0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Các khoản chi phí khác theo luật định

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472- TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472- TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

cao hơn năm 2002. Tuy nhiên nếu xét trong quan hệ với các doanh nghiệp khác trong Tổng công ty thì hệ số hao mòn tài sản cố định của Công ty xây dựng 472 là hợp lý. Về trình độ trang bị tài sản cố định: Mức trang bị tài sản cố định bình quân cho một lao động đợc xác định theo nguyên giá tài sản cố định bình quân cho 1 lao động. Năm 2003 số lao động trong danh sách của công ty tăng 12 ngời với mức trang bị tài sản cố định bình quân cho 1 lao động tăng 217.191 đạt 104.17% so với năm 2002 (5.426.037 so với 5.208.846). Đây là dấu hiệu cho thấy để phù hợp với trình độ ngày càng cao của đội ngũ lao động. Công ty đã nâng cao việc trang bị tài sản cố định, điều này làm cho công ty có thể đạt đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn, đủ sức mạnh cạnh tranh trên thị tr - ờng.
 • 49
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

chi phí sản xuất bởi một điểm rõ ràng là không phải mọi chi phí mà doanh nghiệp đã đầu tư đều là chi phí sản xuất. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên tắc đầu tiên của các doanh nghiệp là phải đảm bảo trang trải được các phí tổn đã đầu tư để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các chi phí sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí cho các hoạt động khác, tất cả các chi phí này đã tạo nên chi phí của doanh nghiệp. Như vậy, trong quá trình hoạt động của mình, các doanh nghiệp đồng thời phải quan tâm đúng mức đến chi phíchi phí sản xuất. Một mặt, khi sản xuất ra một loại sản phẩm nào đó, doanh nghiệp phải biết được chi phí dùng để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là bao nhiêu và nó phải nằm trong giới hạn của sự bù đắp, nếu vượt qua giới hạn này thì doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp xác định giá bns sản phẩm, do đó doanh nghiệp phải quan tâm đến chi phí sản xuất. Mặt khác, sau một thời kỳ hoạt động các nhà quản lý của doanh nghiệp còn phải bù đắp bằng tổng thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ, từ đó sẽ xác định được chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong quá trình quản lý, do đó kế toán với tư cách là một công cụ quản lý của doanh nghiệp cũng phải hạch toán và cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí của doanh nghiệp nói chung và chi phí sản xuất nói riêng phục vụ cho các nhà quản lý doanh nghiệp.
 • 23
Phân tích hiệu quả HĐKD loại hình Viễn thông công cộng của Điện lực TP Cần Thơ

Phân tích hiệu quả HĐKD loại hình Viễn thông công cộng của Điện lực TP Cần Thơ

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Chi phí v ậ t li ệ u, bao bì bán hàng: Đ ây là kho ả n chi phí có t ỷ tr ọ ng cao nh ấ t trong t ổ ng chi phí bán hàng c ủ a lo ạ i hình Vi ễ n thông công c ộ ng trong n ă m 2008, khá cao trong n ă m 2007 nh ư ng n ă m 2006 thì chi phí này có t ỷ tr ọ ng th ấ p nh ấ t (Chi phí d ụ ng c ụ , đồ dùng; chi phí kh ấ u hao tài s ả n c ố đị nh; chi phí bán hàng khác; chi phí d ị ch v ụ mua ngoài không có phát sinh). N ă m 2006 chi phí v ậ t li ệ u, bao bì bán hàng ch ỉ có 24.625 ngàn đồ ng t ươ ng đươ ng 4,99%, n ă m 2007 là 2.043.387 ngàn đồ ng t ươ ng đươ ng 43,58% và n ă m 2008 thì chi phí này là 4.798.274 ngàn đồ ng t ươ ng đươ ng 73,96%, t ă ng cao qua ba n ă m.
 • 23
BÁO CÁO NÔNG NGHIỆP:

BÁO CÁO NÔNG NGHIỆP: "HUY ĐỘNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG" DOCX

th μ nh gánh nặng cho ng − ời dân trong điều kiện thu nhập còn thấp, đời sống khó khăn. Năm 2007, số l − ợng các khoản đóng góp của nông dân tại 7 vùng kinh tế của cả n − ớc tùy theo từng vùng l μ từ 17 - 28 khoản, với mức tiền đóng góp thấp nhất l μ 250 nghìn đồng, cao nhất lên tới 800 nghìn đồng/hộ/năm (Uỷ ban T μ i chính - Ngân sách Quốc hội, 2008). Nhằm khắc phục tình trạng “loạn thu” những khoản không hợp lý đối với ng − ời dân, Thủ t − ớng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/2007/CT- TTg ng μ y 01 tháng 11 năm 2007 về tăng c − ờng chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động v μ sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Bộ T μ i chính đã có công văn số 6189/BTC ng μ y 29/4/2009 về việc tăng c − ờng chỉ đạo, kiểm tra, r μ soát việc huy động đóng góp của nhân dân, bãi bỏ một số khoản đóng góp không đúng quy định hoặc không đúng với tinh thần tự nguyện của nhân dân (2009). Vậy, thực trạng trong nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng ng − ời dân nông thôn đang phải đóng góp các khoản gì, đóng góp nh − thế n μ o, theo cơ chế n μ o? Liệu các khoản đóng góp của ng − ời dân có vai trò quan trọng v μ
 • 9
luu y giai bai tap thue tndn

luu y giai bai tap thue tndn

Tài liệu cần có: Luật thuế TNDN hợp nhất số 14VBHNVPQH ngày 11 tháng 12 năm 2014 Thông tư hợp nhất thuế GTGT số 26VBHNBTC ngày 14 tháng 9 năm 2015Khi cầm một bài tập, các bạn phải bik đó là bài tập chi phí xuôi hay chi phí ngược để định hình cách làm bài tập trong đầu. Bài tập Chi phí ngược là khi đề bài ra “Tổng chi phí trong năm là, trong đó:…”, bài tập chi phí xuôi là bài không cho tổng chi phí.ĐỐI VỚI BÀI CHI PHÍ XUÔI:Thuế TNDN phải nộp= (TNTT Phần trích lập quỹ KHCN) x Thuế suấtTNTT= TNCT (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển)TNCT= (Doanh thu Chi phí được trừ) + TN khácDoanh thu tính thuế:Chi phí được trừ.........Thu nhập khác......> TNCT=Thu nhập miễn thuế:......Các khoản lỗ kết chuyển:> TNTT=> Thuế TNDN phải nộp=ĐỐI VỚI BÀI CHI PHÍ NGƯỢCThuế TNDN phải nộp= (TNTT Phần trích lập quỹ KHCN) x Thuế suấtTNTT= TNCT (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển)TNCT= (Doanh thu Chi phí được trừ) + TN khácDoanh thu tính thuế:Chi phí được trừChi phí không được:......> Tổng Chi phí không được trừ> Chi phí được trừ= Tổng chi phí Tổng chi phí không được trừThu nhập khác......> TNCT=Thu nhập miễn thuế:......Các khoản lỗ kết chuyển:> TNTT=> Thuế TNDN phải nộp=
 • 11
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 31
72 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

72 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 32
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 296

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 296

Điều IV: Cam kết thực hiện. Bên giao khoán (bên A) Bên nhận khoán (Bên B) Đội trởng Chỉ huy công trờng Trong quá trình thi công, công nhân đợc tổ chức làm việc theo các tổ thi công. Hằng ngày tổ trởng tổ thi công sẽchấm công (chấm công theo sản phẩm) cho từng công nhân để làm căn cứ để trả lơng vào cuối tháng. Các đội thực hiện trả lơng theo nhóm (tổ thi công). Lơng của mỗi tổ đợc tính theo khối lợng công việc mà tổ đó đảm nhiệm và hoàn thành trong kỳ. Khi công việc hoàn tất chủ công trình và cán bộ kỹ thuật sẽ tiến hành khảo sát nghiệm thu về mặt khối lợng và chất lợng công việc sau đó ký xác nhận vào “phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành”. Kế toán sẽ đội sẽ căn cứ vào đó để tính lơng cho từng tổ thi công sau đó phân bổ lơng vào chi phí.
 • 26
BÁO cáo của KIỂM TOÁN năm 2011 CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ CÔNG NGHỆ TIN học HPT

BÁO cáo của KIỂM TOÁN năm 2011 CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ CÔNG NGHỆ TIN học HPT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam 10. Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vốn cổ phần và vốn khác. + Thặng dư vốn cổ phần: Phản ánh khoản chênh lệch tăng giữa số tiền thực tế thu được so với mệnh giá khi phát hành lần đầu hoặc phát hành bổ sung cổ phiếu và chênh lệch tăng, giảm giữa số tiền thực tế thu được so với giá mua lại khi tái phát hành cổ phiếu quỹ. Trường hợp mua lại cổ phiếu để hủy bỏ ngay tại ngày mua thì giá trị cổ phiếu được ghi giảm nguồn vốn kinh doanh tại ngày mua là giá thực tế mua lại và cũng phải ghi giảm nguồn vốn kinh doanh chi tiết theo mệnh giá và phần thặng dư vốn cổ phần của cổ phiếu mua lại.
 • 35
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 10 PPT

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 10 PPT

Trong luật phá sản của doanh nghiệp thì quyền lợi ưu tiên của các trái phiếu bao giờ cũng đứng trước cổ phiếu, nhưng trong các trái phiếu thì các trái phiếu mới phát hành có thứ tự ưu tiên cao hơn những trái phiếu đã phát hành trước chúng. * Trái phiếu trả lãi theo thu nhập: trái phiếu trả lãi theo thu nhập là trái phiếu mà tiền lãi chỉ được trả khi người vay (doanh nghiệp) thu được lợi nhuận. Khi lợi nhuận thấp hơn số tiền phải trả thì trái chủ sẽ chỉ nhận được tiền trả bằng khoản thu nhập đó và không được quyền tuyên bố người vay bị phá sản. Số tiền trả cho trái chủ còn thiếu được chuyển sang những năm tiếp theo tuỳ theo quy định trong khế ước của hai bên.
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

- Nội dung kinh tế của chi phí sản xuất Cũng giống như các ngành sản xuất khác, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng cũng bao gồm các yếu tố: chi phí về nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Các khoản chi phí này được kế toán theo dõi, kiểm tra và quy nạp thành 4 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung để phục vụ cho yêu cầu tính toán, phân tích giá thành công trình xây dựng.
 • 29
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

của doanh nghiệp xây lắp là một quá trình biến đổi có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào để tạo nên thực thể sản phẩm là các công trình, hạng mục công trình nhất định. Quá trình sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo nên sản phẩm cũng là quá trình phát sinh những hao phí nhất định về tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Để đo lường các hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kỳ nhất định nhằm tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh, phục vụ cho yêu cầu quản lý thì mọi hao phí được biểu hiện dưới hình thái giá trị gọi là chi phí sản xuất.Ngoài ra, để tạo nên thực thể sản phẩm, doanh nghiệp còn phải bỏ ra những chi phí cần thiết khác như các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ... Như vậy có thể nói, chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, lao vụ, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng tiền.
 • 32
KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

2.3.2. Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Vĩnh Long vẫn còn một số hạn chế sau: Cơ cấu Phòng Tài chính – Kế toán: Tuy được tổ chức gọn nhẹ, chặt chẽ nhưng số lượng nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán của công ty là ít trong khi khối lượng công việc kế toán lại rất nhiều. Hiện chỉ có 4 kế toán viên phân công phụ trách các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của công ty nên có người sẽ phải đảm nhận nhiều lĩnh vực kinh doanh. Việc thiếu nhân sự sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính kịp thời của các báo cáo kế toán cũng như việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban GĐ công ty về kết quả kinh doanh và chi phí sản xuất kinh doanh.
 • 70
LUẬN VĂN: “KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC HUY”. PPS

LUẬN VĂN: “KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC HUY”. PPS

6422 - “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. • Về trích lập các khoản dự phòng Công ty không trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Trong khi đó, công ty kinh doanh chủ yếu các mặt hàng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng như: đá granite, xi măng, thép… Đặc điểm của loại hàng này là có giá cả biến động thất thường không ổn định tùy theo cung cầu trên thị trường và các chính sách kích cầu của Nhà nước. Hiện nay, ngành vật liệu xây dựng đang là một ngành rất phát triển. Đây còn là đầu vào của các ngành kinh tế khác như công nghiệp nặng, bất động sản, xây dựng, điện, than…, vì vậy ngày càng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh về mặt hàng này. Do đó, ngoài mặt chất lượng tốt thì giá cả cung ứng thấp là một lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Mặt khác, Công ty thường bán hàng và cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, nên khách hàng khi mua thường không thể trả tiền ngay hoặc trả hết trong một lần, dẫn đến công ty luôn tồn tại một số lượng lớn các khoản phải thu. Việc không tiến hành trích lập các khoản dự phòng đồng nghĩa với việc công ty không dự kiến trước các tổn thất. Do vậy, khi những rủi ro kinh tế bất ngờ xảy ra thì công ty khó có thể xử lý kịp thời. Khi đó, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ chịu những ảnh hưởng nặng nề hơn với những tổn thất không đáng có, ảnh hưởng đến việc phân tích, đánh giá hoạt động cũng như tình hình tài chính. Trong khi nếu trước đó Công ty đã có kế hoạch tạo lập các nguồn kinh phí trang
 • 58
KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN

KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN

(Ngoài những điểm lợi thế này thì có khó khăn j trong moi trường bên trong k?) 2.2 Thực trạng kế toán Kết quả kinh doanh tại Tổng công ty rau quả, nông sản. Tổng công ty rau quả, nông sản thực hiện nhiệm vụ chính là: quản lý chung và kinh doanh các mặt hàng về rau quả. Hàng hoá của Tổng công ty rau quả, nông sản được nhập từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty quản lý, các đơn vị nằm ngoài sự quản lý không được đầu tư về vốn và các đơn vị ngoài Tổng công ty nhưng lại được Tổng công ty đầu tư về vốn và kỹ thuật. Do đó với hoạt động tiêu thụ hàng hoá, kế toán của Tổng công ty rau quả, nông sản không có quá trình tập hợp các chi phí đầu vào cấu thành nên sản phẩm, hàng hoá như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung... để tính giá thành sản phẩm, mà chỉ cần tập hợp giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • 53
nước và điều lệ tổ chức kế toán nhà nước ban hành theo nghị định số 25hđbt ngày 1831989 của hội đồng

nước và điều lệ tổ chức kế toán nhà nước ban hành theo nghị định số 25hđbt ngày 1831989 của hội đồng

28. Việc hợp nhất báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp báo cáo phải tuân theo các thủ tục hợp nhất thông thường, như loại bỏ các số dư trong tập đoàn và các nghiệp vụ với các công ty trong tập đoàn của một công ty con (Xem Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản vốn góp vào các công ty con" và Chuẩn mực kế toán "Thông tin tài chính về các khoản vốn góp liên doanh"). Tuy nhiên, một khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong một khoản mục tiền tệ trong tập đoàn dù là ngắn hạn hay dài hạn cũng không thể loại trừ vào khoản tương ứng trong số dư khác trong tập đoàn bởi vì khoản mục tiền tệ này thể hiện một sự cam kết để chuyển đổi một ngoại tệ thành một ngoại tệ khác và đưa đến lãi hoặc lỗ cho doanh nghiệp báo cáo do thay đổi tỷ giá hối đoái. Vì vậy, trong báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp báo cáo, chênh lệch tỷ giá hối đoái được hạch toán là thu nhập hoặc chi phí, hoặc nếu nó phát sinh từ các trường hợp như trình bày ở đoạn 14 và 16 thì sẽ được phân loại như là vốn chủ sở hữu cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần.
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3/ Hệ thống các mục tiêu kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính Kiểm toán bao gồm hai chức năng cơ bản trong đó có chức năng xác minh và chức năng xác minh đợc cụ thể hoá thành các mục tiêu và tuỳ thuộc vào đối tợng hay các loại hình kiểm toán mà các mục tiêu có thể khác nhau. Mục tiêu kiểm tra các Báo cáo tài chính của các kiểm toán viên độc lập là trình bày một nhận xét về mức trung thực mà các báo cáo phản ánh tình hình tài chính, các kết quả độc lập và có sự lu chuyển dòng tiền mặt theo các nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận. Đối với bất cứ cuộc kiểm toán nào các mục tiêu đặt ra đều nhằm cung cấp một bố cục giúp cho Kiểm toán viên có thể thu thập đợc đầy đủ các bằng chứng cần thiết. Các mục tiêu đặt ra này có liên quan chặt chẽ đến việc xác nhận của doanh nghiệp mà cụ thể là ban quản trị về các tiêu chuẩn của đặc tính thông tin đã trình bày trên báo cáo tài chính. Thông thờng các bớc triển khai mục tiêu kiểm toán nh sau:
 • 35
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Dưới đây là Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 39
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn này được phân bổ dần vào thu nhập tài chính (chênh lệch tỷ giá tăng) hoặc chi phí tài chính (chênh lệch tỷ giá giảm) không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.
 • 35
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CH hà nội

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CH hà nội

Kế toán chi phí bán hàng (công ty không sử dụng TK 641)Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Nội dungChi phí quản lí doanh nghiệp tại công ty bao gồm các khoản:Lương, các khoản trích theo lương và phụ cấp phải trả cho Ban Giám Đốc, lương nhân viên phòng Hành Chính và phòng Kế toán Tài vụ của công ty.Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước sinh hoạt, điện thoại sử dụng ở bộ phận QL Chi phí công cụ, dụng vụ, văn phòng phẩm và chi phí khấu hao TSCĐCác khoản chi phí khác như: Tiếp khách, xăng xe công tác,…
 • 50
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

thụ của công ty ngày càng được mở rộng, đây là dấu hiệu tích cưc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Măt khác trong 3 năm này công ty cũng cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch để đáp ứng nhu cầu xi măng của thị trường. Qua tìm hiểu có thể nói tốc độ xây dựng của Việt Nam trong những năm gần đấy tăng trưởng ngày càng cao đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà nội, Hồ Chí Minh…, hàng loạt các dự án , các công trình xây dựng được phê duyệt. Chính vì thế nhu cầu xi măng trong nước không đủ để cung cấp. Sản lượng xi măng sản xuất ra so với sản lượng yêu cầu của nền kinh tế thì đang thiếu hụt, năm 2007 thiếu 9,2 triệu tấn, năm 2008 thiếu 5,8 triệu tấn. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, hàng năm công ty đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để điều tra nghiên cứu thị trường, quảng bá sản phảm đồng thời để cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch. Mặt khác, công ty đã thực hiện tốt công tác bán hàng, phân phối, mở rộng được thị trường với các kênh tiêu thụ qua đại lý, nhà phân phối hay tiêu thụ trực tiếp cho các dự án lớn. Khắc phục được tình trạng đứt hàng trong mùa mưa bão. Công ty cũng có những chính sách bán hàng hiệu quả nhằm khuyến khích người mua hàng bằng nhiều hình thức như khuyến mại; tổ chức đưa hàng đến tận công trình khi khách hàng yêu cầu; áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho các khách hàng mua số lượng lớn; chính sách tín dụng thương mại với các khách hàng thường xuyên và các khách hàng có tình hình tài chính ổn định. Xi măng Nghi Sơn đã trở thành thương hiệu có uy tín và là sự lựa chọn của nhiều công trình lớn như công trình Keangnam - tòa nhà cao nhất Việt Nam gồm 70 tầng…
 • 87
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ

toán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nằm trong quá trình hoàn thiện đó. Hạch toán đúng đắn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp một cách đúng đắn giúp cho công tác tính giá thành sản phẩm được tốt hơn, giảm thiểu những chi phí không cần thiết. Đồng thời, nó giúp cho hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách được tốt hơn. Phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, đám ứng đầu đủ thông tin và quá trình lưu chuyển hàng hoá nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • 34
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

* Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp ở công ty Bánh kẹo Hải Châu : - Căn cứ vào Bảng chấm công, Bảng đơn giá tiền lương và các chỉ tiêu liên quan thống kê phân xưởng ghi vào Bảng thanh toán tiền lương cho công nhân sản xuất từng bộ phận trong từng phân xưởng. Sau khi đã được Phòng tổ chức duyệt kế toán lương căn cứ theo sản lượng thực tế nhập kho và đơn giá lương công nhân trực tiếp sản xuất cho từng tấn sản phẩm để tính ra chi phí nhân công trực tiếp cho từng loại sản phẩm sản xuất trong tháng. Khi nhận được Bảng thanh toán lương từ các phân xưởng kế toán lương tính tổng quỹ lương và thể hiện trên Bảng tính lương. Căn cứ bảng này kế toán lương nhập vào Nhật ký chung bút toán phản ánh chi phí tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất từng phân xưởng:
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN

- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí có liên quan đến việc tổ chức, phục vụ và quản lý thi công của các đội xây lắp ở các công trường xây dựng. Chi phí sản xuất chung là chi phí tổng hợp bao gồm nhiều khoản chi phí khác nhau thường có mối quan hệ gián tiếp với các đối tượng xây lắp như: Tiền lương quản lý đội xây dựng; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỉ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của doanh nghiệp); Khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động của đội và những chi phí liên quan đến hoạt động của đội…
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM

+ Chi phớ quản lý là những khoản chi phớ phỏt sinh liờn quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả cụng ty mà khụng tỏch riờng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào.. Chi phớ quản lý ở Cụng ty bao gồm cỏc khoản: Chi phớ nhõn viờn cho bộ phận quản lý; BHXH, BHYT, KPCĐ của nhõn viờn quản lý; chi phớ khấu hao TSCĐ; chi phớ dịch vụ mua ngoài; chi phớ bằng tiền khỏc
 • 42
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

- Là khoản thu nhập khác lớn hơSn các chi phí khác, bao gồm các khoản phải trả không có chủ nợ, thu hồi các khoản nợ khó đòi đã được duyệt bỏ, các khoản lợi tức các năm trước phát hiện n[r]
 • 61
LUẬN VĂN: VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀO VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI PPT

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀO VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI PPT

Thứ tư: Sản phẩm XDCB được sử dụng tại chỗ gắn liền với địa điểm xây dựng, nơi sản xuất chính là nơi tiêu thụ sản phẩm. Do địa điểm xây dựng luôn thay đổi theo địa bàn thi công nên sẽ có rất nhiều khoản chi phí phát sinh kèm theo như: chi phí điều động nhân công, điều động máy móc thi công, chi phí xây dựng các công trình tạm thời (lán trại, nhà tạm…), chuẩn bị mặt bằng, san dọn mặt bằng sau khi thi công…nên nếu không có biện pháp tổ chức quản lý, thi công tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, để có thể tổ chức tốt công tác kiểm soát chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của mình, các doanh nghiệp xây dựng thường sử dụng lực lượng lao động thuê ngoài tại chỗ, tại nơi thi công công trình để giảm bớt các chi phí di dời, chuyển dịch. Chính đặc điểm này đã tác động trực tiếp đến việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí và doanh thu của HĐXD nói riêng.
 • 100
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

2.1.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần Quang Trung. Quy trình công nghệ sản xuất bia là quy trình phức tạp qua nhiều công đoạn chế biến. Các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất cũng đa dạng gồm nhiều loại khác nhau, mà đặc biệt la khoản mục chi phí nguyên vật trực tiếp. Nguyên vật liệu dùng để nấu Bia đều thuộc ngành thực phẩm như: gạo, đường, malt, cao hoa…. có thời gian sử dụng nhất định nên rất khó khăn trong việc bảo quản. Đồng thời có một số được cung cấp theo thời vụ nhưng công ty lại cần để sản xuất trong cả năm. Vì vậy công ty đã tính toán để lập kế hoạch để mua nguyên vật liệu nhằm hạn chế sự biến động của giá cả.
 • 41
LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TTRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TTRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

a) Hạ thấp giá thành sản phẩm . Hạ thấp giá thành sản phẩm là phương hướng biện pháp cơ bản để tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hạ thấp giá thành sản phẩm thực chất là giảm chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm, tức là tiết kiệm các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá như : chi phí về nguyên vật liệu, máy móc, chi cho nhân công , chi phí quản lý điều này có ý nghĩa kinh tế to lớn không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa tiết kiệm chi phí trong phạm vi toàn xã hội. Hạ thấp giá thành sản phẩm là tăng lợi nhuận mà không cần tăng thêm chi phí, do đố nó không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh mà còn giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được vốn để mở rộng quy mô sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí cho toàn bộ xã hội. Để hạ thấp giá thành sản phẩm góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các biện pháp sau .
 • 25
THÔNG BÁO SỐ 207 TB SXD KTXD DOCX

THÔNG BÁO SỐ 207 TB SXD KTXD DOCX

K đc nc : Hệ số chi phí nhân công được tính trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố và tổng chi phí lương cộng các khoản phụ cấp nhân công được hưởng theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ.
 • 12
KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN XĂNG DẦU THÔNG LỢI

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN XĂNG DẦU THÔNG LỢI

- Các khoản chi phí khác 2.7.2 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Kế toán sử dụng TK 811 – Chi phí khác TK 811 - Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ - Cuối kỳ, kế toán k/c toàn bộ các khoản CP khác[r]
 • 46
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Chi phí khấu hao TSCĐ Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nên TSCĐ chủ yếu của công ty là các máy móc, thiết bị phục vụ cho chế tạo quạt như: máy đúc, máy phay, máy hàn, máy dập, máy cắt tôn…. Ngoài ra là các nhà xưởng, kho bãi xe chở hàng .Trong những năm gần đây, Công ty luôn quan tâm đến việc đổi mới trang thiết bị bằng việc nhập ngoại ngày càng nhiều các máy móc, dây truyền sản xuất hiện đại, cho chất lượng và năng suất cao. TSCĐ của công ty được xây dựng, mua sắm, chế tạo bằng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn đi vay. Công ty không có tài sản thuê tài chính.
 • 42
Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thì ở bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều phải thường xuyên đầu tư vào các loại chi phí khác nhau, nhằm đạt được mục đích tạo ra khối lượng sản phẩm, lao vụ hoặc khối lượng công việc phù hợp với nhiệm vụ đã xác định và cần phải thực hiện. Do đó, để phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn của khách sạn Tây Hồ, chi phí được phân loại như sau:
 • 38
Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp

Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp

Thứ nhất, có một quan hệ đồng biến giữa TC và q; khi sản lượng thấp, mức tổng chi phí sẽ thấp và ngược lại, khi cần tăng sản lượng lên cao hơn, tổng chi phí cần bỏ ra cũng cao hơn. Điều này chúng ta đã đề cập. Thứ hai, khi sản lượng còn thấp, mặc dù khi gia tăng sản lượng, tổng chi phí sẽ tăng theo, song tốc độ tăng của tổng chi phí sẽ thấp hơn tốc độ tăng của sản lượng. Về mặt đồ thị, nếu biểu thị sản lượng trên trục hoành và biểu thị mức tổng chi phí trên trục tung, thì điều nói trên có nghĩa là: khi ta di chuyển sang bên phải (tăng sản lượng), thì đồng thời ta phải di chuyển lên trên (tăng mức tổng chi phí), song đường tổng chi phí có xu hướng di chuyển sang phải với tốc độ cao hơn là lên phía trên. Nói cách khác, trong phạm vi này, tỷ số ∆(TC)/∆q ngày càng giảm khi q tăng hay độ dốc của đường tổng chi phí có xu hướng giảm dần. Thứ ba, xu hướng vừa nói trên chỉ phù hợp trong pham vi một khoảng sản lượng nào đó. Khi sản lượng được sản xuất ra đã tương đối cao, tình hình sẽ thay đổi. Lúc này, nếu tiếp tục tăng sản lượng, sự gia tăng trong tổng chi phí sẽ nhanh hơn sự gia tăng trong sản lượng. Nói cách khác, tỷ số ∆(TC)/∆q sẽ ngày càng tăng theo chiều tăng của sản lượng q. Độ dốc của đường tổng chi phí giờ đây có xu hướng tăng dần. Đường tổng chi phí có xu hướng vươn nhanh lên trên hơn là vươn sang phải. Như vậy, đường tổng chi phí điển hình được hình dung là có hai khoảng, thể hiện hai xu hướng khác nhau trong sự thay đổi của độ dốc. Theo chiều tăng của sản lượng, thoạt đầu độ dốc của đường TC giảm dần. Tuy nhiên, quá một ngưỡng sản lượng nào đó, độ dốc của đường TC lại tăng dần. Điểm ranh giới của sự thay đổi này chính là điểm uốn của đường TC. Một đường cong bậc ba chính là một sự mô tả khá tốt những đặc tính trên của đường tổng chi phí.
 • 36
LUẬN VĂN ĐỀ TÀI  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA KHÁCH SẠN DU LỊCH HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM PHẦN 1 DOC

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA KHÁCH SẠN DU LỊCH HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM PHẦN 1 DOC

- Chi phí vận chuyển, bốc vác: gồm cước phí vận chuyển thuê ngoài, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiêu hao nhiên liệu, khấu hao phương tiện vân chuyển của các phương tiện vận chuyển thuộc doanh nghiệp, tiền bốc dỡ, khuân vác. - Chi phí bảo quản, chọn lọc, đóng gói, bao bì... là những khoản chi phí nhằm giữ gìn số lượng và chất lượng hàng hoá, nguyên liệu như tiền làm sàn, mua hoá chất phòng trừ chuột bọ…
 • 9
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

Việc giảm chi phí kinh doanh sẽ góp phần tiết kiệm vốn và chi phí của nền kinh tế là điều kiện để tăng lợi nhuận, tăng tích lũy cho doanh nghiệp là điều kiện cho doanh nghiệp hạ thấp giá cả, tăng khả năng cạnh tranh. Tóm lại, ta có thể nói rằng chi phí kinh doanh có vai trò hết sức quan trọng đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, nó có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tới sự tồn tại của doanh nghiệp trên thương trường. Việc giảm chi phí kinh doanh là mục tiêu mà các doanh nghiệp luôn đề cập tới. Tuy nhiên việc tiết kiệm chi phí không có nghĩa là cắt xén các khoản chi phí cần thiết cho phục vụ quá trình kinh doanh mà hạ thấp chi phí kinh doanh luôn gắn liền với nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo được chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.
 • 77
TÀI LIỆU BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ KINH TẾ DOCX

TÀI LIỆU BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ KINH TẾ DOCX

(c) Lãi từ việc bán các khoản đầu tư hoặc lãi từ việc xoá nợ trừ khi hoạt động của bộ phận đó chủ yếu là hoạt động tài chính. Doanh thu của bộ phận bao gồm: Phần thặng dư hoặc thâm hụt của đơn vị trong đơn vị liên kết, đơn vị liên doanh hoặc các khoản đầu tư khác được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu khi các khoản doanh thu đó nằm trong doanh thu hợp nhất của tập đoàn; Và phần sở hữu của bên tham gia liên doanh trong doanh thu của liên doanh được kế toán phù hợp với CMKT công quốc tế số 8 – BCTC đối với các khoản lợi ích từ hoạt động liên doanh.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Khi công tác hạch toán chi phí được thực hiện tốt, đồng bộ và tuân thủ đúng nguyên tắc kế hoạch quy định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cjo việc quản lý chi phí sản xuất một cách tốt nhất, đơn giản nhất. Khi chi phí được hạch toán chính xác thì việc tính toán, xác định giá thành sản phẩm cũng chính xác do đó cung cấp những thông tin phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho nhà quản lý. Thông tin về giá thành cực kỳ quan trọng để các nhà quản trị lựa chọn kết cấu mặt hàng tối ưu, đánh giá kết quả hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp, phát hiện những rủi ro tiềm tàng để khong ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí.
 • 33
KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

76 Nhận xét: qua bảng số liệu trên ta thấy được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có sư biến động mạnh và nhìn chung có xu hướng lợi nhuận giảm dần qua các năm đặc biệt là giảm mạnh trong năm 2012, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2012 thì công ty đã phải tăng các khoản làm giảm trừ doanh thu lên do doanh thu thực hiện được thấp hơn so với kế hoạch dự tính ban đầu nên công ty phải điều chỉnh giảm giá hàng bán xuống hay khác hơn là tăng các khoản làm giảm doanh thu để doanh thu được điều chỉnh cho phù hợp và trong 3 năm này thì tổng chi phí của công ty ngày càng tăng do giá vốn hàng bán nguồn vật liệu đầu vào tăng cao trong khi đó tổng doanh thu thì lại biến đổi và có phần giảm đi nên dẫn đến lợi nhuận bị sụt giảm. Nên công ty cần có những biện pháp tốt hơn về tiết kiệm chi phí cắt giảm những chi phí không cần thiết cũng như cố gắng để tăng doanh thu nhiều hơn đặc biệt là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận bị giảm mạnh trong năm 2012 và đến 2013 thì có xu hướng tăng trở lại cụ thể như sau:
 • 133

Xem thêm

Từ khóa: quyết định giá thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chínhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của sở tài chínhdự án thuộc thẫm quyền của thủ tướng chính phủquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định tại khoản 1 điều nàyquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhđơn vị thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhđiều 410 quy định chung về thẩm quyền của toà án việt nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoàidoanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP