toàn bộ cụng việc kế toỏn đều theo dừi trờn phần mềm cho nờn việc cung cấp thụng tin cho cỏc nhà lónh đạo, cỏc đối tượng bờn ngoài doanh nghiệp tương đối nhanh và chớnh xỏc. Đồng thời giảm khối lượng cụng việc cho cỏc nhõn viờn kế toỏn, giảm bớt chi phớ đỏng kể. Hơn nữa việc lập bỏo cỏo về doanh thu, thuế,… được kịp thời nhanh chúng, chớnh xỏc gúp phần giỳp cỏc nhà lónh đạo đưa ra cỏc quyết định cú lợi cho doanh nghiệp.
 • 103
LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

− Kế toỏn bỏn hàng theo phương thức trả chậm, trả gúp: là phương thức bỏn hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toỏn lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền cũn lại người mua chấp nhận trả dần ở cỏc kỳ tiếp theo và chịu một tư lệ lói suất nhất định. DN chỉ hạch toỏn vào TK 511 - Doanh thu bỏn hàng, phần doanh thu bỏn hàng thụng thường (bỏn hàng thu tiền một lần). Phần lói trả chậm được coi như một khoản thu nhập hoạt động tài chớnh và hạch toỏn vào bờn Cú TK 515 - Thu nhập từ hoạt động tài chớnh. Theo phương thức bỏn này, về mặt kế toỏn khi giao hàng cho khỏch coi là đó bỏn nhưng thực chất thỡ DN mới chỉ mất quyền sở hữu về số hàng đú.
 • 91
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng giày dép phước nguyên tại chợ núi sập

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng giày dép phước nguyên tại chợ núi sập

(Nguồn: Bảng tổng kết kết quả thực hiện năm 2007- 2009 – bộ phận kế toán bán hàng) Biểu đồ 4.2. Cơ cấu doanh thu năm 2008 Doanh thu năm 2008 gồm 4 loại sản phẩm: Giày dép, quần áo, nón, balô. Năm nay, doanh thu tăng hơn năm ngoái. Doanh thu năm 2008 tăng là do nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng tăng chi phí vận chuyển lên cao hơn mọi năm. Ngoài ra, do điện ở chợ thường hay bị sự cố nên phí điện cũng tăng lên. Mặt khác, chi phí đầu vào của cửa hàng cũng tăng như: mặt bằng thuê tiệm, giá xăng dầu lên….Cho nên cửa hàng Phước Nguyên phải tăng giá thành sản phẩm để đảm bảo nguồn thu ổn định và có lợi nhuận.
 • 35
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỬA HÀNG GIÀY DÉP PHƯỚC NGUYÊN TẠI CHỢ NÚI SẬP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỬA HÀNG GIÀY DÉP PHƯỚC NGUYÊN TẠI CHỢ NÚI SẬP

CÁC TỶ SUẤT PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ CỦA VỐN ĐẦU TƢ: Tỷ suất lãi hoạt động kinh doanh trên doanh thu Doanh thu thuần Chi phí kinh doanh Doanh thu thuần Lãi trước thuế Tỷ suất lãi trước thuế trê[r]
 • 35
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

- Hiện nay, việc tích cực giảm thiểu công nợ khách hàng đang đ − ợc lãnh đạo công ty đặt lên mục tiêu hàng đầu trong công tác quản lý kinh doanh, do vậy các chỉ tiêu: doanh thu thu tiền ngay, doanh thu trả chậm, công nợ bán buôn, công nợ bán lẻ luôn luôn là yêu cầu báo cáo hàng ngày mà kế toán doanh thu phải lập, vấn đề này ch − ơng trình kế toán máy ch − a phục vụ đ − ợc mà hoàn toàn phải thu thập số liệu thông qua phân tích thủ công (so sánh mã khách hàng trên báo cáo chi tiết công nợ với danh mục hợp đồng khách hàng mua trả chậm do phòng kinh doanh cung cấp). Điều này làm giảm tiến độ báo cáo cũng nh − tính chính xác của báo cáo, không phục vụ đ − ợc các bài toán phân tích kinh tế nhiều chiều: phân tích công nợ/doanh thu, phân tích tiến độ thanh toán thực tế so với định mức: thời hạn nợ - số d − nợ bình quân.
 • 91
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp thương mại có đóng góp không nhỏ vào lưu thông, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất sản phẩm và người tiêu dùng. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt đã kích thích hoạt động thương mại quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Theo đó, hoạt động thương mại của nước ta cũng được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự mở cửa của nền kinh tế đất nước thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Doanh nghiệp phải lựa chọn mặt hàng kinh doanh và tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá như thế nào để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí đã bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tổ chức tốt quá trình bán hàng dẫn đến tiêu thụ ít sản phẩm, doanh thu thấp, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp sẽ đứng trước nguy cơ làm ăn thua lỗ thậm chí dẫn tới phá sản.
 • 116
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Lợi nhuận thuần hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính - TRANG 11 _Chương IV - Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh _ _3/ Kết quả bất thường: _Đây là số chênh lệ[r]
 • 22
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT TIỀN VAY, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUI MÔ VỐN ĐẦU TƯ. VẬN DỤNG ĐỂ GIẢI THÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM " DOC

Lợi nhuận thuần là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, ngoài sự hoạt động tốt hay xấu, doanh thu thu được nhiều hay ít, lợi nhuận thuần bị phụ thuộc không nhỏ vào các yếu[r]
 • 61
THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

DN Bên nợ: CP HĐ Kinh doanh liên quan đến KQ, chi phí khác, Kết chuyển KQ HĐ SX KD Bên có: Tổng doanh thu thuần về tiêu thụ SP HH Dịch vụ, DT HĐ tài chính trong kỳ, tổn thu nhập thuần khác, kết chuyển KQ HĐ SX KD (Lỗ)
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

Bên nợ: Số thuế phải nộp tính trên doanh số bán, số chiết khấu TMại, giảm giá hàng trả lại kết chuyển trừ vào doanh thu, kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ Bên Có: Tổng số doanh thu [r]
 • 10
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ

* Tài khoản 512 Doanh thu bán hàng nội bộ “ ” Tài khoản này phản ánh doanh thu của hàng hoá, lao vụ, sản phẩm tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty, tập đoàn … hạch toán toàn ngành
 • 20
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL

TRANG 19 Công thức: Doanh thu = Tổng sản phẩm bán ra * đơn giá mỗi sản phẩm + các khoản thu phí phụ khác Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bao gồm có: Doanh thu thuần là khoản thu được s[r]
 • 84
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN.

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN.

PHƯƠNG PHÁP TRUNG GIAN:_ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Hoạt động tài chính Hoạt động khác Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài ch[r]
 • 35
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI STEELTEC HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI STEELTEC HÀ NỘI

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định: _ _CHỈ TIÊU THỨ NHẤT: HỆ SỐ DOANH THU/ VCĐ:_ Doanh thu doanh thu thuần trong kỳ Hệ số doanh thu VCĐ = VCĐ bình quân trong kỳ _Trong đó:_ VCĐ đầu k[r]
 • 54
SLIDE NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ

SLIDE NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ

Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ - Khoản giảm trừ doanh thu LỢI NHUẬN: TRANG 7 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN: SỨC SẢN XUẤT CỦA[r]
 • 32
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

Phân tích thị trường Cách đây không lâu, m ột công ty xuất bản sách tỏ r a hài lòng với kết quả kinh doanh của mình. Doanh thu t ừ việc bán hàng tăng lên hàng năm, nhanh hơn c ả chi phí. Các cổ đông, các nhà quản lý và lực lượng nhân viên bán hàng được thưởng rất nhiều tiền. Chỉ có hai sự kiện không hay tr ên bức tranh khả quan n ày. Thứ nhất, đó là số lượng đơn vị sản phẩm bán ra của công ty ở mức bình ổn, và tình trạng đó đã xảy ra ba năm liên tiếp. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu l à do tăng giá – một chiến thuật chắc chắn l à sẽ không có tác dụng lâu dài. Thứ hai, doanh thu phụ thuộc vào khả năng tồn tại liên tục của 5 đầu sách. Dù công ty đã tích cực tăng lên đến 180 đầu sách, nhưng 5 đầu sách n ày chiếm đến 38% tổng doanh thu. V à mỗi đầu sách trong số n ày đã có mặt ở thị trường hơn 15 năm. Không có đầu sách nào trong số còn lại được giới thiệu trong khoảng thời gian d ài như thế lại có vị trí vững mạnh tr ên thị trường.
 • 10
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

Phân tích thị trường Cách đây không lâu, m ột công ty xuất bản sách tỏ r a hài lòng với kết quả kinh doanh của mình. Doanh thu t ừ việc bán hàng tăng lên hàng năm, nhanh hơn c ả chi phí. Các cổ đông, các nhà quản lý và lực lượng nhân viên bán hàng được thưởng rất nhiều tiền. Chỉ có hai sự kiện không hay tr ên bức tranh khả quan n ày. Thứ nhất, đó là số lượng đơn vị sản phẩm bán ra của công ty ở mức bình ổn, và tình trạng đó đã xảy ra ba năm liên tiếp. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu l à do tăng giá – một chiến thuật chắc chắn l à sẽ không có tác dụng lâu dài. Thứ hai, doanh thu phụ thuộc vào khả năng tồn tại liên tục của 5 đầu sách. Dù công ty đã tích cực tăng lên đến 180 đầu sách, nhưng 5 đầu sách n ày chiếm đến 38% tổng doanh thu. V à mỗi đầu sách trong số n ày đã có mặt ở thị trường hơn 15 năm. Không có đầu sách nào trong số còn lại được giới thiệu trong khoảng thời gian d ài như thế lại có vị trí vững mạnh tr ên thị trường.
 • 9
NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

+ Vốn góp: Là số vốn do các bên tham gia thành lập liên doanh tiến hành đóng góp và đợc sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh. + Lãi cha phân phối: Là phần chênh lệch giữa một bên là toàn bộ doanh thu của các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các khoản thu nhập bất th- ờng. Số lãi này trong khi cha phân phối cho các lĩnh vực ... đợc sử dụng cho kinh doanh và đợc coi nh vốn chủ sở hữu.
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP