0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hiền Thanh toán tiền điện

E-MOBLIE DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

E-MOBLIE DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

1/ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRANG 17 1/ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN Khách hàng có thể thanh toán tiền điện cho mình hoặc thanh toán hộ cho người thân mọi lúc mọi nơi bằng cách soạn tin nhắn “VBA TT[r]
 • 39
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ " POTX

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng.v.v. Mỗi đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp ở các góc độ khác nhau. Song nhìn chung họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra các dòng tiền mặt, khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa.v.v.. Vì vậy, việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính.
 • 37
LUẬN VĂN LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP - 4 PPTX

LUẬN VĂN LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP - 4 PPTX

Ngày 10/1/2003 theo hợp đồng đã ký kết với bên bán, công ty nhập khẩu lô thép từ Trung Quốc với số lượng 30.000 kg, đơn giá 0,3 USD/kg, thành tiền 9.000 USD. Lúc này tỷ giá thực tế là 14.500 đ/USD, trong hợp đồng quy định thời hạn thanh toán là sau 25 ngày kể từ ngày nhận hàng, thuế GTGT 5%, kế toán hạch toán.
 • 15
CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Các phương pháp thanh toán trong thương mại điện tử, xử lý giao dịch, bảo mật, ví tiền điện tử, hệ thống tiền điện tử, thẻ chip, các hệ thống thanh toán thông dụng
 • 81
ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÁNG HẠ

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÁNG HẠ

_Thuận tiện hơn: Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền_ mặt như: uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc, chuyển tiền,…Các giao dịch thanh toán với số tiền lớn của Quý [r]
 • 23
Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà”

Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà”

Trong đ i ề u ki ệ n kinh doanh theo c ơ ch ế th ị tr ườ ng có s ự qu ả n lý c ủ a Nhà n ướ c, các doanh nghi ệ p thu ộ c các lo ạ i hình s ở h ữ u khác nhau đề u bình đẳ ng tr ướ c pháp lu ậ t. Trong kinh doanh nhi ề u đố i t ượ ng quan tâm đế n tình hình tài chính c ủ a doanh nghi ệ p nh ư các nhà đầ u t ư , nhà cho vay, nhà cung c ấ p, khách hàng.v.v. M ỗ i đố i t ượ ng này quan tâm đế n tình hình tài chính c ủ a doanh nghi ệ p ở các góc độ khác nhau. Song nhìn chung h ọ đề u quan tâm đế n kh ả n ă ng t ạ o ra các dòng ti ề n m ặ t, kh ả n ă ng sinh l ợ i, kh ả n ă ng thanh toán và m ứ c l ợ i nhu ậ n t ố i đ a.v.v.. Vì v ậ y, vi ệ c th ườ ng xuyên ti ế n hành phân tích tình hình tài chính s ẽ giúp cho các nhà doanh nghi ệ p và các c ơ quan ch ủ qu ả n c ấ p trên th ấ y rõ th ự c tr ạ ng ho ạ t độ ng tài chính, xác đị nh đầ y đủ đ úng đắ n nguyên nhân m ứ c độ ả nh h ưở ng c ủ a các nhân t ố đế n tình hình tài chính, t ừ đ ó có nh ữ ng gi ả i pháp h ữ u hi ệ u để ổ n đị nh và t ă ng c ườ ng tình hình tài chính.
 • 37
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP KỸ THƯƠNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP KỸ THƯƠNG

Sang năm 2002, doanh số thanh toán bằng L/C tiếp tục tăng lên đạt 140.287.000 USD tăng 37,3% so với năm 2001. Đây là năm đầu tiên TCB áp dụng thanh toán bằng SWIFT cho hoạt động thanh toán quốc tế và thực hiện giao dịch thống nhất với bên ngoài qua phòng quan hệ đối ngoại tại Hội Sở. Kết quả thu được là chất lượng thanh toán đã được nâng cao rõ rệt, đưa TCB trở thành một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam về chất lượng thanh toán quốc tế; rủi ro trong thanh toán quốc tế đã được giảm thiểu và kiểm soát chặt chẽ nên đã tránh được cho Ngân hàng những tổn thất trong thanh toán quốc tế; biểu phí thanh toán quốc tế cũng được nghiên cứu và sửa đổi theo hướng tăng dịch vụ và tận thu khách hàng nước ngoài. Chất lượng điện thanh toán quốc tế của TCB thể hiện qua tỷ lệ điện chuẩn đã đạt trên 98% trong cả năm vượt xa chỉ tiêu kế hoạch. Mặc dù, TCB mới tham gia mạng SWIFT nhưng tỷ lệ điện chuẩn đạt vào loại cao nhất trong cả nước và vượt xa mức trung bình của cả nước là 65%. Chất lượng điện cao đã làm giảm thời giảm thời gian xử lý điện tại các Ngân hàng trung gian làm cho tiền của khách hàng được ghi Có sớm hơn - nâng cao được sự hài lòng của khách hàng, đồng thời giảm chi phí sửa điện, tiết kiệm chi phí cho TCB.
 • 25
Công tác hạch toán kê toán lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương ở trung tâm phát triển hướng nghiệp cộng đồng

Công tác hạch toántoán lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương ở trung tâm phát triển hướng nghiệp cộng đồng

Khấu trừ vào lơng của CNV - Các khoản thanh toán với CNV tiền nhà, điện nớc ở tập thể - BHXH và KPCĐ vợt chi tiếp đợc cấp - Doanh thu nhận trớc của khách hàng * Số d bên Nợ nếu có: - Số [r]
 • 48
44 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG  TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

44 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Khấu trừ vào lơng của CNV - Các khoản thanh toán với CNV tiền nhà, điện nớc ở tập thể - BHXH và KPCĐ vợt chi tiếp đợc cấp - Doanh thu nhận trớc của khách hàng * Số d bên Nợ nếu có: - Số [r]
 • 48
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH QUY NHƠN (2)

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH QUY NHƠN (2)

- Dịch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước, nước ngoài, dịch vụ nhậnt tiền dịch vụ tiền nhanh Western Union - Dịch vụ thanh toán quốc tế: thực hiện mở, tu chỉnh, thanh toán, thông báo[r]
 • 37
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Hàng ngày hoặc hàng tháng các phân xởng, các kho lập các chứng từ nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản nghiệm thu TSCĐ.... sau đó chuyển lên cho kế toán các phần hành tơng ứng. Căn cứ vào đó kế toán các phần hành phân bổ, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng thanh toán tiền lơng và BHXH để tập hợp chi phí làm căn cứ tính giá cho từng loại thuốc
 • 41
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ PT THIỀU HIỀN

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ PT THIỀU HIỀN

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM và PT Thiều Hiền
 • 70
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ PT THIỀU HIỀN

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ PT THIỀU HIỀN

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM và PT Thiều Hiền
 • 70
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền
 • 75
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

hoạt của hàng hóa thành phẩm của công ty, từ đó tạo nên dòng luân chuyển vốn phục vụ quá trình tái sản xuất của công ty. Bên cạnh đó, phòng kế toán tài chính cũng nhận được sự phối kết hợp kịp thời và cần thiết của phòng kế hoạch thị trường trong khâu tiêu thụ thành phẩm. Với hình thức tổ chức bộ máy quản lý tập trung thống nhất đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ và hiệu quả của hai phòng ban này, thúc đẩy quá trình tiêu thụ thành phẩm tại công ty. Theo đó, phòng kế hoạch thị trường quản lý các thông tin về tình hình tiêu thụ thông qua các hợp đồng kinh tế và phòng kế toán tài chính quản lý thông tin qua sổ chi tiết thanh toán với khách hàng qua từng lần mua bán và thanh toán).
 • 25
TÀI LIỆU THANH TOÁN QUỐC TẾ

TÀI LIỆU THANH TOÁN QUỐC TẾ

m ố c th ờ i gian giao hàng làm chu ẩ n “ngay” trong thanh toán. Th ờ i gian giao hàng th ườ ng đượ c các bên ch ấ p nh ậ n là ngày ký B/L(v ậ n đơ n hàng h ả i) ho ặ c v ậ n đơ n c ủ a m ộ t ph ươ ng ti ệ n chuyên ch ở c ụ th ể khác liên quan đế n vi ệ c nh ậ n và v ậ n chuy ể n lô hàng ngo ạ i th ươ ng. Ngay khi v ậ n đơ n đượ c ký, v ề nguyên t ắ c chính là khi bên bán đ ã chính th ứ c th ự c hi ệ n ngh ĩ a v ụ giao hàng c ủ a mình lên ph ươ ng tiên v ậ n chuy ể n và đ ây c ũ ng chính là c ơ s ở để bên mua ch ấ p nh ậ n thanh toán. Trong hoàn tr ườ ng h ợ p m ọ i vi ệ c đề u di ễ n ra t ố t đẹ p, hàng hoá đ úng, đủ và đạ t ch ấ t l ượ ng nh ư h ợ p đồ ng… các bên đề u n ắ m m ứ c độ an toàn nh ư nhau nh ư ng c ơ b ả n bên mua v ẫ n b ấ t l ợ i h ơ n v ề m ặ t th ờ i gian vì th ườ ng th ờ i gian v ậ n chuy ể n hàng hoá luôn ch ậ m h ơ n vi ệ c chuy ể n kho ả n ti ề n; Trong tr ườ ng h ợ p x ấ u h ơ n bên mua b ị độ ng đố i v ớ i vi ệ c ki ể m tra hàng hoá vì bên bán đ ã nh ậ n h ế t ti ề n trong khi bên mua ch ư a th ự c s ự ki ể m tra đượ c hàng ngay khi bên bán giao hàng.
 • 101
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Phương thức tiêu thụ chủ yếu của công ty là tiêu thụ trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng rất phù hợp với đặc điểm sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty, tránh được tình trạng thành phẩm tồn kho quá nhiều, gây ứ đọng vốn và làm giảm chất lượng thành phẩm tiêu thụ của các kỳ kế tiếp. Công ty cũng có những chính sách thanh toán linh hoạt với các khách hàng khác nhau: khách hàng truyền thống có thể mua hàng chịu với tổng giá thanh toán lớn, các khách hàng khác phải ứng trước tiền hàng từ 20-30% tiền hàng đã góp phần kích thích tiêu thụ đồng thời tránh các rủi ro tài chính khi khách hàng không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán.
 • 23
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ

Tiền và các khoản tương đương tiền Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tổng nợ ngắn hạn • H_Ệ SỐ THANH TOÁN LÃI VAY _ Hệ số thanh toán lãi vay để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử[r]
 • 36
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ

Tiền và các khoản tương đương tiền Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tổng nợ ngắn hạn • H_Ệ SỐ THANH TOÁN LÃI VAY _ Hệ số thanh toán lãi vay để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử[r]
 • 36
GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 3 POT

GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 3 POT

K th - Tiền thu hồi do sử dụng thiết bị cũ vào việc khác. Y m - phí tổn vần hành hàng năm đối với PA dùng thiết bị mới. Từ (8) & (9) ta cũng có thể tính được thời gian thu hồi vốn đầu tư phụ khi dùng PA. thay mới thiết bị.
 • 4
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TM & PT THIỀU HIỀN

Hạch toán Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền
 • 70
KIẾN THỨC VỀ MARKETING NGÂN HÀNG

KIẾN THỨC VỀ MARKETING NGÂN HÀNG

để vấn tin tài khoản/sao kê giao dịch/chuyển khoản/xem thông tin chứng khoán/thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí bảo hiểm  Dịch vụ bảo hiểm rút tiền  Tận [r]
 • 30
HUONG-DAN-SU-DUNG-SAIGONBANK-MOBILE-BANKING-20191012_VER-1_0_0_PGD[2]

HUONG-DAN-SU-DUNG-SAIGONBANK-MOBILE-BANKING-20191012_VER-1_0_0_PGD[2]

Tại màn hình xác nhận giao dịch thanh toán tiền điện: - Bước 1: Kiểm tra lại thông tin thanh toán tiền điện, nếu thông tin đúng tiếp tục bước 2, nếu cần chỉnh sửa thông tin chọn nút “” [r]
 • 10
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠNCHẾ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠNCHẾ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ít ngày sau, NHQĐ nhận được điện ngân hàng phát hành thông báo không thể thanh toán cho NHQĐ vì toà án đã ra lệnh ngừng thanh toán toàn bộ số tiền của L/C là 145,257.43 USD để giải quyết[r]
 • 48
KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DOCX

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DOCX

Tìm hi ểu, chúng ta sẽ biết được giá thu ê nhà là giá thanh toán (là giá cho thuê đ ã có thu ế GTGT, gọi l à giá g ồm thuế ). Do vậy, bên B là người vừa tr ả tiền thuê nhà (theo giá chưa có thu ế) vừa trả thuế GTGT v ào trong giá thuê nhà: g ộp chung lại vào giá cho thuê nhà đ ã có GTGT g ọi l à giá g ồm
 • 6
khoá luận  công ty sumitômo

khoá luận công ty sumitômo

5.Ngày 03082018, mua 1000 Diốt của công ty An Việt, tổng giá thanh toán 37.400.000 theo hóa đơn GTGT. Hàng mua đã nhập kho theo phiếu nhập kho số 1122. Chi phí vận chuyển 110.000, có hóa đơn GTGT đã thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mua hàng công ty chưa thanh toán cho nhà cung cấp.6.Ngày 04082018, thanh toán tiền điện tháng trước, tổng giá thanh toán là 16.500.000, có hóa đơn GTGT. Đã thanh toán bằng chuyển khoản7.Ngày 04082018, thanh toán tiền nước tháng trước, tổng giá thanh tóan là 8.800.000, có hóa đơn GTGT, đã thanh toán bằng tiền mặt8.Ngày 05082018, xuất kho nguyên vật liệu sản xuất trụ gia nhiệt theo phiếu xuất kho số 1523:
 • 24
TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4 0

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4 0

Những công cụ của Fintech: A VÍ ĐIỆN TỬ Ví điện tử là một tài khoản online, có chức năng thanh toán trực tuyến, giúp bạn thanh toán các loại phí trên Internet như tiền điện nước, cước vi[r]
 • 36
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BÙ TRỪ TẠI NGÂN HÀNG NN PTNN LÁNG HẠ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BÙ TRỪ TẠI NGÂN HÀNG NN PTNN LÁNG HẠ

2 . Thanh toán bù trừ tại chi nhánh Láng Hạ : Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ trực thuộc Ngân hàng No & PTNT Việt nam nhưng về hoạt động thì chi nhánh là đơn vị tự chủ trong kinh doanh. Như vậy để cạnh tranh với các Ngân hàng Thương mại và các Tổ chức tín dụng khác, chi nhánh đã ngày càng hoàn thiện hệ thống thanh toán dịch vụ của mình. Từ khi mới thành lập chi nhánh đã được trang bị một hệ thống thanh toán gần như hoàn thiện trong đó có phương thức thanh toán bù trừ. Tuy hoạt động của chi nhánh chưa lâu song do sự cố gắng của các thanh toán viên cũng như toàn chi nhánh và các thành viên tham gia thanh toán bù trừ mà bước đầu đã thu được những kết quả tốt, góp phần cho công tác thanh toán giữa các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn đựoc nhanh chóng và hoàn thiện hơn.
 • 26
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN BẰNG THẺ VIETCOMBANK QUA MÁY ATM

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN BẰNG THẺ VIETCOMBANK QUA MÁY ATM

TRANG 1 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THANH TOÁN TIỀN ÐIỆN BẰNG THẺ VIETCOMBANK QUA MÁY ATM: _BƯỚC 1: LỰA CHỌN NGÔN NGỮ _ _BƯỚC 2: NHẬP MÃ PIN _ _BƯỚC 3: LỰA CHỌN THANH TOÁN PHÍ GIAO DỊCH _ ñể than[r]
 • 3
00.00.H571KHUBND2021PL1_SIGNED

00.00.H571KHUBND2021PL1_SIGNED

MỤC TIÊU CỤ THỂ - 100% cán bộ, công chức, viên chức triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Hue-S trong các dịch vụ phổ biến như: thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ viễn[r]
 • 6
TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN, NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ TRẢ NGAY VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ KHI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN, NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ TRẢ NGAY VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ KHI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Tiểu luận được thực hiện nhằm phân tích và so sánh phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ khi xuất khẩu hàng hóa; những khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi sử dụng các phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ.
 • 23
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG, THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, QUA NGÂN HÀNG,VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ,TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH
 • 34
Các phương thức thanh toán quốc tế

Các phương thức thanh toán quốc tế

Phương thức chuyển tiền là phương thức mà trong đó khách hàng (người trả tiền)yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (ngườihưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương thức chuyển tiền do khách hàng yêucầu”Chuyển tiền bằng thư chi phí thấp hơn chuyển tiền bằng điện, song tốc độ lại chậm hơn.Chuyển tiền bằng điện thì người chuyển tiền không bị động vốn lâu ngày, nhưng tỷ giángoại tệ áp dụng trong điện hối cao hơn tỷ giá ngoại tệ trong thư hối.Chuyển tiền là một phương thức thanh toán trực tiếp giữa hai bên. Phương thức này rấtđơn giản, ở đây Ngân hàng chỉ là người trung gian thực hiện việc thanh toán theo uỷnhiệm hưởng hoa hồng, không bị ràng buộc gì về tránh nhiệm. Khi áp dụng phương thứcnày thì giữa hai bên mua bán phải có tín nhiệm rất cao, việc thanh toán phụ thuộc vàothiện chí của người mua. Vì vậy chuyển tiền ít được sử dụng trong thánh toán hàng hoángoại thương mà thường được sử dụng trong quan hệ trả nợ, tiền đặt cọc, tiền ứng trước,trả tiền thừa, thanh toán những khoản chi phí phi mậu dịch hay tiền bồi thường
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH ABBANK CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH ABBANK CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN DOC

CÁC LOẠI DỊCH VỤ CHỦ YẾU MÀ ABBANK THÁI NGUYÊN ĐANG CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG • _ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP_ SẢN PHẨM CHO VAY:  Cấp hạn mức thanh toán tiền điện  Cho vay mua xe ô[r]
 • 49
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Cụng ty TNHH thiết bị y tế Phương Đụng ỏp dụng 2 hỡnh thức thanh toỏn là tớn dụng thư khụng thể hủy ngang và chuyển tiền bằng điện. Phương thức chuyển tiền bằng điện: là hỡnh thức cụng ty yờu cầu ngõn hàng phục vụ mỡnh chuyển một số tiền nhất định cho người bỏn hàng húa ( người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. Tiền chuyển đi cú thể là tiền của nước thứ ba. Nếu là tiền của nước người thụ hưởng và tiền của nước thứ 3 thỡ gọi là thanh toỏn bằng ngoại tệ.
 • 36
QUẢN TRỊ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY SÔNG GIANH – CHI NHÁNH TỪ LIÊM

QUẢN TRỊ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY SÔNG GIANH – CHI NHÁNH TỪ LIÊM

Trên thực tế doanh nghiệp dự trữ tiền mặt dưới hai dạng là tiền mặt tại quỹ và tiền gủi ngân hàng. Một phần dùng để thực hiện các giao dịch hàng ngày, thanh toán các khoản nợ, lượng tiền còn lại không sử dụng đến gây ứ đọng vốn. Doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tiền mặt dư thừa này để đầu tư vào các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao. Đầu tư vào loại chứng khoán này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bót lượng tiền mặt mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tạo ra khoản thu nhập cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi chứng khoán thanh khoản cao thành tiền với chi phí thấp nhất khi cần thiết. Tuy nhiên việc đầu tư vào chứng khoán thanh khoản cao cũng có những rủi ro nhất định do đó doanh nghiệp nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhắm giảm thiểu rủi ro.
 • 54
QD QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2009

QD QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2009

+ Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công tác chuyên môn để phục vụ, hạn chế in bản thảo, bản nháp trên máy vi tính. Phôtô copy tài liệu, văn bản, phục vụ công tác theo chỉ đạo cơ quan, đợc thanh toán theo thực tế. Những tài liệu phục vụ cá nhân ( Đề kiểm tra cho học sinh, quyết định nâng lơng hàng năm của từng cán bộ công chức) do cá nhân chi trả.
 • 4
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA HUY ĐỘNG VỐN TẠI PGD CẦU OAI THUỘC CHI NHÁNH NHCT VĨNH PHÚC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA HUY ĐỘNG VỐN TẠI PGD CẦU OAI THUỘC CHI NHÁNH NHCT VĨNH PHÚC

Đạt đợc kết quả trên là do nghiệp vụ huy động vốn với các loại tiền gửi đợc áp dụng mức lãi suất linh hoạt, hấp dẫn, thu hút đợc khách hàng.Công tác thực hiện thanh toán chuyển tiền điện[r]
 • 36
KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU  4 PPTX

KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU 4 PPTX

phiếu và các chứng từ khác có liên quan. Mỗi khách hàng được kế toán theo dõi chi tiết trên từng trang sổ. Sau đó tổng cộng số phát sinh để ghi vào bảng kê, Nhật Ký Chứng Từ. @ Bảng kê: Bảng kê để phản ảnh tình hình thanh toán tiền hàng với người mua và người đặt hàng. Cơ sở để ghi bảng kê là căn cứ vào số liệu tổng cộng cuối tháng của sổ chi tiết công nợ mở cho từng người mua và ghi một lần vào một dòng của bảng kê. Cuối tháng hoặc cuối quý khoá sổ xác định số phát sinh bên Có TK 131 và lấy số liệu tổng cộng lên NKCT
 • 8
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban Lãnh đạo Công ty Công ty cũng xây dựng Ban chỉ đạo, Tổ hỗ trợ thanh toán điện tử, chỉ đạo phòng ban chuyên môn nghiệp vụ xây dựng “Đề án phát triển khách hàng thanh toán tiền điện [r]
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét đánh giá thực trạng về công tác kế toán nói chung và tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng tại công ty tnhh vlxd phan ngọc anhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namđặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sông đà 8nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vinh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàogiải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàothực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM