0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
KT233 PPT

KT233 PPT

Phơng pháp mà kế toán Công ty sử dụng để tính giá vật t xuất dùng là phơng pháp đích danh, phơng pháp này có u điểm chính xác và dễ tính toán. * Về đối tợng tập hợp chi phí và tính giá thành: Xuất phát từ đặc điểm sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ, công ty đã lựa chọn đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành một cách khoa học hợp lý, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra chi phí sản xuất một cách khoa học, đúng đắn kịp thời, phát hiện nguyên nhân gây lãng phí, từ đó đề ra biện pháp tích cực, cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp để xây dựng các định mức tiêu hao, các kế hoạch sản xuất cho kỳ tới.
 • 70
LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Hiện nay, mục tiêu các doamh nghiệp là phải đi tìm mọi biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đứng trên góc độ quản lýthì phải biết con đường hình thành nên giá thành sản phẩm, biết được các yếu tố nào làm tăng hoặc giảm giá thành, từ đó có các biện pháp cần han chế, lợi trừ ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực, khai thác khả năng tiềm tàng trong quản lý, sử dụng nguồn vật tư, lao động…Muốn làm được điều đó thì phải làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất đã chi ra. Do đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 • 23
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN GỌI TẮT LÀ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN GỌI TẮT LÀ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Doanh nghiệp muốn đứng vững và tồn tại lâu dài, nhất thiết phải tìm mọi biện pháp để ngày càng hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả của quá trình sản xuất là nhân tố chính để đem lại hiệu quả của toàn bộ doanh nghiệp. Trên cơ sở tiềm lực có hạn, để nâmg cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc, tìm mọi biện pháp để với một lƣợng yếu tố đầu vào cố định sản xuất đƣợc kết quả đầu ra tối đa.
 • 86
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LỆ NINH

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LỆ NINH

- Mỗi quan điểm đều đưa ra một cách nhìn nhận và dù đứng ở góc độ nào thì bản chất của giá thành vẫn là: “Sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố vật chất vào giá trị của sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ. Chưa có sự dịch chuyển này thì không thể nói đến chi phí và GTSP. Trong nền kinh tế thị trường, GTSP bao gồm toàn bộ các khoản hao phí thực tế cần được bù đắp bất kể nó thuộc bộ phận nào trong cấu thành giá trị sản phẩm. Hạch toán giá thành là tính toán, xác định sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí tham gia vào khối lượng sản phẩm hoàn thành và tiêu thụ nhằm mục đích thực hiện các chức năng của GTSP” (Bài giảng Kế toán chi phí, TS Bùi Minh Tám - 2003).
 • 91
CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN

CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN

TẬP HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP  Chi phí nhân công trực tiếp: là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp thực hiện công việc sản xuất tại các phân xưởng. Công ty đang áp dụng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định
 • 22
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM

- Đặc điểm công tác kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Có thể nói chi phí nhân công trực tiếp là một trong ba yếu tố cơ bản hình thành nên giá thành sản xuất sản phẩm. Việc kế toán chi phí nhân công trực tiếp không những giúp nhà quản lý có thể nắm bắt và quản lý chặt chẽ số lượng lao động của Công ty, mà còn giúp cho Công ty có thể chủ động trong vấn đề chi trả các khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp cho người lao động, chủ động trong vấn đề nhân sự của Công ty.
 • 26
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn phân bổ là định mức chi phí khấu hao máy móc, thiết bị hoặc giờ máy chạy thực tế . Chi phí năng lượng nếu theo dõi trực tiếp bằng đồng hồ thì sử dụng phương pháp trực tiếp . Tiêu chuẩn phân bổ là định mức chi phí năng lượng hoặc số giờ máy làm việc thực tế . Những chi phí còn lại được tập hợp và phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo phương pháp phân bổ gián tiếp . Tiêu chuẩn phân bổ là tiền lương công nhân sản xuất, định mức chi phí .
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

3. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây dựng . Chi phí sản liên quan đến nhiều yếu tố vật chất khác nhau, mỗi yếu tố vật chất là một yếu tố đầu vào của sản xuất và có những tác dụng nhất định trong việc thực hiện mục đích sản xuất sản phẩm . Do vậy mà tập hợp các yếu tố vật chất cấu thành nên sản phẩm là nội dung quan trọng trong hạch toán giá thành. Các phơng pháp tập hợp chi phí phù hợp với công nghệ sản xuất sản phẩm và yêu cầu hạch toán kinh tế nội bộ sẽ đảm bảo cho giá thành phản ánh đúng đắn lợng hao phí vật chất tham gia vào việc cấu tạo nên sản phẩm . Bằng phơng pháp tập hợp thích hợp thì giá thành mới thực hiện đợc chức năng bù đắp chi phí .Tuỳ theo điều kiện sản xuất thực tế ở từng Doanh nghiệp mà có thể áp dụng một trong hai phơng pháp tập hợp chi phí sau đây:
 • 23
QUẢN TRỊ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP PPSX

QUẢN TRỊ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP PPSX

P s , P t : đơn giá NVL sau và trước khi áp dụng biện pháp N t : chi phí NVL cho 1 đơn vị sản phẩm trước khi áp dụng biện pháp Z t : giá thành đơn vị sản phẩm trước khi áp dụng biện pháp Ví dụ: Hãy tính tỷ lệ giảm giá thành do áp dụng biện pháp tiết kiệm chi phí NVL tại một doanh nghiệp, căn cứa vào các số liệu cho ở bảng sau:
 • 3
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI TRONG KINH DOANH P10 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI TRONG KINH DOANH P10 PPTX

49 Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, những người quản lý doanh nghiệp nắm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thực tế của từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, lao động tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm để có những quyết định trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 5
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

• Công tác kế toán: - Hệ thống tài khoản kế toán: kế toán Công ty đã có sự vận dụng linh hoạt hệ thống tài khoản “cứng” theo CĐKT vào thực trạng công tác kế toán tại Công ty. Do hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm xây lắp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ cho nên kế toán Công ty không chi tiết các tài khoản chi phí theo các tài khoản cấp hai như CĐKT, mà chi tiết các tài khoản này theo sản phẩm. Ví dụ Tài khoản 627 được chi tiết thành Tài khoản 6271 - “CPSXC hàng công nghiệp”, Tài khoản 6272 - “CPSXC hàng xây lắp”…, Điều này tạo ra sự thuận tiện khi theo dõi, tổng hợp chi phí phát sinh và tính giá thành cho từng loại sản phẩm.
 • 42
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍNGHIỆP XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍNGHIỆP XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI

Ở Xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm : Xi măng, gỗ, ván khuôn, sắt, thép, ghạch, đá... Do Xí nghiệp thực hiện việc khoán gọn cho các đội công trình vì vậy chủ công trình phải chủ động mua vật tư dựa trên cơ sở nguồn hàng cung cấp, chủng loại, giá cả, mà phòng vật tư cơ giới của Xí nghiệp đã tìm kiếm. Tuy nhiên nếu chủ công trình không chấp nhận nguồn hàng này thì sẽ phải tự tìm kiếm nguồn vật tư cung cấp cho thi công công trình dựa trên cơ sở dự toán khối lượng xây lắp của từng hạng mục và định mức tiêu hao vật tư.
 • 33
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 1

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 1

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP: 1.KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: _A.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TK 621_ TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” phản á[r]
 • 33
“ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

“ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

5. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 5.1.Đối t ợng, ph ơng pháp hạch toán chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây lắp : 5.1.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà các chi phí sản xuất cần đợc tổ chức tập hợp. Trong sản xuất xây lắp, vì sản phẩm mang tính đơn chiếc, có giá trị lớn, thời gian thi công lâu dài nên đối tợng tập hợp chi phí sản xuất thờng là các CT, HMCT tuỳ theo thời gian thi công CT, cơ cấu tổ chức sản xuất, yêu cầu quản lý của mỗi Doanh nghiệp. Việc tập hợp CPSX theo đúng đối tợng có tác dụng, phục vụ tốt trong việc tiết kiệm CPSX, hạch toán kinh tế nội bộ và tính giá thành sản phẩm kịp thời, hiệu quả.
 • 33
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (33 TRANG)

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (33 TRANG)

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP: 1.KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: _A.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TK 621_ TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” phản á[r]
 • 33
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP: 1.KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: _A.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TK 621_ TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” phản á[r]
 • 33
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP: 1.KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: _A.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TK 621_ TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” phản á[r]
 • 33
PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC GIANG

PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC GIANG

Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu, phụ tùng tha[r]
 • 88
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP 24

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP 24

máy vi tính nhng cha sử dụng hiệu quả, nhất là máy ở phòng hành chính văn th hầu nh không sử dụng trong khi đó máy ở phòng tài chính mọi ngời phải thay nhau sử dụng để xử lý khối lợng công việc lớn. Nh vậy, qua phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành loại sản phẩm bát inox 18, ta thấy xí nghiệp đã rất nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm phí hạ thấp giá thành sản phẩm đặc biệt là chú trọng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu chính. Tuy thế, đây mới chỉ là một khía cạnh trong công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong toàn xã hội nên không thể đa ra một kết luận tơng tự về việc quản lý chi phí đối với các sản phẩm khác, nhng ta có thể khẳng định về những cố gắng, những tìm tòi của xí nghiệp trong việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
 • 26
KẾ TOÁN THU MUA NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

KẾ TOÁN THU MUA NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc
 • 71
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY KẸO TRÀNG AN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY KẸO TRÀNG AN

Ngày từ khi nền kinh tế nớc ta còn cha bớc chân vào ngỡng cửa của cơ chế thị trờng, ban lãnh đạo công ty đã nhận thức đợc tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí, phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm đối với sự sống còn của công ty và luôn coi đây là vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý kinh tế. Chính chủ trơng đúng đắn này đã góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của công ty ngày hôm nay.
 • 36
MARKETING QUỐC TẾ  CHƯƠNG 6 DOC

MARKETING QUỐC TẾ CHƯƠNG 6 DOC

- Thuế quan có tác động làm tăng giá SP đáng kể khi đến với người tiêu dùng - Nhà trung gian cũng có xu hướng tính thuế quan vào chi phí - Nhà trung gian cũng có xu hướng tính thuế quan vào chi phí
 • 13
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

Để hạch toán các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của dịch vụ ăn uống như chi phí thực phẩm chế biến, hàng hoá, kế toán phải căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu xuất kho, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn vật liệu để hạch toán. Do tính chất kinh doanh của công ty nên vật liệu tồn đầu tháng không có, trong tháng công ty xuất nguyên vật liệu để chế biến sản phẩm, dưa theo các phiếu nhập nguyên vật liệu phát sinh trong tháng.
 • 33
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC CAM ÉP

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC CAM ÉP

Dự kiến chi phí hàng năm Chi phí hàng năm cho dự án được tổng hợp từ các khoản chi phí sau:  Biến phí: bao gồm o Chi phí nguyên vật liệu chính o Chi phí nguyên vật liệu phụ o Chi phí vậ[r]
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty đại thanh I . Đặc điểm và tình hình chung của công ty Đại Thanh Công ty TNHH Đại Thanh là một doanh nghiệp nhỏ do UBND Thành phố Hà Nội thành lập và quản lý. Nhiệm vụ chính của công ty là chuyên sản xuất dây cáp đồng nhôm phục vụ trong nớc. Nguyên vật liệu chính của doanh nghiệp đó là đồng , nhôm và thép đều đợc nhập từ nớc ngoài
 • 28
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Qua khảo sát và nghiên cứu tình hình thực tế công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm em nhận thấy về cơ bản công tác kế toán đã đảm bảo tuân thủ đúng theo chế độ hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty cũng như đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nói chung. Tuy nhiên trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất còn một số tồn tại và vướng mắc, nếu khắc phục được sẽ giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM

Công ty cổ phần gạch Tuynel Trường lâm là một doanh nghiệp sản xuất có quy trình công nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục, sản phẩm sản xuất ra thường xuyên liên tục với khối lượng lớn, với cơ cấu sản phẩm đa dạng, sản phẩm trải qua hai giai đoạn chế biến. Kết quả sản xuất của giai đoạn trước là đối tượng chế biến của giai đoạn sau. Vì vậy đối tượng tính giá thành ở Công ty được xác định là từng loại sản phẩm. Đơn vị tính giá thành là viên đó là đơn vị phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty.
 • 26
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM

+ Chi phí khấu hao TSCĐ tại phân xưởng + Chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền Công tác quản lý chi phí sản xuất tại Công ty khá quy củ từ công đoạn sản phẩm đến quy trình hạch toán cụ thể, trong sản xuất Công ty thực hiên quản lý chặt chẽ các thao tác vận hành của công nhân sản xuất, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị… Trong hạch toán, kế toán còn mở các sổ chi tiết để theo dõi phản ánh tình hình phát sinh chi phí theo từng đối tượng. Việc tổ chức tốt công tác quản lý chi phí sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty sau này.
 • 21
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Phân loại chi phí theo công dụng chi phí : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : là chi phí nguyên vật liệu chính,nguyên vật liệu phụ trực tiếp để sản xuất sản phẩm + Chi phí nhân công t[r]
 • 40
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

CP SXC tháng 4 công trình Vân Sơn = 86.625.124 x 100.000.000 = 12.375.018 700.000.000 Chi phí nhân viên quản lý bao gồm tiền lương cho bộ phận quản lý của từng công trình và các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành. Việc hạch toán khoản chi phí này tương tự như hạch toán chi phí nhân công trực tiếp và được hạch toán vào TK 6271. Hàng tháng các đội gửi bảng chấm công bộ phận quản lý cho phòng Tài chính – Kế toán. Kế toán tiền lương chịu trách nhiệm tính lương và lập bảng thanh toán tiền lương. Sau đó vào sổ chi tiết TK 6271, Nhật ký chung và sổ cái TK 627.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

+ Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài bao gồm: giá mua ghi trên hoá đơn cộng với các chi phí thu mua thực tế có liên quan trực tiếp đến nguyên liệu, vật liệu mua vào. Chi phí thua mua thực tế bao gồm. Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại bảo hiểm. Của nguyên liệu, vật liệu từ khâu mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí, chi phí của bộ phận thu mua độc lập vào sổ hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có) các khoản triết khấu thương mại, giảm giá nếu có được trừ (-) khỏi chi phí thu mua.
 • 36
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Các khoản làm giảm CPSX có thể là: giá trị phế liệu thu hồi hay giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được ngoài định mức cho phép… 2.2.3.2 Phương pháp hệ số Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp trên cùng một qui trình công nghệ sản xuất sử dụng cùng loại vật tư, lao động, máy móc thiết bị sản xuất… nhưng kết quả tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau giữa những sản phẩm có quan hệ tỷ lệ về kết cấu chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được chọn là từng nhóm sản phẩm gắn liền với quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm trong nhóm.
 • 99
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: " TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG " POT

Phần kết luận Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực kế toán nói chung và đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phải luôn luôn xây dựng và không ngừng cải tiến hoàn thiện công tác kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý và phát huy cao độ vai trò công tác quản lý, phát huy vai trò kế toán giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách thường xuyên liên tục.
 • 47
QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI BAN QUẢN LÝ VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI BAN QUẢN LÝ VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban quản lý vật tư Tổng công ty Hàng Không Việt NamNội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý Nội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý Nội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

động vật hóa. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa chi phí và chi tiêu: chỉ có những chi phí bỏ ra để tiến hành hoạt động mới được coi là chi phí sản xuất, còn chi tiêu chỉ là sự giảm đi đơn thuần của các tài sản, vật tư, tiền vốn trong doanh nghiệp không kể nó được dùng vào việc gì. Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí song giữa chúng lại có sự khác nhau về lượng và thời gian phát sinh. Biểu hiện cụ thể là: có những khoản chi phí là tiêu dùng đồng thời là chi phí như chi phí mua vật tư đưa ngay vào sản xuất, có những khoản chi tiêu chưa xảy ra ở thời kỳ hạch toán, hoặc xảy ra ở kỳ hạch toán trước, được tính vào chi phí sản xuất kỳ này, có những khoản chi tiêu trong kỳ nhưng không được tính hết vào chi phí sản xuất trong kỳ đó. Chi tiêu trong kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình mua hàng, quá trình sản xuất kinh doanh. Chi tiêu cho quá trình mua hàng thì làm tăng tài sản của doanh nghiệp (như: nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ ...) còn chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh làm cho các khoản tiêu dùng cho sản xuất kinh doanh tăng lên. Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ phần tài sản hao mòn hoặc tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ. Ngoài ra, khoản chi phí phải trả (hay chi phí trả trước) tuy không phải là chi tiêu trong kỳ nhưng lại được tính vào chi phí trong kỳ.Việc phân biệt giữa chi phí và chi tiêu có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu bản chất, nội dung, phạm vi và phương pháp kế toán chi phí sản xuất, kiểm tra giám sát đối với quá trình sản xuất, thi công các công trình.
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀ

- Bộ phận sản xuất: có nhiệm vụ say, rang, sấy, đóng gói tạo thành các sản phẩm cà phê mang tên Thái Hoà. Bộ phận sản xuất tiến hành hoạt động căn cứ vào các đơn đặt hàng, vào nhu cầu thị trường và tình hình dự trữ của Công ty. Hoạt động sản xuất được thực hiện ngay tại các phân xưởng của Công ty và các phân xưởng của chi nhánh. Trong đó các chi nhánh sản xuất cà phê nhân Arabica, cà phê nhân Robusta phục vụ xuất khẩu. Với phân xưởng Giáp Bát sản xuất cà phê hòa tan phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước, còn phân xưởng Liên Ninh – Thanh Trì sản xuất cà phê nhân Arabica phục vụ xuất khẩu. Vì vậy để thuận tiện cho công tác quản lý, Công ty tách biệt quản lý sản xuất của từng chi nhánh và của từng phân xưởng. Do đó chi phí được tập hợp theo từng phân xưởng cũng như giá thành sẽ cụ thể cho từng sản phẩm, tạo điều kiện thuận tiện cho xác định kết quả kinh doanh theo từng bộ phận sản xuất.
 • 38
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

PHƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY A QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP_ : _ Chi phí nguyên vạt liệu trực tiếp là toàn bộ những chi phí về nguyên vật liệu t[r]
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM