0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Vào sổ nhập xuất

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT T Ư 41

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT T Ư 41

4.1.3 . Những khó khăn trong công tác quản lý theo kiểu thủ công. Số lợng vật t thiết bị nhiều, chủng loại phong phú, nếu nh không quản lý tốt, chặt chẽ thì rất dễ dẫn đến nhầm lẫn khi xuất, nhập vật t thiết bị. Mỗi lần xuất hay nhập vật t thiết bị là lại có một hoá đơn lu trữ, nh vậy chỉ tính trong một lần báo cáo về tình hình xuất, nhập vật t thiết bị thì số lợng hoá đơn sẽ rất nhiều. Nếu kế toán hay ngời phụ trách về giấy tờ sổ sách không cẩn thận sẽ dẫn đến việc làm thất thoát hoá đơn, từ đó làm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh củaTrungTâm. Ngoài ra, khi muốn tìm kiếm một hoá đơn nào đó để kiểm tra sẽ mất rất nhiều thời gian và khi muốn tổng hợp báo cáo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
 • 25
KT073 DOCX

KT073 DOCX

+ Phế liệu thu hổi: bao gổm cÌc ẼoỈn thửa cũa thÐp, tre, gố khẬng dủng Ẽ- ùc nứa, võ bao xi mẨng … CẬng ty bảo quản vật liệu, cẬng cừ dừng cừ trong hai kho theo mối cẬng trỨnh lẾ mờt kho nhÍm giứ cho vật liệu khẬng bÞ hao hừt thuận lùi cho việc tiến hẾnh thi cẬng xẪy dỳng. VỨ vậy, cÌc kho bảo quản phải khẬ rÌo, trÌnh Ậ xy hoÌ vật liệu - cẬng cừ dừng cừ, cÌc kho cọ thể chựa cÌc chũng loỈi vật t giộng hoặc khÌc nhau. Riàng cÌc loỈi cÌt, sõi, ẼÌ vẬi Ẽùc Ẽa thỊng tợi cẬng trỨnh. CẬng ty xÌc ẼÞnh mực dỳ trứ cho sản xuất, ẼÞnh mực hao hừt, hùp lý trong quÌ trỨnh vận chuyển bảo quản dỳa tràn kế hoỈch sản xuất do phòng kinh tế kế hoỈch vật t Ẽa ra. ưể phừc vừ cho yàu cầu cũa cẬng tÌc hỈch toÌn vẾ quản lý nguyàn vật liệu, cẬng cừ dừng cừ cẬng ty Ẽ· phẪn loỈi nguyàn vật liệu mờt cÌch khoa hồc nhng cẬng ty cha lập sỗ danh Ẽiểm vẾ mối loỈi vật liệu cẬng ty sữ dừng bỡi chứ cÌi Ẽầu lẾ tàn cũa vật liệu. Yàu cầu Ẽội vợi thũ kho ngoẾi nhứng kiến thực ghi chÐp ban Ẽầu, còn phải cọ nhứng hiểu biết nhất ẼÞnh cÌc loỈi nguyàn vật liệu cũa ngẾnh xẪy dỳng cÈ bản Ẽể kết hùp vợi kế toÌn vật liệu ghi chÐp chÝnh xÌc việc nhập, xuất bảo quản nguyàn vật liệu trong kho.
 • 97
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Thứ hai : áp dụng đúng đắn các phơng pháp hạch toán hàng tồn kho, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép phân loại tổng hợp, số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng, giảm trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp những số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thực hiện hạch toán hàng tồn kho đúng chế độ, đúng phơng pháp quy định sẽ đảm bảo yêu cầu quản lý thống nhất của nhà n- ớc và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Có TK 421 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 2.1. Kế toán tổng hơpọ các trường hợp giảm vật liệu, công cụ dụng cụ: Vật liệu, công cu dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất giảm chủ yếu do các nghiệp vụ xuất kho dùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm, cho nhu cầu phục vụ và quản lý doanh nghiệp để góp vốn liên doanh với đơn vị khác, nhượng bán lại và một số nhu cầu khác. Các nghiệp vụ xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ cũng phải đựoc lập chứng từ đầy đủ đúng quy định. Trên cơ sở các chứng từ xuất kho, kế toán tiến hành phân loại theo các đối tượng sử dụng và tính ra giá thực tế xuất kho để ghi chép phản ánh trên các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp. Cuối tháng cũng phải tổng hợp số liệu để đối chiếu, kiểm tra với số liệu, kế toán chi tiết. Để phản ánh các nghiệp vụ xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ kế toán sử dụng nhiều tài khoản khác nhau như TK 152, TK 153, TK 241 TK 621, TK627, TK 641, TK 642, TK 141… Tuỳ vật liệu, công cụ dụng cụ đều là hàng tồn kho, thuộc tài sản lưu động của doanh nghiệp, nhưng có sự khác nhau về đặc điểm tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy phương pháp kế toán tổng hợp xuất dùng vật liệu, công cụ dụng cụ có sự khác nhau nhất định.
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

* Ưu, nhược điểm: + Ưu điểm: Giảm bớt được khối lượng ghi chép, kiểm tra đổi chiếu tiến hành định kỳ nên bảo đảm tính chính xác, công việc dàn đều trong tháng. + Nhược điểm: Do phòng kế toán chỉ theo dõi chỉ tiêu giá trị vì vậy khi nắm bắt tình hình nhập xuất tồn của thứ nguyên vật liệu nào thì phải xem trên thẻ kho, khi kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ số dư và bảng kê khá phức tạp nếu xảy ra sự chênh lệch.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Với t cách kiểm tra, đối chiếu nh trên, phơng pháp thẻ song song có u điểm: ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót trong việc ghi chép, quản lý chặt chẽ tình hình biến động về số hiện có của từng loại vật liệu theo số liệu và giá trị của chúng. Tuy nhiên theo phơng pháp thẻ song song có nhợc điểm lớn là việc ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán cần trùng lặp về chỉ tiêu số lợng, khối lợg công việc ghi chép quá lớn nếu chủng loại vật t nhiều và tình hình nhập, xuất diễn ra thờng xuyên hàng ngày. Hơn nữa việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, do vậy hạn chế chức năng của kế toán. Phơng pháp thẻ song song đợc áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có ít chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ, khối lợng các nghiệp vụ (chứng từ) nhập, xuất ít, không thờng xuyên và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ kế toán còn hạn chế.
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Sự liên hệ phối hợp với nhau trong việc ghi chép của thủ kho và kế toán NVL như trên đã hình thành nên phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu giữa kho và phòng kế toán. Kế toán chi tiết vật liệu cũng như công cụ, dụng cụ nhỏ (gọi tắt là vật tư) đòi hỏi phản ánh cả về giá trị, số lượng, chất lượng từng thứ (từng danh điểm) vật tư theo từng kho và từng người phụ trách vật chất. Trong thực tế hiện nay có ba phương pháp kế toán chi tiết vật tư sau: Phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp sổ số dư.
 • 35
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO THỊNH PHÁT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO THỊNH PHÁT

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và xác định kết quả bán hàng ở công ty 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện đề tài Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế nƣớc ta từ tập trung quan lieu bao cấp sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc là một xu hƣớng tất yếu khách quan. Trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt, các doanh nghiệp thƣơng mại cần phải phát triển mạnh mẽ để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thực sự là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Để đạt đƣợc điều đó thì cần thiết phải sử dụng đồng loạt các công cụ quản lý kinh tế khác nhau, trong đó kế toán dƣợc coi là một công cụ đắc lực.
 • 83
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Chứng từ sử dụng: Mọi hiện tượng kinh tế xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh liên quan đến việc nhập, xuất vật liệu đều phải được lập chứng từ kế toán một cách kịp thời, chính xác theo đúng chế độ ghi chép ban đầu về vật liệu đã được nhà nước ban hành. Mỗi bản chứng từ cần chứa đựng tất cả các chỉ tiêu đặc trưng cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh về nội dung quy mô của nghiệp vụ, về thời gian và địa điểm xảy ra nghiệp vụ cũng như người chịu trách nhiệm về nghiệp vụ và người lập bản chứng từ. Hệ thống chứng từ kế toán phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình nhập- xuất vật liệu, là cơ sở để ghi chép trên thẻ kho và sổ kế toán.
 • 50
ĐĂNG KÝ SÁCH, BÁO POT

ĐĂNG KÝ SÁCH, BÁO POT

- Mục đích của việc đăng ký sách, báo : sách, báo mua về nhất thiết phải được ghi vào Sổ đăng ký cá biệt nhằm giúp cho cán bộ thư viện quản lý,bảo quản được tài sản, thống kê được số lượng sách để kiểm kê và lên được danh mục sách thiếu, từ đó có kế hoạch tiếp tục bổ sung. - Yêu cầu của việc đăng ký sách, báo: công tác đăng ký sách, báo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác theo thứ tự ngày, tháng nhập hay xuất sách, báo ra khỏi tủ sách.
 • 3
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG POTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG POTX

Xây d ựng cơ bản l à m ột ng ành s ản xuất vật chất mang tính chất công nghi ệp, sản phẩm của ng ành xây d ựng l à nh ững công tr ình, h ạng mục công trình có quy mô l ớn, kết cấu phức tạp và thường cố định ở nơi sản xuất (thi công) còn các điều kiện khác đều phải di chuyển theo địa điểm xây dựng. Từ đặc điểm ri êng c ủa ng ành xây d ựng l àm cho công tác qu ản lý, sử dụng vật liệu,
 • 103
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ theo phơng pháp sổ số d - Ưu điểm : Tránh đợc sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, giảm bớt đợc khối lợng công việc ghi sổ kế toán do chỉ tiêu ghi sổ theo chỉ tiêu giá trị và theo nhóm, loại vật liệu. Công việc kế toán tiến hành đều trong tháng, tạo điều kiện cung cấp kịp thời tài liệu kế toán phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra, giám sát thờng xuyên của kế toán đối với việc nhập, xuất vật liệu hàng ngày.
 • 24
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THÁI DƯƠNG TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH (45 TRANG)

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THÁI DƯƠNG TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH (45 TRANG)

Do đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý gọn nhẹ, trực tiếp tập trung nên mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần in Hà Giang cũng được tập trung theo một cấp. Toàn bộ công tác kế toán của xí nghiệp (ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, lập báo cáo kế toán, kiểm tra kế toán..) đều tập trung tại phòng tài vụ, các phân xưởng xí nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà bố trí các nhân viên kinh tế hỗ trợ cho công tác kế toán tập trung: thu thập chứng từ, nghi chép sổ sách, hạch toán các nghiệp vụ, chuyển chứng từ cho các nhân viên kinh tế ở các phân xưởng gửi về phòng kế toán
 • 46
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Phơng pháp KKĐK hàng tồn kho là phơng pháp không theo dõi thờng xuyên liên tục tình hình nhập xuất hàng tồn kho trên các tài khoản hàng tồn kho mà chỉ theo dõi phơng án giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ căn cứ vào số liệu kiểm kê định kỳ hàng tồn kho. Việc xác định giá trị VL - CCDC xuất dùng trên tài khoản kế toán tổng hợp, không căn cứ vào chứng từ xuất kho mà lại căn cứ vào giá trị thực tế VL - CCDC tồn kho đầu kỳ, mua (nhập) trong kỳ và kết quả kiểm kê cuối kỳ để tính. Chính vì vậy trên tài khoản kế toán tổng hợp không thể hiện rõ giá trị vật liệu - công cụ dụng cụ xuất dùng (hoặc xuất bán) cho từng đối t- ợng, các nhu cầu khác nhau: sản xuất hay phục vụ quản lý sản xuất sản phẩm, cho nhu cầu bán hàng hay quản lý doanh nghiệp... Hơn nữa trên tài khoản kế toán tổng hợp cũng không thể biết đợc số mất mát, h hỏng, tham ô... (nếu có).
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất tăng do nhiều nguồn khác nhau: Tăng do mua ngoài, do tự chế hoặc thuê ngoài gia công, tăng do nhận vốn góp của các đơn vị cá nhân khác… Trong mọi trờng, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm nhận nhập kho lập các chứng từ theo đúng quy định. Trên cơ sở các chứng từ nhập, hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, kế toán phải phản ánh kịp thời các nội dung cấu thành nên giá trị thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phản ánh tình hình thanh toán với ngời bán và các đối tợng khác một cách kịp thời. Cuối tháng tiến hành tổng hợp số liệu để kiểm tra và đối chiếu với số liệu kế toán chi tiết.
 • 32
NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

Việc đối chiếu số liệu không chỉ có ở kho v phòng k à ế toán mà để kiểm tra lượng vật liệu nhập-xuất trong tháng ghi trên sổ tổng hợp, nhập-xuất-tồn, kế toán phải đối chiếu với số liệu ở trên các đơn vị sử dụng sau khi nhận được vật liệu để sản xuất nếu dùng không hết thì l m phi à ếu nhập kho gửi cho thủ kho. Thủ kho khi nhận được phiếu n y à thì tiến h nh ghi th à ẻ kho như các phiếu nhập khác tức l l à ượng vật liệu nhập kho tăng lên. Thủ kho chuyển cho phòng kế toán 1 phiếu nhập. Căn cứ v o phi à ếu nhập n y k à ế toán tính giảm lượng vật liệu xuất. Vậy đối chiếu vật liệu xuất dùng không hết nhập lại kho, số liệu nhập xuất trên số tổng hợp nhập-xuất-tồn v báo cáo t à ồn kho l không kh à ớp nhau. Do vậy, kế toán phải tiến h nh à đối chiếu với số liệu ở từng đơn vị sử dụng. Việc thủ kho lập báo cáo tồn kho v o cu à ối tháng l m c à ăn cứ để kế toán đối chiếu với số liệu của mình đảm bảo cho công tác hạch toán chi tiêu của công ty được chặt chẽ.
 • 37
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Với t cách kiểm tra, đối chiếu nh trên, phơng pháp thẻ song song có u điểm: ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót trong việc ghi chép, quản lý chặt chẽ tình hình biến động về số hiện có của từng loại vật liệu theo số liệu và giá trị của chúng. Tuy nhiên theo phơng pháp thẻ song song có nhợc điểm lớn là việc ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán cần trùng lặp về chỉ tiêu số lợng, khối lợg công việc ghi chép quá lớn nếu chủng loại vật t nhiều và tình hình nhập, xuất diễn ra thờng xuyên hàng ngày. Hơn nữa việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, do vậy hạn chế chức năng của kế toán. Phơng pháp thẻ song song đợc áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có ít chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ, khối lợng các nghiệp vụ (chứng từ) nhập, xuất ít, không thờng xuyên và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ kế toán còn hạn chế.
 • 23
THỦ TỤC CẤP SỔ KHAI BÁO NHẬP XUẤT GỖ VÀ LÂM SẢN PPT

THỦ TỤC CẤP SỔ KHAI BÁO NHẬP XUẤT GỖ VÀ LÂM SẢN PPT

- Chi cục Kiểm lâm số 1 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5. - Hạt Kiểm lâm Củ Chi Ấp chợ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. - Hạt Kiểm lâm Cần Gìơ: Ấp Giồng Ao, Xã Cần Thạnh, H. Cần Gìơ để được kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của các hồ sơ. * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp pháp thì hẹn doanh nghiệp ngày giờ kiểm tra và cấp sổ tại xưởng của doanh nghiệp.
 • 3
KT141 PDF

KT141 PDF

- ý kiến thứ nhất: Việc quản lý vật t hiện nay ở công ty xây dựng số 34 là t- ơng đối chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu, tuy nhiên qua thực tế ở các đội, ta nhận thấy quản lý còn một vài thiếu sót, gây lãng phí vật t nhất là các loại vật t mua đợc chuyển thắng tới chân công trình nh: cát, sỏi, vôi đá để thuận tiện … cho việc xuất dụng sử dụng. Chỗ để vật liệu thờng xuyên chuyển đổi, việc giao nhận các loại vật t này thờng không đợc cân đong đo đếm kỹ lỡng, nên dẫn đến thất thoát một lợng vật t tơng đối lớn. Vì vậy ở công trờng cần chuẩn bị đủ nhà kho để chứa vật liệu, chuẩn bị chỗ để vật t dễ bảo vệ thuận tiện cho quá trình thi công, xây dựng công trình và việc đong đếm cũng phải tiến hành chặt chẽ hơn làm giảm bớt việc thất thoát một cách vô ý không ai chịu trách nhiệm. Trong công tác thu mua vật liệu, các đội ký hợp đồng mua tại chân công trình, đây cũng là một mặt tốt giảm bớt lợng công việc của cán bộ làm công tác tiếp liệu, tuy nhiên về giá cả có thể không thống nhất, cần phải đợc tham khảo kỹ, cố gắng khai thác các nguồn cung cấp có giá hợp lý, chất lợng, khối lợng đảm bảo và chọn các nhà cung cấp có khả năng dồi dào, cung cấp vật t, vật liệu cho đội, xí nghiệp với thời hạn thanh toán sau. Đảm bảo cho việc thi công xây dựng công trình không bị gián đoạn do thiếu vật t. Đồng thời với các công tác trên, phòng kế toán công ty tăng cờng hơn nữa công tác kiểm tra giám sát tới từng công trình về việc dự toán thi công, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kiểm tra sổ sách, kiểm tra các báo cáo kế toán NVL, CCDC tránh trờng hợp vật t nhập kho lại không đủ chứng từ gốc.
 • 90
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

_SINH VIÊN: DƯƠNG THƯƠNG HUYỀN – LC14.21.28_ 19 Kế toán tổng hợp Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ số dư Phiếu giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn kho vật tư TRANG[r]
 • 72
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Có TK 721 coi nh thu nhập bất thờng Có TK 331 nếu mua tiếp 1.2.2.4.Sổ hạch toán kế toán Khi đã thu thập đợc những dữ liệu lớn để đo lờng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kinh doanh cần có các phơng pháp để lu trữ. Các nhà quản trị cần có thể tìm ra các dữ liệu về các nghiệp vụ một cách nhanh chóng dới dạng cần thiết. Sổ kế toán là phơng pháp lu trữ thông dụng nhất. Nó là phơng tiện để ngời làm kế toán ghi chép phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán cũng nh đối t- ợng kế toán theo từng loại nghiệp vụ liên quan đến từng loại tài sản khác nhau. Nó đợc xây dựng và ghi chép trên cơ sở phơng pháp tài khoản. (Nó có thể ở dạng tờ rời hoặc quyển sổ). Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán có chức năng ghi nhận, kết cấu nội dung khác nhau đợc liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở chứng từ gốc. Hiện nay theo quy định hớng dẫn của bộ tài chính có 4 hình thức sổ :
 • 27
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

2.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 2.2.1. Thủ tục, chứng từ nhập xuất NVL: a, Nhập NVL Xuất phát từ kế hoạch sản xuất, kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu Phòng Kế hoạch giao cho phòng vật tư kế hoạch thu mua nguyên vật liệu và các thiết bị vật tư khác. Trên cơ sở đó, Phòng vật tư cử cán bộ đi khảo sát thị trường, thu thập các bảng báo giá về loại nguyên vật liệu cần mua từ các nhà cung cấp khác nhau. Sau đó, Phòng sẽ tổ chức chọn lựa đơn vị cung cấp được NVL đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật đề ra mà có giá cả hợp lý nhất rồi trình lên Giám đốc tiến hành ký kết hợp đồng mua NVL.
 • 43
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

Để tiến hành kiểm kờ thỡ cần phải cú 1 ban kiểm kờ gồm: kế toỏn NVL, nhõn viờn của phũng kế hoạch vật tư và thủ kho. Sau khi cõn đo, đong điếm để xỏc định số liệu thực tế của NVL thỡ so sỏnh với số liệu sổ sỏch. Kết thỳc kiểm kờ lập biờn bản kiểm kờ gồm 2 liờn: 1 bản giao cho thủ kho để thủ kho điều chỉnh thẻ kho, 1 liờn giao cho kế toỏn NVL để điều chỉnh số liệu trờn phần mềm kế toỏn. Kết quả kiểm kờ giỳp kế toỏn điều chỉnh số liệu trờn tài khoản kế toỏn và lập bỏo cỏo kiểm kờ cuối kỡ. Tuy nhiờn trờn thực tế tại cụng ty thỡ thường số liệu thực tế khớp với số liệu sổ sỏch kế toỏn nờn nghiệp vụ này ớt khi xảy ra.
 • 34
CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI  2 PPSX

CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI 2 PPSX

1.2.1.1. Xác đị nh giá v ố n hàng bán. Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị gốc của hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ, lao vụ đã thực sự tiêu thụ trong kỳ, ý nghĩa của giá vốn hàng bán chỉ được sử dụng khi xuất kho hàng bán và tiêu thụ. Khi hàng hoá đã tiêu thụ và được phép xác định doanh thu thì đồng thời giá trị hàng xuất kho cũng được phản ánh theo giá vốn hàng bán để xác định kết quả. Do vậy xác định đúng giá vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng vì từ đó doanh nghiệp xác định đúng kết quả kinh doanh.Và đối với các doanh nghiệp thương mại thì còn giúp cho các nhà quản lý đánh giá được khâu mua hàng có hiệu quả hay không để từ đó tiết kiệm chi phí thu mua.
 • 12
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kế toán số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Đồng thời, kết hợp với kế toán để đa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý khi có chêng lệch xảy ra. Mặc dù có sự phân chia giữa các phần hạch toán mỗi nhân viên trong phòng đảm nhiệm một công việc đợc giao nhng giữa các bộ phận đều có sự kết hợp hài hoà, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Việc hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở từng khâu là tiền đề cho những khâu tiếp theo và đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hạch toán không mắc sai sót, các yếu tố đó tạo điều kiện kế toán tổng hợp xác định đúng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và qua ssssó biện pháp hữu hiệu để khắc phục phấn đấu cho kế hoạch sản xuất kỳ tới.
 • 138
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

Chức năng viết phiếu xuất kho. -Dựa vào thông tin của hoá đơn bán hàng thi ngời sử dụng sẽ viết phiếu xuất kho đa cho khách đến kho nhận hàng. • Nút “ Thêm ”: Khi nút này đợc kích hoạt chơng trình sẽ cho phép cập nhật hay tạo thêm một phiếu xuất mới, gồm các thông tin nh: Số phiếu, Ngày xuất, Mã khách, Ghi chú, Mã vật t, Đơn giá, Số lợng, Thành tiền.
 • 26
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

(3) Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng, trong năm và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận.. Trường[r]
 • 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi thường xuyên liên tục tình hình nhập - xuất hàng tồn kho trên các TK hàng tồn kho mà chỉ theo dõi phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ căn cứ vào số liệu kiểm kê định kỳ. Việc xác định giá trị VL xuất dùng trên tài khoản kế toán tổng hợp không căn cứ vào chứng từ xuất kho mà lại căn cứ vào giá trị thực tế VL tồn kho đầu kỳ, mua (nhập) trong kỳ và kết quả kiểm kê cuối kỳ để tính. Chính vì vậy trên tài khoản tổng hợp không thể hiện rõ giá trị VL xuất dùng (hoặc xuất bán) cho từng đối tượng, các nhu cầu khác nhau: sản xuất hay phục vụ sản xuất sản phẩm, cho nhu cầu bán hàng hay quản lý doanh nghiệp...Hơn nữa trên TK tổng hợp cũng không thể kể hết được số mất mát, hư hỏng, tham ô (nếu có)
 • 22
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI:"TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT TẠI CÔNGTY DỆT8/3" POTX

- Việc áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán NVL là phù hợp với tình hình thực tế của công ty, đáp ứng được nhu cầu theo dõi thường xuyên tình hình biến động vật tư, tiền vốn.Để hạch toán chi tiết NVL , kế toán công ty sử dụng phương pháp ghi thể song song để đối chiếu là rất thuận tiện: việc ghi chép, tính toán đơn giản , dễ kiểm tra, đối chiếu không chỉ giữa thủ kho với kho mà còn trong nội bộ phòng kế toán. Với nền kinh tế thị trường biến động không ngừng và luôn có những chuyển biến phức tạp như hiện nay, các doanh nghiệp đều phaỉ tìm cách để đổi mới và hoàn thiện mình, khắc phục thiếu sót, tồn tại, phát huy hết tiềm năng và nội lực mới có thể tồn tại và phát triển được. Trong xu thế đó công ty Dệt8/3 rất quan tâm chú trọng và ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, phát huy thế mạnh vốn có của mình. Công ty đang tìm cho mình bước đi mới, mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất,nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm sản xuất ra, từng bước phát triển không ngừng trong cơ chế thị trường góp phần hoàn thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên trong công ty.
 • 82
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Với vật liệu mua trong nước: tuỳ theo yêu cầu mà vật liệu được chuyển thẳng đến công trình hay nhập kho công ty. Với vật liệu nhập từ nước ngoài: hầu hết được nhập kho của công ty trước khi đưa vào sản xuất hay chuyển tới công trình .Sau khi kiểm nghiệm về số lượng, chất lượng, quy cách, mẫu mã, vật liệu được nhập kho. Căn cứ vào kế hoạch , hợp đồng của khách hàng và nhu cầu của từng đội thi công kế toán tiến hành chuyển vật liệu. Những vật liệu này phải chịu thuế nhập khẩu.
 • 24
LUẬN VĂN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ - 2 POT

LUẬN VĂN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ - 2 POT

- Căn cứ vào phiếu giao nhận chứng từ, kế toán phản ánh số liệu, vào bảng luỹ kế nhập-xuất và tồn kho cho từng loại vật liệu. Bảng luỹ kế nhập-xuất-tồn được,mở riêng cho từng kho và mỗi danh điểm vật liệu chỉ được ghi trên một dòng. - Cuối tháng, kế toán cần tổng hợp số liệu nhập-xuất trong tháng và xác định số dư cuối tháng của từng loại vật liệu trên bảng luỹ kế, số lượng từng loại vật liệu tồn kho trên sổ số dư do thủ kho chuyển về phải khớp với số lượng tồn kho ở thẻ kho và số lượng tồn kho thực tế, trị giá từng loại vật liệu tồn kho trên sổ cái phải khớp với trị giá tồn kho trên bảng luỹ kế, số liệu tổng cộng trên bảng luỹ kế dùng để đối chiếu với số liệu trên tài khoản 152 “ nguyên, vật liệu” trong sổ cái.
 • 9
HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VIỆT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VIỆT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

Sơ đồ hạch toán theo phơng pháp sổ số d Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu Bảng kê nhập vật tư Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng kê xuất vật tư Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Phiế[r]
 • 49
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

hợp từ các chứng từ nhập, xuất mà kế toán nhận được khi kiểm tra các kho theo định kì 3, 5 hoặc 10 ngày một lần (kèm theo “Phiếu giao nhận chứng từ”) và giá hạch toán để tính trị giá thành tiền thành phẩm nhập kho theo từng loại, từ đó ghi vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”(bảng này được mở theo từng kho. Cuối kỳ,tiến hành tính tiền trên “Sổ số dư” do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng loại thành phẩm trên “Sổ số dư” với tồn kho trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”. Từ ‘Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn” kế toán lập “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm để đối chiếu với sổ kế toán về thành phẩm.
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. a. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ. * Chứng từ sử dụng: Trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL là đối tượng lao động, NVL không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, nó biến động thường xuyên liên tục trong quá trình sản xuất. Vì vậy kế toán phải lập các chứng từ cần thiết một cách chính xác, kịp thời theo đúng chế độ ghi chép ban đầu đã được Nhà nước ban hành. Những chứng từ này là cơ sở để ghi chép vào thẻ kho, sổ kế toán để giám sát, quản lý, kiểm tra tình hình biến động và số hiện còn của từng thứ NVL. Nó giúp cho quá trình quản lý – sử dụng NVL có hiệu quả.
 • 41
LÝ  LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  NGUYÊN  VẬT  LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Có TK 338 ( 3381, 3388 ): thừa chờ xử lý, phải trả khác. Có TK 721: Quyết định ghi tăng thu nhập bất thờng. 4.5. Hệ thống sổ kế toán dùng trong kế toán tổng hợp vật liệu: Để tiến hành ghi chép phản ánh thu nhập thông tin kế toán vật liệu trên sổ sách các quá trình nhập - xuất vật liệu, hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong bốn hình thức sổ kế toán, mà trong mỗi một hình thức có một hệ thống sổ sách riêng, trình tự kế toán riêng phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Muốn vận dụng có hiệu quả, khi lựa chọn một trong bốn hình thứ này, doanh nghiệp cần phải dựa vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng nh trình độ của nhân viên kế toán để áp dụng sao cho phù hợp. Các hình thức tổ chức sổ kế toán gồm có:
 • 29
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

Công tác quản lý thành phẩm đòi hỏi phải phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, nhập, xuất, tồn kho thành phẩm một cách thường xuyên về mặt số lượng cũng như phải làm tốt công tác kiểm tra, phân cấp và có chế độ bảo quản thích hợp đối với từng loại thành phẩm. Phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng, kích thích nhu cầu tiêu dùng của xã hội tránh tình trạng ứ đọng sản phẩm vì hàng kém chất lượng.
 • 42
KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG ĐẠI PHÁT

KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG ĐẠI PHÁT

Cuối tháng kế toán cộng thẻ hoặc sổ tính ra tổng số nhập, tổng số xuất và tổng số tồn của từng loại hàng hóa rồi đối chiếu với thẻ kho, lập báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn TRANG 19 _KHÓA [r]
 • 77
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔPHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔPHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

Phương pháp sổ số dư được áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có khối lượng các nghiệp vụ kinh tế chứng từ nhập, xuất về nhập, xuất vật liệu diễn ra thường xuyên, nhiều chủng loại v[r]
 • 94
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

Phương pháp sổ số dư được áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có khối lượng các nghiệp vụ kinh tế chứng từ nhập, xuất về nhập, xuất vật liệu diễn ra thường xuyên, nhiều chủng loại v[r]
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ