0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân loại TSCĐ hữu hình

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Ngu ồ n v ố n này hình thành do nh ữ ng ng ườ i sáng l ậ p Công ty c ổ ph ầ n phát hành c ổ phi ế u và bán nh ữ ng c ổ phi ế u này trên th ị tr ườ ng mà có đượ c ngu ồ n v ố n nh ấ t đị nh. Trong quá trình ho ạ t độ ng, nh ằ m t ă ng th ự c l ự c c ủ a Doanh nghi ệ p, các nhà lãnh đạ o có th ể s ẽ t ă ng l ượ ng c ổ phi ế u phát hành trên th ị tr ườ ng thu hút l ượ ng ti ề n nhàn r ỗ i ph ụ c v ụ cho m ụ c tiêu kinh doanh. Đặ c bi ệ t để tài tr ợ cho các d ự án đầ u t ư dài h ạ n, thì ngu ồ n v ố n c ổ ph ấ n r ấ t quan tr ọ ng. Nó có th ể kêu g ọ i v ố n đầ u t ư v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n, m ặ t khác, nó c ũ ng khá linh ho ạ t trong vi ệ c trao đổ i trên th ị tr ườ ng v ố n. T ậ n d ụ ng các c ơ h ộ i đầ u t ư để đượ c c ả hai giá là ng ườ i đầ u t ư và Doanh nghi ệ p phát hành ch ấ p nh ậ n. Tuy nhiên, vi ệ c phát hành c ổ phi ế u thêm trong quá trình ho ạ t độ ng đ òi h ỏ i các nhà qu ả n lý tài chính ph ả i c ự c k ỳ th ậ n tr ọ ng và t ỷ m ỷ trong vi ệ c đ ánh giá các nhân t ố có liên quan nh ư : uy tín c ủ a Công ty, lãi su ấ t th ị tr ườ ng, m ứ c l ạ m phát, t ỷ l ệ c ổ t ứ c, tình hình tài chính Công ty g ầ n đ ây. Để đư a ra th ờ i đ i ể m phát hành t ố i ư u nh ấ t, có l ợ i nh ấ t trong Công ty.
 • 81
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về. + Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.
 • 34
HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 99

HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 99

_TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI:_ Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của [r]
 • 111
Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

4.3/ Kế toán TSCĐ hữu hình Ví dụ 6: Giảm TSCĐ 1) Nhượng bán một TSCĐ dùng cho quản lý DN, nguyên giá 540trđ, đã trích khấu hao 100trđ. Giá bán chưa thuế 460tr, Vat 10%, thu bằng chuyển khoản. Chi phí cho việc nhượng bán tài sản chi bằng tiền mặt 5trđ.
 • 48
SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 _© THE MCGRAW-HILL COMPANIES, INC., 2005_ _MCGRAW-HILL/IRWIN_ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ Đ[r]
 • 97
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

1/ KHÁI NIỆM VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VỊ TRÍ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP: _Tài sản cố định hữu hình TSCĐ HH là những tài sản có hình thái vật_ _chất do doanh ng[r]
 • 32
167 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 13

167 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 13

Chi phí xây lắp đ ợc phân loại theo tiêu thức sau : a.Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế : Theo cách phân loại này, các chi phí có cùng nội dung, tính chất kinh tế đợc xếp chung vào[r]
 • 36
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

 TSCĐ hữu hình mua sắm  Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản đợc chiết khấu thơng mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh: Chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lắp đặt, chạy thử và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
 • 35
Bài 6: Tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Bài 6: Tài sản cố định và bất động sản đầu tư

NỘI DUNG1. phân loại và tính giá TSCĐ và BĐS đầu tư2. Kế toán chi tiết TSCĐ và BĐS đầu tư3. kế toán TSCĐ hữu hình4. kế toán TSCĐ thuê ngoài và cho thuê5. kế toán TSCĐ vô hình 6. kế toán BĐS đầu tư7. kế toán khấu hao TSCĐ
 • 38
XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
 • 5
Biểu hiện ngoài da của bệnh máu ác tính

Biểu hiện ngoài da của bệnh máu ác tính

Máu bao gồm huyết tương và các thành phần hữu hình. Trong đó huyết tương gồm nước, các protein, enzym, chất điện giải, hormon, chất dinh dưỡng. Bài viết Biểu hiện ngoài da của bệnh máu ác tính trình bày phân loại bệnh máu ác tính, biểu hiện ngoài da của các bệnh máu ác tính.
 • 4
TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PPTX

TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PPTX

d. Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.
 • 26
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
 • 74
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
 • 74
219 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

219 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Theo cách này có ba loại TSCĐ: theo thông t số 89/2002/TT-BTC - TSCĐ hữu hình - TSCĐ vô hình - TSCĐ thuê tàI chính _A._ _TSCĐ HỮU HÌNH _ TSCĐ hữu hình là những t liệu lao động có hình th[r]
 • 24
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO&PTNT VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO&PTNT VIỆT NAM

Tuy nhiên, chính phủ và ngay bản thân các NHTM đã nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trên tinh thần: tăng trưởng tín dụng bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Trước tình hình nợ xấu có nguy cơ gia tăng, chính phủ đã đưa ra hàng loạt các văn bản pháp luật như quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN ban hành ngày 31/12/2001 về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, nghị định 178/1999/NĐCP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay, quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và quyết định 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 25/4/2007 về việc sửa đổi bổ sung quyết định 493 ….
 • 26
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH CỤC BỘ KỲ 1 DOC

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH CỤC BỘ KỲ 1 DOC

Hi ện nay việc phân loại bệnh động kinh được áp dụng theo phân loại năm 1981. Phân lo ại này giúp xác định được chính xác tổn thương th ần kinh xuất hiện t ại đâu và là định hướng giúp cho việc điều trị hiệu quả. Phân loại n ày chia b ệnh động kinh th ành 2 nhóm ph ụ thuộc v ào v ị trí khởi phát của sóng động kinh (m ột
 • 5
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng với chi phí lắp đặt chạy thử TRANG 12 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT Đ[r]
 • 22
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
 • 2
TÌM HIỂU VỀ KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (PHẦN 1) POTX

TÌM HIỂU VỀ KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (PHẦN 1) POTX

thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị...
 • 20
TÌM HIỂU VỀ KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHẦN 2 PDF

TÌM HIỂU VỀ KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHẦN 2 PDF

- Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
 • 12
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO

Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh Thông qua mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh, giả thuyết cần kiểm định là: H 0 : Sự tin cậy, khả năng đáp ứng và phương tiện hữu hình không ảnh hưởng đ[r]
 • 6
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP

tương đương tiền trả thêm hoặc thu về. Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi.  TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng được ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu. Trường hợp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 • 35
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

* Thẻ TSCĐ được lập một bản và lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng. Toàn bộ thẻ TSCĐ được bảo quản tập trung tại phòng thẻ, trong đó chia làm nhiều ngăn để xếp thẻ theo yêu cầu phân loại TSCĐ. Mỗi ngăn dùng để xếp thẻ của một nhóm TSCĐ, chi tiết theo đơn vị và số hiệu TSCĐ. Mỗi nhóm này được tập trung một phiếu hạch toán tăng, giảm hàng tháng trong năm. Thẻ TSCĐ sau khi lập xong phải được đăng ký vào sổ TSCĐ.
 • 27
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và cùng mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: Loại tài sản cố định Thời gian khấu[r]
 • 24
KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

 TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu , được tặng, do phát hiện thừa _Theo điểm đ, khoản 1, điều 4, thông tư 45/2013/ TT-BTC:_ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được bi[r]
 • 114
SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ tài sản cố định đợc lập một bản và để tại phòng kế toán để theo dõi, phản ánh tài sản phát sinh trong quá trình sử dụng, toàn bộ thẻ TSCĐ đ- ợc bảo quản tập trung tại hòm thẻ trong đó chia làm nhiều ngăn để xắp thẻ theo yêu cầu phân loại TSCĐ. Mỗi ngăn đợc dùng để xếp thẻ của một nhóm TSCĐ chi tiết theo đơn vị sử dụng và số hiệu tài sản. Mỗi nhóm này đợc lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển vào cho từng đơn vị sử dụng TSCĐ mỗi nơi một quyển để theo dõi (từng phân xởng, phòng ban...)
 • 28
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1.2.1 Phân loại theo hình thái biểu hiện gồm: _1.1.1.1 Tài sản cố_ _định hữu hình: _ KHÁI NIỆM: Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có tính chất vật chất từng đơn [r]
 • 20
LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

- Cơ cấu bộ máy kế toán: tại công ty có phòng Tài chính kế toán gồm 12 cán bộ công nhân viên, trong đó có Kế toán trưởng và một Phó phòng tài chính kế toán. Đội ngũ nhân viên phòng tài chính kế toán đều có trình độ đại học, có chuyên môn nghiệp vụ. Công tác hạch toán kế toán được phân công cụ thể cho từng người chịu trách nhiệm. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức ghi chép, hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính toàn Công ty theo chế độ kế toán nhà nước và Quy chế tài chính Tổng công ty. Tại các chi nhánh có 01 kế toán viên có trách nhiệm và nhiệm vụ thu thập, phân loại và chuyển chứng từ cùng các báo cáo nghiệp vụ về phòng kế toán xử lý và tổng hợp thông tin.
 • 49
LUẬN VĂN  “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

LUẬN VĂN “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

- TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất, có giá trị lớn và có thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như: vật kiến trúc, máy móc, thiết bị,… - TSCĐ vô hình: là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí về đất sử dụng, chi phí về bằng phát minh sáng chế, chi phí lợi thuế thương mại …
 • 63
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

_*CÁCH THỨ NHẤT: PHÂN LOẠI TSCĐ THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN_ Theo cách phân loại này thì TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình + TSCĐ hữu hình: Theo [r]
 • 96
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

SXKD của doanh nghiệp đồng thời nó là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Việc đầu tư trang bị và tổ chức quản lý, sử dụng TSCĐ hữu hình một cách hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao được năng suất lao động giảm thiểu chi phí hạ giá thành sản phẩm từ đó có thẻ làm tăng khả năng cạnh tranh của những sản phẩm mà mình sản xuất và cung ứng trên thị trường.
 • 97
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP.

Khi xác định tiêu chuẩn thứ nhất của mỗi TSCĐ hữu hình, DN phải xác định mức độ chắc chắn của việc thu đợc lợi ích KT trong tơng lai, dựa trên các bằng chứng hiện có tại thời điểm ghi nhận ban đầu và phải chịu mọi rủi ro liên quan. Khi xác định các bộ phận cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng trờng hợp cụ thể. Doanh nghiệp có thể hợp nhất các bộ phận riêng biệt không chủ yếu nh khuôn đúc, công cụ, khuôn dập và áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình vào tổng giá trị đó. Các phụ tùng và thiết bị phụ trợ thờng đợc coi là tài sản lu động và đợc hạch toán vào chi phí khi sử dụng. Các phụ tùng chủ yếu và các thiết bị bảo trì đợc xác định là TSCĐ hữu hình khi doanh nghiệp ớc tính thời gian sử dụng chúng nhiều hơn một năm.
 • 30
3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đ[r]
 • 21
ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN NĂM 2018 (1)

ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN NĂM 2018 (1)

KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN LOẠI, THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ T T NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU BÁC SỸ ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT VIÊN HỘ LÝ Đ S Đ S Đ S Đ S 1 HIỂU BIẾT VỀ ĐỐI TƯỢNG PHÂN LOẠI CTRYT[r]
 • 32
GIÁO TRÌNH - CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM - CHƯƠNG 6 PPT

GIÁO TRÌNH - CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM - CHƯƠNG 6 PPT

3. Phân loại hình hộp ( Box Classfier ) Phân loại hình hộp thuộc vào nhóm ph − ơng pháp phân loại có kiểm định đơn giản nhất. Trong ph − ơng pháp này mỗi trục phổ đ − ợc chia thành nhiều lớp dựa trên các giá trị tối đa, tối thiểu của tập mẫu t − ơng ứng. Hay nói cách khác là trong không gian phổ này ta xác định các “hộp” bao bọc một nhóm cùng tính chất. Các Pixel nằm trong “hộp” không gian giới hạn bởi các miền xác định trên trục phổ nh − vậy sẽ đ − ợc phân loại vào nhóm t − ơng ứng. Ph − ơng pháp này tốc độ thực hiện cao nh − ng độ chính xác còn hạn chế. Bản chất hình học đ − ợc mô tả trên hình 6.9.
 • 16
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH_ • _DỰA VÀO HÌNH THÁI CỦA TSCĐ_ – Tài sản hữu hình – Tài sản cố định vô hình: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, giấy ph[r]
 • 32
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

- Hao mòn hữu hình của tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất, giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết TSCĐ dưới sự tác động của các điều kiện tự nhiên... Về mặt giá trị sử dụng đó là sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu trong quá trình sử dụng và cuối cùng không còn sử dụng được nữa. Muốn khôi phục lại giá trị sử dụng của nó phải tiến hành sửa chữa, thay thế. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản xuất.
 • 45
KẾ HOẠCH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

KẾ HOẠCH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

- Đồng chí Phan Văn Quang: xây dựng kế hoạch; tổ chức cho đảng viên, tập thể đánh giá, phân loại; chuẩn bị biểu mẫu; hướng dẫn đảng viên làm hồ sơ đánh giá, phân loại; tổng hợp kết quả đ[r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thực hiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cổ phần đông bắcnhận xét đánh giá về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cp thực phẩm nông sản amp du lịch thanh hoámột số ý kiên đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hànhững nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàđối với công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhững thành tích công ty đã đạt được trong công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhận xét về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệưu điểm trong công tác kế toán tscđ hữu hình tại công tythực trạng công tác kế toán tscđ hữu hình tại trung tâm thông tin di động khu vực i tr 84đối với công tác hạch toán kế toán tscđ hữu hìnhtình hình thực tế về công tác kế toán tscđtình hình thực tế về công tác kế toán tscđ tại ctcp giày vĩnh phútình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tscđ ở công tythực trạng tình hình ứng dụng cntt trong công tác kế toán tscđ tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh đầu tư và phát triển công nghệ 2tBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam