0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hình thức sổ Nhật ký chung

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG AN

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG AN

- Hệ thống tài khoản, chứng từ dựng để ghi chộp, phản ỏnh cỏc nghiệp vụ kinh tế liờn quan đến bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh được sử dụng đầy đủ, đỳng chế độ chứng từ kế toỏn nhà nước. - Cụng ty đó ỏp dụng được kế toỏn phần mềm vào trong cụng tỏc kế toỏn nờn một phần cũng làm giảm bớt được số lượng cụng việc cũng như rỳt ngắn được thời gian vào sổ sỏch. Cỏc phần kế toỏn được phõn cụng rừ ràng cho từng kế toỏn trong phũng. Bờn cạnh đú với đội ngũ trẻ, năng động nhưng cũng nhiều kinh nghiệm nờn cụng việc cũng nhiều thuận lợi. Ngoài ra với việc phối hợp chặt chẽ và giỳp đỡ nhau trong cụng việc, tớnh toỏn và ghi chộp đầy đủ, rừ ràng. Từ đú tạo điều kiện cho việc đối chiếu sổ sỏch, cũng như giảm bớt rất nhiều cụng việc cho cỏc kiểm toỏn viờn mỗi khi đến kiểm toỏn tại cụng ty.
 • 39
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Trong mọi doanh nghiệp ,tiền là một loại TSLĐ,tuy nhiên đây là loại tài sản có tính lỏng cao ,nó dễ dàng chuyển sang một hình thái khác mà vẫn giữ nguyên giá trị .Vì vậy tiền đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :Tiền được sử dụng để tạo ra các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ,tiền là phương tiện thanh toán chủ yếu giữa các bên trong thực hiện hợp đồng kinh tế .Giống như các doanh nghiệp khác ,công ty bánh kẹo Hải Châu tiền tồn tại dưới hai hình thức tiền mặt quỹ và tiền gửi ngân hàng
 • 37
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P10 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P10 PPTX

Như vậy, hình thức sổ kế toán là cách thức tổ chức hệ thống sổ kế toán, bao gồm các loại sổ khác nhau về nội dung, về kết cấu, về phương pháp ghi chép và được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán nhất định. Theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì các đơn vị có thể lựa chọn và áp dụng một trong các hình thức sổ kế toán:
 • 5
BÀI TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

BÀI TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

4.6 Hoạt động thu tiền bằng máy : 5. Mô tả tài khoản sử dụng và đối tượng theo dõi chi tiết Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá sử dụng hệ thống tài khoản đúng theo quy định của quyết định 15. Trong đó, các tài khoản liên quan đến doanh nghiệp thương mại được sử dụng thường xuyên như: doanh thu, giá vốn, phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp… Một số tài khoản được chi tiết cụ thể theo yêu cầu quản lý. Nhìn chung, hệ thống tài khoản đáp ứng được yêu cầu ghi chép và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 19
Che do ke toan doanh nghiep

Che do ke toan doanh nghiep

(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung[r]
 • 60
QĐ-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

QĐ-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

(a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung[r]
 • 39
Thảo luận về nội dung ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ

Thảo luận về nội dung ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật chứng từ

Thảo luận về nội dung ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ.Trong các đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp cùng với sự phát triển của sản xuất, yêu cầu của công tác quản lý công tác kế toán sử dụng nhiều loại sổ kế toán có kết cấu, phương pháp ghi khác nhau do đó hình thành các hình thức kế toán khác nhau bao gồm: hình thức kế toán nhật ký sổ cái, hình thức kế toán nhật ký chung, hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hình thức kế toán nhật ký chứng từ, hình thức kế toán trên máy vi tính. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu số, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó. Và để hiểu rõ hơn về một hình thức ghi sổ kế toán là như thế nào thì hãy cùng nhóm 5 thảo luận về nội dung ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ.1. NỘI DUNG QUY TRÌNH1.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ:Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ tức là:Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh trên các chứng từ kế toán đều được phân loại và ghi vào sổ Nhật ký chứng từ theo bên Có TK liên quan đối ứng với bên Nợ của các TK khác. Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng kế toán nhiều với trình độ chuyên môn cao.1.2 Ưu điểm, nhược điểma, Ưu điểmGiảm nhẹ khối lượng ghi kế toán. Việc kiểm tra đối chiếu được thực hiện thường xuyên. Cung cấp thông tin tuyệt vời.b, Nhược điểmMẫu số kế toán phức tạp đòi hỏi người làm kế toán phải có trình độ chuyên môn cao. Không thuận tiện cho việc ứng dụng tin học vào ghi sổ kế toán.1.3 Các sổ kế toán được sử dụng trong hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
 • 9
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ở CÔNG TY CNBT VÀ VLXD

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ở CÔNG TY CNBT VÀ VLXD

235.340.884 Ngày... tháng...năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Về phía sổ nhật ký chung thì cuối mỗi ngày lấy số liệu ghi vào sổ cái. Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế trên từng tài khoản, sổ được đóng thành tập, mỗi năm mở một lần, mỗi tài khoản mở trên một hoặc một số trang sổ tuỳ theo khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sổ cái gồm sổ cái TK 511, TK 632. Mẫu sổ được thể hiện qua biểu sau:
 • 26
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

mặt, tiền gửi, tiền vay. Từ đó lên báo cáo kế toán phục vụ tài chính cho công ty. * Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tư và theo dõi sổ sách tình hình tài sản phát sinh của công ty trong tháng, quý, và năm. Lập báo cáo và lập các bảng biểu về tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
 • 23
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

+ Bên có: căn cứ vào các hoá đơn ghi sổ chi tiết các nội dung: số hoá đơn, ngày tháng trên hoá đơn và ghi giá trị vật liệu nhập và phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và cột phát sinh có theo chứng từ. Cuối mỗi quý kế toán căn cứ vào sổ chi tiết thanh toán với người bán tổng hợp số liệu để lên bảng tổng hợp TK331( biểu 0) Bảng này dùng để theo dõi tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các khoản phải trả của công ty vì vậy không chỉ theo dõi công nợ của các nhà cung cấp mà còn theo dõi cả các khoản phải thanh toán do bên B phụ của công ty. Số liệu trên dòng tổng cộng của bảng này được dùng để đối chiếu với sổ cái TK331.
 • 30
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo mô hình vừa tập chung vừa phân tán. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, bộ máy kế toán có sự phối hợp chuyên môn trong mối quan hệ với các phòng ban cũng như kế toán các đội công trình. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ máy kế toán là phản ánh sử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty và cung cấp các thông tin báo cáo tài chính cho các đối tượng có liên quan như ngân hàng hay tổng công ty. Ngoài ra kế toán công ty còn thực hiện công việc kế toán quản trị nhằm lập dự toán về chi phí để phân tích tình hình biến động, kết quả kinh doanh trong tương lại của công ty, lập các báo cáo quản trị các công trình trong thời kỳ quyết toán nhằm đánh giá chính sác kết quả doanh thu và chi phí bỏ ra của một công trình. Kiểm soát hiệu quả của các hoạt động kinh tế của công ty. Tất cả các thông tin kế toán quản trị chỉ cung cấp cho các nhà quản tr của công ty
 • 36
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại sài gòn

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại sài gòn

điều kiện nâng cao trách nhiệm trong công việc được giao, góp phần đắc lực vào công tác hạch toán kế toán và quản lý kinh tế tài chính của Công ty. Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung. Đây là hình thức sổ đơn giản nó phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh từ trước đến hiện nay của Công ty, hình thức này thuận tiện cho phân công lao động thủ công. Đôi với hệ thông sổ chi tiết được lập trên cơ sở các nhu cầu về quản lý của công ty đã đảm bảo quan hệ đôi chiếu với sổ tổng hợp, cung cấp những thông tin cần thiết cho
 • 73
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng

Cm: chiết khấu hoặc giảm giá được hưởng Th: giá trị sản phẩm dịch vụ thu được khi chạy thử Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng hoá đơn mua TSCĐ, các chứng từ khác có liên quan. kế toán mở thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ. Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, thẻ này được lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Khi lập xong, thẻ TSCĐ được dùng để ghi vào sổ TSCĐ, sổ này đượpc lập chung cho toàn công ty.
 • 38
TÀI LIỆU NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN PHẦN 6 PPTX

TÀI LIỆU NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN PHẦN 6 PPTX

* Số lượng và loại sổ gồm: - Nhật ký - sổ cái. - Các sổ và thẻ kế toán chi tiết. Sổ nhật ký - sổ cái là một quyển sổ tổng hợp duy nhất, vừa làm sổ Nhật ký ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, vừa dùng làm sổ cái để tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ đó theo các tài khoản kế toán. Tất cả các tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng được phản ánh trên cùng một trang sổ. Cơ sở ghi vào sổ là chứng từ gốc hoặc bảng kê chứng từ gốc. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào nhật ký - sổ cái.
 • 15
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 PART4 PPTX

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 PART4 PPTX

sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hay một số trang liên tiếp trên sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.
 • 6
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH “ NHÀ LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG ” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH “ NHÀ LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG ” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

chứng từ kế toán và sổ nhật ký chung thì máy tính sẽ tự động chuyển các số liệu cần thiết và những sổ kế toán liên quan. Hình thức sổ kế toán chung áp dụng cho công tác kế toán tại Công ty làm cho việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trở nên rõ ràng, đơn giản mà vẫn đảm bảo tính chính xác và đầy đủ số liệu. Trọng tâm của hình thức sổ này là nhật ký chung, được ghi theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản các nghiệp vụ kinh tế. Vì vậy việc sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung cho Công ty là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của thời đại, sẽ giúp cho Công ty có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, trong tương lai.
 • 66
Bàn về chế độ hạch toán thanh toán với người mua

Bàn về chế độ hạch toán thanh toán với người mua

Trình tự ghi sổ các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo hình thức Nhật ký chung như sau: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu SƠ ĐỒ 1.2: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN NG[r]
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

- Trình tự ghi chép: + Ở kho: Thủ kho tiến hành mọi công tác ghi sổ giống như trong trường hợp phương pháp ghi thẻ song song. + Ở phòng kế toán: Mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền của tất cả các danh điểm vật liệu theo từng kho, số này mỗi tháng ghi một lần vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập vào bảng kê nhập và tổng hợp các chứng từ xuất vào bảng kê xuất của từng thứ danh điểm vật liệu và mỗi một danh điểm vật liệu thì sẽ ghi vào một dòng trên sổ đối chiếu luân chuyển,
 • 40
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY

d. Nhận xét chung Qua phần hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty ta rút ra được một số nhận xét chung: - Chi phí nhân công trực tiếp: Hiện nay công ty trả lương cho công nhân sản xuất theo số lượng sản phẩm sản xuất ra và theo đơn giá tiền lương ở từng phân xưởng, đảm bảo sự hợp lý trong việc trả lương cho người lao động và đồng thời phát huy được quyền tự chủ, khả năng tăng năng suất lao động của công nhân.
 • 47
BÁO CÁO THỰC TẬP LẦN 1 NGÔ THỊ THẢO LY

BÁO CÁO THỰC TẬP LẦN 1 NGÔ THỊ THẢO LY

Hình thức Nhật ký chung bao gồm các loại sổ kế toán sau:  Sổ Nhật kí chung  Sổ cái các tài khoản  Sổ, thẻ kế toán chi tiết TRANG 18 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI SỔ CHI TIẾ[r]
 • 43
Kinh tế tài chính - Chương 1 - Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp ppt

Kinh tế tài chính - Chương 1 - Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp ppt

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. (2) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.
 • 28
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1: CHƯƠNG 3 - VŨ QUỐC THÔNG (2018)

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1: CHƯƠNG 3 - VŨ QUỐC THÔNG (2018)

Mục tiêu của bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký là giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 20
Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

Hình thức sổ kế toán Nhật chung

Công ty sử dụng tài khoản 621- “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp “ để tập hợp khoản mục chi phí này. Tài khoản này đợc mở chung cho tất cả các phân xởng. Trong kì, khi có các nghiệp vụ về nguyên vật liệu phát sinh, căn cứ vào phiếu xuất kho do thủ kho chuyển lên, kế toán nguyên vật liệu tiến hành ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu, cuối tháng tổng hợp và phân loại chứng từ theo từng loại vật liệu và theo khoản mục chi phí. Sau đó, kế toán tổng hợp các sổ chi tiết nguyên vật liệu, lập Bảng kê nhập, xuất nguyên vật liệu (Biểu số 2.2) rồi chuyển cho kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí giá thành căn cứ vào phần II- phần xuất của bảng kê nhập xuất vật liệu ghi vào Nhật kí chứng từ 7 (biểu số 2.4) phần ghi Nợ các tài khoản chi phí, ghi Có các tài khoản nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
 • 37
KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC HẢI

KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC HẢI

thẻ kho thủ kho phải chuyển các chứng từ nhập xuất đã được phân loại thepo từng NVL, CCDC về phòng kế toán. - Ở phòng kế toán : Kế toán dựa vào phiếu nhập , phiếu xuất mở sổ kế toán chi tiết vật tư , sản phẩm , hàng hóa theo từng danh điểm vật liệu ,dụng cụ tương ứng với thẻ kho để theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn của từng loại về mặt giá trị , số lượng .Hàng ngày kế toán vật tư tiến hành ghi sổ nhật ký chung , sổ cái các tài khoản 152, 153,...Cuối kỳ, kế toán của công ty mở bảng tổng hợp chi tiết vật tư ,sản phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ.
 • 103
Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán - Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán - sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.
 • 33
30 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ& BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 24 7

30 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ& BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 24 7

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN Xí nghiệp Xây lắp 24 dùng hình thức sổ kế toán nhật ký chung - Đặc trng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung: tất cả các nhiệm vụ kinh tế tài c[r]
 • 27
Sổ sách kế toán theo Hình thức kế toán Nhật ký chung pdf

Sổ sách kế toán theo Hình thức kế toán Nhật chung pdf

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.
 • 2
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty - Kế toán trưởng: Tổ chức điều hành chung công việc kế toán, đảm bảo cho bộ máy kế toán làm việc có hiệu quả. Đồng thời có nhiệm vụ lập báo cáo trình lên cấp trên, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Nhà nước về mặt quản lý tài chính. Là người tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo toàn bộ công tác hạch toán kế toán - tài chính của Công ty một cách hợp lý, khoa học, phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời các thông tin tài chính của doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát việc chấp hành chế độ về quản lý và kỷ luật lao động, việc thực hiện các kế hoạch đề ra, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật chế độ mới cho các nhân viên kế toán trong đơn vị. Ngoài ra, kế toán trưởng còn có trách nhiệm tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh,... và củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới của cơ chế quản lý.
 • 38
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE ĐỒNG BẰNG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE ĐỒNG BẰNG

HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN Công ty áp dụng ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thiết lập trên nền phần mềm kế toán Simsoft 7.1 Chú thích: : Nhập số liệu hằng ngày : In báo cáo cuối tháng, cuối[r]
 • 44
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD Ở CTY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD Ở CTY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Đối với các doanh nghiệp tổ chức việc ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thì hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đợc t[r]
 • 47
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Đối với các doanh nghiệp tổ chức việc ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thì hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đợc t[r]
 • 47
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHÁT

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHÁT

Việc mở sổ kế toán chi tiết cho từng công trình, hạng mục nên tạo điều kiện thuận lợi cho Kế toán trưởng và ban lãnh đạo Công ty trong việc phân tích tình hình hoạt động, hiệu quả sử dụng chi phí. Về phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • 27
CHƯƠNG I : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DNTM PPT

CHƯƠNG I : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DNTM PPT

Biện pháp thích hợp trong việc quản lý quá trình thu mua tiêu thụ hàng hoá đem lại lợi nhuận cao nhất thì khi hạch toán hàng hoá cần phải tính chính xác giá trị hàng hoá luân chuyển. Nguyên tắc cơ bản của kế toán lưu chuyển hàng hoá là hạch toán theo giá thực tế, tức là giá trị của hàng hoá phản ảnh trên các sổ kế toán tổng hợp, trên bảng cân đối tài sản và báo cáo tài chính khác phải là giá được tính dựa vào các căn cứ có tính khách quan.
 • 48
LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP

- Bán hàng đại lý. Là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp giao cho các đơn vị hoặc cá nhân bán hộ và phải trả hoa hồng cho họ, số hàng giao vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Hoa hồng đại lý đợc tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán cha cso thuế GTGT (đối với hàng hoá chịu thuế thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ) hoặc giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT (đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT) và đợc hạch toán vào chi phí bán hàng.
 • 20
Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2

Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2

Bài giảng Sổ kế toán - Chương 2 trình bày các nội dung về hình thức kế toán, hình thức kế toán sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.
 • 14
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

Ngoài ra kế toán cũng sử dụng một số tài khoản khác như: TK5111 - Doanh thu bán hàng, TK 111 - Tiền mặt, TK112 - Tiền gửi ngân hàng… Sổ kế toán Để theo dõi chi tiết tới từng khách hàng trong việc thanh toán tiền hàng, kế toán theo dõi trên sổ công nợ khách hàng tài khoản 131. Đồng thời để phản ánh tổng hợp hình hình công nợ kế toán sử dụng sổ cái tài khoản 131
 • 32
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH DV TM BẢY CƯỜNG

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH DV TM BẢY CƯỜNG

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN Nguồn: theo công ty TNHH DV TM Bảy Cường Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Chứng từ kế toán NHẬT KÝ CHUNG Sổ [r]
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộihoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộinhững kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộiđánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại dn tư nhân xây dựng xuân võiii một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại ctcp cơ khí xây dựng số ii hà bắchoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộitổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẫn xây dựng lắp máy điện nước hà nộitổng quan về bộ máy kế toán của công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicác chính sách và chế độ kế toán chung áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộithực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nội haweicotổng quan về công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015