0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân loại theo tình hình sử dụng TSCĐ hữu hình

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Ngu ồ n v ố n này hình thành do nh ữ ng ng ườ i sáng l ậ p Công ty c ổ ph ầ n phát hành c ổ phi ế u và bán nh ữ ng c ổ phi ế u này trên th ị tr ườ ng mà có đượ c ngu ồ n v ố n nh ấ t đị nh. Trong quá trình ho ạ t độ ng, nh ằ m t ă ng th ự c l ự c c ủ a Doanh nghi ệ p, các nhà lãnh đạ o có th ể s ẽ t ă ng l ượ ng c ổ phi ế u phát hành trên th ị tr ườ ng thu hút l ượ ng ti ề n nhàn r ỗ i ph ụ c v ụ cho m ụ c tiêu kinh doanh. Đặ c bi ệ t để tài tr ợ cho các d ự án đầ u t ư dài h ạ n, thì ngu ồ n v ố n c ổ ph ấ n r ấ t quan tr ọ ng. Nó có th ể kêu g ọ i v ố n đầ u t ư v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n, m ặ t khác, nó c ũ ng khá linh ho ạ t trong vi ệ c trao đổ i trên th ị tr ườ ng v ố n. T ậ n d ụ ng các c ơ h ộ i đầ u t ư để đượ c c ả hai giá là ng ườ i đầ u t ư và Doanh nghi ệ p phát hành ch ấ p nh ậ n. Tuy nhiên, vi ệ c phát hành c ổ phi ế u thêm trong quá trình ho ạ t độ ng đ òi h ỏ i các nhà qu ả n lý tài chính ph ả i c ự c k ỳ th ậ n tr ọ ng và t ỷ m ỷ trong vi ệ c đ ánh giá các nhân t ố có liên quan nh ư : uy tín c ủ a Công ty, lãi su ấ t th ị tr ườ ng, m ứ c l ạ m phát, t ỷ l ệ c ổ t ứ c, tình hình tài chính Công ty g ầ n đ ây. Để đư a ra th ờ i đ i ể m phát hành t ố i ư u nh ấ t, có l ợ i nh ấ t trong Công ty.
 • 81
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ

Trong Công ty hiện nay chỉ có một người đảm nhiệm công tác kế toán TSCĐ và làm kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp với khối lượng công việc nhiều họ đều phải đảm nhiệm nên hiệu quả công việc nhiều khi không cao. Khi giao TSCĐ cho các phòng ban trực tiếp quản lý, sử dụng TSCĐ Công ty không phân công nhiệm vụ rõ ràng người có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn TSCĐ nên việc quản lý theo dõi TSCĐ còn rất lỏng lẻo. Đến khi kiểm kê TSCĐ phát hiện những TSCĐ mất mát, hỏng hóc nhưng không quy được trách nhiệm cho ai nên Công ty phải tự gánh chịu tổn thất.
 • 97
KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

6 C. Kế toán khấu hao TSCĐ Trong quá trình đầu tư và sử dụng dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ khoa học kỹ thuật. TSCĐ trong công ty bị hao mòn, để thu hồi lại giá trị của tài sản cố định người ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn của tài sản cố định vào giá trị sản phẩm làm ra. Như vậy hao mòn là hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ, còn khấu hao là một biệt pháp chủ quan trong quá trình quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ.
 • 30
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

- Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp sử dụng phương pháp khấu hao giảm dần theo đường thẳng để tính toán khấu hao. - Để đánh giá chung về tình trạng tài sản cố định của công ty ta xem xét và căn cứ theo chức năng hoạt động của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu trình sản xuất kinh doanh, sau mỗi kỳ về hiện vật bị hao mòn dần, về giá trị hao mòn được chuyển dần về giá trị sản phẩm như vậy tài sản cố định càng tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh thì càng cũ đi, giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ càng lớn. Trên thực tế hiện nay trong công ty phần lớn các phương tiện vận tải đã được khấu hao hết tuy nhiên do công ty bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên nên các phương tiện vận tải đó vẫn được đưa vào sử dụng và mang lại lợi nhuận cho công ty .
 • 45
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

_A._ _TSCĐ HỮU HÌNH LÀ NHỮNG TÀI SẢN CÓ HÌNH THÁI VẬT CHẤT DO DOANH NGHIỆP NẮM _ _GIỮ ĐỂ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN GHI _ _NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH._ * Ti[r]
 • 29
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1.

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1.

4. Giải pháp 4: Sử dụng một tài khoản riêng để theo dõi phần khấu hao cha rõ nguồn TSCĐ là do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đầu t cho các ban quản lý xây dựng xong hoàn thành bàn giao cho Công ty Truyền tải Điện 1 sử dụng. Khi bàn giao cha có thông t phê duyệt quyết toán, hai bên tạm bàn giao theo biên bản có ghi giá trị tạm tính (có thể căn cứ vào dự toán hoặc quyết toán tạm thời) thì hạch toán nh sau:
 • 26
44 KẾ TOÁN TẠI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TẠI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ HÀ NỘI

44 KẾ TOÁN TẠI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TẠI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ HÀ NỘI

44 Kế toán tại sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tại sản cố định hữu hình ở Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí Hà Nội
 • 96
KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

 TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu , được tặng, do phát hiện thừa _Theo điểm đ, khoản 1, điều 4, thông tư 45/2013/ TT-BTC:_ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được bi[r]
 • 114
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
 • 74
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
 • 74
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM TRANG 16 vụ cho đề tài này, tác giả tập hợp, phân loại và đánh giá các tài liệu thành các nhóm cơ bản sau đây: _NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ[r]
 • 147
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Tài sản cố định hữu hình mua sắm: + Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ...
 • 34
LUẬN VĂN: Hoàn thiện nguyên vật liệu tại trung tâm chế bản , in -công ty thiết bị giáo dục 1 ppt

LUẬN VĂN: Hoàn thiện nguyên vật liệu tại trung tâm chế bản , in -công ty thiết bị giáo dục 1 ppt

Để làm tốt quản lý nguyên vật liệu nhằm sử dụng nó một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, các doanh nghiệp cần tổ chức quản lý từ khâu thu mua tới khâu bảo quản, sử dụng và dự trữ. ở khâu thu mua đòi hỏi phải quản lý về khối lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, giá mua, chi phí mua cũng như kế hoạch mua phù hợp với tiến độ sản xuất doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn nguồn cung cấp, địa điểm, thời hạn giao hàng,Phương tiện...và cần đưa ra những biện pháp thích hợp khi giá cả trên thị trường biến động.
 • 52
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Nhợc điểm: không phù hợp trong tình hình giá cả có xu hớng giảm. d, Ph ơng pháp trực tiếp. Theo phơng pháp này, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đợc tính theo đơn chiếc hay từng lô hàng và giữ nguyên từ lúc nhập vào đến lúc xuất dùng (trừ tr- ờng hợp điều chỉnh). Khi xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nào sẽ tính theo giá thực tế đích danh của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đó. Do đó, phơng pháp này còn gọi là phơng pháp giá thực tế đích danh hay phơng pháp đặc điểm riêng biệt, thờng đợc sử dụng với các loại vật liệu có giá trị cao có tính tách biệt lớn.
 • 37
Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

Сколько весит уникальный изумруд, найденный на Урале? С чем связано частое мочеиспукание? C â u hỏi trong các tiêu đề tr ê n không phải là biện pháp nghệ thuật tu từ mà các nh à báo sử dụng làm “bảo bối” để tạo ra hiệu quả đích thực nhằm thu h ú t sự chú ý của độc giả , lôi cuốn họ tham gia vào những vấn đề mà t ác giả đang bức xúc , tr ă n trở n ê n đó không phải là đối t ượng nghiê n cứu ch ính trong bài viết
 • 10
HẠCH TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

HẠCH TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: • Chỉ tiêu về cơ cấu đầu t tài sản cố định hữu hình: TSCĐ đã và đang đợc đầu t Tỷ suất đầu t = Tổng số tài sản • Chỉ tiêu đá[r]
 • 24
HẠCH TOÁN & NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

HẠCH TOÁN & NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: • Chỉ tiêu về cơ cấu đầu t tài sản cố định hữu hình: TSCĐ đã và đang đợc đầu t Tỷ suất đầu t = Tổng số tài sản • Chỉ tiêu đá[r]
 • 24
HẠCH TOÁN & NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

HẠCH TOÁN & NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI C.TY SXKD XNK - BỘ THƯƠNG MẠI

PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: • Chỉ tiêu về cơ cấu đầu t tài sản cố định hữu hình: TSCĐ đã và đang đợc đầu t Tỷ suất đầu t = Tổng số tài sản • Chỉ tiêu đá[r]
 • 24
HẠCH TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- BỘ THƯƠNG MẠI

HẠCH TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- BỘ THƯƠNG MẠI

PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: • Chỉ tiêu về cơ cấu đầu t tài sản cố định hữu hình: TSCĐ đã và đang đợc đầu t Tỷ suất đầu t = Tổng số tài sản • Chỉ tiêu đá[r]
 • 24
SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải

SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải

SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải SKKN Hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải
 • 43
23

23

Theo công văn số 23/TVQG về việc mở rộng khung phân loại DDC 23, trong quá trình sử dụng DDC, nhiều thư viện đã mở rộng các đề mục để phù hợp với tình hình xử lý tài liệu.. Điều này phần[r]
 • 3
LUẬN VĂN - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

LUẬN VĂN - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Qua những phân tích trên và với một bản kế hoạch kinh doanh đ ược lập dựa trên việc kết hợp mọi yếu tố như tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình sử dụng. chi phí cho sản xuất kinh [r]
 • 109
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Các nghiên cứu đã quan tâm đến nhiều lĩnh vực như tình hình phát sinh; phân loại CTYT; quản lý CTYT biện pháp làm giảm thiểu chất thải, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải, đánh giá h[r]
 • 72
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

- Khi công việc sửa chữa cải tạo, nâng cấp tài sản cố định hoàn thành đưa vào sử dụng ghi + Nếu thoả mãn các điều kiện được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán ghi
 • 43
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3_TUẦN 13 PDF

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3_TUẦN 13 PDF

2. Nhược điểm : - Còn hiện tượng đi học muộn - Chưa chú ý nghe giảng : Trang, Khuê, Duy - Chữ viết chưa đẹp, sai nhiều lối chính tả : Đức, Khuê, Duy, ... - Cần rèn thêm về đọc : Khuê, Đ. Tùng, Duy, M. Tùng
 • 13
LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TIÊU THỤ BÁN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG HANG HÓA TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG TRƯỢC THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP PPT

2. Hình thứ tổ chức sổ kế toán tại công ty. Do ngành đóng tàu là một ngành phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau nên cho đến nay hình thức kế toán vẫn là thủ công. Mặt khác, đội ngũ kế toán của công ty có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao cộng với quy mô sản xuất và kinh doanh dịch vụ lớn nên hình thức sổ kế toán là Nhật ký chứng từ rất phù hợp với tình hình hiện có của Công ty. Ngoài ra, do các sổ của hình thức sổ này kết cấu theo kiểu bàn cờ nên chất đối chiếu kiểm tra cao, Mẫu sổ in sẵn quan hệ đối ứng và ban hành thống nhất tạo nên kỷ cương cho thức hiện ghi chép sổ sách. Nhiều chỉ tiêu quản lý được kết hợp ghi sẵn trên sổ kế toán Nhật ký chứng từ, đảm bảo cung cấp thông tin tức thời cho quản lý và lập báo cáo định kỳ kịp thời. Quy trình luân chuyển chứng từ được thể hiện qua sơ đồ sau:
 • 49
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY VÀ DỊCH VỤ VINAWACO 3

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY VÀ DỊCH VỤ VINAWACO 3

Tổ chức thực hiện công tác thanh lý nhượng bán TSCĐ không cần dùng để thu hồi vốn. Đối với TSCĐ chưa cân dùng, công ty phải có hướng đầu tư nghiên cứu để vận dụng số tài sản này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Đối với số tài sản không cần dùng chờ thanh lý, Công ty cần có những biện pháp giải quyết kịp thời nhằm thu hồi vốn để đầu tư thêm vào những thiết bị máy móc mới phục vụ cho sản xuất. Công ty có thể lập báo cáo gửi lên các cơ quan chức năng có liên quan như cục quản lý vốn và tài sản các doanh nghiệp nhà nước hoặc sở công nghiệp Hà Nội đề nghị giải quyết thanh toán, nhượng bán nhanh chóng các TSCĐ không cần dùng để giải phóng vốn. Khi được các cơ quan chức năng cho phép, Công ty tiến hành tổ chức đấu giá công khai nhằm thu hồi được lượng vốn lớn nhất, bổ sung cho đầu tư TSCĐ mới, từ đó duy trì và phát triển năng lực sản xuất cho Công ty. Có như vậy mới làm cho kết cấu TSCĐ của Công ty hợp lý hơn, tăng tỷ trọng tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh và hạn chế đến mức thấp nhất TSCĐ không cần sử dụng.
 • 51
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

6.3. Quản trị vốn lưu động 6.3.6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ • VLĐ trong sản xuất – Giảm chi phí đầu vào của NVL, vốn vay, lao động – XD kế hoạch sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn – XD các mô hình lập kế hoạch cung ứng nguyên vật
 • 32
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

- kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. - Tổ chức, hướng dẫn các tổ đội, các bộ phận trực thuộc tập hợp chứng từ một cách đầy đủ, kịp thời. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê theo quy định. - Tổ chức công tác theo dõi tình hình thực hiện định mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các tổ, đội, xí nghiệp có thực hiện việc.
 • 24
SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

2. Đánh giá tài sản cố định: Đánh giá tài sản cố định là biểu hiện gía trị tài sản cố định băng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Đánh gía Tài sản cố định là điều kiện cần thiết để hạch toán tài sản cố định, trích khấu hao và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý tài sản cố định trong suốt quá trình sử dụng trong mọi trờng hợp, tài sản cố định phải đợc đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại.
 • 28
LUẬN VĂN  “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

LUẬN VĂN “HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH”

+ Kế toán thanh toán: theo dõi ghi chép vào sổ sách có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt. Đồng thời theo dõi tinh thần công nợ như thanh toán với người bán, người mua, các khoản tạm ứng về hạch toán trong nội bộ Công ty. + Thủ quỹ: Thu, chi theo phiếu thu, phiếu chi ở các bộ phận kế toán chuyển sang bảo quản tiền mặt, ghi chép sổ quỹ, theo dõi tình hình tăng giảm các loại trên mặt, ngân phiếu và các loại vốn bằng tiền khác để báo cáo số liệu tồn quỹ hằng ngày, hằng tháng, hằng quý.
 • 63
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

_*CÁCH THỨ NHẤT: PHÂN LOẠI TSCĐ THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN_ Theo cách phân loại này thì TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình + TSCĐ hữu hình: Theo [r]
 • 96
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

hạch toán phụ thuộc trong Doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ sơ của tài sản cố định đó. Đơn vị nhận tài sản cố định căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán và bộ hồ sơ của tài sản cố định đó để xác định các chỉ tiêu nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định và phản ánh vào số kế toán. Các chi phí có liên quan đến việc điều chuyển tài khoản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Đối với tài sản cố định loại được cho, được biếu, được tặng, nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn góp do phát hiện thừa thì nguyên giá bao gồm: giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận; các chi phí tân trạng, sửa chữa tài sản cố định; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có)... mà bên nhận phải chi ra trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.
 • 20
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA ÔTÔ ĐỨC THÀNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA ÔTÔ ĐỨC THÀNH

- Nội dung: phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của DN theo nguyên giá - Kết cấu: Bên nợ: + Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng do đợc cấp, hoàn [r]
 • 40
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tuy nhiên, việc phân loại vật liệu chỉ mang tính chất tơng đối, các doanh nghiệp có tính chất sản xuất kinh doanh khác nhau thì việc phân loại này sẽ khác nhau. Sử dụng cách phân loại này, doanh nghiệp có thể theo dõi một cách chính xác và thuận tiện từng loại, từng thứ vật liệu, xác định đợc tầm quan trọng của từng loại đối với doanh nghiệp. Nó chính là cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và mở các tài khoản phù hợp.
 • 22
TIỂU LUẬN: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP PPT

TIỂU LUẬN: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP PPT

- Về cơ bản kế toán TSCĐ đã theo dõi được tình hình tăng, giảm, khấu hao và kiểm kê TSCĐ theo đúng quy trình, đảm bảo việc phản ánh đúng nguyên giá TSCĐ hiện có cũng như mức trích khấu hao. - Xưởng áp dụng mức trích khấu hao TSCĐ liên hoàn sử dụng số liệu TSCĐ năm trước để tính mức khấu hao trung bình cho từng tháng ngay từ đầu năm. Mức khấu hao này không thay đổi cho tới khi được điều chỉnh vào cuối niên độ kế toán để phù hợp với tình hình tăng, giảm TSCĐ thực tế trong năm. Việc làm này đã tiết kiệm được thời gian và đảm bảo cung cấp số liệu tượng đối chính xác cho quản lý
 • 50
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. + TSCĐHH thuê hoạt động : Là TSCĐ không thoã mãn bất cứ điều kiện nào của hợp đồng thuê tài chính. Bên thuê chỉ được quản lý và sử dụng tài sản trong thời gian quy định trong hợp đồng và phải hoàn trả khi hết hạn thuê.
 • 27
GIÁO TRÌNH - CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM - CHƯƠNG 6 PPT

GIÁO TRÌNH - CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM - CHƯƠNG 6 PPT

3. Phân loại hình hộp ( Box Classfier ) Phân loại hình hộp thuộc vào nhóm ph − ơng pháp phân loại có kiểm định đơn giản nhất. Trong ph − ơng pháp này mỗi trục phổ đ − ợc chia thành nhiều lớp dựa trên các giá trị tối đa, tối thiểu của tập mẫu t − ơng ứng. Hay nói cách khác là trong không gian phổ này ta xác định các “hộp” bao bọc một nhóm cùng tính chất. Các Pixel nằm trong “hộp” không gian giới hạn bởi các miền xác định trên trục phổ nh − vậy sẽ đ − ợc phân loại vào nhóm t − ơng ứng. Ph − ơng pháp này tốc độ thực hiện cao nh − ng độ chính xác còn hạn chế. Bản chất hình học đ − ợc mô tả trên hình 6.9.
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thực hiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cổ phần đông bắcnhận xét đánh giá về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cp thực phẩm nông sản amp du lịch thanh hoámột số ý kiên đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hànhững nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàđối với công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhững thành tích công ty đã đạt được trong công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhận xét về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệưu điểm trong công tác kế toán tscđ hữu hình tại công tythực trạng công tác kế toán tscđ hữu hình tại trung tâm thông tin di động khu vực i tr 84đối với công tác hạch toán kế toán tscđ hữu hìnhtình hình thực tế về công tác kế toán tscđtình hình thực tế về công tác kế toán tscđ tại ctcp giày vĩnh phútình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tscđ ở công tythực trạng tình hình ứng dụng cntt trong công tác kế toán tscđ tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh đầu tư và phát triển công nghệ 2tNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ