0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

P hương pháp kê khai thường xuyên

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ COTO VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ COTO VIỆT NAM

TRÌNH T H CH TOÁN K TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC ẾOANH NGHI P H CH TOÁN HÀNG _ _T N KHO THỀO PH NG PHÁP KÊ KHAI TH NG XUYÊN_ Ph ng pháp kê khai th ng xuyên là ph ng pháp theo dõi và ph n ánh [r]
 • 81
ĐỀ TÀI: CHÂU Á ỨNG PHÓ VỚI  BỘ BA BẤT KHẢ THI

ĐỀ TÀI: CHÂU Á ỨNG PHÓ VỚI BỘ BA BẤT KHẢ THI

Hình 5: Phươn g pháp đo tỷ trọng của Lane và Milesi-Ferreti qua các nền kinh tế: 1970, 2007 Biểu đồ này cho thấy tỷ trọng tập trung, đồ thị của Lane và Milesi-Ferreti đo lường trên thực tế thông qua mở tài khoản vốn cho tất cả các nền kinh tế. Các đường màu xanh và màu đỏ cho thấy tình hình vào năm 1970 và 2007, tương đối không giống như các kết quả báo cáo trong hình 1 theo các biện pháp của Chinn-ito đo lường tình trang mở của tài khoản vốn. Phân phối, không phải là hai cách thức: hầu hết các nền kinh tế lớn đ ều đóng cửa vào năm 1970, nhưng đến n ăm 2007, xu hướng này đã được đảo ngược. Biểu đồ này đưa ra cho chúng ta khung tham chiếu về sự liên quan cho thông dịch thông tin cho 11 quôc gia Châu Á từ cơ s ở dữ liệu của Lane và Miles i-Ferreti.
 • 28
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4229/2011/QĐ-UBND DOC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 4229/2011/QĐ-UBND DOC

- Đố i v ớ i tài s ả n m ớ i ( 100% ) nh ậ p kh ẩ u, th ời gian đ ã s ử d ụ ng tính t ừ th ời điểm ( năm ) nhậ p kh ẩ u tài s ả n đó đến năm kê khai lệ phí trướ c b ạ. Trườ ng h ợp không xác định đượ c th ời điể m nh ậ p kh ẩ u thì tính theo th ờ i điểm ( năm ) sả n xu ấ t ra tài s ản đó . - Đố i v ớ i tài s ản đ ã qua s ử d ụ ng nh ậ p kh ẩ u kê khai l ệ phí trướ c b ạ t ạ i Vi ệ t Nam t ừ l ầ n th ứ 2 tr ở đi, thờ i gian
 • 3
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Do Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đã sử dụng các tài kho[r]
 • 52
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Việc sử dụng phơng pháp này giúp đơn giản cho công tác kế toán trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thay đổi liên tục mà kế toán vẫn thực hiện đợc nhiệm vụ giám sát đồng tiền một cách thờng xuyên. Nh vậy, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành chấp nhận cho các doanh nghiệp sử dụng một trong nhiều cách khác nhau để xác định trị giá vốn hàng xuất kho.Một số phơng pháp tính giá hàng xuất kho đa ra hoàn toàn phù hợp chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 về hàng tồn kho nh phơng pháp thực tế đích danh, ph- ơng pháp LIFO, phơng pháp FIFO. Nhng do đặc thù của nền kinh tế Việt Nam ,chế độ kế toán còn đa ra một số phơng pháp xác định giá trị hàng hóa xuất kho khác .Do vậy, chế độ kế toán Việt Nam ở đây phần nào đã đáp ứng yêu cầu là vừa phù hợp với chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế vừa thích hợp với điều kiện tồn tại ở Việt Nam.Tuy nhiên để xác định đúng giá mua của hàng hoá xuất bán, kế toán phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp về cách sử dụng giá trong kế toán hàng tồn kho và các điều kiện khác để lựa chọn cho mình một ph- ơng pháp xác định giá vốn hàng bán thích hợp sao cho có lợi mà vẫn tuân theo quy định của Bộ tài chính và phải sử dụng một phơng pháp thống nhất trong suốt một kỳ kinh doanh.
 • 40
CHÂU Á ỨNG PHÓ VỚI BỘ BA BẤT KHẢ THI

CHÂU Á ỨNG PHÓ VỚI BỘ BA BẤT KHẢ THI

Hình 5: Phươn g pháp đo tỷ trọng của Lane và Milesi-Ferreti qua các nền kinh tế: 1970, 2007 Biểu đồ này cho thấy tỷ trọng tập trung, đồ thị của Lane và Milesi-Ferreti đo lường trên thực tế thông qua mở tài khoản vốn cho tất cả các nền kinh tế. Các đường màu xanh và màu đỏ cho thấy tình hình vào năm 1970 và 2007, tương đối không giống như các kết quả báo cáo trong hình 1 theo các biện pháp của Chinn-ito đo lường tình trang mở của tài khoản vốn. Phân phối, không phải là hai cách thức: hầu hết các nền kinh tế lớn đ ều đóng cửa vào năm 1970, nhưng đến n ăm 2007, xu hướng này đã được đảo ngược. Biểu đồ này đưa ra cho chúng ta khung tham chiếu về sự liên quan cho thông dịch thông tin cho 11 quôc gia Châu Á từ cơ s ở dữ liệu của Lane và Miles i-Ferreti.
 • 28
Ví dụ tính giá hàng xuất

Ví dụ tính giá hàng xuất

Ví dụ 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.. Yêu cầu:.[r]
 • 1
HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG P.POINT

HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG P.POINT

TRANG 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT • MỞ POWERPOINT: TRÊN MÀN HÌNH DESKTOP: TÌM VÀ NHẤN ĐÚP CHUỘT BIỂU TƯỢNG MICROSOFT OFFICE POWERPOINT TRANG 2 • CỬA SỔ POWERPOINT : KHU VỰC SOẠN THẢO [r]
 • 40
NGÁT HƯƠNG

NGÁT HƯƠNG

Chỉ có hương thơm Đức/Gìới/ hạnh bay ngược gió-Pháp Cú- Hương Định, Hương Huệ, Hương Giải thoát tri kiến‘Vô Trụ’-Kinh Kim Cang- Trụ Chămchú/Chú ý vào đâu ngoại giới thì sẽ đưa TRANG 4 Từ[r]
 • 5
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

Để gi ả i quy ế t vi ệ c làm cho hàng nghìn cán b ộ công nhân viên trong c ơ ch ế th ị tr ườ ng hi ệ n nay là v ấ n đề h ế t s ứ c khó kh ă n. V ậ y mà cán b ộ công nhân viên c ủ a Công ty không nh ữ ng có vi ệ c làm ổ n đị nh mà thu nh ậ p ngày càng cao. Đ i ề u đ ó không th ể không k ể đế n nh ữ ng c ố g ắ ng c ủ a cán b ộ công nhân viên và Ban lãnh đạ o công ty. Ngày1/1/2005, đứ ng tr ướ c nh ữ ng thách th ứ c, c ơ h ộ i c ủ a th ị tr ườ ng may m ặ c trong n ướ c và qu ố c t ế c ũ ng nh ư tình hình n ộ i t ạ i c ủ a công ty, Công ty May 10 đ ã chuy ể n thành Công ty c ổ ph ầ n May 10 theo quy ế t đị nh s ố 105/Q Đ -BCN đượ c ký ngày 05/10/04 c ủ a B ộ CN. Đ ây là m ộ t thu ậ n l ợ i r ấ t l ớ n để Công ty phát tri ể n nhanh h ơ n n ữ a và có m ộ t ch ỗ đứ ng v ữ ng ch ắ c trên th ị tr ườ ng, tr ở thành ni ề m t ự hào c ủ a ngành D ệ t may Vi ệ t Nam.
 • 93
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " HỆ THỐNG HOÁ VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM " DOC

Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố giá cả thường xuyên biến động nên nếu doanh nghiệp muốn hạ thấp chi phí thì cần điều chỉnh yếu tố khối lượng. Việc xác định chính xác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là vấn đề được coi trọng trong mỗi doanh nghiệp để sao cho xác định đúng đắn chi phí phù hợp với giá cả giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn.
 • 32
Bài tập 5-chuong 4

Bài tập 5-chuong 4

Bài 5: Tại công ty sản xuất THÀNH CÔNG hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng ( thuế GTGT) theo phương pháp khấu trừ.[r]
 • 2
LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI THÁI THỤY

LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI THÁI THỤY

K toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.. Tính thu giá tr gia t ng theo ph ng pháp kh u tr.[r]
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH

Do Công ty xác định đối tượng tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là từng tổ đội sản xuất.Bên cạnh đó, số lượng công nhân lao động trực tiếp không nhiều, quy mô sản xuất không lớn nên đối tượng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung là cả xưởng sản xuất. Sau đó, tập hợp cho toàn Công ty và phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiêu thức sản phẩm quy đổi. Như vậy, kế toán Công ty đã áp dụng 2 phương pháp tập hợp chi phí sản xuất là phương pháp phân bổ trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp. Do kế toán Công ty vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho nên việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cũng theo phương pháp kê khai thường xuyên và các tài khoản được sử dụng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất bao gồm:
 • 26
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ PDF

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ KIỂM ĐỊNH KỲ PDF

• Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX). • Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phải quán triệt nguyên tắc nhất quán sử dụng trong suốt niên độ kế toán. Việc lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động SXKD, yêu cầu quản lý, tính chất sản phẩm, số lượng, chủng loại vật tư hàng hoá... để có sự vận dụng thích hợp.
 • 36
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG BỘ XÂY DỰNG

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG BỘ XÂY DỰNG

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN _ Tài khoản 152 “NVL” tài khoản này dùng để phản ánh số liệu có và tình hình biến động của NVL Tài khoản [r]
 • 92
TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP HÀ TÙNG ANH

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP HÀ TÙNG ANH

Để quản lý chặt chẽ, phản ánh được chi phí thực tế phát sinh tại các phân xưởng, doanh nghiệp có nhân viên thống kê theo dõi việc dùng, sử dụng nguyên vật liệu tại phân xưởng. Nhân viên thống kê có nhiệm vụ thống kê số lượng nguyên nhiên liệu tiêu hao cho sản xuất sản phẩm hàng ngày tại phân xưởng. Cuối tháng nhân viên thống kê tập hợp lượng tiêu hao của từng loại nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất từng loại sản phẩm và lập “Báo cáo sử dụng vật tư” . Chi phí vật liệu phụ, bao bì cũng được tập riêng cho từng loại sản phẩm, một số loại nguyên vật liệu phụ khác, nhiên liệu được dùng sản xuất nhiều loại sản phẩm thì được tập hợp lại toàn bộ, cuối tháng nhân viên thống kê cần tiến hành phân bổ cho từng loại sản phẩm. Trên thực tế dược sử dụng để phân bố là theo sản lượng thực tế của sản phẩm trong tháng. Các loại vật liệu phụ cần phân bố là các loại tinh dầu, phẩm màu, hương liệu dầu Shortening, NH4HCO3, NaHSO3,... than Kiple.
 • 31
 ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊNDÙNG CHO CÁ NHÂN

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊNDÙNG CHO CÁ NHÂN

CAM KẾT CỦA CÁ NHÂN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ LÀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN_ _CÁ NHÂN KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC KÊ KHAI TẠI ĐƠN YÊU CẦU NÀY_ _LÀ ĐÚNG SỰ THỰC.[r]
 • 1
P HƯƠNG PHÁP HỌC TẬP S IÊU TỐC

P HƯƠNG PHÁP HỌC TẬP S IÊU TỐC

Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản vì việc học hành quá vất vả và cực nhọc chưa? P hương pháp học tập siêu tốc sẽ làmột cứu cánh giúp bạn thấy phấn chấn, vui tươi và say mê công việc học t
 • 115
HƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên đề tài 4 : "Tìm hi ể u nh ữ ng bi ệ n pháp nâng cao h ứ ng thú h ọ c t ậ p mơn Hố cho h ọ c sinh l ớ p . . . tr ườ ng THCS . . . t ỉ nh An Giang" 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Cơng cuộc cơng nghiệp hố - hiện đại hố ở nước ta đang được Đảng - Nhà nước hết sức quan tâm. Sự nghiệp đĩ đã và đang được tồn dân, tồn xã hội ra sức ủng hộ và đạt được nhiều thắng lợi thấy rõ. Để hồn thành sự nghiệp cơng nghiệp hố - hiện đại hố địi hỏi phải phát huy được tồn bộ sức mạnh của tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy tối đa thế và lực của tất cả các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn. Hầu như tất cả các ngành kinh tế trọng yếu của nước ta đều cĩ liên quan đến cơng nghệ hố học, do đĩ xã hội ta hiện nay rất quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cĩ trình độ cao trong lĩnh vực hố học. Điều này chỉ cĩ thể thực hiện được ở các trường đại học, dạy nghề. Tuy nhiên, nền tảng vẫn là các trường phổ thơng.
 • 204
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

1.3.4.3.Hạch toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán nghiệp vụ về tiêu thụ và thành phẩm chỉ khác các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong việc xác định giá vốn hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành nhập xuất kho và tiêu thụ, còn việc phản ánh doanh thu và các khoản liên quan đên doanh thu ( giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại,thuế GTGT,….) hoàn toàn giống nhau.
 • 36
LUT_NGHIQUYET_DHCD THUONG NIEN_2019

LUT_NGHIQUYET_DHCD THUONG NIEN_2019

p XÂY LẮP Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, không áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn[r]
 • 37
KẾ TOÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN P1 DOC

KẾ TOÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN P1 DOC

Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, không áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ nên Tài khoản 154 dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho việc tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp xây lắp.
 • 10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HBC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HBC

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành XDCB, chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí NVL cũng có ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm. Do đó muốn tối đa hoá lợi nhuận bên cạnh việc sử dụng đúng loại NVL, đảm bảo chất lượng doanh nghiệp cần có biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả NVL. Vì vậy cần phải quản lý NVL thật chặt chẽ, kiểm soát sự thất thoát lãng phí NVL sẽ giảm được giá thành sản phẩm và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Có thể nói quản lý NVL là một công việc vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính trước mắt vừa mang tính lâu dài.
 • 75
LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

2.1- Vai trò của nguyên vật liệu Nguyên vật liệu ( đối tượng lao động ), là nhân tố cấu thành lớn nhất của thực thể sản phẩm. Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành được đều đặn, liên tục, phải thường xuyên đảm bảo cho các loại nguyên vật liệu, năng lượng, đủ về số lượng vàđúng về quy cách phẩm chất. Đây là một vấn đề bắt buộc, nếu thiếu thì không thể có quá trình sản xuất sản phẩm được 2 2.2- Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
 • 27
XÍ NGHIỆP MAY THĂNG LONG

XÍ NGHIỆP MAY THĂNG LONG

Xí nghiệp May Thăng LongĐề bàiXí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là p
 • 71
50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

_2.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƠNG _ _PHÁP KÊ KHAI THỜNG XUYÊN._ _ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG._ Theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, các chi phí sản xuất [r]
 • 27
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng phục vụ phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng tại tỉnh Sơn La, Việt Nam

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng phục vụ phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng tại tỉnh Sơn La, Việt Nam

- Phương pháp GIS: Với nhiều phần mềm GIS khác nhau như: ArcGIS, QGIS , p hương pháp phân tích không gian đa chỉ tiêu trong GIS (Multi Criteries Analysis - MCA) được sử dụng trong xử lý [r]
 • 14
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Những doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên là những doanh nghiệp có quy mô lớn, tiến hành nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh còn những doanh nghiệp áp dụng phương pháp [r]
 • 28
HƯƠNG PHÁP RUNSQL DOC

HƯƠNG PHÁP RUNSQL DOC

dieuKienLoc Biểu thức chuỗi có giá trị là phần Where của câu lệnh SQL 3 PHƯƠNG PHÁP BEEP TRANG 3  Cú pháp : DOCMD.BEEP 4 PHƯƠNG PHÁP MAXIMIZE  Ý nghĩa : Mở rộng tối đa cửa sổ hiện hành[r]
 • 6
TÌNH HÌNH VÀ ĐỀ XUẤT KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU DỤNG CỤ TẠI CTY CAO SU  6 POTX

TÌNH HÌNH VÀ ĐỀ XUẤT KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU DỤNG CỤ TẠI CTY CAO SU 6 POTX

Công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ cho công tác kế toán và phương pháp kê khai thường xuyên, do đó việc theo dõi và phản ánh diễn ra một cách thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL trên sổ kế toán và tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán ta cũng có thể xác định được lượng vật tư tồn kho. Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song, phương pháp này dễ làm, dễ đối chiếu, kiểm tra. Trong điều kiện áp dụng máy tính vào công tác quản lý và hạch toán NVL hiện nay thì việc ghi chép, theo dõi rất thuận tiện.
 • 8
GIÁO ÁN GDCD 9 BÀI 13 QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ | LỚP 9 - ÔN LUYỆN

GIÁO ÁN GDCD 9 BÀI 13 QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ | LỚP 9 - ÔN LUYỆN

Phê phán hành vi kinh doanh và thu trái pháp lu t... Kinh doanh đúng ngành ngh đã kê khai ềd[r]
 • 6
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Giá trị hàng gửi bán bị trả lại. D nợ: Giá trị hàng gửi bán, đại lý cha đợc chấp nhận, TK 511: " doanh thu bán hàng" TK 511 đợc dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp và các khoản giảm trừ doanh thu. Từ đó tính ra doanh thu thuần trong kỳ . Tổng doanh thu ghi nhận có thể là tổng giá thanh toán( với các doanh nghiệp tính thuế theo phơng pháp trực tiếp) hoặc không có huế GTGT (nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ).
 • 25
XÍ NGHIỆP MAY THĂNG LONG HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ.

XÍ NGHIỆP MAY THĂNG LONG HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ.

Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • 71
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KỲ THI LIÊN THÔNG NĂM 2011 PPT

ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KỲ THI LIÊN THÔNG NĂM 2011 PPT

65. S ố li ệ u trên B ả ng cân đố i tài kho ả n b ằ ng nhau theo đ úng nguyên t ắ c l ậ p thì ch ắ c ch ắ c s ố li ệ u k ế toán đ ã đượ c x ử lý hoàn toàn chính xác. 66. Đố i t ượ ng tính giá ở giai đ o ạ n s ả n xu ấ t và giai đ o ạ n cung c ấ p nh ấ t thi ế t ph ả i gi ố ng nhau. 67. Chi phí b ả o d ưỡ ng thi ế t b ị s ả n xu ấ t trong quá trình s ử d ụ ng s ẽ đượ c c ộ ng vào giá tr ị ghi s ổ
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam