0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG

– Phòng kế toán: có nhiệm vụ ghi chép phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác các số liệu thông tin kế toán và báo cáo kế toán làm căn cứ cơ sở cho việc kiểm tra giám sát tình hình quản lý tài sản, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý kinh tế tài chính với Ban giám đốc công ty; trực tiếp quản lý, theo dõi công tác kế toán ở các cửa hàng tự chọn trực thuộc.
 • 28
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN CÁC CỔ PHIẾU S55 VÀ SNG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN CÁC CỔ PHIẾU S55 VÀ SNG

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm. • Môi trường kiểm soát nội bộ: Công ty xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật hiện hành được áp dụng triệt để từ phòng ban nghiệp vụ đến các tổ đội sản xuất với từng nội dung công việc cụ thể trên nguyên tắc sử dụng tiền vốn có hiệu quả, hạn chế khâu trung gian, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc việc gây thát thoát lãng phí, sản phẩm là thước đo cho sự cống hiến của mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
 • 41
Tích lỹ chuyên môn Nghiệp vụ

Tích lỹ chuyên môn Nghiệp vụ

Hoạt động 2: Hướng dẫn chính tả a Ghi nhí néi dung ®o¹n chÐp: - 3 - 5 HS đọc lại đoạn viết, nhận xét những hiện tượng chính tả cần lưu ý trong bài SGK.. HKII: Nhìn sách chép hoặc GV đọc [r]
 • 20
HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng hội đồng nhân dân & uỷ ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện vạn ninh.
 • 67
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG THPT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG THPT

_2.2.8_ _CÁC PHỤ THUỘC DEPENDENCIES_ Một số phụ thuộc trong dự án QLHS là:  Thiết kế giải pháp phải được đồng ý của các phòng ban trước khi triển khai  Các quy trình nghiệp vụ phải đượ[r]
 • 41
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………”

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………”

Tổ khối chuyên môn se giúp hiệu trưởng điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động sư phạm và nghiệp vụ, trong đó tổ trưởng chuyên môn cùng với tổ phó chuyên môn giúp Hi[r]
 • 40
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Đối với vốn đầu tư XDCB; Phòng TCKH đã lập kế hoạch vốn, thông báo kịp thời để các đơn vị, các chủ đầu tư chủ động triển khai các công trình, dự án và làm cơ sở cho KBNN kiểm soát thanh toán chi cho các dự án. - Đối với kinh phí chi thường xuyên, các đơn vị sử dụng đã phân bổ chi tiết nội dung chi theo mục lục ngân sách gửi Phòng TCKH và KBNN kịp thời, đúng quy định, làm cơ sở cho việc quản lý, kiểm soát chi ngân sách. Việc chấp hành các khoản chi đã bám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
 • 10
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

Các phòng ban: -Phòng đào tạo gồm có Trưởng phòng và các chuyên môn là các cộng sự trợ giúp đắc lực cho Ban Giám Hiệu nhà trường, thừa hành Ban Giám Hiệu nhà trường, đứng ra và phối hợp [r]
 • 24
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIRASIMEX

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIRASIMEX

1.3.2.1 Chính sách kế toán chung Công ty sử dụng chế độ kế toán hiện hành được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp cộng theo sự hỗ trợ của phần mền Kế toán máy (Past 2005). Niên độ kế toán đựoc áp dụng là một năm, bắt đầu từ 1/1 và kết thúc vào 31/12 cùng năm. Vào cuối các năm công ty hoạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong năm, tổng kết, xác định chênh lệch và cho ra các báo cáo Tài chính cuối kỳ. Trong quá trình hoạt động công ty sử dụng đơn vị tiền tệ "đồng" để hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh, đồng thời sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để đánh giá sự tồn tại, xuất, nhập, tồn của vật tư, thiết bị tại các kho thông qua Thẻ kho (do đặc thù kinh doanh của công ty, nên vật tư, thiết bị của công ty là những thiết bị lớn, dễ kiêm kê, đánh giá) nhưng tại công ty thì đánh giá, kê khai vật tư hàng hóa định kỳ theo quý. Đồng thời thì công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng để tính khấu hao TSCĐ. Theo phương pháp này thì quá trình tính khấu hao của TSCĐ trở nên dễ dàng, đơn giản hơn. Ngoài ra công ty sử dụng một hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính riêng. Cụ thể:
 • 29
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VIRASIMEX

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VIRASIMEX

Chức năng: - Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được giao - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộ[r]
 • 89
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

Các phòng ban_ _nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ chu đáo cho các bộ phận sản xuất kinh_ _doanh _ _Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 250 người theo hợp đồng_ _dài hạn, ngoà[r]
 • 25
NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ KẾ TOÁN

BẢNG PHÂN BỔ SỐ 1,2,3 & CÁC NKCT 1,2,3 BẢNG KÊ SỐ 5 NKCT SỐ 7 BẢNG TỔNG HỢP BẢNG KÊ SỐ 4 Việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm được lập vào cuối tháng, chính vì vậy mà cuối thá[r]
 • 36
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CTY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CTY VẬT TƯ VÀ XNK HOÁ CHẤT

Xuất phát từ những lý do trên cùng với thời gian tiếp xúc với thực tế tại công ty Vật t và xuất nhập khẩu Hoá chất , đợc sự giúp đỡ của Ban giám đốc cũng nh các phòng ban nghiệp vụ của c[r]
 • 48
Công tác tổ chức kế toán tại Công ty Vật tư và XNK Hoá chất

Công tác tổ chức kế toán tại Công ty Vật tư và XNK Hoá chất

Xuất phát từ những lý do trên cùng với thời gian tiếp xúc với thực tế tại công ty Vật t và xuất nhập khẩu Hoá chất , đợc sự giúp đỡ của Ban giám đốc cũng nh các phòng ban nghiệp vụ của c[r]
 • 48
BAN NHAN XET

BAN NHAN XET

+ Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng ch- ơng trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chơng trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, chữa và trả bài cho học sinh đúng thông t, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực.
 • 3
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được duy trì đều đặn và có nhiều chuyển biến nhất định; sự phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của thành phố và UBND các xã phường đã có sựđồn[r]
 • 26
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 20

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 20

đến từng đơn vị thành viên. Bộ máy quản lý cảu công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Và bao gồm ban giám đốc và các phòng ban chức năng. * Chức năng của từng bộ phận quản lý - Giám đốc công ty: Do Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng bổ nhiêm, giám đốc tổ chức, điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng cục hậu cần, trứơc pháp luật về mọi hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 21
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT DOC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT DOC

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3 PPTX

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3 PPTX

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SGDCK • Hội đồng quản trị • Ban giám đốc điều hành • Các phòng ban - Phòng chuyên môn: + Phòng giao dịch + Phòng niêm yết + Phòng điều hành thị trường - Phòng ph[r]
 • 37
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN

BIỂU ĐỒ MIÊU TẢ PHÂN LOẠI THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Đại học- cao đẳng Trung cấp TRANG 13 2.2.4.Phân loại theo nghiệp vụ năm 2009 Phân theo nghiệp vụ Số lượng Bảo vệ 78 người Buồ[r]
 • 31
ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ THỂ DỤC

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ THỂ DỤC

TỔ TRƯỞNG TRANG 3 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GIỤC TƯỢNG ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM NĂM[r]
 • 4
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN NHÀ HÀNG BOBBY CHINNS

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN NHÀ HÀNG BOBBY CHINNS

1. Nhận xét tình hình kinh doanh của nhà hàng Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao hơn. Vì vậy, nhu cầu về ăn uống của con người không ngừng tăng lên. Nắm bắt được nhu cầu này, Café London đã không ngừng cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm máy móc trang thiết bị hiện đại. Nhưng do mới đi vào thành lập nên việc kinh doanh của nhà hàng còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong quá trình phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng đi vào hoạt động,kỹ năng kinh doanh của nhà hàng đã đi vào khuôn khổ, đội ngũ nhân viên đã có trình độ chuyên môn cao. Do vậy, hình ảnh của nhà hàng ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín, làm hài lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất và là một lựa chọn ưa thích của giới trẻ Hà thành.
 • 82
TÌNH HÌNH KINH DOANH HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI - 4 POTX

TÌNH HÌNH KINH DOANH HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI - 4 POTX

2.2. Một số thuận lợi và khó khăn khi tiến hành triển khai nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội 2.2.1. Những thuận lợi cơ bản Khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể nói đây là sự "cởi trói" tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để mở rộng và thúc đẩy sản xuất phát triển. Đại hội Đảng toàn quốc VI được đánh giá là sự kiện làm "hồi sinh" nền kinh tế xã hội Việt Nam, một bước ngoặt của công cuộc đổi mới toàn diện đưa đất nước từ chỗ bế tắc dần dần đi vào thế ổn định và khởi sắc. Từ đó đến nay, Việt nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội như giữ vững nền kinh tế tăng trưởng và ổn định, khống chế chỉ số lạm phát ở mức vừa phải, tăng đầu tư trong nước và nước ngoài, tăng thu nhập doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân về kinh tế cũng như về văn hoá xa hội,... Điều kiện kinh tế, xã hội càng phát triển, người dân không còn chỉ lo nghĩ đến cái ăn, cái mặc mà họ đã nghĩ xa hơn, đó là làm sao để có cuộc sống ổn định. Đây chính là nền tảng cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển.
 • 8
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban Lãnh đạo Công ty Công ty cũng xây dựng Ban chỉ đạo, Tổ hỗ trợ thanh toán điện tử, chỉ đạo phòng ban chuyên môn nghiệp vụ xây dựng “Đề án phát triển khách hàng thanh toán tiền điện [r]
 • 14
Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục

Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục

Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục Nội dung ôn tập thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức giáo dục
 • 2
NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

Luận văn : Nghiệp vụ chuyên môn
 • 62
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP sài gòn

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP sài gòn

Phát triển nguồn nhân lực thiếu trọng tâm. Chưa chú trọng công tác chuyển dịch cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện (về trí lực, năng lực chuyên môn, thể lực và đạo đức) ở tất cả các cấp của nhân lực và gắn với chiến lược phát triển của ngân hàng trong thời kỳ hội nhập.
 • 26
HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn
 • 67
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CSTĐ 2010

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CSTĐ 2010

3/. Học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ : - Tơi không ngừng học tập, nghiên cứu, sưu tầm sách báo và học hỏi kinh nghiệm ở bạn đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Thường xuyên lên mạng internet để cập nhật thông tin thời sự, chuyên
 • 2
SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học

SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học

SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học SKKN biện pháp để chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học
 • 21
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- ở giáo viên: Hớng dẫn cách khai thác nội dung bài học khá rõ ràng, cụ thể nh: Mục tiêu, chuẩn bị, các hoạt động dạy học chủ yếu. Nhng đây mới chỉ là gợi ý. Bởi không ai có thể làm thay giáo viên đợc.Vì kết quả bài dạy phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên, vào đối tợng cụ thể của học sinh, vào ph- ơng tiện phục vụ cho việc dạy học ở từng nơi. Do vậy, giáo viên cần nghiên cứu ch- ơng trình chung để tìm ra sự liên quan giữa các môn học ở tiểu học, giữa các loại bài học mĩ thuật. Nghiên cứ sách giáo khoa, sách giáo viên và dựa vào thực tế địa phơng (khả năng học, trang thiết bị) để thiết kế bài dạy cho phù hợp và có kết quả.
 • 36
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ CUỐI KHOÁ THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TẬP NGHIỆP VỤ CUỐI KHOÁ THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON

Để thưc hiện tốt các chuyên đề cũng như làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn .Người cán bộ quản lý phải tổ chức tốt hội thảo giúp cho giáo viên là chủ thể của quá trình nhận thức tiếp nhận những tri thức mới mà họ còn thiếu hụt, cập nhật những tri thức hiện đại nảy sinh theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự tiến bộ của xã hội. Muốn việc học tập bồi dưỡng thu được kết quả tốt thì giáo viên ( cũng là người thầy người quản lý ) không chỉ là đối tượng để nhận tri thức, mà muốn chiếm lĩnh chi thức mới thì giáo viên phải trực tiếp tham gia vào quá trình bồi dưỡng, chủ động tìm kiếm, khám phá tri thức mới,tri thức họ còn thiếu hụt . Trong quá trình này giáo viên đã là những người thầy ; hơn nữa lại là những người thầy giỏi. Họ đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn phong phú .Chính vì vậy, hơn ai hết họ cũng chính là những người có nhiều kỹ năng biết tổ chức , tự khám phá, tìm tòi ra những cái mới để nhận thức chân lý khách quan. Vấn đề ở đây là trong quá trình hội thảo người quản lý phải tạo ra được động lực để giáo viên tích cực, tự giác, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học. vậy người quản lý phải biết kết hợp gữa phương pháp động não và phương pháp thảo luận . Giúp cho giáo viên hình thành nhanh một số lượng lớn những ý tưởng hay để giải quyết một vấn đề
 • 32
NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ KẾ TOÁN

Nghiệp vụ chuyên môn về kế toán
 • 68
conduongcoxua welcome to my blog

conduongcoxua welcome to my blog

Thường xuyên bồi dưỡng quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng Đầu năm học HT tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng tổ phó chuyên môn thông qua nhiều hình thức: học tập vă[r]
 • 10
FILE - 38030

FILE - 38030

1. Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là vật mang tin hình thành trong quá trình giải quyết công việc để phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo [r]
 • 24
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN

BIỂU ĐỒ MIÊU TẢ PHÂN LOẠI THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Đại học- cao đẳng Trung cấp TRANG 13 2.2.4.Phân loại theo nghiệp vụ năm 2009 Phân theo nghiệp vụ Số lượng Bảo vệ 78 người Buồ[r]
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ