0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiểm tra hệ thống kiểm soát

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK THÀNH CÔNG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK THÀNH CÔNG

1.1.2 MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức được thiết lập nhằm thực hiện các mục tiêu, chính sách lớn của tổ chức, thông qua việc thực h[r]
 • 110
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆPCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆPCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG- THỨC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG 1 CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNNN VIỆT NAM

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG- THỨC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG 1 CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNNN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
SLIDE BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HỌC CHƯƠNG 6: CHỨC NĂNG KIỂN SOÁT

SLIDE BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HỌC CHƯƠNG 6: CHỨC NĂNG KIỂN SOÁT

v1.0 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên - Nhiều ý kiến trái chiều • Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã công bố Dự thảo phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, một trong những biện pháp Bộ đề ra là tổ chức cho sinh viên đánh giá giảng viên. Đến thời điểm hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã tổ chức cho sinh viên đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên. Cách thức mà các trường thường thực hiện đó là, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá khi kết thúc môn học mà giáo viên giảng dậy. Mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học khi tiến hành “Sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên” là để thu thập thông tin từ sinh viên –“những khách hàng” về quá trình giảng dạy của giảng viên, những thông tin thu thập được sẽ là cơ sở để các giảng viên điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy của mình, là cơ sở để trường điều chỉnh công tác giảng dạy và biết được kết quả làm việc của giảng viên – “những nhân viên” của trường, từ đó phục vụ cho công tác nhân sự của trường.
 • 37
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG HỢP LÝ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DOC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG HỢP LÝ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM DOC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QL CHẤT LƯỢNG

QL CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
QL CHẤT LƯỢNG

QL CHẤT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Có thể biểu diễn quá trình hình thành của hệ thống quản lý chất lợng nh sau: Kiểm tra Điều khiển kiểm soát chất lượn[r]
 • 47
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Vũ Trọng Phong

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Vũ Trọng Phong

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán tìm hiểu cấu trúc kiểm soát nội bộ, mục đích của các dạng kiểm soát nội bộ, thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ, phân biệt hệ thống thủ công và hệ thống xử lý bằng máy tính; kiểm soát hệ thống; sự an toàn và trung thực của dữ liệu...
 • 19
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

Có thể nói, ISO-9000 là điều kiện cần thiết để tạo ra hệ thống "mua bán" tin cậy trên thị trờng trong nớc và quốc tế. Vì thế mà từ khi ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã đợc nhiều nớc áp dụng rất thành công với sụ đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về sản phẩm có chất lợng cao với giá cạnh tranh thì các doanh nghiệp cần phải tạo ra chất lợng bằng việc xây dựng một chiến lựoc hàng đầu công ty trong đó có hớng tiến tới áp dụng mô hình quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000. Sự ra đời của phiên bản ISO 9000:2000 vừa tạo thuận lợi vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam do yêu cầu mới đòi hỏi cao hơn. Vì thế doanh nghiệp Việt Nam cần cập nhật kiến thức cải tiến hệ thống của mình theo ISO 9000:2000.
 • 47
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM

Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh và chặt chẽ, các quy trình được soạn thảo bài bản, khoa học và mang tính chuyên nghiệp cao dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Muốn vậy, ngân hàng Phương Nam cần thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu và soạn thảo những quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến tất cả các hoạt động ngân hàng. Bộ phận này phải thường xuyên cập nhật những văn bản mới, điều chỉnh những điểm bất hợp lý của những văn bản hiện hành và tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm hoạch định chiến lược phát triển và quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động của ngân hàng.
 • 29
THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận và phản ánh trên BCTC được phản ánh theo giá gốc và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đầu tư hoặc giá thực tế mua khoản đầu tư cộng với các chi phí liên quan trực tiếp khác các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và chấp thuận trong biên bản góp vốn.
 • 24
Bài giảng kế toán trên máy vi tính

Bài giảng kế toán trên máy vi tính

Xây dựng quy chế sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính như: quản lý máy chủ (nếu có); quản lý dữ liệu; kiểm tra, kiểm soát việc đưa thông tin từ ngoài vào hệ thống; thực hiện công [r]
 • 241
HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THUẬN AN  BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

kiểm soát theo báo cáo tiến độ của Trưởng đoàn và chỉ kiểm soát các hồ sơ sau khi đoàn kiểm tra đã kết thúc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; việc kiểm soát theo hình thức và phương ph[r]
 • 95
KỲ VỌNG VÀ LÒNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG VÀO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN PPT

KỲ VỌNG VÀ LÒNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG VÀO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN PPT

là cơ quan kiểm tra tài chính độc lập của một quốc gia, chịu trách nhiệm đánh giá độ trung thực của báo cáo tài chính; tính kinh tế và hiệu quả của hoạt động quản lý; nếu những thông tin kiểm toán được công bố công khai rộng rãi sẽ làm tăng thêm niềm tin
 • 17
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt NamGiải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • 260
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 12
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM

_Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán và sử dụng máy tính vào hạch toán: _Xuất phát từ nguyên tắc tự kiểm tra, kiểm soát của hệ thống kế toán doanh nghiệp, cũng như chức năng kiểm tra, k[r]
 • 12
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÙA CÁC DNCN VIỆT NAM PHẦN 4 PPSX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÙA CÁC DNCN VIỆT NAM PHẦN 4 PPSX

1) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000 Bộ tiêu chuẩn ISO-9000 dp tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO ban hành đầu tiên vào năm 1987 nhằm mục đích đưa ra một mô hình được chấp nhận ở cấp quốc tế về hệ thống đảm bảo chất lượng và có thể áp dụng rộng raĩ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
 • 5
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Phương pháp này mang tính khách quan cao, mang tính đại diện cho tồng thể. Phương pháp này giúp cho cuộc kiểm toán đạt chất lượng cao vì các sai phạm trọng yếu sẽ ít bị bỏ sót trong quá trình kiểm toán. Trước hết kiểm toán viên sẽ định lượng đối tượng kiểm toán bằng hệ thống con số duy nhất, nghĩa là gắn cho mỗi phần tử của tổng thể một con số duy nhất. Thông thường, đối tượng kiểm toán ( các chứng từ, tài sản,…) đã được mã hóa (đánh số) trước bằng con số duy nhất. Khi đó, bản thân các con số này đã là đối tượng chọn mẫu kiểm toán. Tiếp theo, kiểm toán viên thiết lập mối quan hệ giữa các số cụ thể trên với các số ngẫu nhiên cho máy tính chọn mẫu. Trong chương trình chọn mẫu, đầu vào của chương trình có số nhỏ nhất và số lớn nhất trong dãy số thứ tự của đối tượng kiểm toán, quy mô mẫu cần chọn và có thể có một số ngẫu nhiên làm điểm xuất phát. Đầu ra thường là bảng kê số ngẫu nhiên theo trật tự chọn lựa hoặc theo dãy số tăng dần.. Phương pháp chọn mẫu bằng chương trình máy tính có thể loại bỏ được những số không thích hợp, tự động loại bỏ những phần tử bị trùng lặp và tự động phản ánh kết quả vào giấy tờ làm việc, song ưu điểm nổi bật nhất vẫn là giảm các sai sót chủ quan trong quá trình chọn mẫu.
 • 30
Một giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty Gang Thép Thái Nguyên - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Một giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty Gang Thép Thái Nguyên - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

- Thực hiện các bước kiểm toán nội bộ như trong quy chế đã nêu: kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy c[r]
 • 7
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ TỐT NHẤT VỀ DNCN TẠI VIỆT NAM PHẦN 4 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ TỐT NHẤT VỀ DNCN TẠI VIỆT NAM PHẦN 4 DOC

1) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000 Bộ tiêu chuẩn ISO-9000 dp tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO ban hành đầu tiên vào năm 1987 nhằm mục đích đưa ra một mô hình được chấp nhận ở cấp quốc tế về hệ thống đảm bảo chất lượng và có thể áp dụng rộng raĩ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHẤT LƯỢNG MẶT HÀNG PHẦN 2 DOC

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHẤT LƯỢNG MẶT HÀNG PHẦN 2 DOC

Bằng việc phát hiện ra phương pháp kiểm soát chất lượng bằng thống kê đã khắc phục được nhược điểm của hoạt động kiểm tra vì phương pháp thống kê sẽ kiểm soát từ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và theo dõi được phế phẩm cả trong quá trìn h sản xuất chứ không phải là khâu sản phẩm cuối cùng. Từ đó rút ra được quy luật vẽ biểu đồ mô tả để tìm nguyên nhân rút ra giải pháp khắc phục.
 • 9
ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

Lưu dữ liệu trong hệ thống để phục vụ việc kiểm tra đối chiếu số hiệu Container, biển kiểm soát phương tiện vận tải trên hồ sơ và các việc có liên quan khi cần thiết... b) Khi hệ thống [r]
 • 7
QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÍ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

Trên là 3 giải pháp tầm vĩ mô mang tính tổng quát nhng đi vào thực tế đất nớc ta thì ta thấy rõ trình độ quản lý trong bộ máy còn rất kém, t tởng bảo thủ các cán bộ làm việc nhiều khi còn cứng nhắc. Nhiều khi bởi mang tính hệ thống. Nhiều khi trên sai dẫn đến dới sai và từ đó làm cho hệ thống sai lỗi. Một trong lỗi đó là tệ nạn tham nhũng đút lót hối lộ giữa những ngời thực hiện công tác chất lợng. Chính vì vậy nhà nớc phải có quy định nghiêm ngặt xử phạt nghiêm minh. Không những thế nhà nớc lên mở rộng quy mô viện nghiên cứu về đo lờng chất lợng, hệ thống chất lợng. Xây dựng những tổ chức chuyên nghiên cứu về hệ thống chất lợng có thể áp dụng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.
 • 47
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LỢNG TRONG CÁC DNCN VIỆT NAM

Vì thế để tạo ra môi trờng hoạt động kinh doanh tăng trởng toàn diện tốt- nhất thì bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng cả phần cứng và phần mềm thì nhà nớc phải khuyến khích các DNCN đầu t vào các hệ thống QLCL. Đồng thời tự bản thân các doanh nghiệp cũng phải thấy rõ vai trò quan trọng của chất lợng trong các cơ sở sản xuất trong đời sống xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực cạnh tranh và cả với doanh nghiệp trong nớc và ngoài nớc. Nh vậy thực trạng công tác QLCL trong các CNCN Việt Nam hiện nay ra sao?
 • 47
BÀI GIẢNG MÔN KIỂM SOÁT: BÀI 2 - THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

BÀI GIẢNG MÔN KIỂM SOÁT: BÀI 2 - THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Bài giảng môn Kiểm soát - Bài 2: Hệ thống kiểm soát với các nội dung các vấn đề chung về hệ thống kiểm soát; thành phần hệ thống kiểm soát; cơ chế kiểm soát.
 • 35
NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm hàng tồn kho của hai khách hàng cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho với mỗi khách hàng. Đặc điểm thành phẩm của Nhà máy XYZ là có thể tái chế. Trường hợp thành phẩm sản xuất ra không bán được, Nhà máy lại đem tái chế để ra sản phẩm khác. Như vậy, hàng thành phẩm không bao giờ để tồn kho lâu, không cần theo dõi hàng chậm luân chuyển hư hỏng. Do đó, kiểm toán viên chủ yếu thực hiện một số thủ tục phân tích để kiểm tra, đánh giá số vòng quay hàng tồn kho,…để kiểm tra. Đối với Công ty ABC, do có một số mặt hàng tồn lâu, không bán được, một số mặt hàng đã được lập dự phòng từ trước nhưng sang năm 2008 đã được bán gần hết, do đó kiểm toán viên phải thực hiện viêc tính toán, phân tích kỹ và chi tiết hơn khi thực hiện thủ tục lập dự phòng hàng tồn kho.
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CPA VIETNAM

BÁO CÁO THỰC TẬP: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CPA VIETNAM

_Kiểm toán tại khách hàng: _ • Soát xét việc quản lý thủ tục đấu thầu, mua mới tài sản và thanh toán các công trinh xây dựng dở dang; • Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội b[r]
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015