0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DŨNG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DŨNG

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu, hoặc thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính theo doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã [r]
 • 47
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P4 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P4 PPSX

- Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đ−ợc tính đối với một số mặt hàng thuộc diện hạn chế sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu. - Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu một lần ở khâu sản xuất trong n−ớc hoặc nhập khẩu.
 • 5
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT DOCX

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT DOCX

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt Kể từ ngày 01/02/2012 giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định này sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 4 Điều 3; Điều 4; Điều 5 và khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể:
 • 2
HỆ THỐNG THUẾ POT

HỆ THỐNG THUẾ POT

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng; Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài;
 • 46
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P4 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P4 PPT

- Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đ−ợc tính đối với một số mặt hàng thuộc diện hạn chế sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu. - Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu một lần ở khâu sản xuất trong n−ớc hoặc nhập khẩu.
 • 5
Luật số: 13/2008/QH12 potx

Luật số: 13/2008/QH12 potx

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng. 3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • 9
LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DOC

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DOC

" Điều 7. Thuế suất Thu ế suất thuế ti êu th ụ đặc biệt đối với hàng hoá, d ịch vụ được quy định theo Bi ểu thuế ti êu th ụ đặc biệt sau đây: B I Ể U T H U Ế T I Ê U T H Ụ Đ Ặ C B I Ệ T
 • 3
QH13

QH13

Đoạn đầu Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế[r]
 • 4
KÊ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOCX

TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOCX

ï và xác định kết quả kinh doanh tại” Cty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long “ để làm đề tài nghiên cứu cho mình. Mục tiêu nghiên cứu : Bằng việc khảo sát thực tế tại doanh nghiệp cĩ thể nhận xét và đánh giá được tình hình tiêu thụ hàng hĩa và hiệu quả kinh doanh thơng qua việc thực hiện xem xét hệ thống kế tốn, đặc biệt là kế tốn doanh thu chi phíï và xác định kết quả kinh doanh như thế nào. Qua đĩ so sánh được sự giống và khác nhau về hạch tốn giữa lý thuyết và thực tế, rút ra những ưu khuyết điểm, đồng thời đưa ra những kiến nghị về những khuyết điểm cịn tồn tại ở doanh nghiệp, gĩp phần xây dựng và hồn thiện hệ thống kế tốn tốt hơn, để hoạt động kinh doanh ngày càng cĩ hiệu quả
 • 50
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH ĐIỂM CỔ TỨC DOANH NGHIỆP DPS PHẦN 4 DOCX

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH ĐIỂM CỔ TỨC DOANH NGHIỆP DPS PHẦN 4 DOCX

- Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đ−ợc tính đối với một số mặt hàng thuộc diện hạn chế sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu. - Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu một lần ở khâu sản xuất trong n−ớc hoặc nhập khẩu.
 • 5
Bài giảng Chương 8: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng Chương 8: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng trình bày về các nội dung: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 15
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ĐỒ UỐNG - THỰC TẾ ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ĐỒ UỐNG - THỰC TẾ ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt nói chung và thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống nói riêng hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, cần được hoàn thiện từ cơ sở thuế cho đến phương thức đánh thuế.
 • 8
Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

3.3.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (tiếp theo) 8. D ị ch v ụ ch ị u thu ế tiêu th ụ đặ c bi ệ t: Là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt. • Đối với kinh doanh gôn: Là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền bán vé tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) và các khoản thu khác do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh gôn;
 • 47
Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 31
Tổng quan về thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng quan về thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài liệu trình bày khái niệm, đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và người nộp thuế; cách xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt; giảm thuế, hoàn thuế, khai nộp, quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • 23
NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyê[r]
 • 3
Tiểu luận đặc trưng và so sánh thuế TTĐB và GTGT

Tiểu luận đặc trưng và so sánh thuế TTĐB và GTGT

Phân tích những đặc trưng của thuế tiêu thụ đặc biệt (Trong đó có so sánh với thuế giá trị gia tăng). Cho biết về sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 cho đến nay
 • 15
BÀI 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

BÀI 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt o Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng; o Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; o Hồ sơ khai thuế TTĐB đối với cơ sở kinh d[r]
 • 18
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện

Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt nói chung và thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống nói riêng hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, cần được hoàn thiện từ cơ sở thuế cho đến phương thức đánh thuế.
 • 8
BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG ĐÓ CÓ SO SÁNH VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG ĐÓ CÓ SO SÁNH VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

A.MỞ ĐẦUThuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Đây là một trong những loại thuế hữu hiệu nhất để Nhà nước điều tiết sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời cũng đóng góp một phần lớn vào ngân sách nhà nước hằng năm do những đặc trưng của loại thuế này. Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã có nhiều thay đổi. Nhận thấy tầm quan trọng và thiết thực của vấn đề, bài tiểu luận xin được lựa chọn đề số 04: “Phân tích những đặc trưng của thuế tiêu thụ đặc biệt (trong đó có so sánh với thuế giá trị gia tăng). Cho biết về sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 cho đến nay.”
 • 22
BÀI GIẢNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

BÀI GIẢNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 Đối với tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp [r]
 • 21
Thuế GTGT,Tiêu thụ đặc biệt

Thuế GTGT,Tiêu thụ đặc biệt

Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; Đề thi trắc nghiệm Thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt chuẩn ( ốn thi hết môn Thuế) QT 404 TOPICA;; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA; QT 404 TOPICA
 • 48
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế TTĐB có tính chất gián thu : Thuế đánh vào thu nhập của người tiêu dùng HHDV chịu thuế TTĐB một cách gián tiếp thông qua giá cả mà người đó tiêu dùng và người SXKD HHDV chịu thuế TTĐB là người nộp thuế cho nhà nước thay cho người tiêu dùng Thuế được đánh duy nhất 1 lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh dịch vụ, không phải chịu thuế TTĐB lần thứ 2 khi lưu thông trên thị trường
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM