0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tổng hợp chi phí toàn công trình

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp - Tài chính: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về các hợp đồng nhận thầu, thanh quyết toán các phần công việc, công trình đã hoàn thành với bên giao thầu, về các loại vốn, các quỹ của Công ty;Xác định kết quả lãi lỗ của từng công trình, từng kỳ hạch toán, theo dõi thanh toán với ngân sách, với ngân hàng, với người bán và trong nội bộ công ty; Ghi chép sổ cái, lập các báo cáo tài chính theo quy định, kiểm tra lại tính chính xác của các báo cáo của Công ty trước khi Giám đốc ký duyệt, giúp kế toán trưởng dự thảo các văn bản về công tác kế toán trình Giám đốc để ban hành áp dụng trong Công ty như: Quy định về việc luân chuyển chứng từ, quan hệ cung cấp số liệu kế toán giữa các phòng, xí nghiệp, đội trực thuộc; Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế tài chính trong Công ty; Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toấn, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan kể cả cho bên ngoài.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu: chức năng thớc đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. Toàn bộ chi phí mà các doanh nghiệp chi ra sẽ hoàn thành một khối lợng công tác xây lắp, một công trình hạng mục công trình phải đợc bù đắp bằng chính số tiền thu về do quyết toán công trình hạng mục công trình và khối lợng công tác xây lắp đó. Việc bù đắp các chi phí đầu vào chỉ có thể đảm bảo đợc quá trình tái sản xuất giản đơn. Mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh trong cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất phải có lãi. Trong cơ chế thị trờng giá bán sản phẩm lao vụ phụ thuộc rất nhiều vào quy luật cung cầu vào sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng. Giá bán của sản phẩm xây dựng là giá nhận thầu. Vậy giá nhận thầu xây lắp biểu hiện giá trị của công trình hạng mục công trình phải dựa trên cơ sở giá thành dự toán để xác định, thông qua việc tiêu thụ bán sản phẩm hàng hóa. Giá bán sản phẩm lao vụ là biểu hiện giá trị của sản phẩm, cao vụ phải dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm để xác định. Thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá đợc mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả chi phí.
 • 22
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG TRỊ

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG TRỊ

Khóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng TrịKhóa luận Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị
 • 79
QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường
 • 15
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY LẮP I NAM ĐỊNH – SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY LẮP I NAM ĐỊNH – SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

= - (tính cho từng công trình, hạng mục công trình) b.3 Giá thành thực tế Biểu hiện bằng tiền của tất cả các chi phí thực tế (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung) mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành một đối tợng xây lắp nhất định. Nó đợc xác định theo số liệu kế toán cung cấp. Giá thành thực tế không chỉ bao gồm những chi phí trong định mức mà còn bao gồm những chi phí thực tế phát sinh không nằm trong kế hoạch dự toán nh: thiệt hại phá đi làm lại thiệt hại về ngừng sản xuất những mất mát hao hụt vật t ... do nguyên nhân chủ quan của bản thân xí nghiệp.
 • 25
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XDCTGT 842

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XDCTGT 842

_2.2.2 NỘI DUNG CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ _ Do dự toán công trình xây dựng cơ bản lập theo từng công trình, hạng mục công trình và phân tích theo từng khoản mục chi phí trong giá thành sản p[r]
 • 41
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11

* Trường hợp công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành mà khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao thì: Giá thành thực tế của Chi phí thực Chi phí thực Chi phí thực khối lượng xây lắ[r]
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP GẮN VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP GẮN VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 4.1- Vai trò. Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, động viên các nguồn dự trữ nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo tích lũy tạo điều kiện mở rộng không ngừng sản xuất trên cơ sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng và nâng cao phúc lợi của quần chúng lao động.
 • 22
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

- Ở phòng TCKT : kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi tình hình biến động của từng mặt hàng, lô hàng theo cả 2 chỉ tiêu số lượng và giá trị. Đồng thời kế toán phải tiến hành việc chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc ghi chép ở kho, thường xuyên đối chiếu giữa số liệu của phòng kế toán và ở kho nhằm mục đích phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch từ đó có đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp. Hơn nữa số liệu trên sổ kế toán chi tiết còn dùng để đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp.
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. Để xây dựng một công trình hay hoàn thành một lao vụ... thì doanh nghiệp xây dựng phải đầu t vào quá trình sản xuất thi công một lợng chi phí nhất định, những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong quá trình thi công sẽ tham gia cấu thành quá trình đó. Vậy giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí sản xuất bao gồm chi phí vật liệu chi phí nhân công chi phí sử dụng máy thi công chi phí trực tiếp khác... tính cho từng công trình, hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn quy ớc đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đợc chấp nhận thanh toán ở doanh nghiệp xây dựng giá thành mang tính chất cá biệt. Nên mỗi công trình, hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp sau khi hoàn thành đều có một giá thành riêng.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

= - (tính cho từng công trình, hạng mục công trình) 2.3.3 Giá thành thực tế. Biểu hiện bằng tiền của tất cả các chi phí thực tế (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung) mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành một đối tượng xây lắp nhất định. Nó được xác định theo số liệu kế toán cung cấp. Giá thành thực tế không chỉ bao gồm những chi phí trong định mức mà còn bao gồm những chi phí thực tế phát sinh không nằm trong kế hoạch dự toán như: thiệt hại phá đi làm lại thiệt hại về ngừng sản xuất những mất mát hao hụt vật tư ... do nguyên nhân chủ quan của bản thân xí nghiệp.
 • 28
Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)

Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)

Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)
 • 193
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

- Xác định đúng đắn, bàn giao thanh toán kịp thời khối lợng công tác xây lắp hoàn thành. Định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lợng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định. - Đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công trình, hạng mục công trình, từng bộ phận thi công, tổ đội sản xuất... trong từng thời kỳ nhất định. Kịp thời lập các báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp. Cung cấp chính xác, nhanh chóng các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo xí nghiệp.
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Phó giám đốc: Bao gồm Phó Giám đốc nội chính, Phó Giám đốc kỹ thuật, Phó Giám đốc vật tư thiết bị phụ trách về công việc của mình được giao. - Phòng kế hoạch: Với nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất , trình duyệt với tổng Công ty theo quí năm. Thực hiện việc giao khoán gọn công trình, hạng mục công trình cho các đội và công trường. Lập và điều chỉnh các dự toán, thanh quyết toán các công trình, cùng các phòng ban có liên quan giải quyết các thủ tục ban đầu như giải quyết mặt bằng thi công, đền bù…
 • 33
TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH

TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH

Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công trình giao thông 134
 • 84
TẬP HỢP CHI PHÍ & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134

TẬP HỢP CHI PHÍ & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134

Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134.
 • 83
TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VN SỐ 08 - PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ POT

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VN SỐ 08 - PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ POT

Giá trị hao mòn kinh tế được tính như sau: - Trường hợp các quy định mới về tiêu chuẩn xây dựng, thiết kế công trình, bảo vệ môi trường…của cơ quan có thẩm quyền cao hơn, khắt khe hơn trước, từ đó làm giảm sút tính hữu ích của việc sử dụng và sở hữu công trình thì thẩm định viên về giá cần xem xét mức độ giảm sút này để tính sự giảm giá.
 • 13
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201

2.2:Kế toán chi phí sản xuất 2.2.1:Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) Tại Công ty Xây dựng số 1, CPNVLTT thường chiếm khoảng từ 60%-70% trong tổng sản phẩm. Do vậy, việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm vật liệu là một yêu cầu hết sức cần thiết nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ở Công ty. Xác định được tầm quan trọng đó, Công ty luôn chú trọng tới việc quản lý vật liệu từ khâu thu mua, vận chuyển cho tới khi xuất dùng và cả trong quá trình sản xuất thi công ở hiện trường.
 • 46
1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG 1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG1129 QĐ-BXD HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỀ MẶT BẰNG GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG
 • 11
Hướng dẫn thực hành lập dự toán excel chuyên nghành xây dựng công trình

Hướng dẫn thực hành lập dự toán excel chuyên nghành xây dựng công trình

Hướng dẫn thực hành lập dự toán excel chuyên nghành xây dựng công trình Cách tính lập dự toán Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình (chi phí thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra bản vẽ, thẩm tra dự toán, chi phí giám sát, chi phí lập hồ sơ mời thầu..) Chi phí quản lý dự án, Chi phí khác, dự phòng phí.
 • 19
QUY TRÌNH TRÌNH TỰ KẾ TOÁN VÀ TỔNG HỢP CPSX THÍCH ỨNG P3 PPSX

QUY TRÌNH TRÌNH TỰ KẾ TOÁNTỔNG HỢP CPSX THÍCH ỨNG P3 PPSX

1.1. Phản ánh chi phí đầu tư XDCB thực tế phát sinh: - Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi phát sinh chi phí, ghi:
 • 10
BCKH TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG

BCKH TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ TỔNG HỢP T|I LIỆU C{C CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC TÍNH Đ[r]
 • 12
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11 – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11 – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

* Trờng hợp công trình, hạng mục công trình cha hoàn thành mà khối lợng xây lắp hoàn thành bàn giao thì: Giá thành thực tế của Chi phí thực Chi phí thực Chi phí thực khối lợng xây lắp = [r]
 • 29
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11 – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11 – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

* Trờng hợp công trình, hạng mục công trình cha hoàn thành mà khối lợng xây lắp hoàn thành bàn giao thì: Giá thành thực tế của Chi phí thực Chi phí thực Chi phí thực khối lợng xây lắp = [r]
 • 28
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

Chơng I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp. Trong ngành sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất th- ờng căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm đơn chiếc hay nhiều loại sản phẩm; nếu sản xuất đơn chiếc thì đối tợng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành sau một quy trình công nghệ, còn nếu sản xuất nhiều loại sản phẩm thì đối tợng tính giá thành là thành phẩm, nửa thành phẩm hoàn thành ở mỗi quy trình sản xuất. Quy trình chế biến của ngành sản xuất công nghiệp có thể là quy trình chế biến kiểu giản đơn hay kiểu phức tạp (phức tạp kiểu liên tục và phức tạp kiểu song song).
 • 24
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI P2 PPSX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI P2 PPSX

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản gọi tắt là vốn cơ bản là tổng chi phí bằng tiền để tái sản xuất tài sản cố định có tính chất sản xuất hoặc phi sản xuất. Theo điều 5 Điều lệ quản lý XDCB kèm theo Nghị định 385-HĐBT ngày 07/11/1990 thì: “ Vốn đầu tư XDCB là toàn bộ chi phí để đạt được mục đích đầu tư, bao gồm chi phí cho việc khảo sát, quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, chi phí về thiết kế và xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị và các chi phí khác ghi trong tổng dự toán.
 • 11
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

* Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm toàn bộ các loại nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra sản phẩm: nguyên vật liệu chính (xi măng, vữa, bê tông, sắt, thép, gạch đá, sỏi,...), các loại vật liệu phụ (dây thép buộc một ly, phụ gia bê tông, đinh,..), các loại vật t chế sẵn (lới thép, bê tông đúc sẵn,...) và các loại vật t hoàn thiện công trình (bồn tắm, máy điều hoà,...) do công ty mua. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty không bao gồm vật t chi cho chạym máy loại vật t này tuy cũng đợc hạch toán vào TK 621 nhng hạch toán riêng vào khoản mục chi phí máy thi công và vật t do chủ đầu t cung cấp.
 • 32
Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty công trình đường thuỷ

Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty công trình đường thuỷ

Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷBáo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷv
 • 33
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH ĐỂ HOÀN THIỆN NỀN KINH TẾ PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH ĐỂ HOÀN THIỆN NỀN KINH TẾ PHẦN 2 PDF

- Thi công xây lắp công trình. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về trình tự nêu trên là cơ sở để khắc phục những khó khăn, tồn tại do đặc điểm riêng có của hoạt động đầu tư XDCB gây ra. Vì vậy, những quy định về trình tự, đầu tư xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chất lượng công trình, chi phí xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng và tác động của công trình sau khi hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng đối với nền kinh tế của vùng, của khu vực cũng như đối với cả nước. Do đó, việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng có ảnh hưởng rất lớn vì có tính chất quyết định không những đối với chất lượng công trình, dự án đầu tư mà còn có thể gây ra những lãng phí, thất thoát, tạo sơ hở cho tham nhũng về vốn và tài sản trong hoạt động đầu tư, xây dựng. Từ đó làm tăng chi phí xây dựng công trình, dự án, hiệu quả đầu tư thấp.
 • 11
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: các khoản chi phí về bảo dưỡng thiết bị, thanh toán cước vận chuyển nguyên vật liệu cho Công ty , vận chuyển phế thải, gom củi đất, chi phí tiền điện nước, chi phí bốc xếp, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa… - Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các khoản chi phí thuốc men, khám chữa bệnh cho nhân viên sản xuất, chi phí dụng cụ nhà ăn, tiền ga, nước uống cho nhân viên, các khoản thanh toán lắp đường ống phụ trợ cho máy, sửa máy…
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

= ± ± 1.9.2. ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. Trên cơ sở các phương pháp tính giá thành sản phẩm nói trên, khi áp dụng vào từng doanh nghiệp, kế toán cần căn cứ vào các điều kiện thực tế của doanh nghiệp về các mặt như: đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ cũng như đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để lựa chọn và áp dụng phương pháp tính giá thành thích hợp.
 • 23
TỔ CHỨC CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU NAI- HƯNG HÀ- THÁI BÌNH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU NAI- HƯNG HÀ- THÁI BÌNH

Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp * TK 154 : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nguyên tắc : + Không đợc hạch toán vào TK 154 các chi phí bán hàng, chi [r]
 • 34
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ SỐ BÁM DỌC TRÊN ĐƯỜNG BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ XE CHẠY P3 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ SỐ BÁM DỌC TRÊN ĐƯỜNG BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ XE CHẠY P3 DOC

+ r: Giá nhiên liệu (đồng/lít), r = 11000 (đồng/lít). + P cđ : Chi phí cố định trung bình trong một giờ cho 1 ôtô (đồng.xe/giờ), xác định không phụ thuộc hành trình. Chi phí này gồm các khoảng khấu hao xe máy, lương lái xe, các khoảng chi cho quản lý phương tiện. Nó được xác định theo định mức ở các xí nghiệp vận tải ôtô.
 • 5
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT & PHẦN MỀM VIỆT NAM

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT & PHẦN MỀM VIỆT NAM

(Ký, họ tên) ( Ký , họ tên) ( Ký , họ tên, đóng dấu) 6. Kế toán giá vốn hàng bán Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và phần mềm Việt Nam hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Mọi nghiệp vụ nhập hàng hoá đều đ- ợc phản ánh hàng ngày thơng xuyên hàng ngày vào các chứng từ gốc và chuyển cho kế toán tổng hợp để tiến hành nhập số liệu vào máy.
 • 35
XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU CÁI TRƯNG

XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU CÁI TRƯNG

Xác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưngXác định giá thành và phân tích biến động chi phí hạng mục công trình xây dựng cầu Cái trưng
 • 82
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP[r]
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY DỰNG

của toàn đội, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho quản lý chi phí bằng tiền khác. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: là khoản chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt động của xí nghiệp xâylắp, mà không tách riêng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào. Đây là những chi phí mang tính gián tiếp phục vụ cho quản lý hành chính, bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, các khoản trích các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định, văn phòng phẩm, nhiên liệu...dùng cho quản lý khấu hao nhà cửa, máy móc... các khoản thuế phải nộp, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.
 • 32
Ý NGHĨA THỰC TIỀN CỦA HOÀN THIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  2 PDF

Ý NGHĨA THỰC TIỀN CỦA HOÀN THIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 2 PDF

-Đơn giá XDCB cho các công trình riêng biệt: là đơn giá XDCB được xây dựng riêng cho từng công trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện biện pháp thi công đặc biệt, cũng như đIều kiện sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng của khu vực đơn giá thống nhất. Công trình đặc biệt của cấp nào thì cấp đó ban hành đơn giá. Về nội dung của đơn giá XDCB là các khoản mục hình thành nên đơn giá bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho một đơn vị công tác hay kết cấu xây lắp. Trong đó:
 • 12
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ HOÀN THIỆN KINH TẾ PHẦN 2 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ HOÀN THIỆN KINH TẾ PHẦN 2 PPT

Về nội dung của đơn giá XDCB là các khoản mục hình thành nên đơn giá bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho một đơn vị công tác hay kết cấu xây lắp. Trong đó: -Chi phí vật liệu là chi phí (tính đến hiện trường xây lắp) của các vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luôn chuyển, phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để tạo nên một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp (không bao gồm các chi phí của vật liệu để tính trong chi phí chung và chi phí sử dụng máy thi công)
 • 11
Lập và quản lý chi phí xây dựng - Những vấn đề cần quan tâm

Lập và quản lý chi phí xây dựng - Những vấn đề cần quan tâm

Tài liệu trình bày về định mức dự toán; chi phí chung; việc xác định chi phí ca máy thi công; phương pháp tính chi phí vật liệu; về cách tính chi phí nhân công; phương pháp lập dự toán cho công trình xây dựng; xử lý trượt giá tại các công trình xây dựng; kinh phí dự phòng cho công trình xây dựng và một số giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét đánh giá thực trạng về công tác kế toán nói chung và tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng tại công ty tnhh vlxd phan ngọc anhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namđặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sông đà 8nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vinh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàogiải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàothực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ