0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giá thực tế xuất kho

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY MAY TẠI HÀ NỘI PHẦN 5 POTX

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY MAY TẠI HÀ NỘI PHẦN 5 POTX

- Chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p. a) Chi phí nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p: Chi phí nguyên v ậ t li ệ u chính c ủ a công ty khi ti ế n hành t ậ p h ợ p đượ c chia làm hai lo ạ i là chi phí nguyên v ậ t li ệ u chính và nguyên v ậ t li ệ u ph ụ , trong đ ó chi phí nguyên v ậ t li ệ u chính đượ c kê khai tr ự c ti ế p khi xu ấ t dùng còn chi phí nguyên v ậ t li ệ u ph ụ đượ c phân b ổ cho t ừ ng m ặ t hàng.Trong tr ườ ng h ợ p công ty nh ậ n may gia công cho m ộ t s ố công ty khác ho ặ c cho n ướ c ngoài, bên thuê s ẽ chuy ể n nguyên v ậ t li ệ u cho công ty thì công ty không theo dõi v ề m ặ t giá tr ị mà ch ỉ theo dõi v ề m ặ t s ố l ượ ng, do v ậ y khi nh ậ n làm gia công thì trong chi phí s ả n xu ấ t s ẽ không có kho ả n m ụ c chi phí nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p. T ạ i m ỗ i xí nghi ệ p thì n ộ i dung c ủ a lo ạ i chi phí này s ẽ khác nhau, c ụ th ể nh ư sau:
 • 14
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐỘI 9 CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐỘI 9 CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

thời kho có đường để ô tô vào tận cửa kho để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển. - Ban chỉ huy đội thi công xây dựng số 9 sắp xếp thủ kho có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, làm việc tuân thủ đúng nguyên tắc. Quá trình nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ luôn làm đúng quy tắc. Viết đầy đủ phiếu nhập - xuất kho cùng chữ ký của từng người có trách nhiệm trong việc nhập - xuất kho để mỗi người ý thức được trách nhiệm của mình về số nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vừa nhập - xuất kho.
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP.

Các doanh nghiệp thơng mại sau khi mua hàng, nhận hàng không đa nhập về kho của mình mà chuyển thẳng cho bên mua. Phơng thức này đợc thực hiện qua hai hình thức: - Bán buôn chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: theo hình thức này doanh nghiệp thơng mại sau khi mua hàng, nhận hàng bằng phơng tiện vận chuyển của mình hay thuê ngoài cghuyển hàng đến giao cho bên mua ở một địa điểm đã thoả thuận. Trong trờng hợp này, hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Hàng chỉ đợc xác định là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận đợc tiền thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán của bên mua.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Trong các doanh nghiệp sản xuất thì vật liệu thờng đợc thu mua nhập kho thờng xuyên từ nhiều nguồn khác nhau và từng thời đIểm khác nhau cho nên giá thực tế của từng lần nhập kho không hoàn toàn giống nhau,vì thế khi xuất kho , kế toán phảI tính toán xác định đợc giá thực tế xuất kho cho các đối tợng sử dụng khác nhau, theo ph- ơng pháp tính giá thực tế xuất kho đã đăng ký áp dụng và phảI bảo đảm tính nhất quản trong niên độ kế toán
 • 36
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Quản lý vật liệu có thể xem xét trên các khía cạnh sau: - Khâu thu mua: Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ sản xuất, thờng xuyên biến độg do cac doanh nghiệp phải thờng xuayên tiến hành cung ứng vật t nhằm đáp uứng kịp thời cho sản xuất, cho nên khâu thu mua phải quản lý về khối lợng, quản lý có hiệu quả, chống thất thoát vật liệu, việc thu mua theo đúng yêu cầu sử dụng, giá mua hợp lý, thích hợp với chi phí thu mua để hạ thấp giá thành sản phẩm.
 • 26
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY DỆT QUÂN ĐỘI LÀO

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY DỆT QUÂN ĐỘI LÀO

thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, đơn vị vi phạm nguyên tắc giá gốc trong đánh giá hàng tồn kho được quy định tại chuẩn mực kế toán Lào - 02. Theo đó, giá mua, chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác để có được hàng tồn kho phải được tính vào giá trị hàng tồn kho. Đơn vị đã tiến hành đúng chế độ với trường hợp chi phí thu mua là của một loại NVL, riêng trường hợp này lại không có tiêu thức phân bổ phù hợp. Thứ 2, đơn vị đã vi phạm nguyên tắc phù hợp quy định tại Chuẩn mực kế toán Lào 0- 01, tất cả chi phí thu mua của những NVL đơn vị đã tập hợp vào TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối kỳ tập hợp chi phí để xác định kết quả kinh doanh. Nhưng nếu số NVL này chưa được sử dụng thì trên thực tế, khoản chi phí này trong chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn chưa tham gia vào quá trình kinh doanh.
 • 67
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI.

Tồn kho cuối tháng 1 2279 *Tại phòng kế toán: Kế toán mở sổ chi tiết tơng ứng với thẻ kho. Định kỳ cứ 5 ngày một lần kế toán vật liệu xuống kho lấy các chứng từ nhập xuất đã đợc thủ kho phân loại theo từng tập. Khi nhận đợc các chứng từ này kế toán phải kiểm tra lại tính hợp lý, hợp pháp của chúng, kiểm tra lại cách phân loại chứng từ của thủ kho đã hợp lý cha. Nếu nh các chứng từ đã hợp lý hợp pháp thì kế toán ký xác nhận vào thẻ kho, mang chứng từ về phòng kế toán. Kế toán phải kiểm tra đối chiếu với các chứng từ khác, ghi đơn giá và tính thành tiền cho từng chứng từ. Căn cứ vào các chứng từ, kế toán ghi sổ chi tiết.
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI.

*Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để ghi chép hàng ngày về tình hình nhập xuất NVL theo chỉ tiêu số lợng. Mỗi loại vật liệu đợc ghi trên 1 tờ thẻ kho, thẻ kho đợc đóng thành quyển dùng cho cả năm. Khi nhận đợc các chứng từ nhập xuất vật liệu, thủ kho kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ. Sau khi tiến hành nhập xuất vật liệu thủ kho phải ghi số lợng thực nhập và thực xuất trên thẻ kho, các loại phiếu nhập và phiếu xuất đợc thủ kho phân loại để định kỳ cứ 5 ngày một lần kế toán xuống kho lấy về phòng kế toán. Cuối tháng thủ kho phải tính số lợng tồn kho trên thẻ kho để đối chiếu số lợng với kế toán.
 • 34
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

ng số tiền khó đòi đã ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty cần thiết phải lập dự phòng phải thu khó đòi. b. Về giảm giá hàng tồn kho. Hiện nay, trên thị trờng để đáp ứng nhu cầu càng cao của ngời tiêu dùng nên đã xuất hiện rất nhiều băng đĩa ngoại nhập, trong số đó số in nhập lậu cũng không nhỏ. Do vậy, để cạnh tranh Công ty phải rất khó trong việc giảm giá sản phẩm của sản phẩm của mình. Mặt khác, thị hiếu của ngời tiêu dùng về một loại băng hình chơng trình hay đĩa cũng chỉ trong một thời gian nhất định và sau đó số lợng bán ra sẽ rất chậm. Do vậy, các mặt hàng này phải giảm giá mới có thể tiêu thụ đợc.
 • 49
BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

Tại kho: Thủ kho vẫn sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn ngoài ra cuối tháng thủ kho còn phải ghi số lượng tồn kho trên thẻ kho vào Sổ số dư. Tại phòng kế toán: Định kỳ 5 đến 10 ngày, kế toán nhận chứng từ do thủ kho chuyển đến, có lập phiếu giao nhận chứng từ. Căn cứ vào đó, kế toán lập Bảng luỹ kế nhập xuất tồn. Cuối kỳ tiến hành tính tiền trên Sổ số dư do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng danh điểm nguyên vật liệu trên sổ số dư với Bảng luỹ kế nhập xuất tồn.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANG NGHIỆP CỔ PHẦN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANG NGHIỆP CỔ PHẦN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Là phương thức thanh toán bằng tiền mặt , ngân phiếu , hàng đổi hàng để giao dịch mua bán .Khi bên bán chuyển giao hàng hoá thì bên mau phải có nghĩa vụ thanh toán trực tiếp ngay cho bên bán theo giá đã thoả thuận . Phương thức này giảm thiểu được những rủi ro trong thanh toán .Nừu trường hợp thanh toán bằng hàng thì hnàg hoá cảu hai bên phải cân đối về giá trị và khi kết thúc hợp đồng nếu có chênh lệch thì phải thanh toán nốt bằng hàng hoặc bằng tiền mặt .
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí và chi tiêu hai khái niệm khác nhau nhng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lợng mà còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhng lại tính vào chi phí kỳ sau( chi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho nhng cha dùng) và có những khoản đợc tính vào chi phí kỳ này nhng thực tế cha chi tiêu trong kỳ ( chi phí phải trả). Sở dĩ có sự khác biệt nh vậy là do đặc điểm, tính chất vận động và phơng thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật của việc hạch toán chúng.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

Là phơng thức bán hàng mà doanh nghiệp sau khi nhận hàng của bên cung cấp sẽ chuyển bán thẳng cho bên mua không phải qua nhập kho. Đây là phơng thức bán hàng tiết kiệm nhất vì nó giảm đợc chi phí bảo quản hàng hoá, chi phí kho bãi, chi phí vận chuyển bốc dỡ và làm tăng nhanh tốc độ lu chuyển của hàng hoá. Tuy nhiên phơng thức này chỉ đợc thực hiện trong điều kiện cung ứng hàng hoá có kế hoạch, khối lợng hàng hoá lớn, không cần có sự chọn lọc, bao gói...Bán buôn vận chuyển thẳng có thể đợc thực hiện dới 2 hình thức:
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

đảm bảo số lượng cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán NVL hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc thủ tục, xuất, nhập. Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về NVL, mở các loại sổ sách thẻ chi tiết về NVl theo đúng chế độ, phương pháp qui định, đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán.
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TRANG 4 * Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơ[r]
 • 29
TÀI LIỆU BÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊNVẬT LIỆU PDF

TÀI LIỆU BÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊNVẬT LIỆU PDF

Tiền lương của chị Vinh theo quy định của là: 630.000*(2,9+0,2+0,2)=2.079.000 Vì số ngày làm việc theo chế độ là 22 ngày, mà số ngày làm việc thực tế của chị Vinh là 20 ngày. Nên số tiền lương thực tế chị Vinh được hưởng là:
 • 24
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật tư

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA VIỆT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA VIỆT

* Bán lẻ Là phơng thức bán hàng hoá đợc cung cấp trực tiếp cho ngời tiêu dùng. - Các phơng thức bán lẻ : + Bán lẻ trực tiếp: là hình thức bán truyền thống. Trong đó mậu dịch viên tại quầy vừa chịu trách nhiệm vật chất về hàng hoá vừa thu tiền bán hàng, vì vậy để đảm bảo an toàn cho hàng và tiền khi cuối ca hay cuối ngày bán hàng mậu dịch viên phải nộp toàn bộ số tiền thu đợc cho thủ quỹ. Theo bảng kê giấy nộp tiền. Sau đó kiểm kê số hàng còn tồn tại quầy, xác định số lợng hàng xuất bán, làm cơ sở cấp báo cáo bán hàng (phản ánh số đã đợc thực hiện) trên cơ sở đó xác định tiền thừa, thiếu khi bán hàng.
 • 62
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAN VINH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAN VINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 83
83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
156 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

156 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.doc

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.doc

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1. Kế toán thừa, thiếu vật liệu khi kiểm kê. Với mục đích đánh giá tình hình bảo quản vật t ở từng kho, tính chính xác về số lợng, chất lợng, chủng loại vật t với sổ sách, chứng từ kế toán, các doanh nghiệp thờng tiến hành kiểm kê vật liệu hiện có ở trong kho. Công việc này có thể đợc thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất bởi Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị và đợc ghi vào Biên bản kiểm kê. Đây là công việc rất cần thiết nhằm nâng cao công tác bảo quản vật t, tránh việc mất mát, hao hụt đồng thời phát hiện đợc các sai sót trong việc quản lý vật liệu của doanh nghiệp.
 • 36
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

Trong nền kinh tế thị trường, để đứng vững và tồn tại các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình trước khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng. Điều này phụ thuộc nhiều vào chất lượng, giá cả của sản phẩm. Để hạ giá thành sản phẩm cần biết rõ các chi phí cấu thành nên sản phẩm, từ đó tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố nào đã tác động gây ra sự biến động tăng giảm giá thành. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cần thiết để hạn chế, loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực tác động đến giá thành sản phẩm.
 • 49
1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Phƣơng pháp này sẽ nhận diện đƣợc từng loại nguyên vật liệu xuất và tồn kho theo từng danh mục hóa đơn mua vào riêng biệt .Do đó trị giá của nguyên vật liệu xuất và tồn kho đƣợc xác định chính xác và tuyệt đối , phản ánh đúng thực tế phát sinh. Nhƣng nhƣ vậy thì việc quản lý tồn kho sẽ rất phức tạp đặc biệt khi doanh nghiệp dự trữ nhiều loại nguyên vật liệu với giá trị nhỏ .Khi đó chi phí cho quản lý tồn kho sẽ tốn kém và đôi khi không thể thực hiện đƣợc. Chính vì vậy chỉ nên áp dụng phƣơng pháp tính giá này đối với những loại vật liệu đặc trƣng có giá trị cao.
 • 100
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

• Các chính sách kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Đây là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thường xuyên, qua lượng hàng xuất và nhập để tính ra lượng hàng tồn cuối kỳ. Qua các hóa đơn và chứng từ liên quan để phản ánh gía trị tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán một các thường xuyên theo qui định.
 • 31
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG

vật liệu, nhưng em xin đề xuất một vài ý kiến để công ty xem xét nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu. Kiến nghị thứ nhất: áp dụng việc tính trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Việc áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn thay thế cho phương pháp bình quân gia quyền định kỳ theo tháng là một biện pháp rất khả thi bởi phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn sẽ đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chính xác về trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất tại bất kì thời điểm nào trong kỳ. Mặc dù với phương pháp này khối lượng tính toán có nhiều hơn so với phương pháp bình quân gia quyền cố định song do công ty đã áp dụng kế toán máy thì khó khăn này cũng có thể khắc phục được dễ dàng.
 • 100
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Hình : Phiếu nhập kho – 2 3.5.3. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu – công cụ dụng cu tại công ty: Thủ tục làm chứng từ xuất kho : quy trình luân chuyển phiếu xuất kho. Khi các công trình có nhu cầu sử dụng các NVL hoặc CCDC thì các kĩ sư của từng công trình sẽ gửi yêu cầu về cho trưởng xưởng sản xuất để trưởng xưởng xem xét tính toán mức độ tiêu hao và mức độ cần thiết của từng loại NVL hay CCDC để cấp cho các công trình đó. Nếu giá trị của NVL hay CCDC quá lớn thì sẽ phải cần đế sự phê duyệt của ban giám đốc rồi sau đó mới được phép cấp NVL hay CCDC đó.
 • 59
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI

Việc theo dõi, đôn đốc thanh toán nợ là công việc quan trọng đòi hỏi phải được theo dõi chặt chẽ và liên tục để đảm bảo cho khách hàng thanh toán đúng thời hạn. Căn cứ vào các chứng từ phát sinh như hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho, kế toán các phần hành lên sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng, sổ tổng hợp chi tiết khách hàng.
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

thiếu được để quản lý vật liệu, thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ, kịp thời đồng bộ những vật liệu cho sản xuất, dự trữ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm ngăn ngừa các hiện tượng hư hao, mất mát và lãng phí vật liệu trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó là những biện pháp mà doanh nghiệp cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình giảm bớt những chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm từ đó nâng cao doanh thu.
 • 31
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THỦY TINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THỦY TINH

TRANG 9 Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất kho trong kỳ x Hệ số giá Trị giá thực tế hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá thực tế hàng hoá nhập kho [r]
 • 49
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỆT LÂM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỆT LÂM

Sau khi viết Phiếu xuất kho và nhận được số lượng xuất kho thực tế, kế toán lập Hoá đơn GTGT giao cho khách hàng. Tại kho, thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho sẽ tiến hành hạch toán chi tiết việc xuất kho hàng hoá trên Thẻ kho và ghi số lượng thực xuất vào chứng từ xuất. Thẻ kho được mở riêng cho từng loại hàng hoá, thủ kho thực hiện việc ghi chép tình hình biến động của hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng (Bao gồm các chỉ tiêu Nhập - Xuất - Tồn ). Vào cuối ngày, thủ kho lập Báo cáo Nhập -
 • 45
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

Giá thực tế vật liệu xuất kho = Khối lượng vật liệu xuất kho x Đơn giá bình quân Đơn giá thực tế bình quân = Giá thực tế tồn đầu kỳ + giá thực tế nhập trong kỳ Số lượng tồn đầu kỳ + Số l[r]
 • 57
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÚT MÁY TRƯỜNG SƠN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÚT MÁY TRƯỜNG SƠN

Giá thực tế NVL nhập kho = Giá mua theo hoá đơn + chi phí mua thực tế Trong đó : Chi phí mua thực tế gồm chi phí vận chuyển ,bốc xếp , bảo quản - Giá thực tế xuất kho vật liệu theo phươn[r]
 • 48
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

5 Cộng 7795000 Bằng chữ : Bảy triệu, bảy trăm chín mơI lăm nghìn đồng Thử trởng đơn vị Kế toán trởng Phụ trách cung cầu Ngời nhận Thủ kho * Căn cứ vào phiếu xuất kho vật t cho từng công trình sử dụng, kế toán tiến hành tổng hợp lạ và lên bảng tổng hợp xuất kho vật t. Giả sử công trình cầu 271 trong quí IV/ 2002 có bảng tổng hợp xuất kho vạt t nh sau:
 • 30
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng

Ngoài ra các loại vật tư khác Công ty linh động trong phương thức mua hàng nhằm đảm bảo mua với giá rẻ 2. Công tác dự trữ Vật tư mua cho sản xuất kinh doanh thuộc vốn lưu động nên dự trữ vật tư hợp lý sẽ tăng nhanh vòng quay vốn và hiệu quả cao. Tại Công ty in đối với loại vật tư mua ở xa thì Công ty dự trữ tương đối lớn để đảm bảo cho sản xuất . còn các loại vật tư khác thì dự trữ với khối lượng ít có thể hoặc cung ứng theo tiến độ khi nào cần mới tiến hành mua, tránh trường hợp ứ đọng vốn góp phần giảm chi phí bảo quản mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ theo yêu cầu sản xuất
 • 40
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SINH HOÁ CÔNG NGHỆ MỚI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SINH HOÁ CÔNG NGHỆ MỚI

_* TÍNH GIÁ THỰC TẾ CỦA VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ XUẤT KHO:_ Để xác định giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho trong kỳ, tuỳ theo từng đặc điểm hoạt động của từng doanh nghi[r]
 • 89
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP HƯNG YÊN

TK 632: Giá vốn hàng bán, được dùng để phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ. Nếu Công ty thực hiện theo phương pháp kê khai thường xuyên thì để hạch toán tổng hợp tình hình Nhập- xuất- tồn kho thành phẩm, kế toán mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh của các TK 641,642,632.
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in báo hải phòngkế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần thứ hai thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộinhận xét về tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàgiải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhcác giải pháp hoàn thiện kế toán nguyền vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longkế toán nguyên vật liệu tại công tyluận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuấtkế toán nguyên vật liệu tại công ty mayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ