0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng tổng hợp thanh toán lơng toàn Công ty

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Theo hình thức này, hàng ngày, nhân viên kế toán phụ trách từng phần hành căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra lập các chứng từ ghi sổ. Đối với những nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều và thờng xuyên, chứng từ gốc sau khi kiểm tra đợc ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc, cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc để lập các chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đợc lập xong đợc chuyển đến cho kế toán trởng (hoặc ngời đợc kế toán trởng uỷ quyền) ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ các chứng từ gốc kèm theo để bộ phận này ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sau đó ghi vào sổ Cái. Cuối tháng khoá sổ tìm ra tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có của từng tài khoản trên sổ Cái; từ đó căn cứ vào sổ Cái để lập Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản tổng hợp. Tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản tổng hợp trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp nhau và khớp với tổng số tiền của sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Tổng số d Nợ và tổng số d Có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp nhau và số d của từng tài khoản (d Nợ, d Có) trên Bảng cân đối số phát sinh phải khớp với số d của tài khoản tơng ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết của phần kế toán chi tiết của phần kế toán chi tiết. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu nói trên, bảng cân đối số phát sinh đợc sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán.
 • 33
NGUYEN_VU_LINH_1042_BAN_MA_HOA_1

NGUYEN_VU_LINH_1042_BAN_MA_HOA_1

Về phần thu nhập bị mất, bà A chỉ cung cấp đươc bảng tổng hợp thanh toán chế độ cho tư vấn viên của Công ty B Đồng Nai thuộc Tổng Công ty B xác nhận thu nhập của một Tư vấn viên trong th[r]
 • 6
tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

- Biên bản thanh lý TSCĐ (MS 03 – TSCĐ/BB): Biên bản này dùng để ghi chép các nghiệp vụ thanh lý kể cả nhợng bán, đi kèm với biên bản thanh lý TSCĐ công ty còn sử dụng hóa đơn GTGT (bán hàng) do kế toán thanh toán lập. - Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (MS 04/TSCĐ - HD) Biên bản này dùng để theo dõi số lợng TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, kể cả sửa chữa nâng cấp TSCĐ.
 • 28
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: • 1 Kế toán tổng hợp • 1 Kế toán trởng TRANG 9 • 1 Kế toán vật kiêm TSCĐ • 1 Kế toán tiền lơng và thanh toán • 1 Kế toán thủ quỹ Có nhiệm vụ tập hợp chứng từ, gh[r]
 • 32
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GỐM XD CẨM THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY GỐM XD CẨM THANH

* Quy chế thanh toỏn, quyết toỏn BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhà mỏy. Theo quy địng của Cụng ty toàn bộ tiền BHXH sẽ nộp cho cơ quan BHXH( gồm BHXH tớnh vào giỏ thành và BHXH thu của cụng nhõn viờn) Hàng thỏng khi cú nghiệp vụ phỏt sinh như ốm đau, nhà mỏy ứng trước cho CNV đến thỏng nhà mỏy chuyển chứng từ lờn cơ quan BHXH để thanh toỏn. Cơ quan BHXH xem xột nếu chứng từ hợp lệ sẽ thanh toỏn cho cụng ty.
 • 31
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: • 1 Kế toán tổng hợp • 1 Kế toán trởng • 1 Kế toán chi phí, giá thành • 1 Kế toán vật kiêm TSCĐ • 1 Kế toán tiền lơng và thanh toán • 1 Kế toán thủ quỹ Có nhiệm [r]
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

b. Tình hình quản lý sử dụng lao động. Giám đốc trực tiếp điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Bộ máy quản lý của công ty khá gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, đảm bảo có sự chỉ đạo trực tiếp từ trên xuống dới, có liên hệ từ các phòng ban với nhau nhằm mục đích quản lý, giám sát có hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh. Hàng ngày có tổ trởng chấm công, theo dõi số lợng lao động, theo dõi chất lợng làm việc của công nhân viên.
 • 49
ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ - 5 POT

ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ - 5 POT

Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty thể hiện ở bảng sau: Bảng II.6: Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty VL & CN Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Trong năm Tình hình thanh toán[r]
 • 10
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY THAN HỒNG GAI

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY THAN HỒNG GAI

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán.DOC

Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán.DOC

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

Do đặc thù của loại hình sản xuất nên công ty áp dụng hai hình thức trả lơng cho nhân viên nhằm phù hợp với đặc điểm của DN. 2.2.3.1 Hình thức lơng khoán theo sản phẩm. Lơng khoán theo sản phẩm đợc thanh toán trên cơ sở các văn bản định mức tiền lơng đã duyệt theo các đối tợng sản phẩm cụ thể. Điều kiện để thanh toán là sản phẩm đã đợc bộ phận nghiệm thu và có phiếu nhập kho thành phẩm, đồng thờ kèm theo các giấy tờ hợp lệ nh: Lệnh sản xuất, phiếu giao nhiệm vụ có nghĩa là l- ơng đợc trả theo số lợng sản phẩm hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định và đơn giá tiền lơng tính cho một đơn vị sản phẩm.
 • 33
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

Công ty Cổ phần đầu t Xd Nam Hải đợc thành lập từ tháng 4 năm 1999 đến nay tuy không có nhiều năm kinh nghiệm nh các công ty cùng ngành khác nhng công ty cũng đã nhanh chóng áp dụng đờng lối của Đảng và học hỏi đổi mới t duy, học tập kinh nghiệm các công ty đi trớc để vợt qua mọi khó khăn thử thách để vơn lên trong cơ chế thị trờng, tạo sức mạnh về thế và lực đợc nhiều ngời biết đến.
 • 38
HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KHOA

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KHOA

- Sau khi tuyển chọn lao động rồi thì phòng tổ chức nhân sự có nhiệm vụ phải bố trí sao cho đúng người đúng việc. Nếu không làm tốt vấn đề này sẽ gây khó khăn cho ngơừi lao động đồng thời lam cản trở hoạt động của Công ty. - Ngoài ra Công ty cũng nên tạo mọi điều kiện hoạt động tốt nhất cho cán bộ công nhân viên của mình như: thực hiên chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng thêm các khoản phụ cấp thường xuyên, bảo đảm lưới an toàn lao động và vệ sinh lao động nhằm kích thích người lao động hăng say làm việc, nâng cao năng suất lao động.
 • 67
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường Với đặc điểm sản xuất đơn chiếc, các hoạt động chi phí sản xuất diễn ra liên tục thường xuyên, gắn liền với quá trình sản xuất doanh nghiệp phân chia các loại chi phí theo các khoản mục sau:
 • 48
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

Trong những ngày đầu mới thành lập, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện vật chất kỹ thuật, vốn liếng, công nghệ... Nhng với sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty cùng với tinh thần tự lực tự cờng, chủ động sáng tạo và những phấn đấu hết sức cố gắng, nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Công ty ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ công nhân viên đợc ổn định, công ty đã tự khẳng định mình bằng rất nhiều các công trình mới có giá trị và vô cùng thiết thực, một số công trình tiêu biểu mà công ty đã thực hiện đợc:
 • 30
X1175

X1175

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Căn cứ vào chứng từ nhập – xuất NVL, thủ kho sẽ thực hiện nhập xuất vật liệu về số lợng trên thẻ kho. Mỗi loại NVL đợc theo dõi trên một thẻ kho. Định kì sau khi ghi vào thẻ kho, thủ kho chuyển chứng từ cho phòng kế toán. Tại phòng kế toán, căn cứ vào chứng từ nhập kế toán ghi đơn giá tính thành tiền, kế toán NVL theo dõi cả về số lợng và giá trị trên sổ chi tiết. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ xuất, kế toán chỉ theo dõi về số lợng trên sổ chi tiết.Đến cuối quí, tiến hành tính giá bình quân cho vật liệu xuất kho, kế toán mới tính ra giá trị xuất cho từng loại. Cuối quí, kế toán lập bảng tổng hợp N-X-T, tính ra số tồn cả về số lợng và giá trị, sau đó đối chiếu với thủ kho về số lợng. Đối chiếu với kế toán tổng hợp về số lợng và giá trị.
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

Giám đốc PhòngTC- Hành chính PhòngKế hoạch - Vật t- PhòngKế toán - Tài vụ PhòngKỹ thuật -Cơ điện Phân x-ởngchế bản Phân x-ởngin offsetPhân x-ởngsách Kho thành phẩm doanh nghiệp in, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cấp quy mô sản xuất, đầu t trang bị máy móc thiết bị hiện đại hợp lý và đồng bộ, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề có trình độ cao. Công ty in Bộ Lao Động- Thơng Binh-Xã Hội cũng đã có những đổi mới trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thơng trờng. Công ty đã lập ra quy trình công nghệ hợp lý bao gồm 3 quy trình:
 • 27
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1992 2004

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1992 2004

1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của công ty công trình đờng thuỷ. Công ty Công trình đờng thuỷ là một Doanh nghiệp nhà nớc đợc thành lập theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải vì vậy Công ty có đầy đủ mọi t cách pháp nhân nh có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng, có vốn pháp định và vốn điều lệ. Công ty có quyền quyết định các vấn đề của Công ty trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Tổng công ty nh đợc quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức và các cá nhân trong hoặc ngoài ngành, quyền khai thác các nguồn vật t, kỹ thuật, đợc quyền mua, sử dụng thanh lý các tài sản cố định...
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

nghiệp. Có thể nói tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác, đầy đủ,kịp thời là công việc cần thiết cấp bách ở tất cả các doanh nghiệp sản xuất hiện nay. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty in Công đoàn là vừa và nhỏ nhng sản phẩm của Công ty lại hết sức đa dạng, mỗi đơn đặt hàng là những sản phẩm với yêu cầu về mẫu mã và chất lợng khác nhau. Do đó công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lại càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Từ đó đòi hỏi kế toán phải đi sâu quản lý chặt chẽ theo từng loại sản phẩm.
 • 26
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cõn đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị công ty. - Nguyờn tắc trớch lập cỏc khoản dự trữ và cỏc quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phờ duyệt được trích các quỹ theo điều lệ của công ty và cỏc quy định pháp lý hiện hành, sẽ được phân chia cho các bờn dựa trờn vốn gúp.
 • 24
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Nhìn chung, ở các doanh nghiệp do tồn tại trong nền kinh tế thị tr- ờng, đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm đợc chi phí lơng là một nhiệm vụ quan trọng, trong đó cách thức trả lơng đợc lựa chọn sau khi nghiên cứu thực tế các loại công việc trong doanh nghiệp là biện pháp cơ bản, có hiệu quả cao để tiết kiệm khoản chi phí này. Thông thờng ở một doanh nghiệp thì các phần việc phát sinh đa dạng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy, các hình thức trả lơng đợc các doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp trong mỗi trờng hợp, hoàn cảnh cụ thể để có đợc tính kinh tế cao nhất.
 • 27
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

8 1.2. Hình thức trả l ơng theo sản phẩm : Nhng do tính chất công việc nên ở một số bộ phận phải thuê một số lợng lớn công nhân ở bên ngoài. Trên cơ sở số lao động hợp lý của các phân xởng công ty giao khoán quỹ lơng cho từng bộ phận, từng phân xởng theo quy tắc hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. Quỹ lơng thực tế phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc đợc giao của từng phân xởng. Đó là hình thức tính lơng theo sản phẩm.
 • 23
KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC 4 POT

KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC 4 POT

- B ảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động và là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.
 • 10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Hàng ngày hoặc hàng tháng các phân xởng, các kho lập các chứng từ nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản nghiệm thu TSCĐ.... sau đó chuyển lên cho kế toán các phần hành tơng ứng. Căn cứ vào đó kế toán các phần hành phân bổ, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng thanh toán tiền lơng và BHXH để tập hợp chi phí làm căn cứ tính giá cho từng loại thuốc
 • 41
KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

ckpc Mtt + 2.2 Hình thức trả lơng theo thời gian Theo hình thức này tiền lơng phải trả cho các đối tợng là nhân viên làm tại các phòng ban, công tác tính lơng dựa vào thời gian thực tế lao động, cáp bậc thang lơng theo tiêu chuẩn Nhà nớc qui định ở mỗi doanh nghiệp, có thang l- ơng riêng tùy theo tính chất công việc.
 • 23
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

Lời nói đầu Trong nhiều năm qua, công cuộc đổi mới kinh tế ở nớc ta đã đạt đợc nhng thành tựu to lớn. Tuy nhiên, sự đổi mới trên một số lĩnh vực xã hội còn cha theo kịp công cuộc đổi mới chung của đất nớc. Các vấn đề về tiền lơng, việc làm và quản lý lao động còn nhiều điểm bất hợp lý cha tạo đợc động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một vấn đề rộng lớn và phức tạp, nó không chỉ giới hạn trong lĩnh vực lao động mà còn liên quan tới tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất. Trong cơ chế mới vấn đề tiền lơng trả cho ngời lao động cần đợc đổi mới và hoàn thiện. Thực hiện tốt đợc vấn đề này mới tạo ra động lực cho ngời lao động phát huy sức sáng tạo làm giàu cho bản thân và cho đất nớc, đồng thời tạo môi trờng cho công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên. Mặt khác có tổ chức hạch toán tièn lơng tốt, hợp lý mới giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí, phân bổ chi phí và tính giá thành đợc chính xác qua đó hạ thấp đợc giá thành sản phẩm, dịch vụ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng nh làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng.
 • 59
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Kế toán thanh toán lơng._ - Phơng pháp tính lơng phải trả cho cán bộ công nhân viên công ty : + Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: vì sản phẩm chủ yếu là xây dựng công trình, sửa chữa[r]
 • 20
T×M HIÓU CHUNG VÒ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MINH LƯƠNG

T×M HIÓU CHUNG VÒ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MINH LƯƠNG

3.2.Kế toỏn hàng tồn kho: 3.2.1.Đặc điểm cụng tỏc kế toỏn hàng tồn kho tại doanh nghiệp: - Doanh nghiệp hạch toỏn chi tiết hàng húa theo phương phỏp thẻ song song. Theo phương phỏp này kế toỏn căn cứ vào cỏc chứng từ nhập, xuất hàng húa để ghi thẻ kho. Kế toỏn cũng dựa vào chứng từ nhập, xuất hàng húa để ghi số lượng và tớnh thành tiền hàng húa vào “ thẻ kế toỏn chi tiết mặt hàng” mở tương ứng với thẻ kho. Cuối kỳ, kế toỏn tiến hành đối chiếu số lượng trờn “ thẻ kế toỏn chi tiết” với “ thẻ kho”, đồng thời từ “ sổ kế toỏn chi tiết cỏc mặt hàng” kế toỏn lấy số liệu để ghi vào “ bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng húa” theo từng danh điểm, từng loại hàng húa để đối chiếu với số liệu kế toỏn tổng hợp nhập, xuất hàng húa.
 • 60
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG   TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Với sự hớng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Hàn Viết Thuận và qua nghiên cứu tài liệu em đã cố gắng nghiên cứu đề tài này với một số giải pháp và chức năng sau:  Chơng trình đã căn bản xây dựng đợc việc tính lơng cho nhân viên.  Tự động hoá các khâu cập nhật, lu trữ, xử lý thông tin, và lên báo cáo về lơng.
 • 38
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH

4-/ Tính giá thành sản phẩm. 4.1. Đối tợng tính giá thành: Để đo lờng hiệu quả hoạt động của mình, các doanh nghiệp phải xác định đúng, đủ giá thành sản phẩm. Công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm là xác định đúng đối tợng tính giá thành. Với đặc điểm riêng của ngành xây dựng cơ bản, đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng trùng với đối tợng tập hợp chi phí xây lắp. Do vậy, đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Trờng Thành cũng là công trình, hạng mục công trình. Tuy nhiên, việc xây dựng thờng kéo dài (hai đến ba năm) nên hết 1 quý, công ty lại tính giá thành cho phần việc đã hoàn thành để thanh toán với chủ đầu t. Lúc này, đối tợng tính giá thành là phần việc đã thực hiện xong tại điểm dừng kỹ thuật hợp lý.
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

động(đồng/ngời/tháng) 624.004 694.204 800.000 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên, ta thấy hoạt động kinh doanh của Công ty 3 năm 2000-2001-2002 tăng tơng đối cao: tổng sản lợng, doanh thu, thu nhập của ngời lao động tăng đều cho thấy sự lỗ lực hết mình của Công ty trong 2 năm qua. Tuy nhiên, để đạt đợc kết quả trên là nhờ vào sự cố gắng phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên Công ty. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trờng, khi các doanh nghiệp trong nớc phải đơng đầu với các loại hàng ngoại nhập giá rẻ, chất l- ợng khá tốt, đáp ứng đợc nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng. Do vậy, chất lợng- giá cả- tính thẩm mỹ là yêu cầu tối thiểu của ngời tiêu dùng với sản phẩm, cũng là vấn đề cần giải quyết của các nhà sản xuất.
 • 29
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Phan thiết và Nha trang sau đó vận chuyển bằng đờng sắt ra Ga YênViên, tại đây các nguyên liệu sẽ đợc chứa vào các bể chứa và đợc lấy ra pha chế dần theo yêu cầu của Giám đốc vì chính Giám đốc là ngời nắm giữ cách thức pha chế. Ví dụ n- ớc mắm cốt từ bể chứa bơm ra bể pha chế sẽ đợc pha làm nhiều loại với giá bán ra khác nhau nh : 4 nghìn, 6 nghìn, 10 nghìn, 15 nghìn…Sau đó nớc mắm sẽ đợc đa ra bồn lọc và đóng vào chai rồi dán nhãn mác, đóng thùng. Các mặt hàng khác cũng tơng tự nh vậy. Bộ máy quản lý của Công ty theo hình thức tập trung, chức năng gọn nhẹ chuyên sâu. Tổ chức bộ máy gồm có:
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ