0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

1. khái niệm chi phí kinh doanhkế toán tài chính: chi phí được coi là những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ hạch toán.có khoản chi phí phát sinh của kỳ này nhưng không được tính vào chi phí trong kỳ để xác định kết quả.....
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Do sản phẩm xây lắp được sản xuất theo từng đơn đặt hàng, thời gian sản xuất kéo dài, nên kỳ tính giá thành được chọn là thời điểm mà công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng tính giá thành (đơn đặt hàng). Khi nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mới sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng từ khi bắt đầu thi công đến khi hoàn thành để tính giá thành và giá thành đơn vị. Như vậy, kỳ tính giá thành có thể sẽ không phù hợp với kỳ lập báo cáo kế toán mà phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm. Do đó, việc phản ánh và giám sát kiểm tra của kế toán đối với tình hình thực hiện kế hoạch chỉ thực sự phát huy đầy đủ tác dụng khi chu kỳ sản xuất sản phẩm đã kết thúc.
 • 30
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

Giá thành sản phẩm theo phương pháp này được tính Tổng giá thành sản phẩm Tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ Chênh lệch giá trị SPDD đầu kỳ so với cuối kỳ Giá thành đơn vị [r]
 • 91
ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP POTX

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP POTX

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch Granit tại Công ty Thạch Bàn. Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thạch Bàn, kết hợp với những kiến thức đã học tập tại trường, dưới góc độ là một sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến để cải tiến hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. ý kiến 1: Về kỳ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Hiện nay Công ty đã xác định kỳ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là theo quý. Theo em, Công ty nên áp dụng kỳ tập hợp và tính giá thành theo tháng. Việc làm này sẽ đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về chi phí sản xuất, giá thành cho các nhà quản lý, giúp cho việc lập kế hoạch giá thành, và giá bán sản phẩm hàng tháng được chính xác hợp lý hơn. Một thuận lợi cho việc tính giá thành theo tháng là việc kiểm kê và đánh gái sản phẩm dở dang tại nhà máy được tiến hành đều đặn vào cuối tháng. Công việc này giúp cho giá bán sản phẩm của Công ty phù hợp với giá cả thị trường từ đó tăng nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 83
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Trong đơn vị sản xuất, ngoài những chi phí có tính chất sản xuất còn có những chi phí không có tính chất sản xuất vì vậy chúng ta cần phân biệt chi phí với hao phí và chi tiêu. Ví dụ. Có những chi phí bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất mới đợc gọi là chi phí sản xuất vật t, tiền vốn trong doanh nghiệp không kể nó đợc dùng vào việc gì. Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí, song giữa chúng lại có sự khác nhau về lợng và thời gian, chi tiêu có thể là chi phí (nh mua vật t đa ngay vào sản xuất) hoặc cũng có thể cha phải là chi phí sản xuất (nh mua vật t đa về kho cha xuất dùng…) mặt khác cũng có khoản chi tiêu cha xảy ra ở kỳ hạch toán trớc đợc tính vào chi phíkỳ này.
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA H KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA H KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT

động kinh doanh bao gồm: chi phí về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định 1.1.2.2.yêu cầu quản lý của quá trình bán hàng Trong bất kể nền kinh tế nào nền kinh tế hàng hoá hay nền kinh tế thị trờng.. việc tiêu thụ hàng hoá cũng là một vấn đề quan trọng, quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó liên quan đến lợi ích sát sờn của doanh nghiệp bởi có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của hàng hoá mới đợc xã hội thừa nhậnvà bên cạnh đó mới có khả năng bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Mặt khác tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng nhanh vòng quay cuả vốn lu động, tiết kiệm vốn tránh sử dụng những nguồn vốn ít hiệu quả, nh vốn vay, vốn chiếm dụng đảm bảo thu hồi vốn nhanh thực hiện tái sản xuất mở rộng. Đây là tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên
 • 23
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU PHẦN 5 PPT

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU PHẦN 5 PPT

- Chi phí trả trước ngắn hạn khác (như lãi tiền vay trả trước, lãi mua hàng trả chậm, trả góp,. . .). 2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 142 những khoản chi phí trả trước ngắn hạn phát sinh có giá trị lớn liên quan đến kết quả hoạt động của nhiều kỳ trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh không thể tính hết cho kỳ phát sinh chi phí. Từng doanh nghiệp phải xác định và quy định chặt chẽ nội dung các khoản chi phí hạch toán vào Tài khoản 142 “Chi phí trả trước”.
 • 10
LÝ LUẬN CƠ BẢN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN SUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN SUẤT

Giá thành sản xuất theo biến phí sản xuất, kể cả biến phí trực tiếp và biến phí gián tiếp. Nh vậy, trong phơng pháp xác định giá thành sản xuất theo biến phí các chi phí sản xuất cố định đợc tính ngay vào báo cáo kết quả kinh doanh nh các chi phí thời kỳ trong niên độ mà không tính vào giá thành sản xuất. Do giá thành sản xuất chỉ bao gồm biến phí sản xuất nên gọi là giá thành sản xuất bộ phận, trên cơ sở giá thành sản xuất bộ phận, doanh nghiệp sẽ xác định đợc lãi gộp trên biến phí. Chỉ tiêu giá thành sản xuất theo biến phí chủ yếu đợc sử dụng trong môi trờng kiểm soát hoạt động, trong đó nhà quản lý phải đa ra các quyết định thuần chủa chi phí mang tính tong đối. Hơn nữa, chỉ tiêu này thòng hớng các nhà quản lý vào các mục đích ngắn hạn, bỏ qua chi phí cố định do đó các chi phí này không nằm trong sự kiểm soát của nhà quản lý. Vì vậy, nếu có thể chuẩn hoá chi phí cố định thì hiệuquả hơn là bỏ qua chi phí này. Chỉ tiêu giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định cũng đợc sử dụng rộng rãi trong kế toán quản trị.
 • 21
VẤN ĐỀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH TẠI CTY IN VÀ QUẢNG CÁO PRINTAD  1 PDF

VẤN ĐỀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH TẠI CTY IN VÀ QUẢNG CÁO PRINTAD 1 PDF

lời mở đầu Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt theo các quy luật cảu nền kinh tế thị trường ngày càng tăng theo trình độ phát triển của nó. Để có thể tồn tịa mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận, thu được kết quả cao nhất, lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Vì vậy nhiệm vụ chính của tất cả các doanh nghiệp là sắp xếp bố trí một cách hợp lí các nguồn lực mà doanh nghiệp có được, tổ chức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa mục đích trên của doanh nghiệp chỉ có thể đạt được khi các sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ được trên thị trường và phải có sức tranh cạnh mạnh mẽ, với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất còn có hai điều kiện trên quyết đó là chất lượng cao và giá thành sản phẩm hạ.
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn sử dụng chỉ tiêu giá thành sản phẩm vào quản lý thì cần thiết phải tổ chức tính đúng, tính đủ giá thành. Tính đúng giá thành là tính toán chính xác và hạch toán đúng nội dung kinh tế của chi phí đã hao phí để sản xuất ra sản phẩm. Muốn vậy p hải xác định đối tợng tính giá thành, vận dụng phơng pháp tính giá thành hợp lý và giá thành tính trên cơ sở số liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác. Tính đủ giá thành là tính toán đầy đủ mọi chi phí đã bỏ ra trên tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ mọi yếu tố bao cấp để tính từ đầu vào theo đúgn chỗ quy định. Tính đủ cũng đòi hỏi phải loại bỏ những chi phí không liên quan đến giá thành sản phẩm nh các loại chi phí mang tính chất tiêu cực, lãng phí không cần thiết, hợp lý, những khoản thiệt hại đợc quy trách nhiệm rõ ràng.
 • 24
LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

Hệ thống kế toán hàng tồn kho ở nước ta có hai phương pháp: KKDK và KKTX. Đối với phương pháp KKTX thì mọi sự biên động tăng giảm chi phí đều phải hạch toán kịp thời, thường xuyên chứ không đợi đến cuối kỳ, mà theo chế độ kế toán hiện hành thì TK 154 – CPSX KD dở dang hạch toán theo phương pháp KKTX nhưng chỉ đến cuối kỳ mới được phép tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm nhập kho, điều này không phù hợp với nội dung của phương của phương pháp hạch toán. Do vậy cần phải mở rộng thời điểm điểm hạch toán cho TK này bằng cách bổ sung thêm hệ thống kế toán thông dụng và định mức.
 • 35
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Cần chú ý phân bịêt giữa chi phí và chi tiêu. Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh. Như vậy, chỉ được tính là chi phí của kỳ hạch toán những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngược lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng vào mục đích gì.
 • 23
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

hữu cơ với nhau, làm tiền đề cho nhau, đồng thời có sự khác nhau về yêu cầu và phản ánh. Nếu coi việc tính giá thành là công việc chủ yếu thì tập hợp chi phí sản xuất phải được tính trên cơ sở tổng hợp và phân bổ chi phí theo những phương pháp khoa học. Trong các doanh nghiệp xây lắp thì việc tập hợp chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành sản phẩm xây dựng. Ngược lại, dựa vào phân tích giá thành sản phẩm để xem xét tình hình tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất trong kỳ đó. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bảo đảm cho giá thành sản phẩm được phản ánh một cách chính xác và kịp thời.
 • 23
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Ti ết kiệm chi phí để hạ giá th ành s ản phẩm, kết hợp với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu m ã, bao bì … s ẽ tạo vị thế tốt trong cạnh tranh của doanh nghi ệp. Để làm được như vậy, doanh nghiệp phải sử dụng h àng lo ạt các biện pháp: đổi mới qui trình công ngh ệ, t ìm ngu ồn nguy ên li ệu tốt, rẻ, đ ào t ạo công nhân tay nghề ca o …
 • 20
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SÁN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SÁN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

Tổng giá thành sản phẩm chính = Giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ -Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính -Giá trị sản phẩm chính dở dang cu[r]
 • 43
XÍ NGHIỆP 103  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

XÍ NGHIỆP 103 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT SƠN TRÀ

HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT SƠN TRÀ

Từ ngăy thănh lập đến nay dưới sự chỉ đạo của ban lênh đạo Công ty, Công ty đê xâc định đứng đắn vai trò nhiệm vụ của mình, luôn năng động sâng tạo trong kinh doanh, hoăn thănh tốt kế hoạch của tập đoăn gia, vượt câc kế hoạch mă công ty đề ra trong những năm qua, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhă nước. Công ty đê góp phần lăm tăng giâ trị kinh tế tạo việc lăm cho địa phương cho ngănh tăng thu nhập cho người lao động. Quy mô, doanh số tăng trưởng ở mức cao qua câc năm, thị phần được duy trì vă mở rộng, hiệu quả kinh doanh tăng hiệu quả hơn. Hệ thống nhă xưởng văn phòng khâ đồng bộ hiện đại, lă cơ sở then chốt để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao.
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh nhau trên thị trường để thu hút khách hàng về phía mình. Và những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công cho doanh nghiệp đó là chất lượng, mẫu mã và giá thành sản phẩm của công ty mình. Vì vậy vấn đề kế toán chi phí và giá thành sản phẩm đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần phải làm sao cho tiết kiệm chi phí và xác định giá thành phù hợp với khả năng tài chính của người tiêu dùng.
 • 25
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Xét về quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng, từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thời gian thường dài, phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp của từng công trình, Quá trình thi công xây dựng này được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được chia thành nhiều công việc khác nhau. Từ những đặcđiểm trên đây, đòi hỏi công tác kế toán vừa phải đáp ứng những nhu cầu chung về chức năng nhiệm vụ kế toán của một doanh nghiệp sản xuất, vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc tính riêng của doanh nghiệp xây dựng cơ bản. Từ đó nhằm cung cấp nhu cầu chính xác, kịp thời đánh giá đúng tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo trong việc tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 22
KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

Tổng giá thành sản phẩm chính = giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ _ Giá trị sản phẩm phụ thu hồi _ Giá trị sản phẩm chính dở dang cuối kỳ *[r]
 • 116
Cơ sở lý luận cơ bản về hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp

Cơ sở lý luận cơ bản về hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp

Như vậy, nếu chi phí sản xuất là tổng hợp những chi phí phát sinh trong một thời kỳ nhất định thì giá thành sản phẩm lại là tổng hợp những chi phí chi ra gắn liền với sản xuất và hoàn thành một khối lượng công việc xây lắp nhất định được nghiệm thu, bàn giao, thanh toán. Giá thành sản phẩm không bao hàm những chi phí trong khối lượng dở dang cuối kỳ, những chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, những chi phí chi ra nhưng chờ phân bổ kỳ sau. Nhưng chi phí sản xuất lại bao gồm những chi phí sản xuất từ trước chuyển sang, những chi phí trích trước vào giá thành nhưng thực tế chưa phát sinhchi phí của kỳ trước chuyển sang phân bổ cho kỳ này.
 • 27
LUẬN VĂN: BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NA PPTX

LUẬN VĂN: BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NA PPTX

Để tồn tại v à phát tri ển trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp phải luôn tìm m ọi cách nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu m ã phù h ợp với thị hi ếu người tiêu dùng, đồng thời với việc hạ giá th ành s ản phẩm. Đây cũng l à trách nhi ệm chính của kế t oán giá thành. B ằng việc cung cấp các thông tin liên quan đến giá thành định mức, giá th ành s ản phẩm thực tế, kế toán giá
 • 35
LUẬN VĂN - HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH PPT

LUẬN VĂN - HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH PPT

Ki ến nghị 1 : Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Như trên đ ã nói, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty là đơn đặt hàng riêng bi ệt. Theo đó , chi phí s ản xuất phát sinh bất kể ở đâu đều được tập h ợp cho các đơn đặt h àng. Nh ững chi phí sản xuất sản xuất phát sinh chung của các đơn đặt h àng thì cu ối tháng sẽ tiến h ành phân b ổ. Tuy nhi ên, khi th ực hiện như vậy khó có thể theo d õi chi phí phát sinh ở từng phân xưởng l à bao nhiêu. Toàn Công ty có b ốn phân xưởng, khi cần nghi ên c ứu để đưa ra biện pháp nhằm làm gi ảm chi phí sản xuất, hạ giá th ành thì không bi ết thực hiện ở đâu, khó xác định được phân xưởng n ào có m ức chi phí cao nhất, hay biến động nhất. Qua đó còn cho th ấy rằng, việc xác định khoản chi phí phát sinh n ào ở các phân xưởng là h ợp lý cũng rất khó khăn, dẫn đến t ình tr ạng thất thoát, l ãng phí tài s ản, tiền v ốn trong Công ty .
 • 107
Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

_Đơn vị: Đồng_ Khoản mục chi phí Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng cộng Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Gi[r]
 • 33
BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NAY

BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NAY

_Đơn vị: Đồng_ Khoản mục chi phí Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng cộng Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Gi[r]
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

pháp: đổi mới qui trình công nghệ, tìm nguồn nguyên liệu tốt, rẻ, đào tạo công nhân tay nghề cao … Các nhà quản trị cần theo dõi thờng xuyên, kịp thời mọi sự biến động của chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; đề xuất các biện pháp để tiêu thụ sản phẩm nhanh, làm tăng tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các báo cáo sản xuất cần đợc lập đầy đủ, tuân theo các thủ tục đã qui định.
 • 36
40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

+ Cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ tài khoản 154 : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có tài khoản 627 : * _CUỐI KỲ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT PHÁT SINH T[r]
 • 23
LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN

LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN

Để tiến hành hoạt động SXKD, các doanh nghiệp thờnh xuyên bỏ ra các chi phí về các đối tợng lao động, t liệu lao động và sức lao động của con ng- ời. Đây là các yếu tố cơ bản tạo nên quy trình sản xuất. Tuy nhiên sự tham gia của mỗi yếu tố này vào quá trình sản xuất có sự khác nhau, dẫn đến sự hình thành những chi phí tơng ứng nh chi phí về nguyên vật liệu,chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ... toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp chi ra có thể diễn ra trong suốt quá trình kinh doanh. Những chi phí đó bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau nhng trong điều kiện tồn tại quan hệ hàng hoá, tiền tệ chúng cần đợc tập hợp dới hình thức tiền tệ để từ đó chúng ta biết đợc số chi phí đã bỏ ra trong từng thời kỳ hoạt động là bao nhiêu, nhằm tổng hợp tính toán các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho yêu cầu quản lý.
 • 29
KINH TẾ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOCX

KINH TẾ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOCX

- Theo mức độ phụ thuộc vào khối lượng sản xuất, gồm: chi phí ổn định và chi phí biến đổi. - Theo nội dung kinh tế ban đầu, chi phí chia thành các yếu tố chi phí, như tiền lương, BHXH, YT và KPCĐ; nhiên liệu, động lực và năng lượng mua ngoài; vật liệu chính, phụ, công cụ, dụng cụ mua ngoài; khấu hao TSCĐ; chi phí khác bằng tiền
 • 52
Bài giảng luật kế toán phần 1  ths võ thị thùy trang

Bài giảng luật kế toán phần 1 ths võ thị thùy trang

Khi không có một trong hai điều kiện nói trên thì giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình được xác định bằng không (0). 4.9. Xem xét l ình Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình được thay đổi khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính (đoạn 65).
 • 31
Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4 pps

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4 pps

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung: Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ, bao gồm: Lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ (%) quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt dộng của đội (chi phí không có thuế GTGT đầu vào nếu được khấu trừ thuế).
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Giá thành thực tế: là loại giá thành được xác định thực tế sau khi tập hợp và tính giá thành trên cơ sở chi phí thực tế mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất một khối lượng lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; còn giá thành định mức là thước đo chuẩn để xác định kết quả sử dụng tài sản, vật tư lao động, tiền vốn trong sản xuất, giúp đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Giá thành thực tế lại là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức và áp dụng các giải pháp đó, và cũng là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.
 • 21
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

của ngời lao động, lợi ích của tập thể Xí nghiệp và thực hiện tốt nghĩa vụ với cơ quan cấp trên và Nhà nớc. Ban kinh tế- kế hoạch : Có nhiệmvụ xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp theo kỳ kế hoạch. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Xí nghiệp kịp thời phát hiện những ách tắc trở ngại trong sản xuất kinh doanh và đề ra phơng án khắc phục. Kiểm tra phiếu giá thanh toán, kiển tra đơn giá của các hợp đồng kinh tế, lập định mức đơn giá nội bộ hiện hành của xí nghiệp. Thu thập, tính toán xây dựng và lu trữ các loại định mức, đơn giá các loại vật t, thiết bị xe máy, lao động... để phục vụ cho công tác làm hồ sơ đấu thầu. Tham mu cho giám đốc trong công tác chỉ đạo,tổ chức điều hành sản xuất, điều động nhân lực, vật t, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ

Kể từ ngày thành lập đến nay, Nhà máy Chế Tạo Biến Thế đã phát triển qua ba giai đoạn quan trọng. a. Giai đoạn từ 1963-1994 Ngày 26 tháng 3 năm 1963, tại 27 Lý Thái Tổ, số 8 và số 10 Trần Nguyên Hãn- Hà Nội, với 1.450.000 đồng vốn ban đầu với 2 chiếc xe bò và một vài máy móc thiết bị thô sơ, 4 cán bộ có trình độ kỹ thuật trung cấp đã đánh dấu sự ra đời của nhà máy sản xuất máy biến thế đầu tiên trên đất n ớc ta. Nhiệm vụ chính của Nhà máy lúc này là sửa chữa kịp thời các thiết bị điện gồm máy phát điện, máy biến thế, các loại cầu dao và đồng hồ đo điện để đảm bảo cho việc vận hành lới điện an toàn.
 • 42
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

3. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây dựng . Chi phí sản liên quan đến nhiều yếu tố vật chất khác nhau, mỗi yếu tố vật chất là một yếu tố đầu vào của sản xuất và có những tác dụng nhất định trong việc thực hiện mục đích sản xuất sản phẩm . Do vậy mà tập hợp các yếu tố vật chất cấu thành nên sản phẩm là nội dung quan trọng trong hạch toán giá thành. Các phơng pháp tập hợp chi phí phù hợp với công nghệ sản xuất sản phẩm và yêu cầu hạch toán kinh tế nội bộ sẽ đảm bảo cho giá thành phản ánh đúng đắn lợng hao phí vật chất tham gia vào việc cấu tạo nên sản phẩm . Bằng phơng pháp tập hợp thích hợp thì giá thành mới thực hiện đợc chức năng bù đắp chi phí .Tuỳ theo điều kiện sản xuất thực tế ở từng Doanh nghiệp mà có thể áp dụng một trong hai phơng pháp tập hợp chi phí sau đây:
 • 23
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phân loại chi phí theo yếu tố này có tác dụng lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất, nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất; lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính; cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất và lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quĩ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau.
 • 25
TÀI KHOẢN 217 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TÀI KHOẢN 217 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

3. Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm[r]
 • 7
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬPHỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIÊP Ô TÔ XE MÁY VIỆT TRUNG HÀ TÂY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬPHỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIÊP Ô TÔ XE MÁY VIỆT TRUNG HÀ TÂY

+Tài khoản 142- chi phí trả trước Chi phí trả trước là chi phí thực tế phát sinh nhưng chư tính vào sản xuất kinh doanh kỳ này mà tính vào hai hay nhiều kỳ hạch toán sau đó chi phí nào c[r]
 • 114
Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Chế Tạo Biến Thế

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Chế Tạo Biến Thế

Đến cuối tháng, kế toán trởng sẽ dựa vào bảng kê tính giá vật t xuất kho mà kế toán vật t đã lập và các phiếu xuất kho để phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu ghi chi tiết giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong tháng cho từng công đoạn sản xuất. Trớc hết, kế toán trởng phải tập hợp các phiếu xuất kho vật t và phân loại theo từng công đoạn sản xuất. Đồng thời trên cơ sở các sổ chi tiết vật t, kế toán trởng sẽ tính ra số tổng cộng vật t xuất cho từng công đoạn. Do các loại nguyên vật liệu chính chỉ xuất cho từng công đoạn nhất định nh dây đồng xuất cho công đoạn quấn dây, tôn silic xuất cho công đoạn tạo lõi thép, xuất điều chỉnh cho công đoạn lắp ráp b ớc 1, dầu xuất cho lắp ráp bớc 2... nên chỉ cần dựa vào các sổ chi tiết của các vật t này hoặc dựa vào bảng kê tính giá để vào bảng phân bổ nguyên vật liệu. Nhng đối với những vật t dùng trong nhiều công đoạn sản xuất nh giấy cách điện thì phải dựa vào các phiếu xuất kho có ghi chi tiết cho công đoạn nào để tính số tổng cộng và ghi vào bảng phân bổ.
 • 41
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng bạch đằnghoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũhoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh sản xuất thép vinausteelhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ