0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân loại theo nguồn hình thành TSCĐ hữu hình

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Ngu ồ n v ố n này hình thành do nh ữ ng ng ườ i sáng l ậ p Công ty c ổ ph ầ n phát hành c ổ phi ế u và bán nh ữ ng c ổ phi ế u này trên th ị tr ườ ng mà có đượ c ngu ồ n v ố n nh ấ t đị nh. Trong quá trình ho ạ t độ ng, nh ằ m t ă ng th ự c l ự c c ủ a Doanh nghi ệ p, các nhà lãnh đạ o có th ể s ẽ t ă ng l ượ ng c ổ phi ế u phát hành trên th ị tr ườ ng thu hút l ượ ng ti ề n nhàn r ỗ i ph ụ c v ụ cho m ụ c tiêu kinh doanh. Đặ c bi ệ t để tài tr ợ cho các d ự án đầ u t ư dài h ạ n, thì ngu ồ n v ố n c ổ ph ấ n r ấ t quan tr ọ ng. Nó có th ể kêu g ọ i v ố n đầ u t ư v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n, m ặ t khác, nó c ũ ng khá linh ho ạ t trong vi ệ c trao đổ i trên th ị tr ườ ng v ố n. T ậ n d ụ ng các c ơ h ộ i đầ u t ư để đượ c c ả hai giá là ng ườ i đầ u t ư và Doanh nghi ệ p phát hành ch ấ p nh ậ n. Tuy nhiên, vi ệ c phát hành c ổ phi ế u thêm trong quá trình ho ạ t độ ng đ òi h ỏ i các nhà qu ả n lý tài chính ph ả i c ự c k ỳ th ậ n tr ọ ng và t ỷ m ỷ trong vi ệ c đ ánh giá các nhân t ố có liên quan nh ư : uy tín c ủ a Công ty, lãi su ấ t th ị tr ườ ng, m ứ c l ạ m phát, t ỷ l ệ c ổ t ứ c, tình hình tài chính Công ty g ầ n đ ây. Để đư a ra th ờ i đ i ể m phát hành t ố i ư u nh ấ t, có l ợ i nh ấ t trong Công ty.
 • 81
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP BÁC SỸ MÁY TÍNH THỰC HÀNH  CHUYÊN KHOA PC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP BÁC SỸ MÁY TÍNH THỰC HÀNH CHUYÊN KHOA PC

- Bộ nguồn - Phân loại: bộ nguồn chuẩn ATX, eATX - Nhận diện được các đầu kết nối dành cho: Mainboard, HDD, CD/DVD ROM Drive - Phân biệt đầu kết nối cấp nguồn cho CPU: 2 vàng 2 đen, đầu kết nối cho FAN vi xử lý: đỏ - vàng – cam – đen
 • 26
HOÀNTHIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

HOÀNTHIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

2.1.2.3 Vị trí của BHXH Việt Nam trong nền kinh tế thị trờng. Quỹ BHXH là một quỹ tiền tệ lớn, có thời gian tạm thời nhàn rỗi dài; vì vậy khi dùng quỹ BHXH để đầu t, hoạt động kinh doanh - tức là cung ứng vốn vào nền kinh tế sẽ tạo ra những biến đổi về cung và cầu vốn trong nền kinh tế. Theo đó sẽ có tác động đến hớng vận động, chuyển dịch các nguồn tài chính trong nền kinh tế, tất yếu sẽ làm thay đổi các quỹ tiền tệ của các chủ thể khác theo các quy luật của các thị trờng; góp phần kích thích, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống và sinh hoạt của mọi ngời trong xã hội.
 • 43
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

2.1.2.3 Vị trí của BHXH Việt Nam trong nền kinh tế thị trờng. Quỹ BHXH là một quỹ tiền tệ lớn, có thời gian tạm thời nhàn rỗi dài; vì vậy khi dùng quỹ BHXH để đầu t, hoạt động kinh doanh - tức là cung ứng vốn vào nền kinh tế sẽ tạo ra những biến đổi về cung và cầu vốn trong nền kinh tế. Theo đó sẽ có tác động đến hớng vận động, chuyển dịch các nguồn tài chính trong nền kinh tế, tất yếu sẽ làm thay đổi các quỹ tiền tệ của các chủ thể khác theo các quy luật của các thị trờng; góp phần kích thích, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống và sinh hoạt của mọi ngời trong xã hội.
 • 43
BÁO CÁO KHOA HỌC  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐỘC TÍNH CỦA NẤM PHIẾN ĐỐM VÂN LƯỚI PANAEOLUS AFF RETIRUGIS DOCX

BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐỘC TÍNH CỦA NẤM PHIẾN ĐỐM VÂN LƯỚI PANAEOLUS AFF RETIRUGIS DOCX

Nấm độc có thể gây hại cho con người và động vật có vú nếu ăn phải chúng. Tuy nhiên, các “độc dược” thu nhận được từ nấm nếu biết sử dụng đúng cách lại là một nguồn dược liệu vô cùng quý, có ứng dụng rất lớn đối với việc điều trị một số bệnh trong y học. Ví dụ như: từ một số loài nấm độc thuộc chi: Psilocybe, Conocybe, Stropharia,
 • 15
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 8 pps

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 8 pps

Phân loại thu ngân sách Nhà nước Theo nguồn hình thành các khoản thu Theo tính chất thường xuyên của khoản thu TRANG 12 THU TỪ THUẾ _“Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước dựa trên cơ[r]
 • 25
SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ tài sản cố định đợc lập một bản và để tại phòng kế toán để theo dõi, phản ánh tài sản phát sinh trong quá trình sử dụng, toàn bộ thẻ TSCĐ đ- ợc bảo quản tập trung tại hòm thẻ trong đó chia làm nhiều ngăn để xắp thẻ theo yêu cầu phân loại TSCĐ. Mỗi ngăn đợc dùng để xếp thẻ của một nhóm TSCĐ chi tiết theo đơn vị sử dụng và số hiệu tài sản. Mỗi nhóm này đợc lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển vào cho từng đơn vị sử dụng TSCĐ mỗi nơi một quyển để theo dõi (từng phân xởng, phòng ban...)
 • 28
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

Đối với các KH quen thuộc, KTV nên dựa vào những nguồn thông tin quan trọng từ những n m trƣớc đƣợc lƣu trong hồ sơ kiểm toán. Đối với những KH mới, KTV nên tham khảo kinh nghiệm của những KTV đã từng kiểm toán tại đây. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp KTV thu thập đƣợc những bằng chứng về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại KH. Bên cạnh đó, việc đánh giá TSCĐ đối với KTV là khó kh n, độ chính xác không cao. Để đảm bảo chất lƣợng cuộc kiểm toán thì việc sử dụng ý kiến chuyên gia trong những trƣờng hợp này là rất cần thiết.
 • 105
“KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI DƯƠNG”

“KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI DƯƠNG”

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, nó đảm bảo cho cuộc sống được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao.Mặt khác, tiền lương đối với doanh nghiệp lại là yếu tố chi phí. Như vậy, tiền lương có tính hai mặt. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn, còn doanh nghiệp thì lại muốn tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là vô cùng quan trọng. Đưa ra một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống lao động luôn được cải thiện, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý và hiệu quả.
 • 140
Chương 3: Bảo hiểm

Chương 3: Bảo hiểm

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HIỂMKhái niệm về Bảo hiểmĐặc điểm của Bảo hiểmPhân loạiVai tròCác nguyên tắc quản lý Bảo hiểmB. BẢO HIỂM KINH DOANHKhái niệmPhân loạiNguồn hình thành quỹ Bảo hiểmPhân phối và sử dụng quỹ bảo hiểmDanh mục đầu tư của các công ty Bảo hiểm
 • 23
KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

 TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu , được tặng, do phát hiện thừa _Theo điểm đ, khoản 1, điều 4, thông tư 45/2013/ TT-BTC:_ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được bi[r]
 • 114
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

SXKD của doanh nghiệp đồng thời nó là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Việc đầu tư trang bị và tổ chức quản lý, sử dụng TSCĐ hữu hình một cách hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao được năng suất lao động giảm thiểu chi phí hạ giá thành sản phẩm từ đó có thẻ làm tăng khả năng cạnh tranh của những sản phẩm mà mình sản xuất và cung ứng trên thị trường.
 • 97
PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

Chất thải rắn sinh hoạt có thể phát sinh trong hoạt động cá nhân cũng như trong hoạt động xã hội như từ các khu dân cư, chợ, nhà hàng, khách sạn, công sở, trường học, công trình công cộn[r]
 • 50
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

- Hao mòn hữu hình của tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất, giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết TSCĐ dưới sự tác động của các điều kiện tự nhiên... Về mặt giá trị sử dụng đó là sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu trong quá trình sử dụng và cuối cùng không còn sử dụng được nữa. Muốn khôi phục lại giá trị sử dụng của nó phải tiến hành sửa chữa, thay thế. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản xuất.
 • 45
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

141 Tạm ứng 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 1421 Chi phí trả trước 4311 Quỹ khen thưởng 1422 Chi phí chờ kết chuyển 4312 Quỹ phúc lợi 1521 Nguyên vật liệu chính 4313 Quỹ phúc lợi hình thành tài sản 1523 Nhiên liệu 4612 Kinh phí sự nghiệp năm nay 1524 Phụ tùng thay thế 5111 Doanh thu bán hàng hoá 1527 Phê liệu thu hồi 515 Doanh thu hoạt động tài chính 1531 Công cụ, dụng cụ 6211 Chi phí NVL chính trực tiếp 154 Chi phí SXKD dở dang 622 Chi phí nhân công trực tiếp 1612 Chi sự nghiệp năm nay 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 6272 Chi phí vật liệu phân xưởng 2112 Máy móc, thiết bị 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 2113 Phương tiện VT, truyền dẫn 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2118 TSCĐ khác 6278 Chi phí bằng tiền khác
 • 24
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ Ở CÔNG TY XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG DOC

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ Ở CÔNG TY XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG DOC

chuyển hướng mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh của mình theo thương mại trực tiếp làm nhiệm vụ trinh sát, thông tin tìm hiểu thị trường kịp thời để sản xuất luôn đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nhưng cần đặc biệt nâng tầm sản xuất- nhất là sản xuất chế biến thủy sản của hai xí nghiệp thành viên- lên thêm một bước nữa, phấn đấu là nguồn xuất khẩu thủy sản chính của công ty. Chính sách buôn bán với thị trường trong và ngoài nước cũng được cũng cố, phân biệt bạn hàng lâu dài và bạn hàng từng thời vụ, có chính sách hoa hồng thỏa đáng cho các nhà môi giới khi có hiệu quả. Bên cạnh đó công ty đã xây dựng hai chính sách riêng là chính sách thị trường thương nhân trong buôn bán và chính sách thị trường thương nhân trong hợp tác, liên doanh, đầu tư.
 • 87
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 404 SỞ GD – ĐT SƠN LA POT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 404 SỞ GD – ĐT SƠN LA POT

biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài.. hình thành các nhóm phân loại trên loài.[r]
 • 13
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 505 SỞ GD – ĐT SƠN LA PPS

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 505 SỞ GD – ĐT SƠN LA PPS

biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài.. hình thành các nhóm phân loại trên loài.[r]
 • 16
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 808 SỞ GD – ĐT SƠN LA PPS

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ THI 808 SỞ GD – ĐT SƠN LA PPS

biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài.. hình thành các nhóm phân loại trên loài.[r]
 • 15
CHƯƠNG 7: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 7: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2. Vai trò của NSNN + NSNN là công cụ tài chính quan trọng nhất đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của bộ máy nhà nước. + NSNN là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết nền kinh tế :
 • 38
Đề cương: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Đề cương: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chương 1. Khái quát chung về tài nguyên thiên nhiên1.Khái niệm và phân loại tài nguyên•Khái niệm và phân loại tài nguyênTài nguyên là các dạng vật chất, tri thức, thông tin được tạo thành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tự nhiên, cuộc sống sinh vật và con người…=> cung cấp nguyên liệu, hỗ trợ phục vụ cho các nhu cầu phát triển KT, XH của con ngườiTài nguyên là đối tượng sản xuất của con người, XH ngày càng phát triển số loại hình tài nguyên được khai thác sử dụng ngày càng tăng.•Phân loại TN1.Phân loại theo mối quan hệ với con ngườiTN thiên nhiên: là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng dể đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống.TN xã hội: là một dạng tài nguyên tái tạo đặc biệt của TĐ, thể hiện bởi sức lao động của con người, khả năng tổ chức và chế độ xã hội, tập quán, tín ngưỡng của các cộng đồng người.2.Phân loại theo nguồn gốcTNTN là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trog tự nhiênTN Nhân tạo: do con người tạo ra3.Phân loại thao môi trường thành phầnTN đất: NN, rừng, đô thị, CN,…TN MT nước: thổ nhưỡng, chảy ngầm, túi nướcTN MT không khí: khí hậu, vũ trụ, không gianTN sinh vật: đv, tv, vsvTN Khoáng sản: rắn, lỏng, khíTN Năng lượng: gió, địa nhiệt, sóng biển4.Phân loại theo khả năng phục hồi của tài nguyênTN tái sinh: đất, nước, rừngTN không tái sinh: khoáng sản, nguyên liệu hóa thạchTN vĩnh viễn: mặt trời, gió,.5.Phân loại theo sự tồn tại hữu hình: nước, khoáng sản…..(nguồn gốc của mọi tài nguyên) vô hình: trí tuệ, văn hóa
 • 13
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI: PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI: PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

Nội dung của tiểu luận với các nội dung: phân loại tại nguồn và phương pháp phân loại chất thải; phân loại chất thải nguy hại; lợi ích của việc phân loại chất thải rắn và nguy hại tại nguồn; những thách thức trong việc phân loại rác tại nguồn.
 • 50
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI: PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI: PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

Nội dung của tiểu luận với các nội dung: phân loại tại nguồn và phương pháp phân loại chất thải; phân loại chất thải nguy hại; lợi ích của việc phân loại chất thải rắn và nguy hại tại nguồn; những thách thức trong việc phân loại rác tại nguồn.
 • 50
LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

- Đơ n giá XDCB cho các công trình riêng bi ệt: l à đơ n giá XDCB được xây dựng riêng cho t ừng công tr ình có yêu c ầu kỹ thuật, đ i ều kiện biện pháp thi công đặc bi ệt, cũng như đ I ều kiện sản xuất v à cung ứng vật liệu xây dựng của khu vực đơ n giá th ống nhất. Công tr ình đặc biệt của cấp n ào thì c ấp đ ó ban hành đơ n giá. V ề nội dung của đơ n giá XDCB là các kho ản mục h ình thành nên đơ n giá bao g ồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công v à chi phí máy thi công cho m ột đơ n v ị
 • 95
LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

III. Kế toán chi tiết TSCĐ Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, TSCĐ của doanh nghiệp thường xuyên biến động. Mỗi khi có TSCĐ tăng thêm, doanh nghiệp phải thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận TSCĐ. Ban này có nhiệm vụ nghiệm thu và cùng với đại diện đơn vị giao TSCĐ lập "Biên bản giao nhận TSCĐ". Biên bản này lập cho từng đối tượng TSCĐ. Với những TSCĐ cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Sau đó, phòng kế toán sao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ đó bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hóa đơn, giấy vận chuyển, bốc dỡ. Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ TSCĐ được lập một bản và để tại phòng kế toán để theo dõi, phản ánh diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng. Toàn bộ thẻ TSCĐ được bảo quản tập trung tại hòm thẻ, trong đó chia làm nhiều ngăn để xếp thẻ theo yêu cầu phân loại TSCĐ. Mỗi ngăn được dùng để xếp thẻ của một nhóm TSCĐ, chi tiết theo đơn vị sử dụng và số hiệu tài sản . Mỗi nhóm này được lập chung một phiếu hạch toán tăng, giảm trong năm.
 • 49
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

Cách phân loại này giúp người quản lý thấy rõ kết cấu tài sản, nắm được trình độ trang bị kỹ thuật của mình, tổng quát được tình hình sử dụng về số lượng, chất lượng TSCĐ hiện có, vốn cố định còn tiềm tàng hoặc ứ đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý TSCĐ và tính khấu hao chính xác, phân tích đánh giá tiềm lực cần được khai thác.
 • 30
LUẬN VĂN  “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

LUẬN VĂN “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

- TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất, có giá trị lớn và có thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như: vật kiến trúc, máy móc, thiết bị,… - TSCĐ vô hình: là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí về đất sử dụng, chi phí về bằng phát minh sáng chế, chi phí lợi thuế thương mại …
 • 63
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

_*CÁCH THỨ NHẤT: PHÂN LOẠI TSCĐ THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN_ Theo cách phân loại này thì TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình + TSCĐ hữu hình: Theo [r]
 • 96
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P1 POTX

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P1 POTX

Tài khoản được sử dụng để ghi sự tăng, giảm của từng loại nguồn vốn được gọi tà tài khoản nguồn vốn. Mỗi tài khoản được sử dụng để ghi lại sự tăng và giảm của một loại tài sản hoặc nguồn vốn. Mức tăng tài sản hay nguồn vốn được ghi về một bên tài khoản, mức giảm của chúng được ghi về phía bên kia. Trong kế toán thì bên trái tài khoản được gọi là bên NỢ, bên phải được gọi là bên CÓ. Chênh lệch của tổng bên NỢ và bên CÓ của tài khoản gọi là chênh lệch phát sinh của tài khoản . Lấy tổng( Số dư đầu kỳ + tổng phát sinh tăng ) trừ đi tổng phát sinh giảm sẽ được số dư cuối kỳ của tài khoản đó.
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

• Vai trò của TSCĐ. Xu hớng hiện nay tỷ trọng TSCĐ là các thiết bị máy móc, đợc đầu t ngày càng nhiều, giá trị ngày càng cao, ngợc lại tỷ trọng các tài sản khác không trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất có xu hớng giảm. Nh vậy TSCĐ là nguồn tài sản lớn nhất trong mỗi doanh nghiệp . TSCĐ tạo cho doanh nghiệp một tiềm lực để phát triển kinh doanh. Tăng cờng đổi mới TSCĐ, nâng cao chất lợng là một trong những biện pháp có tính then chốt để tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lợng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trờng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nớc, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động.
 • 26
QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ĐỘNG LỰC CHO SỰ KHÁC BIỆT HÓA

QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ĐỘNG LỰC CHO SỰ KHÁC BIỆT HÓA

Bao gồm các hoạt động: Nhận diện và phân loại các TSTT Các tài sản đủ điều kiện bảo hộ; các tài sản không đủ điều kiện bảo hộ; các nguồn hình thành tài sản; quy mô áp dụng tài sản…; Kích[r]
 • 8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

_ý nghĩa_: Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu có tác dụng trong việc quản lý và tổ chức kế toán phù hợp với từng loại TSCĐ theo nguồn hình thành để có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng T[r]
 • 29
QUAN LY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

QUAN LY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO  NĂNG LƯỢNG SINH HỌC – NHIÊN LIỆU SINH HỌC Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật sinh học như nhiên liệu c[r]
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

1.1.3.1.Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (nguyên giá TSCĐ) Nguyên giá TSCĐHH là toàn bộ các chi phí bình thường và hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản đó và đưa TSCĐ đó vào địa điểm sẵn sàng sử dụng. TSCĐHH được hình thành từ các nguồn khác nhau, do vậy nguyên giá TSCĐHH trong từng trường hợp được tính toán xác định như sau:
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

lớp, thành phần kinh tế cũng có thể chọn được nguồn tài trợ từ phía Nhà nước trong một số trường hợp cần thiết, những khoản tài trợ này thường không lớn và cũng không phải thường xuyên do đó trong một vài trường hợp hết sức khó khăn, Doanh nghiệp mới tìm đến nguồn tài trợ này. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng xem xét trợ cấp cho các Doanh nghiệp nằm trong danh mục ưu tiên. Hình thức hỗ trợ có thể được diễn ra dưới dạng cấp vốn bằng tiền, bằng tài sản, hoặc ưu tiên giảm thuế, miễn phí...
 • 20
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH_ • _DỰA VÀO HÌNH THÁI CỦA TSCĐ_ – Tài sản hữu hình – Tài sản cố định vô hình: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, giấy ph[r]
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thực hiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cổ phần đông bắcnhận xét đánh giá về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cp thực phẩm nông sản amp du lịch thanh hoámột số ý kiên đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hànhững nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàđối với công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhững thành tích công ty đã đạt được trong công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhận xét về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệưu điểm trong công tác kế toán tscđ hữu hình tại công tythực trạng công tác kế toán tscđ hữu hình tại trung tâm thông tin di động khu vực i tr 84đối với công tác hạch toán kế toán tscđ hữu hìnhtình hình thực tế về công tác kế toán tscđtình hình thực tế về công tác kế toán tscđ tại ctcp giày vĩnh phútình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tscđ ở công tythực trạng tình hình ứng dụng cntt trong công tác kế toán tscđ tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh đầu tư và phát triển công nghệ 2tNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ